handdator

Visa fullständig version : Proposition 04: Om kandidatlistor inför valet 2014 [bifallen]


Mötespresidiet
2011-09-19, 00:13
Bakgrund:
Något vi i Piratpartiet kan lära oss genom att studera våra tidigare framtagande av kandidatlistor till valen 2009 och 2010 är att det är lättare att fatta beslut om processen kring framtagandet om det sker innan folk på allvar börjat planera för att själva stå på listorna. När det gällde EU-valet skedde det så och kring den processen förekom i stort sett inga konflikter medan samma sak knappast kan sägas om processen kring framtagande av kandidatlistor inför valen 2010. Därför anser styrelsen att vi omgående bör ta tag i frågan hur ska ta fram listor inför valen 2014


EU-valet:
Styrelsens uppfattning är att den strategi som låg bakom framtagandet av listan 2009 var synnerligen effektiv. Den tråden som ledde fram till det beslut som sedan togs återfinns här:
https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=10844.

Partiet fick en lista vi kunde enas kring utan att belastas med en omfattande process. Vi fick en lista som gjorde att vi hade en bra geografisk spridning på våra kandidater och vi fick en lista som alldeles uppenbart accepterades av väljarna. Det är givetvis vanskligt att uttala sig om huruvida listan gav några extra röster, men den var åtminstone tillräckligt bra för att inte jaga bort väljarna.

Därför anser styrelsen att vi bör återanvända alla de bra aspekterna av den processen i framtagandet av eu-listan till valet 2014. Det enda styrelsen ställer sig tveksam till att återanvända är bruket av en ad hoc-valberedning i framtagandet av listorna. Det var en lösning som togs för att det inte fanns något bättre alternativ. Idag har vi, genom paragraf 7.1.2 i vår stadga möjlighet att genom beslut från medlemsmöte, styrelse eller ledning uppdra åt partiets valberedning att bereda andra val inom partiet än de som normalt förrättas på medlemsmötena.

Det ger partiet möjlighet att använda sig av den medlemsvalda valberedningen istället för en ad hoc-lösning, något styrelsen bedömer skulle ge mer legitimitet åt förslaget. Vi anser även att vi bör ha en bättre framförhållning den här gången och klubba listan långt före valet, för att sedan ha tid över för processen att ta fram riksdagslistor i lugn och ro. En sådan framförhållning gör dock att vi kan behöva ett par reserver som kan fylla på listan utifall det osannolika scenariot att någon som fått en plats på listan lämnar partiet innan det är dags för oss att skicka in listan till valmyndigheten.


Riksdagsvalet.
Styrelsen tror att partiet behöver ha en mer effektiv process för framtagandet av riksdagsvalsedlar än förra gången, och vi tror att partiet kan komma att behöva tänka om från grunden när vi tar fram den processen. Därför tror styrelse att vi bör avvakta med beslut tills frågan diskuterats mer inom partiet. Däremot är det bra om vi redan nu har en tidsplan för när vi ska ha ett färdigt förslag på process.


Kommun- och landstingsvalen.
Det mesta som berörde kommun- och landstingsvalen under 2010 behandlades väldigt styvmoderligt av partiet. En intressant iaktagelse är att det i praktiken krävde betydligt mer arbete av en enskild partimedlem att få ställa upp för partiet i ett lokalt val än vad det gjorde för att få stå med på våra riksdagsvalsedlar. Vill vi stimulera våra medlemmar ska ställa upp lokalt är det något som vi måste ändra på. Om detta höstmöte beslutar öppna för lokala föreningar är det de som ska ansvara för vårt deltagande i val till kommuner och landsting. Ansvaret för framtagandet av listorna ska därför ligga på dessa föreningar. Det gör att det blir de lokalt aktiva som får bestämma över sina egna listor, och det minimerar den centrala administrationen. Samtidigt klargör det att det krävs att man skapat en lokal förening för att kunna kandidera lokalt.

AndersLindbäck
2011-10-04, 23:23
att att medlemsmötet uppdrar åt partiets valberedning att senast på höstmötet 2013 presentera ett förslag på en eu-kandidatlista med 20 rangordnade kandidater samt en lista med 20 rangordnade ersättare.

Mårten Fjällström
2011-10-06, 21:20
Vad är syftet med 20 rangordnade ersättare till listan?

Som jag ser det beslutas en lista med rangordnade kandidater samt utöver det rangordnade ersättare av höstmötet 2013. Valsedlar beställs med de rangordnade kandidaterna (inte ersättarna). I den händelse någon kandidat försvinner från listan efter höstmötet fylls det på med ersättare för valsedelsbeställningen. När valsedlarna väl ligger i vallokalerna är ersättare som inte blivit kandidater överspelade och fyller ingen mer funktion.

Om vi vill ha fler valbara personer så är det en längre lista man vill ha, alltså fler kandidater, inte fler ersättare.

Observera att listans ersättare inte blir ersättare till valda parlamentariker, utan det är kandidater som inte blir valda som blir ersättare till valda parlamentariker.

Jag funderar nu på om det inte är bättre med en något längre lista och inga ersättare, eftersom det kan vara demoraliserande att listas i ordning bland de som inte kom med på valsedeln. Den som står längst ner på en valsedel kan åtminstone göra en personvalskampanj.

IsakGerson
2011-10-06, 21:30
Vad är syftet med 20 rangordnade ersättare till listan? /.../
Jag funderar nu på om det inte är bättre med en något längre lista och inga ersättare, eftersom det kan vara demoraliserande att listas i ordning bland de som inte kom med på valsedeln. Den som står längst ner på en valsedel kan åtminstone göra en personvalskampanj.

Ser inte heller behovet med att ha ersättare. Hellre lång lista än komplicerat och demoraliserande system. Förklara gärna.

AndersLindbäck
2011-10-06, 21:46
Vad är syftet med 20 rangordnade ersättare till listan?


Det har varit väldigt många avhopp från förtroendeposter i partiet. I vissa fall massavhopp. Så vill därmed garantera att det finns personer som ställer upp för partiet på listan. Ok 20 är kanske lite mycket kanske 10 räckt men ville vara på säkra sidan.

På höstmötet kommer förutom fastställande av listan även ske en mängd motioner om vilken politik som vi skall föra i EU. Risken finns att personer hoppar av om de inte får genomföra den politik de vill.

IsakGerson
2011-10-06, 22:06
Det har varit väldigt många avhopp från förtroendeposter i partiet. I vissa fall massavhopp. Så vill därmed garantera att det finns personer som ställer upp för partiet på listan. Ok 20 är kanske lite mycket kanske 10 räckt men ville vara på säkra sidan.


För att förtydliga: Vad tjänar man på att ha en lista med 20 namn och 20 ersättare, istället för en lista med 40 namn?

Henry Rouhivuori
2011-10-06, 22:27
Man kan ha 30 namn på en valsedel där alla kandidater finns på framsidan.

Fler än 30 blir det 29 fram och resten på baksidan.

RikMatts
2011-10-06, 22:48
Jag anser att den demokratiska legitimiteten i listor framtagna med Condorcet-Schulze-metoden är överlägsen alla andra.

För de som kandiderat med ett ärligt hjärta och sedan kommit med på listan är det så stärkande och motiverande, att det uppväger alla möjliga skandaler och avhopp från de som kandiderade med ett annat sinnelag.

Partiet måste kunna ta sådana småskandaler för det högre demokratiska syftet och för den propagandaeffekt det har att utmärka sig som ett demokratiskt parti. Piratpartiet tillhör upplysningstraditionen och Condorcet-Schulze är därför ett politiskt ställningstagande för Fri Kunskap och för Förnuftet.

Jag yrkar därför på

att kandidatlistorna till EU-valet 2014 tas fram med fri nominering och kandidaterna rangordnas enligt utslaget i fria medlemsval enligt Schulze-metoden.

Mötespresidiet
2011-10-06, 23:37
Jag yrkar därför på

att kandidatlistorna till EU-valet 2014 tas fram med fri nominering och kandidaterna rangordnas enligt utslaget i fria medlemsval enligt Schulze-metoden.Yrkanden som läggs i diskussionstråden kommer inte att tas hänsyn till eller inkluderas i voteringsordningen.

För att ett yrkande ska kunna behandlas måste det läggas in i systemet, antingen genom att du lägger ett motyrkande eller ett tilläggsyrkande. Det finns knappar för det upp i motionen (första inlägget, bland yrkandena).

I ditt fall rör det sig om ett motyrkande, och du ska då klicka på knappen för att lägga motyrkande, så kommer du till sidan för att skriva in ditt yrkande. På den sidan finns också en ruta där du kan skriva en motivering till ditt yrkande.

Efter att du sparat kommer ditt yrkande att synas uppe i motionen bland de andra yrkandena, samt att ett inlägg skapas i diskussionen där ditt yrkande och motiveringen visas.

RikMatts
2011-10-07, 00:10
att kandidatlistorna till EU-valet 2014 tas fram med fri nominering och kandidaterna rangordnas enligt utslaget i fria medlemsval enligt Condorcet-Schulze-metoden.

Christoffer Eldengrip
2011-10-12, 16:22
Ser gärna en längre lista framför en massa ersättare. Med tidigare nämnda argument att det kan trigga personvalskampanjer och lokalt engagemang.

Att folk kan hoppa av är något man får räkna med.

En lösning är att innan sedeln går till tryck tillfråga personerna om de fortfarande är intresserade, nackdel med detta kan vara att fler hoppa av fast de egentligen inte hade gjort det om man inte frågat dem, eller att folk inte tänker sig för innan de kandiderar. Så är lite kluven till det sistnämnda.

AndersLindbäck
2011-10-12, 16:33
Det är bättre att folk hoppar av tidigt än att de sedan inte kandiderar för partiet i valrörelsen.

Partiet vill väl helst ha personer på listan som faktiskt är ute och kör en valrörelse och raggar röster och inte soffliggare som tycker det är kul att stå på listan men sedan inte längre blir intresserade att hjälpa till under valet.

Henry Rouhivuori
2011-10-12, 18:38
Jag har kommenterat på yrkande P04-Y08:att kandidatlistorna till EU-valet 2014 tas fram med fri nominering och kandidaterna rangordnas enligt utslaget i fria medlemsval enligt Condorcet-Schulze-metoden.Fri nominering i fria medlemsval och rangordning med Condorcet-Schulze-metoden är en bra metod att få fram en lista. Jag ser helst 30 namn på listan om den tas fram tidigt om avhopp sker innan kandidaterna anmäls.

Mab
2011-10-12, 19:21
Fri nominering i fria medlemsval och rangordning med Condorcet-Schulze-metoden är en bra metod

Vad är det som gör metoden bra enligt dig?

Henry Rouhivuori
2011-10-12, 19:31
Vad är det som gör metoden bra enligt dig?
Att den tar bättre hänsyn till vad medlemmarna tycker.

En valberedning tar bättre hänsyn till vad valberedningen tycker, inte vad medlemmarna tycker.

Mab
2011-10-12, 19:54
Henri:

Fast nu svartmålar du inte bara valberedningar genom att underkänna deras kapacitet att ta hänsyn till medlemmarnas preferenser utan blandar dessutom friskt ihop äpplen med apelsiner.

För det är ju inte beslut genom valberedning som står emot beslut genom schulze här. Utan det är beslut genom medlemsomröstning på färdiga listor (där ett förslag är framtaget av en valberedning) som står emot beslut genom schulze.

Och i bägge fallen måste väl medlemmarna veta vad de vill i det ögonblicket de avlägger sin röst? Skillnaden är att i Schulze är det oöverblickbart för den enskilde medlemmen vilken effekt dennes röst har på helheten samtidit som medlemmens rangordning får betydelse ner på individnivå.

Dvs Schulze prioriterar exakt preferens på individnivå medan val mellan färdiga listor utgår ifrån att medlemmarna även tycker att en uppfattning om helheten är viktig för att de ska kunna fatta informerade beslut.

Henry Rouhivuori
2011-10-12, 20:05
För det är ju inte beslut genom valberedning som står emot beslut genom schulze här. Utan det är beslut genom medlemsomröstning på färdiga listor (där ett förslag är framtaget av en valberedning) som står emot beslut genom schulze.
Ja ok. Har dock svårt att se hur det kan bli fler olika listor till val än ytterst få realistiska permutationer av valberedningens lista.

Mab
2011-10-12, 20:13
Ja ok. Har dock svårt att se hur det kan bli fler olika listor till val än ytterst få realistiska permutationer av valberedningens lista.

Det blir väl exakt så många listor som medlemmarna väljer att föreslå till mötet. Blir det inte så många så beror det ju på att det inte finns medlemmar som vill lägga fler förslag.

JorgenL
2011-10-13, 01:54
Jag tycker det finns en grundläggande felsyn när man propagerar för Condorcet-Schulze metoden. Det är liksom som att det handlar om att skapa rättsvisa i privilegiet att stå på listan.

Det man glömmer bort då är att det är inte i första hand medlemmarna som ska tycka om listan, utan väljarna. Vi sätter inte upp folk på valsedlarna för deras egen skull, utan för att skaffa så stort väljarstöd som möjligt. Och då är det viktigt att vi faktiskt komponerar listorna med hänsyn tagen till en massa olika saker. Ska man vara lite krass så ska vi skapa en "produkt" som lockar många och olika sorters "köpare", där många olika människor ska kunna plocka sina favoriter, men som samtidigt är så pass samstämmig så att väljarna inte upplever att de tar en risk ifall just deras favoritkandidat inte blir den som kommer in, utan någon av de andra.

Att pussla ihop såna listor är inget man kan göra med en matematisk formel, det kräver grannlaga överväganden, och därför förordar jag starkt en process där en valberedning har stort inflytande över just aspekten med komposition.

Sen är det givetvis oerhört viktigt att den lista som till slut fastställs har starkt stöd bland medlemmarna, det är trots allt de som ska driva kampanjen och vara entusiastiska för att övertyga folk att rösta på PP. Men så länge det är något man är medveten om i valberedningsprocessen så hyser jag inget tvivel på att det kravet också kan förverkligas.

RikMatts
2011-10-13, 14:30
Jag tycker det finns en grundläggande felsyn när man propagerar för Condorcet-Schulze metoden. Det är liksom som att det handlar om att skapa rättsvisa i privilegiet att stå på listan.

Det man glömmer bort då är att det är inte i första hand medlemmarna som ska tycka om listan, utan väljarna. Vi sätter inte upp folk på valsedlarna för deras egen skull, utan för att skaffa så stort väljarstöd som möjligt.

Jag kanske inte skall gå i svaromål, har redan luftat min åsikt i samband med yrkandet. Men

* Legitimitet är inte samma sak som rättvisa. C-S ger legitimitet, inte rättvisa precis (fast rättvisa kan betyda många olika saker).

* Att en enskild medlem kan påverka vilka personer som skall finns på listan, men inte mixen ser jag som en fördel. Det skall finnas olika sorters människor på listan. Att det slinker med en och annan som visar sig olämplig i efterhand är ett mindre ont än en som mångfald marknadsförd enfald i en uppifrån designad "mix".

* Walk the walk if you talk the talk. Nominering med C-S är fri kunskap och upplysning i praktiken. Det är transparens i politiken i handling.

* Absolut spelar kön, ålder och geografisk närhet på kandidaterna en roll för väljarna, men kan man göra politik av att peka på till vilket pris som andra partier får till sin "attraktiva mix", så tror jag att man kan mer än väl väga upp för det.

IsakGerson
2011-10-13, 14:50
* Att en enskild medlem kan påverka vilka personer som skall finns på listan, men inte mixen ser jag som en fördel. Det skall finnas olika sorters människor på listan. Att det slinker med en och annan som visar sig olämplig i efterhand är ett mindre ont än en som mångfald marknadsförd enfald i en uppifrån designad "mix".

Ett val med C-S kommer att proritera människor som har egenskaper som gör dem lämpliga i val. Vissa av dessa egenskaper är bra, som att man är bra på att blogga och diskutera frågor inom partiet, att man är bra på att marknadsföra sig själv etc. Men man kommer inte ifrån att valet prioriterar en viss typ av människor. Om jag vill rösta på en person som är olik kan jag inte göra det, helt enkelt för att olikhet är en relation. Om jag vill ha en lista med mångfald måste jag rösta på de individer ingen vill rösta på (för att de, troligtvis, kommer att vara minst lika de individer som är populära). Man ställer alltså popularitet (som till en viss begränsad mån grundar sig i kvalité) mot mångfald. Det är olämpligt.

Med en valberedning som jobbar heltid med att ta fram en lista, och som jobbar öppet med motiveringar längst tidens gång, med tydliga direktiv om att ta fram en lista som förutom andra kvalitéer tar hänsyn till mångfald i kompetenser och mångfald i typiska minoritetsgrupper kan de ta fram en lista där kompetens och popularitet inte alls står emot varandra. De kan ta hänsyn till de individuella mångfaldsfaktorerna hos varje kandidat.


* Walk the walk if you talk the talk. Nominering med C-S är fri kunskap och upplysning i praktiken.

Kan du förklara det för mig? I mina ögon finns det nämligen ingen kunskap i ett voteringsförfarande. Det finns kunskap om voteringsförfaranden, men det är en fråga för statsvetarna.

Henry Rouhivuori
2011-10-13, 23:48
Jag köper listval till europaparlamentet då det fokuseras just på hur listan ser ut.

Till riksdagsvalet däremot är det bra om det finns lokala kandidater och också sådana som är kända i sociala medier och från kampanjande på gator och torg. Där föredrar jag fri kandidering, omröstning enligt Schulze-metoden och distriktslistor.

Riksdagslistornas framtagande är dock upp till styrelsen att föreslå ett beslut enligt Yrkande P04-Y04.

Mab
2011-10-14, 11:08
* Legitimitet är inte samma sak som rättvisa. C-S ger legitimitet, inte rättvisa precis (fast rättvisa kan betyda många olika saker).

Legitimitet är inte en objektivt mätbar enhet utan en subjektiv upplevelse. För mig ger möjligheten att fatta informerade beslut legitimitet, för dig condorcet-schulze. Det finns nog inget rätt och fel där utan vad som får en att känna förtroende för beslutsprocessen lär i högsta grad vara individuellt.

* Att en enskild medlem kan påverka vilka personer som skall finns på listan, men inte mixen ser jag som en fördel. Det skall finnas olika sorters människor på listan. Att det slinker med en och annan som visar sig olämplig i efterhand är ett mindre ont än en som mångfald marknadsförd enfald i en uppifrån designad "mix".

Det handlar inte om huruvida en enskild medlem kan påverka mixen, utan om medlemmarna som kollektiv kan fatta ett informerat beslut om mixen eller inte. Att skapa ett system där våra medlemmar inte vet konsekvensen av det beslut som fattas ser jag inget värde i.

* Walk the walk if you talk the talk. Nominering med C-S är fri kunskap och upplysning i praktiken. Det är transparens i politiken i handling.

C-S är inte mer fri kunskap och upplysning än något annat sätt att rösta där man ges information om alternativen. Faktum är att C-S ger den röstande mindre kunskap om konsekvensen av den avlagda rösten.

* Absolut spelar kön, ålder och geografisk närhet på kandidaterna en roll för väljarna, men kan man göra politik av att peka på till vilket pris som andra partier får till sin "attraktiva mix", så tror jag att man kan mer än väl väga upp för det.

Jag vill se dig göra politik av att Piratpartiet får en lista som nästan bara innehåller folk från Mälardalsområdet (vilket lär bli konsekvensen av C-S-omröstning till EU-listan). Personligen tror jag inte att den enskilde röstaren bryr sig särskilt mycket om hur partierna tagit fram sina listor.
De som tycker personerna är viktiga bryr sig nog mer om hur pass trovärdiga kandidaterna och hur pass mycket de kan identifiera sig med någon av dem är än hur de hamnat där de hamnat på listan.

RikMatts
2011-10-17, 17:57
Allt är nog sagt och jag förstår att det inte finns någon majoritet för C-S i EU-valet i alla fall.

Men yrkandet får stå kvar, för det är viktigt att få rösta om att få rösta.

JorgenL
2011-10-17, 18:04
Jag har kommenterat på yrkande P04-Y08:att kandidatlistorna till EU-valet 2014 tas fram med fri nominering och kandidaterna rangordnas enligt utslaget i fria medlemsval enligt Condorcet-Schulze-metoden.C-S metoden är dåligt i ett sånt här fall eftersom det blir omöjligt att veta vilket slutresultat man egentligen röstar på.

IsakGerson
2011-10-17, 19:37
Jag har kommenterat på yrkande P04-Y08:att kandidatlistorna till EU-valet 2014 tas fram med fri nominering och kandidaterna rangordnas enligt utslaget i fria medlemsval enligt Condorcet-Schulze-metoden.En valberedd lista är mycket bättre på att ta fram kandidater som kompletterar varandra. Dessutom är en valberedning som arbetar öppet och redovisande ett smidigt sätt att ge röstare tillgång till lättillgänglig och viktig kunskap.

infallsvinkel
2011-10-24, 08:09
Jag har bloggat om propositionerna: Propositioner på Piratpartiets höstmöte 2011 (http://infallsvinkel.se/2011/10/propositioner-pa-piratpartiets-hostmote-2011/).

Läs och kommentera gärna på bloggen eller här på forumet!

Mvh.
Torbjörn Wester (infallsvinkel)

Henry Rouhivuori
2011-10-24, 11:00
Jag har bloggat om propositionerna: Propositioner på Piratpartiets höstmöte 2011 (http://infallsvinkel.se/2011/10/propositioner-pa-piratpartiets-hostmote-2011/).

Läs och kommentera gärna på bloggen eller här på forumet!

Mvh.
Torbjörn Wester (infallsvinkel)
Jag såg din åsikt om schulze i samband med euvalslistan. Jag har dock inte fått ett svar på bloggen om riksdagsvalet.

När det gäller valberedd lista så är den upp till valberedningen hur den görs. Då kan intresserade som vill stå med på listan missas med allt det innebär.

Emil Isberg
2011-10-24, 11:01
Jag har bloggat om propositionerna: Propositioner på Piratpartiets höstmöte 2011 (http://infallsvinkel.se/2011/10/propositioner-pa-piratpartiets-hostmote-2011/).

Jättebra Torbjörn. :) Du kunde också skrivit om vad du tyckte här i tråden så hade man dessutom fått samlad överblick som inkluderat vad du hade skrivit i bloggen istället. Fast det är så klart bättre ATT du kommenterar än om du skulle låta bli. :)

Jag är överens med dig både om P04-Y08 (komplicerad matematisk beräkning utan extern kontrollmöjlighet) samt P04-Y06 (reserverna är till för perioden från att kandidaterna utses till dess valsedlarna är klara), men jag hade gärna sett de kommentarna direkt på yrkandena, så att man får den kommentaren till övrigas... men det gör du naturligtvis precis som du vill.

Jag har även länkat in din blogg-post i min egen skrivning om propositionerna (http://emil.isberg.eu/2011/10/styrelsens-propositioner-till-hostmotet/) (som dock inte tar upp något som jag inte redan har kommenterat i själva tråden). För jag tycker att länkkärlek ska man ge varandra.

Henry Rouhivuori
2011-10-24, 11:34
Ytterligare info angående riksdagslistorna. Om det skall hållas ett provval så är det olämpligt att lägga det under ett medlemsmöte då personval vid medlemsmöte tas med enkel majoritet enligt stadgan. Det blir osäkert, plottrigt och arbetskrävande för ett mötespresidium att hålla ett så omfattande val på forumet.

Det får bli en medlemsomröstning om ett primärval skall hållas oavsett algoritmen som används för att beräkna resultatet.

infallsvinkel
2011-10-24, 13:09
@Emil:

Du har helt rätt i att det vore en utmärkt sak att även klistra in texten här på forumet, särskilt när det gäller de olika yrkandena.

Så här skrev jag på min blogg om proposition 04:

Genom denna proposition tar partistyrelsen ansvar för att i god tid innan valåret 2014 påbörja processen kring hur kandidatlistorna ska tas fram.

Det finns två motyrkanden till styrelsens första yrkande P04-Y01. Det första av dessa är P04-Y08:

att kandidatlistorna till EU-valet 2014 tas fram med fri nominering och kandidaterna rangordnas enligt utslaget i fria medlemsval enligt Condorcet-Schulze-metoden

Jag vill starkt och bestämt rekommendera avslag på detta (dvs. att istället stödja styrelsens originalyrkande P04-Y01). Att använda en komplicerad matematisk beräkning som partiets interna process för att bestämma vilka människor som ska företräda oss som representanter, skapar osäkerhet och ett demokratiskt underskott när folk inte begriper hur deras röst påverkar. Vi bör inte ha ett system där folk inte begriper hur de fick förtroende att representera partiet.

Motyrkande P04-Y06 föreslår en ökning av antalet ersättare från 5 till 20. Personligen kommer jag nog att rösta avslag även på detta (dvs. att istället stödja styrelsens originalyrkande P04-Y01), eftersom det är onödigt med en så stor mängd ersättare. Det skapar merarbete för valberedningen, utan att ge något faktiskt relevant resultat. (Observera att detta handlar om ersättare för kandidater som hoppar av innan valsedlarna är färdiga. Det är inte ersättare för de kandidater som får väljarnas förtroende på valdagen.)

JorgenL
2011-10-25, 20:45
Jag har kommenterat på yrkande P04-Y01 + P04-Y02 + P04-Y03:att medlemsmötet uppdrar åt partiets valberedning att senast på höstmötet 2013 presentera ett förslag på en eu-kandidatlista med 20 rangordnade kandidater samt en lista med fem rangordnade ersättare.

att medlemsmötet uppdrar åt partiets styrelse att senast den siste juni 2012 ge valberedningen en instruktion om vilka kriterier valberedningen ska utgå från i arbetet med att ta fram eu-kandidatlistan.

att medlemsmötet uppdrar åt partiets styrelse att i arbetet med att ta fram en instruktion till valberedningen utgå från de kriterier som användes vid framtagandet av eu-kandidatlistan inför valet 2009.Om ersättarna enbart är till för att fylla ut för såna som faller bort mellan det att de utse och tills listorna lämnas in för tryckning så räcker det med 5 reserver, i synnerhet som listan satts ihop av en valberedning som kollat att folk är seriösa med sin kandidatur.

Mårten Fjällström
2011-10-25, 22:28
Jag har kommenterat på yrkande P04-Y08:att kandidatlistorna till EU-valet 2014 tas fram med fri nominering och kandidaterna rangordnas enligt utslaget i fria medlemsval enligt Condorcet-Schulze-metoden.Listan i sin helhet är viktigare än de enskilda kandidaterna, eftersom det är genom listan i sin helhet vi presenterar partiet.

klara
2011-11-02, 00:14
Jag har kommenterat på yrkande P04-Y05:att medlemsmötet beslutar att ansvaret för att ta fram kandidatlistor för kommun- och landstingsvalen ska ges till de lokala föreningar som bildats med syftet att företräda partiet i kommuner och landsting.http://sv.wikipedia.org/wiki/Subsidiaritet ftw

Qer
2011-11-02, 18:46
Jag har kommenterat på yrkande P04-Y08:att kandidatlistorna till EU-valet 2014 tas fram med fri nominering och kandidaterna rangordnas enligt utslaget i fria medlemsval enligt Condorcet-Schulze-metoden.http://fullmentalstraightjacket.wordpress.com/2011/05/07/en-kommentar-om-condorcet-som-blev-sa-lang-sa-det-blev-en-blogpost/