handdator

Visa fullständig version : Motion B05: Rättssäkerhet: Bevisbörda och rättsprinciper [avslagen]


Mötespresidiet
2011-10-02, 16:02
Vision - Att rättssäkerheten för de enskilda medborgarna höjs. Att ingen ska behöva bevisa sin oskuld inför stat och myndigheter.BakgrundI Skattemål i dagens Sverige läggs bevisbördan på den anklagade och vederbörande anses skyldig tills dess att den anklagade kan bevisa motsatsen. I detta utgångsläget har en ensam medborgare väldigt svårt att sätta sig emot myndighetsbeslut utan att riskera enorma insatser. Om medborgaren väljer att processa mot ett myndighetsbeslut som vederbörande anser är felaktigt och misslyckas med att bevisa sin oskuld så blir personen även ansvarig för att betala rättegångskostnaderna. (Myndigheterna behöver inte bevisa något.)

Jon Severinsson
2011-10-04, 19:48
Personligen har jag inget emot att Piratpartiet skulle förtydliga sin ställning rörande rätssäkerhet i skattemål, men motsätter mig starkt att anta lösa tyckanden, och yrkar därför avslag.

Om du vill att Piratpartiet ska arbeta för något särskilt, lägg ett yrkande på en konkret formulering och vart i Principprogrammet det ska införas.

Johan mlg Karlsson
2011-10-04, 19:57
Håller med Jon Severinsson.

att principen om ”man är oskyldig tills dess att motsatsen är bevisad!” ska gälla såväl skattemål som brottmål.

I allmänhet så är det lika effektivt att yrka "månen ska vara en gul ost" som att lägga ett yrkande som ovanstående. Mötet kan mycket väl bestämma att det ska vara så, men.. sen då?

Vill man att PP ska tycka något får man yrka det. Och om man gör det så är det verkligen jättebra ifall man dessutom ser till att det kommer in i rätt sakpolitiska dokument. Det är så otroligt opraktiskt att dra fram motion B05 från det andra årsmötet 2011 när man står och pratar med en väljare i valrörelsen..

Isaksson
2011-10-05, 08:44
Oskuldspresumptionen bör gälla i alla lägen, och bevisbördan skall helt klart ligga på den/de som anklagar.

Jag ser fram emot att se en starkare motion angående detta i framtiden, men tills
dess yrkar jag,

Avslag.

Cernael
2011-10-06, 03:46
Spontant, mycket vettig grundtanke, men som påpekats, att-satserna är inte utformade på ett användbart sätt.

Jag föreslår att detta patchas med lämpliga ändringsyrkanden.

Christoffer Eldengrip
2011-10-07, 15:22
Är öppen för nya yrkande kom med förbättrade att satser så kanske vi kan få motionen att utvecklas lite. Lite härligt svärmarbete har ingen motion dött av.

agnesson
2011-10-10, 11:09
Jag har kommenterat på yrkande B05-Y01:att Piratpartiet ska arbeta för att bevisbördan ska ligga på den anklagande sidan.Jag ogillar yrkandet, inte innehållet i den. Ser ingen poäng med att medlemsmötet ska bifall yrkanden som detta.

Yrka på en förändring i principprogrammet om det är en politisk fråga som partiet ska driva.

Emil Isberg
2011-10-14, 17:56
Jag har kommenterat på yrkande B05-Y01:att Piratpartiet ska arbeta för att bevisbördan ska ligga på den anklagande sidan.Även om jag i grunden är för ett stärkande av medborgarrättsäkerheten så gör Skattemyndigheten mycket för att utbilda den enskilda medborgaren i hur skatten ska skötas. Det går att sitta ner med en handläggare och diskutera upplägget både före och efter att en viss skattesituation har skett. Jag tycker alltså att den enskilda redan idag får mycket hjälp av myndigheten. Snarare är det integriteten som bör stärkas eftersom ett antal begränsningar för den enskildes hantering av ekonomin på grund av Skattemyndighetens behov av bevis när det gäller pengatvätt.

Jag yrkar därför på avslag.

Emil Isberg
2011-10-24, 13:45
Följande citat från en debattartikel i Svenska Dagbladet (http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/skattesystemet-ar-inte-rattssakert_6575823.svd) talar för motionens synpunkt om behovet att stärka rättsäkerheten. Jag anser därför att det är relevant för diskussionen (trots att jag själv är för ett avslag).

"Trots att medborgarnas förtroende för Skatteverket är stort, blir av förklarliga skäl de som blir föremål för mer ingripande åtgärder, såsom skatterevision, inte lika entydigt positiva. Här är konflikten mellan den enskildes behov av rättssäkerhet och statens behov av skatteintäkter som mest påtaglig. På detta område finns det mycket kvar att göra.

Exempel på metoder som prövas i andra länder för att öka rättsäkerheten är nya former av förhandsbesked, interna klagomålsprocesser, medlingsinstitut samt inrättande av en så kallad skatteombudsman.

Behovet av proaktiva metoder är särskilt angeläget. Sådana kan också göra att antalet skatteprocesser minskar. Skatteverkets eget förslag om så kallad fördjupad samverkan med större företag var ett försök att öka förutsägbarheten. Förslaget blev dock på goda grunder ifrågasatt av just rättssäkerhetsskäl." SvD: Skattesystemet är inte rättsäkert (http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/skattesystemet-ar-inte-rattssakert_6575823.svd)

infallsvinkel
2011-10-25, 07:18
Jag har kommenterat om samtliga motioner på min blogg: Motioner på Piratpartiets höstmöte 2011 (http://infallsvinkel.se/2011/10/motioner-pa-piratpartiets-hostmote-2011/)

Så här skrev jag om denna motion:

Det finns gott om exempel på enskilda som tvingats att i åratal kämpa i tidskrävande och kostsamma rättsprocesser mot skattemyndigheten efter att godtyckligt ha sköntaxerats. I slutändan har det hänt att de som orkat kämpa sig hela vägen genom processen har fått rätt, vilket gör det uppenbart att här föreligger ett rättssäkerhetsproblem. För det är en minoritet av de anklagade som klarar att ta sig an den process som krävs för att få rätt i domstol, även om de har rätt. Särskilt mot bakgrund av de stora ekonomiska riskerna.

Jag tycker således att grundtanken i denna motion är utmärkt. Dock finns även vissa problem med motionen, eftersom problembilden delvis är felaktigt beskriven och därför träffar förslagen i yrkandena inte målet.

Det är ungefär så här: Då skattemyndigheten misstänker att småföretag eller privatpersoner betalat för lite skatt och kommer fram till hur mycket de borde betala, behöver de inte bevisa att den skattepliktige ljuger, bara göra det troligt för sig själva, och de sätter ribban för detta mycket lågt.

När företagaren eller privatpersonen sedan funderar över om hen ska överklaga till domstol, vet hen att skattemyndigheten har stora och hen små resurser till processen, och att hen kan åka på att betala skattemyndighetens kostnader ifall det döms mot henom.

Ifall det rör sig om en företagare tar det dessutom tid som hen borde använda till att bedriva affärsverksamheten, så nittionio gånger av hundra är det ekonomiskt rationellt att finna sig i skattemyndighetens beslut, även för en företagare som vet att det i sak är fel.

Därför förs mycket få sådana mål till domstol, vilket gör att skattemyndigheten har mycket litet incitament att skärpa upp kraven på sig själva att verkligen lyssna på och värdera vad företagaren eller privatpersonen för fram. I dessa fall är det dock tvistemål, inte åtal, så det finns ingen “anklagande” sida, som bevisbördan ska ligga på.

I de fall då skattemyndigheten är så säker på att ett brott verkligen begåtts att de polisanmäler, och det blir ett åtal för skattebrott, gäller normala regler om åklagarens bevisbörda.

Vad som skulle behövas för att uppnå motionens syfte är därför någon form av lösning som på ett mer träffsäkert vis kommer till rätta med problembilden, exempelvis ökade krav på skattemyndighetens bedömningar, eller ett stärkande av den skatteskyldiges position vad gäller betalningsansvar för rättegångskostnader.

I sammanhanget vill jag passa på att tillägga att jag ser strängt på alla former av skattefusk. Denna motion handlar inte om det, utan om rättssäkerhet.

Jag beklagar verkligen att jag mot denna bakgrund tvingas att yrka avslag på motionen. Men jag tycker att vi ska återkomma till frågan.

seigan
2011-10-27, 21:41
Jag har kommenterat på yrkande B05-Y01:att Piratpartiet ska arbeta för att bevisbördan ska ligga på den anklagande sidan.Struntar alldeles i om ligger på fel stället osv. Anser att detta är en konkret ställningstagande och att det går att suga upp och klassificera exakt vart detta bör läggas. I stället för att diskutera form bör man ta tillvara på en idé diskutera innehåll och sedan anpassa formen först efter att man har tagit ställning i sak frågan.

Jag yrkar bifall.

Gustav Nipe
2011-10-30, 22:13
Ung Pirats förbundsstyrelsen rekommenderar avslag.
Motivering: Vi håller med andemeningen med motionen, men motionens innehåll är tandlöst.