handdator

Visa fullständig version : Motion A04: Stadgeändringar gällande fyllnadsval [bifallen]


Mötespresidiet
2011-10-02, 22:58
I stadgan idag (§4.9) står det att eventuella fyllnadsval ska hållas vid både vår- och höstmöte, men den enda förtroendevalda där det finns regler kring fyllnadsval är styrelsens sammankallande. Detta har skapat problem till detta höstmöte då frågan har kommit upp om bland annat valberedningen ska fyllnadsväljas. Platser vars mandattid löper ut om någon månad bör rimligen inte fyllnadsväljas.

Vi har därför tagit fram ett förslag till en stadgeparagraf med regler för fyllnadsval av förtroendevalda. Reglerna är baserade på den reglering som idag finns i stadgan för styrelsens sammankallande.

Vi har i enlighet med stadgans upplägg valt att skapa en ny paragraf som reglerar alla fyllnadsval på en och samma plats, istället för att sprida ut kopior av samma formulering på flera ställen i stadgan. Därför innebär vårt förslag att sista meningen stryks i kapitel fem §5.4.3 ("Fyllnadsval kan endast ske på medlemsmöten som inletts tidigast åtta (8) veckor efter avhoppet."). Denna strukna mening kommer istället att ingå i en ny paragraf i kapitel tre som ska reglera fyllnadsval av förtroendevalda.

Ändringar i kapitel 3, där vi anser att de nya paragraferna hör hemma, kräver 75% majoritet på två på varandra följande medlemsmöten. Ändringar i kapitel 5 kräver däremot 75% majoritet på endast ett medlemsmöte för att gå igenom.

Signerat
Andreas Bjärnemalm
Nils Agnesson
Johan mlg Karlsson
Mikael Holm

Andreas Bjärnemalm
2011-10-11, 19:15
Jag har kommenterat på yrkande A04-Y01:att följande paragraf läggs till sist i kapitel 3 i stadgan:

§3.4 Fyllnadsval
3.4.1 Om en förtroendevald lämnat sin post ska fyllnadsval hållas, om inte annat föreskrivs i stadgan.
3.4.2 Fyllnadsval kan endast hållas på medlemsmöte, eller extra medlemsmöte, som inletts tidigast åtta (8) veckor efter avhoppet.
3.4.3 Fyllnadsval hålls inte på höstmötet det år mandatet upphör, med undantag av fyllnadsval av revisor och revisors ersättare.Jag tycker det är problematiskt att det idag saknas reglering kring fyllnadsval, och när dessa ska ske. Min övertygelse är att det skulle underlätta väldigt mycket för mötespresidiet i planerandet av medlemsmötena att ha tydlig reglering att luta sig mot.
Jag tror också att det skulle vara positivt även för valberedningen att ha tydliga regler i stadgan som säger när olika val ska ske, så de vet vad de har att arbeta efter.

Andreas Bjärnemalm
2011-10-11, 19:19
Jag har kommenterat på yrkande A04-Y02:att samtidigt som den nya §3.4 godkänns i en andra läsning ska i kapitel 5, §5.4.3, följande mening strykas: "Fyllnadsval kan endast ske på medlemsmöten som inletts tidigast åtta (8) veckor efter avhoppet."Det är inte bara oestetiskt att ha dubletter av paragrafer i stadgarna, det kan också ställa till besvär vid framtida förändringar av stadgan. Till exempel kan man ändra på en punkt men missa att ändra samma formulering i en annan punkt, med motstridiga stadgar som slutresultat.
Därför är det bra att stryka denna rad ur stadgan i samband med att det andra yrkandets stadgeändring träder i kraft.

JorgenL
2011-10-12, 23:44
Jag har kommenterat på yrkande A04-Y01:att följande paragraf läggs till sist i kapitel 3 i stadgan:

§3.4 Fyllnadsval
3.4.1 Om en förtroendevald lämnat sin post ska fyllnadsval hållas, om inte annat föreskrivs i stadgan.
3.4.2 Fyllnadsval kan endast hållas på medlemsmöte, eller extra medlemsmöte, som inletts tidigast åtta (8) veckor efter avhoppet.
3.4.3 Fyllnadsval hålls inte på höstmötet det år mandatet upphör, med undantag av fyllnadsval av revisor och revisors ersättare.Det är bra att detta regleras, och det är fånigt att fyllnadsvälja någon för en månads arbete.

Emil Isberg
2011-10-13, 05:32
Jag anser det är en bra tanke att styra upp allmänt hur fyllnadsval ska hållas.

Den föreslagna ändringen tar dock ifrån ledningen möjlighet att styra över den operativa ledningen, som kan infatta förtroendevalda KL, VL och DL. Det måste i så fall läggas in stadgefix som åtgärdar detta.

Den föreslagna ändringen är också rätt långtgående i att jämställa fyllnadsval av styrelsens sammankallande (som idag är den enda posten som har krav på fyllnadsval på ett särskilt sätt) med fyllnadsval av valberedning där det ofta inte finns något direkt behov att fyllnadsvälja eftersom genomfört arbete fortfarande kan användas av de övriga (särskilt om avhopp sker strax innan valberedningens uppgift fullföljs) samt med revisor som redan enligt stadgarna har förtroendevalda ersättare som direkt ersätter.

Jag skulle snarare föreslå att man har en dialog med styrelse, orggrupp, mötespresidie samt andra intresserade förtroendevalda och att man lägger ett mer genomtänkt förslag därigenom.

Jag yrkar avslag på den här motionen.

agnesson
2011-10-13, 11:51
Den föreslagna ändringen tar dock ifrån ledningen möjlighet att styra över den operativa ledningen, som kan infatta förtroendevalda KL, VL och DL. Det måste i så fall läggas in stadgefix som åtgärdar detta.

Den föreslagna ändringen är också rätt långtgående i att jämställa fyllnadsval av styrelsens sammankallande (som idag är den enda posten som har krav på fyllnadsval på ett särskilt sätt) med fyllnadsval av valberedning där det ofta inte finns något direkt behov att fyllnadsvälja eftersom genomfört arbete fortfarande kan användas av de övriga (särskilt om avhopp sker strax innan valberedningens uppgift fullföljs) samt med revisor som redan enligt stadgarna har förtroendevalda ersättare som direkt ersätter.

Jag skulle snarare föreslå att man har en dialog med styrelse, orggrupp, mötespresidie samt andra intresserade förtroendevalda och att man lägger ett mer genomtänkt förslag därigenom.

Jag yrkar avslag på den här motionen.

KL,VL och DL är inte företroendevalda. Tittar du i stadgan så är det endast styrelsen, valberedningen, revisorer och mötespresidiuet som är valda. Hur partiledningen ser har ingenting med föreslagen förändring att göra?

Vi fyllnadsväljer idag, men det beror på vad som står i kallelsen till mötet. Fyllnadsval ska hållas enligt dagordningen, men det är väldigt oklart vilka val. Styrelsens suppleanter (som ska finnas till årsskiftet) fyllnadsväljer vi bland annat inte. Varför göra detta till en tolkningsfråga istället för att styra upp det i stadgan?

Fyllnadsval av valberedningen på vårmötet är väl bra?

Varför är det ett problem att fyllnadsvälja revisorer, trots att de har ersättare?

Tittar du vilka det är som har signerat motionen så är det en stor del av dagens mötespresidium. Om denna motion inte går igenom tycker jag att du ska väcka frågan inom styrelsen att ta tag i dessa personer och skriva ihop en bra proposition.

Mab
2011-10-14, 13:17
Varför är det ett problem att fyllnadsvälja revisorer, trots att de har ersättare?

Nu var frågan inte ställd till mig, men eftersom det är en fråga jag har funderingar kring så passar jag på att svara i alla fall :-)

Jag tycker att det är bra att vi reglerar fyllnadsval, och jag ser gärna att vi fyller på vid revisors frånfälle. Men jag ser hellre en stadga som gör att den personlige ersättaren övertar revisorsplatsen vid revisorns frånfälle och att det därefter fyllnadsväljs en ny personlig ersättare (en sådan reglering skulle kunna föras in som en punkt 7.2.7 i stadgan genom ett tilläggsyrkande som jag dock gärna ser att någon som arbetat mer med stadgan än mig skriver ihop).

Skälet att jag hellre ser att den personlige ersättaren tar över är att det minskar risken för glapp i revisorns granskning. Och det tydliggör vad den personlige ersättarens uppgift är, vilket ju inte är reglerat i stadgan idag (utan där förlitar vi oss på praxis).

Emil Isberg
2011-10-15, 01:12
KL,VL och DL är inte företroendevalda. Tittar du i stadgan så är det endast styrelsen, valberedningen, revisorer och mötespresidiuet som är valda. Hur partiledningen ser har ingenting med föreslagen förändring att göra?

Jag menade inte att KL, VL och DL alltid är förtroendevalda, normalt (enligt de senaste årens hantering) är det dock ett utlyst förtroendeval som ligger till grund för vem som utses. Ofta kan man alltså likaställa det förfarandet med att ha förtroendevalda, med vetorätt från personen närmast ovanför (en vetorätt som minst sagt sällan använts, jag känner inte till något fall där det har varit ett val där inte den som blivit vald inte blivit utsedd). Och stadgar definierar ju även begränsningar för roller som inte definieras i stadgarna, särskilt när allmängiltiga begrepp används exempelvis då förtroendevald.

Vi fyllnadsväljer idag, men det beror på vad som står i kallelsen till mötet. Fyllnadsval ska hållas enligt dagordningen, men det är väldigt oklart vilka val.

Det är alls inte oklart eftersom fyllnadsval är baserat på behov och inte baserat på några egentligen stadgeregler. Man ska inte och bör inte stadga sådant som det finns allmän praxis för. Och man ska inte och bör inte stadga något som man kan behöva förändra vid nästa tillfälle. Och man ska heller inte och bör heller inte stadga det som påverkar minimalt om det definieras eller lämnas odefinierat. Man ska helst inte stadga för stadgandes skull.

Styrelsens suppleanter (som ska finnas till årsskiftet) fyllnadsväljer vi bland annat inte. Varför göra detta till en tolkningsfråga istället för att styra upp det i stadgan?
Styrelsesuppleanter är valda enligt en övergångsregel. De försvinner automatiskt i samband med att grunden för övergångsregeln försvinner. Suppleanter behövs alltså inte väljas eftersom de enligt övergångsreglerna inte längre finns.

Dock innebär det också att övergångsregeln att minska antalet ledamöter i styrelsen med det antal suppleanter som fanns kvar enligt övergångsregeln också faller, och vi borde därför rent stadgemässigt fyllnadsvälja ledamöter för de saknade suppleanterna.

Fyllnadsval av valberedningen på vårmötet är väl bra?

Hur menar du här? Vilket val då? Det som var på vårmötet 2011 eller det som kommer på vårmötet 2012?

Varför är det ett problem att fyllnadsvälja revisorer, trots att de har ersättare?

Vad är ersättarnas roll? Fundera ett tag på varför man tillsätter ersättare redan vid valet av revisorer. Fråga mig sedan det igen.
Det är en annan fråga att fyllnadsvälja ersättare efter att den ordinarie revisorn fallit ifrån. Brukligt är att man fyller på bakifrån.
Men där är frågan om det faktiskt finns behov av det. Är det troligt att två revisorer samt två ersättare faller ifrån under mandatperioden?

Tittar du vilka det är som har signerat motionen så är det en stor del av dagens mötespresidium.

Det är också något som jag tycker är synd. Vi är alldeles för territoriella här. Jag tycker att det hade varit bra om man vidtalade exempelvis valberedningen, och bad om synpunkt samt medsignering för att skapa bättre förankring bland de som faktiskt påverkas av motionen.

Om denna motion inte går igenom tycker jag att du ska väcka frågan inom styrelsen att ta tag i dessa personer och skriva ihop en bra proposition.

Det kan jag säga direkt att det tänker jag inte lova. Däremot så kan vilka tre medlemmar som helst (exempelvis de som signerat motionen) väcka frågan till styrelsen, och då måste vi ta upp det. Och då blir det på rätt sätt, och rätt sätt är bästa sätt.

Emil Isberg
2011-10-15, 01:14
KL,VL och DL är inte företroendevalda. Tittar du i stadgan så är det endast styrelsen, valberedningen, revisorer och mötespresidiuet som är valda. Hur partiledningen ser har ingenting med föreslagen förändring att göra?

Om förslaget hade varit "förtroendevalda enligt stadgan" eller "stadgans förtroendevalda" skulle jag ha hållit med om din tolkning. Nu är det inte någon sådan begränsning och då är det implicit samma "påverkans område" som punkten/kapitlet avser, som ju är hela föreningen.

AndersLindbäck
2011-10-16, 02:04
Jag har lagt det här yrkandet:att tillägget skall i stället lyda:

§3.4 Fyllnadsval
3.4.1 När någon som blivit vald enligt stadgarna lämnar sitt förtroendeuppdrag i förtid så skall i första hand ersättare automatiskt ta över, i andra hand fyllnadsval hållas och i tredje hand, men endast om det är nödvändigt för partiet, så kan styrelsen utse en tillförordnat på posten tills dess den kan besättas och den är enig om valet.
3.4.2 Fyllnadsval kan tidigast hållas på medlemsmöte, eller extra medlemsmöte, som inletts tidigast åtta (8) veckor efter avhoppet.
3.4.3 Fyllnadsval hålls inte på höstmötet det år mandatet upphör förutom i de fall då ingen återstående revisor finns.Avgår revisor så tar revisorsersättare automatiskt över.

Avgår alla revisorer så kan styrelsen utse en tf revisor tills nästa medlemsmöte. Förhoppningsvis väljer man då någon med integritet.

Detta ger då även styrelsen rätt att utse en sammankallande i valberedningen om denne skulle hoppa av. Förhoppningsvis väljer man då någon som redan sitter i valberedningen.

Detta ger då styrelsen själv rätten att utse styrelsens tillförordnade sammankallande om denna posten skulle bli vakant.

Det finns en begränsning som kräver att styrelsen är helt enig i valet vid tillsättandet av en t.f. Detta för att förhindra att en avgång används i ett maktkamp. Det räcker med då att en person motsätter sig en sådant utnämning för att det inte skall få ske.

Andreas Bjärnemalm
2011-10-16, 13:56
Jag har lagt det här yrkandet:att till stadgan lägga följande paragrafer:

§3.4 Fyllnadsval
3.4.1 Om en, i stadgan beskriven, förtroendevald lämnat sin post ska fyllnadsval hållas, om inte annat föreskrivs i stadgan.
3.4.2 Fyllnadsval kan endast hållas på medlemsmöte, eller extra medlemsmöte, som inletts tidigast åtta (8) veckor efter avhoppet.
3.4.3 Fyllnadsval hålls inte på höstmötet det år mandatet upphör, med undantag av fyllnadsval av revisor och revisors ersättare.

7.2.7 Om en revisor lämnat sitt uppdrag tar den personliga ersättaren över. Vid fyllnadsval väljs ny personlig ersättare.Jag har lagt till ",i stadgan beskriven," i 3.4.1 för att förtydliga vilka förtroendevalda det är som avses i stadgeparagrafen.

Jag har också skrivit en ny paragraf som tydliggör att revisors ersättare fyller upp vid revisors bortfall, och att ny personlig ersättare är det som väljs vid fyllnadsval. Den paragrafen läggs sist i stycket om revisorer i kapitel 7.

AndersLindbäck
2011-10-16, 14:30
Jag har lagt det här yrkandet:att ersätta 7.2.7 ovan med

"7.2.7 När en revisor lämnat sitt uppdrag i förtid tar eventuell personlig ersättare över uppdraget som revisor, finns ingen personlig ersättare görs fyllnadsval."Dels står det klart och tydligt att personlig ersättare blir revisor om ordinarie faller ifrån. Det tidigare alternativet kan då även tolkas som att ersättaren bara tar över arbetet.

Dels så blir det klart att det även kan ske fyllnadsval av revisor, ursprungliga alternativet är väldigt oklar i det avseendet då den kan tolkas som det endast kan hållas fyllnadsval av revisorsreserv.

JorgenL
2011-10-18, 01:03
Jag har kommenterat på yrkande A04-Y05:att ersätta 7.2.7 ovan med

"7.2.7 När en revisor lämnat sitt uppdrag i förtid tar eventuell personlig ersättare över uppdraget som revisor, finns ingen personlig ersättare görs fyllnadsval."Det där betyder i klartext ju att inget fyllnadsval ska göras alls förrän både revisorn OCH ersättaren avgått... Det är ingen bra lösning.

Cernael
2011-10-19, 10:34
Jag har kommenterat på yrkande A04-Y05:att ersätta 7.2.7 ovan med

"7.2.7 När en revisor lämnat sitt uppdrag i förtid tar eventuell personlig ersättare över uppdraget som revisor, finns ingen personlig ersättare görs fyllnadsval."Det här går emot själva poängen med att ha personliga ersättare, i fallet när både revisor och ersättare lämnar uppdraget. Genom att istället alltid fylladsvälja ersättare när någondera hoppar av har man en person som kan vara förberedd på att ta över vid ytterligare avhopp, och kan förbereda sig på det.
Med det här förslaget ökar risken att det blir ett glapp i realtids-revisorsgranskningen medans ny revisor sätter sig in i uppdraget.

AndersLindbäck
2011-10-22, 11:27
Jag har kommenterat på yrkande A04-Y05:att ersätta 7.2.7 ovan med

"7.2.7 När en revisor lämnat sitt uppdrag i förtid tar eventuell personlig ersättare över uppdraget som revisor, finns ingen personlig ersättare görs fyllnadsval."Det här går emot själva poängen med att ha personliga ersättare, i fallet när både revisor och ersättare lämnar uppdraget. Genom att istället alltid fylladsvälja ersättare när någondera hoppar av har man en person som kan vara förberedd på att ta över vid ytterligare avhopp, och kan förbereda sig på det.
Med det här förslaget ökar risken att det blir ett glapp i realtids-revisorsgranskningen medans ny revisor sätter sig in i uppdraget.

Du missuppfattar det hela. Självklart skall en personlig ersättare fyllnadsväljas om det inte finns någon för tillfället. Bisatsen finns där om båda två hoppar av innan fyllnadsval kan hållat.

AndersLindbäck
2011-10-22, 11:29
PS Den stadgändring du klagar på fungerar exakt som du vill att det hela skall fungera.

AndersLindbäck
2011-10-22, 11:34
Jag har kommenterat på yrkande A04-Y05:att ersätta 7.2.7 ovan med

"7.2.7 När en revisor lämnat sitt uppdrag i förtid tar eventuell personlig ersättare över uppdraget som revisor, finns ingen personlig ersättare görs fyllnadsval."Det där betyder i klartext ju att inget fyllnadsval ska göras alls förrän både revisorn OCH ersättaren avgått... Det är ingen bra lösning.

Nej - då det inte längre finns någon personlig ersättare så gäller självklart huvudregeln för den posten. Dvasposten som personlig ersättare skall fyllnadsväljas.

Vad den säger är att posten som revisor inte skall fyllnadsväljas utan i om det finns en personliga ersättare så övertar denne automatiskt som revisor. Sedan fyllnadsväljer man posten som personlig ersättare.

Cernael
2011-10-22, 16:00
Nej - då det inte längre finns någon personlig ersättare så gäller självklart huvudregeln för den posten. Dvasposten som personlig ersättare skall fyllnadsväljas.

Vad den säger är att posten som revisor inte skall fyllnadsväljas utan i om det finns en personliga ersättare så övertar denne automatiskt som revisor. Sedan fyllnadsväljer man posten som personlig ersättare.
Stadgar ska, i möjligaste mån, vara skrivna så att missförstånd inte sker. Och eftersom både jag och Jörgen tolkar ditt förslag på ett annat sätt än vad du avsett - kan det vara så att det kan formuleras tydligare?

Cernael
2011-10-22, 16:11
Dessutom, formuleringen du vill ersätta ger samma konsekvens som du vill åstadkomma ändå. Möjligen kan vi behöva låtsas att de bägge avhoppen sker i tät följd istället för samtidigt, men det är en petitess.

Anta att ersättaren hoppar av först. Då ska fyllnadsval för ersättaren hållas; innan detta genomförs hoppar även sittande revisorn av. Det innebär att den fyllnadsvalda ersättaren automatiskt kommer upphöjas till ordinarie revisor när hen väljs, vilket leder till att fyllnadsval även ska hållas för ersättarposten. Praktiskt sett kommer det utlysas fyllnadsval för revisor samt ersättare.

Anta att den ordinarie revisorn hoppar av först. Då lyfts ersättaren upp till revisor, och fyllnadsval för ersättaren ska hållas; innan detta genomförs hoppar även före detta ersättaren, nu sittande revisor, av. Det innebär att den fyllnadsvalda ersättaren automatiskt kommer upphöjas till ordinarie revisor när hen väljs, vilket leder till att fyllnadsval även ska hållas för ersättarposten. Praktiskt sett kommer det utlysas fyllnadsval för revisor samt ersättare.

Eftersom det blir exakt samma konsekvens oavsett ordningen på avhoppen kan vi lungt anse att samma tillvägagångssätt gäller även när avhoppen råkar ske samtidigt.

AndersLindbäck
2011-10-22, 16:27
Stadgar ska, i möjligaste mån, vara skrivna så att missförstånd inte sker. Och eftersom både jag och Jörgen tolkar ditt förslag på ett annat sätt än vad du avsett - kan det vara så att det kan formuleras tydligare?

Man kan lägga till en

7.2.8 Fyllnadsval för personlig ersättare sker enligt 3.4.


Den säger dock ingenting mer än vad 3.4 redan säger idag. Så den är helt onödig.

Notera att 7.2.7 säger inget om fyllnadsval av personlig ersättare - den tar bara upp när fyllnadsval för revisor görs.

AndersLindbäck
2011-10-22, 16:35
Dessutom, formuleringen du vill ersätta ger samma konsekvens som du vill åstadkomma ändå. Möjligen kan vi behöva låtsas att de bägge avhoppen sker i tät följd istället för samtidigt, men det är en petitess.

Det är faktiskt inte detsamma. Den ursprungliga tolkningen är tvetydig för det står inte vad den personlige ersättaren tar över. Är det arbetet eller posten ?

Jag trodde först det var arbetet - därav mitt klarifierande motyrkande.

Men dessutom är det så att min förslag till stadgelydelse bara talar om hur om hur revisorn ersätts. Medan det ursprungliga även talade om hur den personlige ersättaren skall bytas ut.

Noterar att det står inget om att det kan ske fyllnadsval av revsorn utan när denna avgår i förtid så måste den ersättas av sin personlige ersättare. Det gör att man inte kan hålla fyllnadsval av revisor om båda avgår.

Så ursprungliga yrkandet innehåller ett flertal oklarheter.

JorgenL
2011-10-24, 21:16
Jag har kommenterat på yrkande A04-Y03:att tillägget ska i stället lyda:

§3.4 Fyllnadsval
3.4.1 När någon som blivit vald enligt stadgarna lämnar sitt förtroendeuppdrag i förtid så ska i första hand ersättare automatiskt ta över, i andra hand fyllnadsval hållas och i tredje hand, men endast om det är nödvändigt för partiet, så kan styrelsen utse en tillförordnad på posten tills dess den kan besättas och den är enig om valet.
3.4.2 Fyllnadsval kan tidigast hållas på medlemsmöte, eller extra medlemsmöte, som inletts tidigast åtta (8) veckor efter avhoppet.
3.4.3 Fyllnadsval hålls inte på höstmötet det år mandatet upphör förutom i de fall då ingen återstående revisor finns.Dåligt formulerad stadgetext. "men endast om det är nödvändigt för partiet, så kan styrelsen utse en tillförordnat på posten tills dess den kan besättas och den är enig om valet. "
Dels, vad betyder "om det är nödvändigt för partiet", dels så är det ett hyfsat syftningsfel i "utse en tillförordnat på posten tills dess den kan besättas och den är enig om valet." Ska posten vara enig om valet?

infallsvinkel
2011-10-25, 07:08
Jag har kommenterat om samtliga motioner på min blogg: Motioner på Piratpartiets höstmöte 2011 (http://infallsvinkel.se/2011/10/motioner-pa-piratpartiets-hostmote-2011/)

Så här skrev jag om denna motion:

I stadgan idag står att eventuella fyllnadsval ska hållas vid både vår- och höstmöte, men den enda förtroendevalda där det finns regler kring fyllnadsval är styrelsens sammankallande. Detta har skapat problem till detta höstmöte, då frågan har kommit upp om ifall valberedningen ska fyllnadsväljas.

Denna motion innehåller ett förslag till en stadgeparagraf som löser denna fråga. Reglerna är baserade på den reglering som redan finns i stadgan för styrelsens sammankallande.

Jag stödjer yrkande A04-Y04 och A04-Y02; det första av dessa yrkanden ställs mot ett par motyrkanden som jag inte stödjer då jag inte tycker att de tillför något eller är särskilt tydliga.