handdator

Visa fullständig version : Motion C03: Avskaffande och utredning av av organisationsutvecklingsgruppen [bifallen]


Mötespresidiet
2011-10-02, 23:03
Idag lever organisationsutvecklingsgruppen sitt egna liv. Det är ett medlemsmöte som har fastställt arbetsgruppen och rent praktiskt så rapporterar gruppen till medlemsmötet, inte styrelsen eller ledningen.

Det är i högsta grad opraktiskt att ha en sådan udda konstruktion, eftersom gruppens uppdrag är odefinierat, likaså hur dess arbete skall utvärderas. Bland praktiska svårigheter som gruppen har kan nämnas problemet med att föra en dialog och samråda med ett medlemsmöte, som dessutom endast är samlat två gånger per år.

Denna typ av arbetsgrupper borde snarare hanteras som utskott under styrelsen så att gruppen får en partner att kommunicera med som finns kontinuerligt tillgänglig, och som sen kan ta svärmen till hjälp för att utföra sitt arbete.

Dessutom anser vi att organisationsutvecklingsgruppen idag strider mot stadgans 3.3.6 (se nedan). Ansvarskedjan ska enligt stadgan vara obruten och det är oklart hur man ersätter koordinatorn för gruppen.

Tidigare beslut från årsmötet 2010:
(C21-001)att medlemsmötet fastställer organisationsutvecklingsgruppen i enlighet med dess nuvarande organisation. dvs:
- Gruppen skall vara en öppen grupp för alla medlemmar som är villiga att deltaga i en konstruktiv diskussion om organisationens utveckling inom partiet.
- Gruppen väljer själva en koordinator vars uppgift är att koordinera gruppen och fungera som informationspunkt om gruppens arbete.
- Gruppen skall publicera information om gruppen på partiets hemsida.
- Gruppen har rätt att efter eget behov välja de kommunikationsmedel som den finner lämpliga. Speciellt hänsyn skall tas till allas rätt till deltagande oberoende av bla valt operativsystem.
(C21-002)att Uppdra åt styrelsen, eller andra organ i partiet att lämna alla förslag till beslut som rör organisationen på remiss till denna grupp.

Så här lyder stadgan gällande ansvarskedjan:
3.3.6 Ansvarskedjan måste vara obruten, det vill säga, mandat och ansvarsutkrävande måste alltid följas åt. Då funktionärs- eller förtroendeposter tillsätts, så får detta inte ske på ett sätt som gör en annan funktionär ansvarig för den tillsatte funktionärens agerande utan möjlighet att avsätta/ersätta denne.

Signerat
Nils Agnesson
Jörgen Lindell
Ola Andersson
Johan mlg Karlsson

Gustav Nipe
2011-10-05, 11:09
Instämmer med motionärerna.
Röstar bifall.

duke_h3
2011-10-08, 01:08
Det här känns som en väldigt dålig motion.

Här är varför

1 Orggruppen är en av de grupper som har fungerat bra. Man har bla levererat de nya stadgarna vilka är en klar förbättring gentemot de förra.

2 Orggruppen har idag en verksamhet, även om den är sparsam. Aktivism är något vi bör uppmuntra.

3 Den viktigaste uppgift som org gruppen har idag är att revidera stadgarna. Dvs att börja underhålla det som man har levererat. Av flera skäl känns det som onaturligt att flytta detta arbetet till styrelsen. Organisationen är någonting som påverkar alla från aktivister till valda representanter, därför känns det för mig naturligt att gruppen so har till syfte att kontinuerligt tänka på hur organisationen bör arbeta i framtiden består av personer som har olika erfarenheter från olika delar av partiet. En mötesplats där sådana som har dåliga erfarenheter såväl som bra kan komma till tals. En grupp ledd och utsedd av styrelsen skulle per automatik känna mer lojalitet till styrelsen än till medlemsmötet när intressekonflikt uppstår.

4 Det står styrelsen fritt att utse andra grupper som skall hjälpa dem i deras arbete. Org gruppen är alltså inget hinder för styrelsen att utse en egen remiss grupp.

Jag är också nyfiken hur motionärerna får beslutet från medlemsmötet att bryta mot stadgarna. Vilken ansvarskedja menar ni bryts, stadgarna revideras ju på medlemsmötet och inte av styrelsen.

Alltså avslag :)

Mab
2011-10-08, 05:38
Jag är också nyfiken hur motionärerna får beslutet från medlemsmötet att bryta mot stadgarna. Vilken ansvarskedja menar ni bryts, stadgarna revideras ju på medlemsmötet och inte av styrelsen.

Jag ställer mig också tveksam till att besluten om orggruppen skulle bryta ansvarskedjan. Den enda instans över orggruppen idag är ju medlemsmötet. Och ingen annan tvingas ta ansvar för det gruppen gör. Så det är en busenkel kedja att rita upp.

Med det sagt skulle jag nog ändå säga att det är hög tid att medlemsmötesbesluten kring orggruppen rivs upp. Organisationsutvecklingsgruppen skapades, som ni säkert minns, av mig 2006 för att i främsta hand tänka långsiktigt kring formandet av en ny stadga. Med målsättning att ha ett färdigt förslag 2008. Även om det tog lite längre tid är det arbetet sedan länge färdigt, och nu lever gruppen mest kvar av egen kraft. Vilket givetvis är superbra och bör uppmuntras. Men om orggruppen är livkraftig kommer den överleva att det årsmötesbeslut som gav den en särsträllning gentemot alla andra grupper inom partiet hävs.

Och är den inte så livkraftig kanske inte heller behovet är så stort.

Ravenna
2011-10-09, 09:43
Bifall.

Jag gillar inte och har aldrig gillat att ansvar har delegerats till en lös odefinierad grupp vars sammansättning ständigt ändras och där ingen behöver ta ansvar för gruppens beslut.

Jag anser att för att det ska finnas någonting att lämna remiss till så måste gruppen ha en ovanifrån utsedd koordinator, ELLER så ska den vara helt separat från strukturen och ska i så fall inte regleras av några stadgar.

JorgenL
2011-10-10, 01:48
Med anledning av att det varit viss diskussion i orggruppens chatt om frågan så vill jag som en av undertecknarna av motionen påpeka att så vitt jag vet så vill ingen av oss "avskaffa" orggruppen som företeelse, utan enbart bara att nullifiera beslutet om att den ska ha en särställning gentemot andra svärmgrupper.

Sen är min personliga åsikt att löst svärmarbete ofta blir mycket snack och lite verkstad eftersom folk hoppar lite ut och in som de vill och få känner verkligt ansvar för att det ska bli nåt producerat. Och för mig kommer där in frågan om att utse folk som får ett ansvar för att det ska komma fram nåt på riktigt. Jag tror helt enkelt att det är större chans att det blir saker gjorda ifall arbetsgrupper initieras från styrelsen, med ordentliga mål med verksamheten och en eller flera personer som ansvarar för att det blir nåt gjort.

Sen kan mycket väl svärmarbete med frivilliga intresserade vara ett bra sätt för dem att se till att de slipper göra hela jobbet själva och att det som görs har förankring bland andra som är intresserade av den aktuella frågan.

Arbetsgrupper ska ju inte bara vara diskussionsklubbar, det ska bli ett arbete utfört också...

Sen är det ju inget som hindrar att man har just den typen av helt fristående arbets/diskussions-grupper också, men det beslutet som årsmötet tog om orggruppen är bara konstigt. Det säger att det ska finnas en grupp som styrelsen ska skicka saker på remiss till i organisationsfrågor, men definierar inte vad organisationsfrågor är eller vad gruppen egentligen ska göra med en sån remiss. Och den ska bestå av "alla som är intresserade"...

Vad skiljer en sån remiss från den andra sortens styrelseremiss? Styrelsen lägger ju redan ut saker på remiss till samtliga medlemmar i forumet, där alla intresserade kan yttra sig, en inofficiell orggrupp kan ju lika gärna yttra sig i det sammanhanget.

agnesson
2011-10-10, 11:32
Jag är också nyfiken hur motionärerna får beslutet från medlemsmötet att bryta mot stadgarna. Vilken ansvarskedja menar ni bryts, stadgarna revideras ju på medlemsmötet och inte av styrelsen.

Jag anser att det är oklart hur man avsätter koordinatorn i gruppen. Gruppen väljer själva en sådan person, men vad händer exempelvis om personen vägrar att avgå? Då har man helt plötsligt två org-gruppar, och den enda instans som kan ta beslut i frågan är medlemsmötet.


I övrigt så har jag inte sett en enda stadgemotion från orggruppen sedan april 2010.

Ravenna
2011-10-11, 21:52
Orggruppen får jättegärna finnas och komma med idéer och svara på de remisser som styrelsen lägger ut till medlemmarna, men varför i hela världen ska det vara krav på att lägga ut saker på remiss till en viss svärm som på måndagen kan bestå av X Y och Z med Z som koordinator och på tisdagen bestå av A B och C med C som koordinator? En grupp som inte har någon fast punkt kan säkerligen uträtta stordåd, men en sådan grupp kan inte ta långsiktigt ansvar. Ett remissförfarande kräver långsiktigt ansvar och KÄND OCH RELEVANT KOMPETENS för sakfrågan.

Remisskravet till orggruppen är fullkomligt ologiskt.

SimonB.
2011-10-14, 22:05
@Mab Det verkar som problemet är vem man ska bygga relation till och kräva ansvar av, när gruppen är svärmigt mjukt definierad. När man har en ansvarig så kan alla vänta på den vs. när vem som helst kan ta ansvaret just nu så bär det av nånstans, frågan är vart. Säkert med lika många målbilder som det finns deltagare. Vad som är bäst är svårt att se utan att vara synsk.

Emil Isberg
2011-10-16, 15:15
Jag har kommenterat på yrkande C03-Y01:att beslutet från årsmötet 2010 angående organisationsutvecklingsgruppen hävs i sin helhet och istället uppdrar mötet partistyrelsen att utvärdera behovet av ett arbetsutskott motsvarande organisationsutvecklingsgruppen.Jag är inte överens med motionärernas hänvisning till ansvarskedjan (https://emilisberg.wordpress.com/2010/10/11/ansvarskedjan-anvands-inte-och-ska-heller-aldrig-finnas-2/), men även om man bortser från hänvisningen är det viktigt att på ett bättre sätt belysa gruppens existens, syfte och relation till styrelse, ledning samt övriga Piratpartiet. Organisationsutvecklingsgruppen har hjälpt till mycket inom organisationen, det är tydligt om man ser tillbaka på många av de större motionerna som medlemsmöterna och årsmötena har bifallit. Men det saknas tydlighet när det gäller uppdragen, transparans när det gäller arbetsprocessen samt någon som helst diskussionsmöjlighet för enskilda medlemmar och andra funktionärer. Det bör styras upp och läggas under styrelsen rent formellt. Eftersom vi i Piratpartiet har vår underbara tre-piraters-regel kan en sådan uppstyrning inte innebära att styrelsen på något sätt kan gå in och styra över vad organisationsutvecklingsgruppen tycker i enskilda frågor.

Jag yrkar bifall.

infallsvinkel
2011-10-25, 07:24
Jag har kommenterat om samtliga motioner på min blogg: Motioner på Piratpartiets höstmöte 2011 (http://infallsvinkel.se/2011/10/motioner-pa-piratpartiets-hostmote-2011/)

Så här skrev jag om denna motion:

Jag är en stark anhängare av arbetsgrupper och tycker absolut att organisationsgruppen fyllt en viktig funktion.

Denna motion handlar dock om att riva upp ett tidigare beslut där organisationsgruppen fått en knepig särställning i förhållande till andra svärmgrupper. Därför kommer jag att rösta bifall. Observera att motionen inte handlar om att lägga ner organisationsgruppen.

Anna Troberg
2011-10-26, 08:12
Jag yrkar bifall. Det är ingen bra lösning att ha organisationsgruppen som en egen liten ö med specialkonstruktion i organisationen. Det är bättre att hitta en annan lösning för det.