handdator

Visa fullständig version : Årsmötesprotokoll Ung Pirat Örebro 31/3 2011


EnRIz
2011-08-25, 21:29
Protokoll från årsmöte för Ung Pirat Örebro 31/3 2011

§1 Mötets öppnande
Max Waern öppnar mötet 18.04.

§2 Mötets behörighet
Mötet beslutar mötet behörigt.

§3 Val av mötets ordförande
Mötet väljer Daniel Brånn som ordförande.

§4 Val av mötets sekreterare
Mötet väljer Max Waern som sekreterare.

§5 Val av justerare
Mötet väljer Fredrik Westberg och Olle Wester att justera protokollet.

§6 Verksamhetsberättelse
Vi har anordnat piratfika ungefär en gång i veckan, delat ut flyers och deltagit i debatt på Adolfsbergsskolan. Vi har även besökt Karlstadpiraterna på Karlstads Pride och Superkarlstad.
Under valkampanjen har vi satt upp affischer samt arrangerat valvaka i Varberga

§7 Ekonomisk Berättelse
Se bifogad fil (Styrelsens ekonomiska redovisning.pdf)

§8 Revisionsberättelse
Se bifogad fil (20110330 - UP Örebro - Revisionsberättelse 2010.pdf)

§9 Ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet finner förra årets styrelse ansvarsfri.

§10 Årets Verksamhetsplan
Delta i evenemang med andra lokala ungdomsavdelningar.
Verka för att få ungdomar till piratrörelsen.

§11 Årets Budget
Mötet beslutar att beslut tas då kommande styrelse vet hur mycket pengar vi har att arbeta med.

§12 Val av årets styrelse
Mötet beslutar att

Erik Einarsson väljs till ordförande för verksamhetsåret 2011
Fredrik Westberg väljs till kassör för verksamhetsåret 2011
Olle Wester väljs till sekreterare för verksamhetsåret 2011

§13 Val av årets revisor
Mötet beslutar att Daniel Brånn väljs till revisor för verksamhetsåret 2011

§14 Val av valberedare
Mötet beslutar att styrelsen agerar valberedning under verksamhetsåret 2011

§15 Övrigt
Inga övriga frågor behandlades.

§16 Mötets avslutande
Mötet förklaras avslutat.


-----------------------

Dokumentet har legat ofullständigt och har därför inte postats tidigare.