handdator

Visa fullständig version : Motion A03: Stadgeändringar gällande budget [bifallen]


Mötespresidiet
2011-10-02, 20:27
Tidigare medlemsmöten har beslutat om att lyfta budgetfrågan från medlemsmötet till styrelsen. Tyvärr har en paragraf i stadgan glömts bort och styrelsen är därmed fortfarande tvingade att lägga en proposition om just budget.

Jag föreslår att stryka "förslag till budget för kommande verksamhetsår" så att §4.5.2 istället får lydelsen 4.5.2 Till höstmötet ska partistyrelsen lägga följande propositioner:
a) förslag till verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.

Henrik Brändén
2011-10-04, 10:36
Tack Nils, för att du lagt detta förslag. Denna lilla lapsus orsakade inte så lite trassel för styrelsen inför detta höstmöte, och det vore trevligt om stadgarna blir entydiga!
Yrkar bifall, allltså!

agnesson
2011-10-04, 17:54
Tack Nils, för att du lagt detta förslag. Denna lilla lapsus orsakade inte så lite trassel för styrelsen inför detta höstmöte, och det vore trevligt om stadgarna blir entydiga!
Yrkar bifall, allltså!

Även om det tog några minuter att förstå vad ni yrkade i er budgetproposition "uppdra åt styrelsen att utifrån ovanstående underlag fastställa budget för 2012." så löste ni detta bra.

Men ja, frågan om vem som äger budgetfrågan har avgjorts av ett tidigare möte. Denna motion handlar ju enbart om propositionskrav.

Cernael
2011-10-06, 03:01
Jag kan tycka att det vore vettigt att omformulera paragrafen utifrån att det bara ska läggas en proposition av styrelsen. Men det kan vara korrekturläsaren i mig som spökar.

agnesson
2011-10-06, 11:22
Jag kan tycka att det vore vettigt att omformulera paragrafen utifrån att det bara ska läggas en proposition av styrelsen. Men det kan vara korrekturläsaren i mig som spökar.

Hur menar du?

Cernael
2011-10-06, 12:52
Går motionen igenom oförändrad kommer paragrafen i sin helhet att lyda
4.5.2 Till höstmötet ska partistyrelsen lägga följande propositioner:
a) förslag till verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.
...och det är dels en numeruskonflikt (som skulle kunna lösas neutralt genom att ändra "propositioner" till "proposition(er)"), men framförallt tycker jag att det är oestetiskt med numrerade listor som bara innehåller en post.

Rick Falkvinge
2011-10-06, 13:18
Eftersom det här är en andraläsning av något som är en direkt buggfix, så föreslår jag att man snarare tar redaktionella ändringar i ett senare skede i så fall. Det är att föredra framför att låta den funktionella betydelsen sätta käppar i hjulet.

(I den mån redaktionella ändringar över huvud taget behöver beslutas om med samma dignitet.)

Rick Falkvinge
2011-10-06, 13:19
Förresten borde det väl stå i rubriken att det här är en andraläsning också? det är väsentligt. (Ping Mötespresidiet.)

Cernael
2011-10-06, 14:04
Det är inte en andraläsning - det fanns motsvarande motioner i våras, men de fick inte 3/4-majoritet.

Mötespresidiet
2011-10-06, 14:10
Förresten borde det väl stå i rubriken att det här är en andraläsning också? det är väsentligt. (Ping Mötespresidiet.)Detta är inte en andraläsning av ett beslut från vårmötet. Se svaret på din ordningsfråga för mer information: https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?p=268559&postcount=4

Rick Falkvinge
2011-10-06, 16:41
Har upptäckt (med andras hjälp - tack!) att detta inte var en andraläsning.

Jag ställer mig därför till kören som tackar Nils för att motionen lämnades in.

AndersLindbäck
2011-10-06, 21:19
att och om motionens förslag till strykningen går igenom skall i stället hela paragraf 4.5.2 strykas och punkten 4.5.2 a) förslag till verksamhetsplan för kommande verksamhetsår flyttas till att ingå som ordinarie punkt på höstmötet genom att i paragraf 4.9.2 lägga till "7. Förslag till verksamhetsplan för kommande år" samt numrera om resterade punkter så gamla punkt 7 blir punkt 8. (detta är då ingen praktiskt förändring av motionen utan bara ett tillläggsyrkande i hur jag anser stadgarna skall förändras för att genomföra motionens andemening)

Cernael
2011-10-07, 00:55
Jag är inte helt säker här, men jag tror att det finns en poäng i att verksamhetsplanen definieras som en proposition, nämligen att öppna upp för ändringsförslag från medlemmarna på ett tydligt sätt. Om den flyttas till att ligga som en egen punkt i dagordningen känns det (för mig) som att den ges lite av samma status som verksamhets- och ekonomisk berättelse, dvs. ett rent faktamässigt meddelande från styrelsen - "så här ligger det till".

Mab
2011-10-07, 01:55
Jag är inte helt säker här, men jag tror att det finns en poäng i att verksamhetsplanen definieras som en proposition, nämligen att öppna upp för ändringsförslag från medlemmarna på ett tydligt sätt. Om den flyttas till att ligga som en egen punkt i dagordningen känns det (för mig) som att den ges lite av samma status som verksamhets- och ekonomisk berättelse, dvs. ett rent faktamässigt meddelande från styrelsen - "så här ligger det till".

En betydligt viktigare aspekt är att eftersom verksamhetsplanen idag är en proposition så måste styrelsen presentera den i samband med kallelsen till mötet (§4.5.3) som ska vara ute två veckor före mötet (§4.1.3). Det är inte lika självklart att så är fallet om det inte explicit står att förslag till verksamhetsplan är en motion.

Alldeles oavsett detta är det föreslagna ändringsyrkandet inte särskilt genomtänkt då det vill lägga till en punkt 7 om verksamhetsplan i §4.9.2 trots att det där idag redan finns en punkt 9 som heter just "kommande års verksamhetsplan". Vilket alltså skulle skapa två punkter på dagordningen med samma innebörd.

Cernael
2011-10-07, 14:49
Jag skulle nog säga att en verksamhetsplan som inte är proposition fortfarande är att betrakta som möteshandling (precis som VB och EB till vårmötet), och som sådan ska den enligt 4.1.3 ingå i kallelsen - i annat fall är mötet inte behörigt kallat. Men det är min tolkning, det går att tolka på annat sätt, och det är bättre att ha det explicit definierat.

AndersLindbäck
2011-10-08, 21:47
Alldeles oavsett detta är det föreslagna ändringsyrkandet inte särskilt genomtänkt då det vill lägga till en punkt 7 om verksamhetsplan i §4.9.2 trots att det där idag redan finns en punkt 9 som heter just "kommande års verksamhetsplan". Vilket alltså skulle skapa två punkter på dagordningen med samma innebörd.

Du har rätt 4.5.2 b talar om att styrelsen skall lägga en proposition - och propositioner behandlas under egen punkt så egentligen är 4.5.2b helt onödig då en specifik punkt för verksamhetsplanen redan finns. Jag anser
det vara en stadgebugg att man säger att verksamhetsplanen skall skickas som proposition och då borde hanteras under punken för propositioner på årsmötet men att man även har med den som en egen punkt 9.

Jag tar bort yrkandet och skriver om.

AndersLindbäck
2011-10-08, 21:50
att och om motionens förslag till strykningen går igenom skall hela paragraf 4.5.2 strykas för det som står i 4.5.2b finns redan med som en punkt i dagordningen och behöver därmed inte skickas som en normal proposition.

agnesson
2011-10-10, 16:20
att och om motionens förslag till strykningen går igenom skall hela paragraf 4.5.2 strykas för det som står i 4.5.2b finns redan med som en punkt i dagordningen och behöver därmed inte skickas som en normal proposition.

Kan vi inte i så fall vända på det och ta bort dagordningspunkten? Då är det tydligt att det är en proposition och att den ska behandlas som vilken annan proposition som helst.

Nackdelen är att vi måste motionerna detta till vårmötet, men det är ok för mig. Vårmötet ska ändå inte behandla en verksamhetsplan.

AndersLindbäck
2011-10-10, 17:28
Kan vi inte i så fall vända på det och ta bort dagordningspunkten? Då är det tydligt att det är en proposition och att den ska behandlas som vilken annan proposition som helst.


Det normala är att frågor som alltid skall avhandlas på medlemsmöten har en stående punkt i dagordningen. Skälet till det är att då kommer man inte missa och ta upp frågan (och om man gör det så begår man stadgebrott).

Verksamhetsplanen skall alltid avhandlas - därmed så skall det vara en stående punkt.

JorgenL
2011-10-12, 23:39
Jag har kommenterat på yrkande A03-Y03:att och om motionens förslag till strykningen går igenom skall hela paragraf 4.5.2 strykas för det som står i 4.5.2b finns redan med som en punkt i dagordningen och behöver därmed inte skickas som en normal proposition.Det vore dumt att stryka det, eftersom det då inte står tydligt nånstans att det är styrelsen som ska framlägga proposition om verksamhetsplan.

Emil Isberg
2011-10-13, 05:20
Jag är en av de som anser att budget och verksamhetsplan (http://emilisberg.wordpress.com/2010/10/12/traknorderi-ekonomiskt-ansvar-stallt-i-relation-till-ansvarskedja-piratpartiet/) ska följas åt. En budget är för mig en samling med kontoposter som övergripande ger en bild över vilka kostnader och inkomster som planeras inom olika delar av verksamheten. Tillsammans med verksamhetsplanen visar det vad medlemmarna vill att föreningen ska fokusera på under året i hela verksamheten. Vanligtvis är det exakt vad den tidigare styrelsen har föreslagit, särskilt om styrelsen har rimlig förankring för sina verksamhetsidéer.

I Piratpartiets fall har vi dock konsekvent tagit bort budgetredovisningskravet förutom denna klausul som därför mer skapar förvirring än ger något praktiskt användbart.

Styrelsen får naturligtvis redovisa budgeten om de vill, de har bara inte stadgat krav på sig att göra det.

Jag yrkar därför bifall till motionen.


Förövrigt anser jag att styrelsen ska redovisa budgeten tillsammans med presentationen av förslag till verksamhetsplan.

Emil Isberg
2011-10-13, 05:26
Jag har kommenterat på yrkande A03-Y03:att och om motionens förslag till strykningen går igenom skall hela paragraf 4.5.2 strykas för det som står i 4.5.2b finns redan med som en punkt i dagordningen och behöver därmed inte skickas som en normal proposition.Det är bra att i stadgan vara tydlig. Paragraf 4.5.2 står inte i någon konflikt med dagordningen. Inte heller är det samma uttolkning som görs ut från att verksamhetsplan står med i dagordningen. Jag anser att paragraf 4.5.2 bör vara kvar och att 4.5.2 b) kompletterar dagordningen.

infallsvinkel
2011-10-25, 07:07
Jag har kommenterat om samtliga motioner på min blogg: Motioner på Piratpartiets höstmöte 2011 (http://infallsvinkel.se/2011/10/motioner-pa-piratpartiets-hostmote-2011/)

Så här skrev jag om denna motion:

Tidigare medlemsmöten har beslutat om att lyfta budgetfrågan från medlemsmötet till styrelsen. Tyvärr har en paragraf i stadgan glömts bort och styrelsen är därmed fortfarande tvingade att lägga en proposition om just budget.

Denna lilla lapsus orsakade inte så lite trassel för styrelsen inför detta höstmöte, och det vore trevligt om stadgarna blir entydiga. Denna motions yrkande A03-Y01 rättar till problemet.

Det har inkommit ett motyrkande A03-Y03 om att rentav stryka hela paragrafen i stadgan. Som jag tycker framgår av diskussionen på forumet vore detta av flera skäl olyckligt. Jag kommer alltså att stödja originalyrkandet A03-Y01 när dessa två yrkanden ställs mot varandra.