handdator

Visa fullständig version : Motion B06: Modernisera och värna om allemansrätten [avslagen]


Mötespresidiet
2011-10-02, 19:11
Vision –Allemansrätten är ett privilegium av sällan skådat slag som de svenska medborgarna och landets besökare åtnjuter. Detta är något som bör bevaras och anses som en medborgerlig rättighet. I framtidens Sverige är naturen och dess upplevelser öppna för medborgarna.


Bakgrund –Allemansrätten har senaste tiden varit hårt ifrågasatt från visst håll. Och det har debatteras flitigt att den skulle vara till skada för naturen och ekonomiska intressen då den gav möjlighet för företag att exploatera annans mark.

Konkret sakpolitik – Jag yrkar att Piratpartiet arbetar för en moderniserad allemansrätt som på ett tidsenligt sätt ge möjlighet till djur och natur även i framtiden.

Jag yrkar att Piratpartiet ska värna om allemansrätten och arbeta för ett stärkande i lagrum för denna.

infallsvinkel
2011-10-03, 22:23
Jag stödjer idén, men hade gärna sett ett utförligare resonemang i motionen om vad det innebär att "värna" eller "stärka" allemansrätten.

Det känns som om motionen är reaktiv, och handlar om att se till att lagstiftningen bevarar nuvarande läge, snarare än visionär.

Jag undrar: På vilket sätt skulle allemansrätten kunna stärkas utöver hur den fungerar idag? (Förutom det självklara, att införa en "digital allemansrätt". Vilket är en annan fråga.)

Henry Rouhivuori
2011-10-04, 22:32
Jag är nöjd med lagstiftningen kring allemansrätten som den ser ut idag. Jag undrar vad denna motion egentligen tillför som inte redan finns reglerad.

Mab
2011-10-04, 23:25
Jag är nöjd med lagstiftningen kring allemansrätten som den ser ut idag. Jag undrar vad denna motion egentligen tillför som inte redan finns reglerad.

Tja, om andra att-satsen går igenom så betyder det att inte bara du, utan även hela partiet tycker om allemansrätten. Idag har partiet inget ställningstagande till huruvida vi är för eller emot allemansrätten.

Jag tycker om allemansrätten och jag tycker att andra ska vara för den. Jag ser gärna att vi värnar och stärker den då det finns intressen som vill gå i motsatt riktning. Och även om jag är tveksam till första att-satsen eftersom jag tycker den är oklar så är jag positiv till motionens andra att-sats.

Eventuellt kan den behöva formuleras om dock.

JorgenL
2011-10-05, 01:34
Jag förstår inte vad motionären vill med denna motion. Allemansrätten är redan reglerad i lag, och det finns vad jag vet en bred enighet om att den ska behållas.

Vad är det konkreta problemet som ska lösas?

IsakGerson
2011-10-05, 08:29
Jag gillar allemansrätten, och tycker att partiet borde värna om den. Men jag håller med om att motionen är lite abstrakt i sina formuleringar. Min gissning är att problemen som åsyftas är de kommersiella intressen som utnyttjar allemansrätten på ett ohållbart och hänsynslöst sätt. Det handlar främst om aggressiv kommersiell bärplockning och vissa typer av turism om jag förstått problemet rätt. Jag ser väldigt gärna att vi föreslår en lösning, men motionen gör inte riktigt det.

Isaksson
2011-10-05, 08:51
Allemansrätten är en del av vårt kulturarv i Sverige, och därav kan jag se en koppling till
Piratpartiets politik.

Vad jag saknar i denna motion är dock, som nämnts ovan, en mer utförlig motion.

Vad I allemansrätten skall vi stärka?
Vad är det som är under anfall och hur presenterar vi vår lösning?
På vilket sätt skall vi fortsättningsvis värna om vår allemansrätt?
Skall vi arbeta för en helt reformerad och tidsenlig allemansrätt, eller bevara den
som den idag står?

Jag hoppas verkligen att denna fråga kommer diskuteras mer ingående, men tills dess,

Avslag.

Krippa
2011-10-05, 22:14
Håller med om efterlysningen av mer konkreta formuleringar, men har inget bra motförslag just nu.

Vill bara påpeka att en sak som verkar problematisk är att strandskyddet verkar fungera sådär lagom godtyckligt i praktiken, har för mig att kommuner beviljar undantag lite hipp som happ.

Det kanske kunde vara något att uppmärksamma.

Cernael
2011-10-06, 03:51
Är det inte så att allemansrätten är en sedvanerätt, och som sådan hänvisad till, men inte närmare definierad, i lagtexten? I så fall vore ett sätt att stärka den att verka för att faktiskt inteckna den i lagen.

Christoffer Eldengrip
2011-10-06, 07:08
Som ovanstående nämner det är det till stor del sedvana finns en del lagar och förordningar men mycket är otydligt.

Ser gärna att det kommer tilläggsyrkande och ändringsyrkande. Tack för alla bra inlägg fortsätt att komma med synpunkter och idéer på hur ni ser på allemansrätten.

på frågan vad motionären vill med motionen kan jag tillägga att min förhoppning är att vi kan diskutera fram en vettig vision om hur framtidens allemansrätt ska se ut.läsvärt:
://naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-8161-6.pdf

erik78se
2011-10-06, 14:47
Jag gillar allemansrätten också, jättemycket. Den kan absolut stärkas och moderniseras.

Men motionen saknar tydlighet, vilket dock kan åtgärdas såklart...

"Allemansrätten ska stärkas på att sådant sätt att den utökas till att värna även om våra framtida generationers rättighet till den Svenska naturen.

På Island har man lagt in sådana här förslag. Det kom efter finanskrisen, när man upptäckte att vissa bolag profiterat hårt på Islands naturtillgångar på ett ganska destruktivt sätt för naturen. Det är så vitt jag vet, bara Island som har skrivit in just "framtida generationers rättigheter" i sin grundlag.

Den här aspekten (framtida generationers rättigheter) av politiken har jag tänkt på mycket och det är något som jag hoppas att vi kan ta till oss i fler frågor. Allemansrätten är ett klockrent exempel och vi kan utan problem hitta fler.

Jag vill stödja den här motionen, OM den kompletterades med en formulering som innehåll detta element. Annars vill jag rösta emot, eftersom motionen i sig inte är tillräckligt tydlig på vad vi vill annars.

erik78se
2011-10-06, 15:07
http://singularityhub.com/2011/08/03/25-ordinary-citizens-write-icelands-new-constitution-with-help-from-social-media/

Lite inspiration för er som gillar modern demokrati.

På Island händer det jävligt mycket just nu som vi bör kunna ta lärdom av.

erik78se
2011-10-06, 15:24
Vi, folket som bor på Island, vill skapa ett rättvist samhälle där varje person har lika möjligheter.

Våra olikheter berikar vårt samhälle och tillsammans är vi ansvariga för vårt arv från tidigare generationer, vårt land och dess historia, natur, språk och kultur.

Island är en fri och oberoende stat med frihet, jämlikhet, demokrati och mänskliga rättigheter som sina hörnpelare.

Regeringen ska sträva mot att stärka välfärden för landets befolkning, uppmuntra deras kultur och respektera olikheterna i deras liv, landet och dess biosfär.

Vi vill förespråka harmoni, trygghet och lycka mellan oss och framtida generationer. Vi är fastställda mot att arbeta mot fred med andra nationer och respekt för jorden och hela mänskligheten.

I det här ljuset så stiftar vi nu en ny grundlag, den yttersta lagen i landet som alla ska lyda.

Direkt från deras nybakade grundlag översatt av mig själv:

http://stjornlagarad.is/other_files/stjornlagarad/Frumvarp-enska.pdf

Christoffer Eldengrip
2011-10-07, 06:36
Helt rätt Erik. Mycket intressant läsning ska lägga dem till min dokumentsamling. Det där om Island visste jag inte. Har bara hört att Norge har varit vilken framåt på området även om jag inte i detalj satt min in i vilken konsekvenser deras syn skulle ge om det implementerades i Sverige. Ryktas också om att Finland också har någon form av allemansrätt som bör undersökas. Det är tydligen ett ganska nordiskt fenomen (fler länder värt att undersöka?), ja man får bortse från Danmark men ja de har ju alltid haft en lite annorlunda livsåskådning där på andra sidan sundet.

Henrik Brändén
2011-10-07, 13:10
Allemansrätten har faktiskt ett av de starkaste lagskydd något kan få i dagens Sverige. I regeringsformen (https://lagen.nu/1974%3A152) handlar 2 kap 15 § om äganderätt, och den paragrafen slutar med:

Alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten oberoende av vad som föreskrivits ovan.

Allas, utan inskränkningar, tillgång till naturen står således över äganderätten. Jag ser fram mot konkreta förslag på hur det kan bli starkare.

AndersLindbäck
2011-10-07, 13:32
att att Piratpartiet ska värna om allemansrätten och arbeta för att den införs i hela EU.

AndersLindbäck
2011-10-07, 13:33
att att Piratpartiet ska värna om allemansrätten och arbeta för att den införs i hela EU.
Detta innebär ett ställningstagande för
1. Behålla allemansrätten som den är.
2. Se till att denna rätt genomförs i hela EU.

Allemansrätten är väldigt populär i Sverige och att lobba för att den införs i EU är någonting som vi faktiskt kan vinna röster på och samtidigt visa på att Piratpartiet har mer än bara fildelnings som politisk fråga.PS Det verkar att vi som använder Firefox inte får igenom de beskrivningar av ändringsförslagen när vi skickar in dem. Vet ej varför.

AndersLindbäck
2011-10-07, 13:35
Allemansrätten är då kanske helt åtskild från de frågor vi driver men har egentligen samma grundsyn - att dela med sig av naturen/kulturen.

Så den passar egentligen väldigt bra bland våra frågor.

Henry Rouhivuori
2011-10-07, 13:42
Detta innebär ett ställningstagande för
1. Behålla allemansrätten som den är.
2. Se till att denna rätt genomförs i hela EU.

Allemansrätten är väldigt populär i Sverige och att lobba för att den införs i EU är någonting som vi faktiskt kan vinna röster på och samtidigt visa på att Piratpartiet har mer än bara fildelnings som politisk fråga.
Mycket bra. Bifall på Y03 och avslag på Y02.

Cernael
2011-10-07, 15:04
fler länder värt att undersöka?Engelska wikipedia (http://forum.piratpartiet.se/en.wikipedia.org/wiki/Freedom_to_roam) är som vanligt något utförligare än svenska; det finns alemansrättsliknande bestämmelser bl.a. i England & Skottland, Schweiz, Österrike & Tjeckien, och i Vitryssland. Ingen av dem är lika långtgående som den nordiska, dock.

På senare år har rätten i viss mån explicit skrivits in i lagen i Sverige och Norge, men också i dessa länder grundar sig reglerna till största delen på sedvanerätt (http://sv.wikipedia.org/wiki/Sedvaner%C3%A4tt) och en motsatsvis tolkning (http://sv.wikipedia.org/wiki/E_contrario) av vissa lagregler som anger vad som är förbjudet; motsatsvis tolkning innebär då att det som inte är förbjudet är tillåtet. Innehållet i allemansrätten utformas även genom prejudicerande (http://sv.wikipedia.org/wiki/Prejudicerande) domar. Dessa är dock få så att många konflikter mellan markägare och nyttjare av allemansrätten har sin grund i oklarhet om vad allemansrätten exakt omfattar och vad som faller utanför.
Jag tolkar det här som att det finns vissa problem med sedvanerätt, och att ett sätt att stärka allemansrätten skulle vara att faktiskt göra en explicit (och långtgående, givetvis) uttolkning av den, som kodifieras i lag.

Christoffer Eldengrip
2011-10-07, 15:15
Anders ide om allemansrätt på export låter lockande även om jag ser det som högst omöjligt i dagsläget att få igenom men på lång sikt vore det en önskvärd utveckling. Jag stödjer den.

erik78se
2011-10-07, 19:34
Anders ide om allemansrätt på export låter lockande även om jag ser det som högst omöjligt i dagsläget att få igenom men på lång sikt vore det en önskvärd utveckling. Jag stödjer den.

Jag stödjer i första hand B06-Y01 som INTE blandar in EU. Jag skulle önska att Piratpartiet fokuserar på andra frågor inom EU och kanske i första hand låta andra länder komma på själva om allemansrätten är en bra eller dålig idé.

Jag tror dessutom att om vi stärker vår egen allemansrätt här i Sverige, så kan vi leda genom exempel i stället. Vi kan vara ett föregångsland, utan att för den delen tvinga på andra länder lagstiftning som inte är förankrade hos deras egen befolkning.

Christoffer Eldengrip
2011-10-08, 08:00
Självklart ska vi inte tvinga andra, men att vara ett föregångsland så arbetar man ju även för att andra ska ta efter på ett progressivt sätt. Jag anser att arbetet dit är långt innan man kan slå sig för bröstet och säga titta vad bra vi har det vill inte ni ha det lika bra? Tittar på resonemanget som ett mera visionärtperspektiv.

Skulle gärna försöka knuffa diskussionen åt hållet hur vi önskar att det vore i framtiden runt 2030-2050. Vad genererar allemansrätten då och vilka är villkoren för denna?

Vad är opinionen hos mötesdeltagarna om hur långt den personliga sfären sträcker sig? Allemansrätten ska ju inte bli ett verktyg att inkräkta på någons personliga integritet.

Vilka är de ekonomiska incitamenten för allemansrätten? Ska det vara tillåtet att plocka bär och svamp som växer på någon annans mark för: egen vinningsskull, privatbruk eller för 3:e part (ex bärföretag)?

Ravenna
2011-10-09, 12:00
Detta innebär ett ställningstagande för
1. Behålla allemansrätten som den är.
2. Se till att denna rätt genomförs i hela EU.

Allemansrätten är väldigt populär i Sverige och att lobba för att den införs i EU är någonting som vi faktiskt kan vinna röster på och samtidigt visa på att Piratpartiet har mer än bara fildelnings som politisk fråga.

Det kanske är någonting vi kan lyfta inför nästa EU-val, men jag tror ärligt talat inte att det är något vinnande koncept eftersom det handlar om att försöka tillämpa våra idéer från en plats där allemansrätten är en tradition med långa rötter, på platser där den traditionen inte finns. Jag tror att allemansrätt är svårt att införa på platser där traditionen inte finns.

Motionen i sig tycker jag är lite allmänt intetsägande. Vad tillför den, och vad menar motionären att vi ska tillföra till allemansrätten?

JorgenL
2011-10-13, 12:33
Jag har kommenterat på yrkande B06-Y03:att att Piratpartiet ska värna om allemansrätten och arbeta för att den införs i hela EU.Detta är väl iofs en god ide, men varför ska vi i Sverige diktera detta för resten av Europa, och på vilket sätt är detta något som skulle locka väljare i Sverige?

JorgenL
2011-10-13, 12:34
Jag har kommenterat på yrkande B06-Y01:att Piratpartiet arbetar för en moderniserad allemansrätt som på ett tidsenligt sätt ge möjlighet till djur och natur även i framtiden.Intetsägande yrkande. Vad är problemet detta ska motverka, och vad vill vi konkret göra?

agnesson
2011-10-13, 14:00
Jag har kommenterat på yrkande B06-Y03:att att Piratpartiet ska värna om allemansrätten och arbeta för att den införs i hela EU.Detta är väl iofs en god ide, men varför ska vi i Sverige diktera detta för resten av Europa, och på vilket sätt är detta något som skulle locka väljare i Sverige?

Vi vill att Sverige ska vara ett land som övriga Europa och världen tar efter. Det gäller i kunskap, upphovsrätt och integritet. Varför skulle vi inte kunna driva frågan om samhällsnyttan att dela med oss av naturen?

Jag tycker att detta är en utmärkt början på en framtida ståndpunkt om att dela med oss av inte bara av kulturen, utan även naturen.

Emil Isberg
2011-10-14, 17:57
Jag har kommenterat på yrkande B06-Y01:att Piratpartiet arbetar för en moderniserad allemansrätt som på ett tidsenligt sätt ge möjlighet till djur och natur även i framtiden.Även om jag anser att det är en dåligt underbyggd motion genom att det saknas förklaring varför vi ska stödja en allemansrätt så anser jag att det finns en mycket bra grund att jobba vidare på i arbetet kring både principprogram och sakpolitik. Allemansrätten finns inskriven i regeringsformen men det finns ingen förklaring i lag vad allemansrätten är, och det ger utrymme till långtgående tolkningar och otydlighet för både markägare och besökare i naturen. Jag anser också att Sverige bör exportera allemansrätten inom EU.

Jag yrkar bifall.

Christoffer Eldengrip
2011-10-17, 07:32
Kommer rösta avslag på motionen som helhet.

Men jag har sett att den väckt tillräckligt med debatt och att det har lämnats bra yttringar om den för att det ska kännas lönt att jobba vidare. Är övertygad om att det är rätt spår jag varit inne på. Om någon är intresserad att delta i projektet med att ta fram en ny motion om allemansrätten så får ni gärna höra av er till mig eller lägg en not här i tråden under mötet, synpunkter och relevant fakta får ju givetvis bifogas.

Diskutera gärna vidare.

Tackar på förhand :D

Anders Hedberg
2011-10-23, 16:01
Jörgen har efterlyst vad som är problemet. Här finns en liten introvideo http://www.agarframjandet.se/

Jag håller med de om att äganderättsfrågan är den centrala frågan även för framtidens samhälle, den har diskuterats under hela industrialismen i form av kapitalism vs kommunism, och den frågan ska upp till dagordningen 2014 också.

Tyvärr driver ägarfrämjandet tesen att bara för att man kan äga något så är det bra och ju mer som kan ägas och ju hårdare man kan äga desto bättre. Trots att det inte alltid är den bästa förvaltningen av resurserna.

Nu ligger den här organisationen rätt nära den borgerliga regeringen och det ryktas om lagändringar som stärker markägarnas rättigheter på bekostnad av bär-, turist- och rennäringarna i första hand.

http://svtplay.se/v/2333124/allemansratten_ar_hotad

http://eliasgranqvist.moderatblogg.se/2011/04/27/renagarna-vann-i-hd-%E2%80%93-men-vinner-de-i-langden/

Det riskerar att bli en lagstiftning där markägaren kan sätta vilka priser han vill för utnyttjande av sin mark, vilket i sin tur leder till suboptimal oanvändning. Vem tjänar på ruttnande lingon i skogen? På sjöar utan kanoter? Fjäll (och vinterns skogsmarker) utan renar? En markägare skulle helt enkelt kunna vägra ha kanoter, bärplockare och renar på sin mark, och jag ser det som ganska troligt dessutom.

Allamansrätten är hotad av felaktig markanvändning, och bör kanske skrivas om så att skadligt överutnyttjande regleras men jag är osäker om det ska göras med en starkare äganderätt eller utifrån ett skyddsperspektiv för naturen. Hur som -

Jag anser att piratpartiet bör uttala ett generellt stöd för allemansrätten.

Vi har alltid varit ett fritt folk i Sverige med rättigheter som få människor ute i Europa haft. Regeringen nafsar hela tiden i dessa fri och rättigheter och jag vill att vi ska kunna stå upp i valrörelsen och säga att vi har som uttalat mål att skydda allemansrätten även om det inte är konkretare än vad motionären skrivit.

Jag yrkar därför bifall till motionen.

Christoffer Eldengrip
2011-10-24, 04:54
"Åtminstone borde renägarna avstå från att låta sina renar gå på skogsmarker med nyplanterad eller ung skog."
http://eliasgranqvist.moderatblogg.s...-de-i-langden/ (http://eliasgranqvist.moderatblogg.se/2011/04/27/renagarna-vann-i-hd-%E2%80%93-men-vinner-de-i-langden/)

En av de bra poänger han tar upp i övrigt ser det ut och vara lite ägarfrämjande stuk på det hela och deras argumentation bygger lite på samma principer man hör från immaterialrättsliga spörsmål.

SVTs lilla klipp tyckte jag på ett objektivt sätt tog upp problemet med exploateringen, och hur lagstiftningen ser ut på området.

Att bedriva privat friluftsverksamhet på annans mark bör även det implementeras. Ser det som en form av resa även om målet inte är det väsentliga utan vägen dit. Detta gynnar turismen vilket i sin tur ger arbetstillfällen och exploateringsmöjligheter. Men detta ska då ge markägarna sina möjliga vinster.

JorgenL
2011-10-24, 14:05
Jörgen har efterlyst vad som är problemet.

Då förstår jag bättre relevansen. Kvarstår problemet att motionens yrkande är något luddiga, men det kan jag leva med. Det är en bra sak ändå att uttala ett principiellt stöd för allemansrätten inför programarbetet med principprogram 4.0. sen får författarna av detta ta det till sig och se om det går att passa in någonstans.

yrkar därför bifall till motionen

JorgenL
2011-10-24, 14:09
Jag har kommenterat på yrkande B06-Y01:att Piratpartiet arbetar för en moderniserad allemansrätt som på ett tidsenligt sätt ge möjlighet till djur och natur även i framtiden.Efter en god förklaring av Hedberg längre ner i tråden inser jag att allemansrätten ifrågasätts, och tycker därför att det är en god ide att PP ställer sig positiv till att den bevaras och förstärks.

willenfort
2011-10-24, 15:24
Jörgen har efterlyst vad som är problemet. Här finns en liten introvideo http://www.agarframjandet.se/

Jag håller med de om att äganderättsfrågan är den centrala frågan även för framtidens samhälle, den har diskuterats under hela industrialismen i form av kapitalism vs kommunism, och den frågan ska upp till dagordningen 2014 också.

Tyvärr driver ägarfrämjandet tesen att bara för att man kan äga något så är det bra och ju mer som kan ägas och ju hårdare man kan äga desto bättre. Trots att det inte alltid är den bästa förvaltningen av resurserna.

Nu ligger den här organisationen rätt nära den borgerliga regeringen och det ryktas om lagändringar som stärker markägarnas rättigheter på bekostnad av bär-, turist- och rennäringarna i första hand.

http://svtplay.se/v/2333124/allemansratten_ar_hotad

http://eliasgranqvist.moderatblogg.se/2011/04/27/renagarna-vann-i-hd-%E2%80%93-men-vinner-de-i-langden/

Det riskerar att bli en lagstiftning där markägaren kan sätta vilka priser han vill för utnyttjande av sin mark, vilket i sin tur leder till suboptimal oanvändning. Vem tjänar på ruttnande lingon i skogen? På sjöar utan kanoter? Fjäll (och vinterns skogsmarker) utan renar? En markägare skulle helt enkelt kunna vägra ha kanoter, bärplockare och renar på sin mark, och jag ser det som ganska troligt dessutom.

Allamansrätten är hotad av felaktig markanvändning, och bör kanske skrivas om så att skadligt överutnyttjande regleras men jag är osäker om det ska göras med en starkare äganderätt eller utifrån ett skyddsperspektiv för naturen. Hur som -

Jag anser att piratpartiet bör uttala ett generellt stöd för allemansrätten.

Vi har alltid varit ett fritt folk i Sverige med rättigheter som få människor ute i Europa haft. Regeringen nafsar hela tiden i dessa fri och rättigheter och jag vill att vi ska kunna stå upp i valrörelsen och säga att vi har som uttalat mål att skydda allemansrätten även om det inte är konkretare än vad motionären skrivit.

Jag yrkar därför bifall till motionen.

Anders tar upp en sak som är enormt mycket större än bara denna motionen. och det är hur PP skall ställa sig till äganderätt. JAg har funderat en del på detta och tror att vi måste reda ut våra åsikter om detta snabbt då dessa åsikter till stor dek kommer att styra stora delar av vårt principprogramm.

som jag ser det (väldigt förenklat) så finns tre sorters artefakter man kan "äga"
och dessa sorter måste behandlas olika (som vanligt är det flytande gränser mellan de olika sorterna. :) )
1) artefakter där det inte finns begränsning på antalet och artefakten till sin natur är unik (tex en sång. det kan skapaskopior enkelt men en sång är inte direkt utbytbar mot en annan sång)
2) artefakter som inte är unika men där det finns begränsning på antalet (tex en liter mjölk. man kan inte kopiera den men den går enkelt att byta mot en annan liter mjölk utan att ändra på upplevelsen)
3) artefakter som är unika och som har en begränsning av antalet. (tex en strandtomt. den är unik och kan deffinitivt inte kopieras)

Om man tittar på punkt 3 så finner man i extremmen saker som är så unika att de kan behöva hanteras som statliga bristresurser (tex potential vattenkraft, möjlighet för sverige/del av sverige att hantera utsläpp av typ x) och därför kan behöva få speciallagar som inte tar hänsyn till historiska förhållanden.

Jag tror vi kan få anledning att återkomma till detta under rättspolitikdiskutionerna i norrköping.

infallsvinkel
2011-10-25, 07:19
Jag har kommenterat om samtliga motioner på min blogg: Motioner på Piratpartiets höstmöte 2011 (http://infallsvinkel.se/2011/10/motioner-pa-piratpartiets-hostmote-2011/)

Så här skrev jag om denna motion:

Detta är en motion som jag ser som en intressant utgångspunkt för vidareutveckling av vår politik, men i dess nuvarande form stödjer jag inte motionen.

Allemansrätten har redan ett mycket starkt lagskydd i Sverige. Regeringsformens 2 kap 15 §, som handlar om äganderätt, slutar med: “Alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten oberoende av vad som föreskrivits ovan.”

Däremot är det sant att frågor kring allemansrätten har aktualiserats med anledning av utländska bärplockföretag, men även vissa propåer från markägare som vill höja exploateringsgraden av sin mark och är missnöjda med allemansrätten. Eventuellt är även sedvänjesfrågor kring renbete, och i förlängningen även frågor kring “digital allemansrätt” besläktade med denna fråga.

Att som yrkande B06-Y03 föreslår verka för att allemansrätten via EU exporteras till andra länder, tycker jag är en urdålig idé. Om andra länders medborgare vill ha allemansrätt, föreslår jag att de röstar på politiker som verkar för detta. Att vi ska komma från Sverige och “veta bäst” vilka rättigheter andra länders invånare vill ha, är ett perspektiv som jag inte alls stödjer.

Det är bra att frågan om allemansrätten har lyfts, för ett ställningstagande kring denna vore en naturlig del av vår politik. Det behöver dock utgå från en mer specifik problemanalys. Jag kommer därför att rösta avslag.

spgm
2011-10-27, 21:56
Jag har kommenterat på yrkande B06-Y03:att Piratpartiet ska värna om allemansrätten och arbeta för att den införs i hela EU.Detta är inte en fråga som kräver överstatlighet och därför bör vi inte få EU att besluta om den.
Det vore OK att tipsa politiker i fler länder om allemansrätten (att på ett icke-störande sätt få gå & övernatta på mark som ägs av andra), men vi har många viktigare strider att lägga kraft på.

Paven
2011-10-28, 19:20
Jag har kommenterat på yrkande B06-Y01:att Piratpartiet arbetar för en moderniserad allemansrätt som på ett tidsenligt sätt ge möjlighet till djur och natur även i framtiden.Jag är starkt positv till allmansrätten och även till att den bör förtydligas.
Men motionen säger inte hur den ska moderniseras.

Innan jag kan godkänna ändringar så vill jag veta vad du har i åtanke.

Att modernisera den i betydelsen att ge markägare ensamrätt på vinstdrivande verksamhet på sin mark. Skulle vara rent skadligt för allemansrätten. Då tex privata förskolor, skolor skulle kunna bli nekade att besöka skogen. Företag skulle inte kunna arrangera utflykter för anstälda. mm.

Allemansrätten är bra som den är, även om tydligare regler om vad som är tomt skulle kunna förenkla för oss som rör oss i skog och mark.

Gustav Nipe
2011-10-30, 22:14
Ung Pirats förbundsstyrelsen rekommenderar avslag.
Motivering: Vi håller med andemeningen med motionen, men motionens innehåll är tandlöst.

Rick Falkvinge
2011-11-03, 18:21
Jag har kommenterat på yrkande B06-Y03:att Piratpartiet ska värna om allemansrätten och arbeta för att den införs i hela EU.Varje gång man försöker införa något i EU måste man vara medveten om att det kan blåsa åt två håll genom den tunnel man öppnar. I det här fallet skulle det resultera i att svensk allemansrätt prompt avskaffades.

Christoffer Eldengrip
2011-11-04, 17:19
Ser inte alls det i ett sammanhang där EU ska införa något. Däremot ska det vara ett lämpligt forum att nå ut med informationen till andra medlemsstater. Men det är min tolkning på detta kortfattade yrkande.

Mötespresidiet
2011-11-06, 01:17
Voteringspass 2 är över och motionens bägge yrkanden avslogs. Finner att mötet därmed avslagit motionen.