handdator

Visa fullständig version : Möteshandlingar extra distriktskongress


Gismya
2011-10-11, 23:46
Här kommer möteshandlingarna till distriktskongressen, kanske lätt bristfälliga - men vad jag får till med en havererad styrelse.

MMN-o
2012-03-24, 00:45
Protokollet kommer här, för lättare sökning etc, från http://piratenpad.de/norrmote @ 2012-03-24 00:45 CET

Protokoll från UP Norra distriktets extrakongress
2011-10-25 19:34-21:37


Närvarande:
Staffan "Saffe" Jonsson, UP Falun
Kim "Zash" Alvefur, UP Umeå
LoveMee, UP Luleå
Mikael "MMN-o" Nordfeldth, UP Umeå
Nils.Agnesson, Förbundsstyrelsen
MikaelHolm, Förbundsstyrelsen
1- Mötets öppnande
Saffe öppnade mötet med ett "Ärade kongressdeltagare, jag förklarar härmed, i egenskap av distriktets sekreterare, mötet öppnat." klockan 19.34.


2- Mötets behörighet
Mötet fann mötet behörigt utlyst i enligt med stadgan.


3- Fastställande av röstlängd
Mötet beslutade om följande röstlängd:
Staffan "Saffe" Jonsson, UP Falun
Kim "Zash" Alvefur, UP Umeå
Nathalie Ylitalo (LoveMee), UP Luleå
Mikael "MMN-o" Nordfeldth, UP Umeå


4- Fastställande av dagordning
Mötet beslutade att fastställa kallelsens dagordning.


5- Val av mötesordförande
Mötet beslutade att välja Staffan Jonsson till mötesordförande.


6- Val av mötessekreterare
Mötet beslutade välja Nils Agnesson till mötetsekreterare


7- Val av två justeringsmän och två rösträknare
Mötet beslutade att välja Kim Alvefur och Mikael Nordfeldth till justerare.


8- Verksamhetsberättelse
Mötet valde att lägga nedanstående text som verksamhetsberättelse till handlingarna:
"Förbundet har under verksamhetsåret inte kunnat få igång någon verksamhet. Verksamhetsåret har präglats av svårigheter för styrelsen med ekonomi och arrangemang, till viss del för att kassören avgick strax efter tillträdandet, men även på grund av svårigheter att kalla till styrelsemöten och oklar vision. Lokalavdelningarna inom distriktet har givetvis haft pågående verksamhet trots detta."


9- Ekonomisk berättelse med resultat och balansräkning
Mötet beslutade att borldlägga frågan och ge i uppdrag till nästa styrelsen att redovisa en ekonomisk berättelse på nästa distriktskongress som sträcker sig från tiden 2010-01-01 till 2011-12-31.


10 - Revisionsberättelse
Mötet valde att bordlägga frågan.


11- Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
Mötet valde att bordlägga frågan.


12 - Stadgemässiga val
Mötet beslutade att välja följande personer till respektive förtroendeuppdrag:


Styrelsen:
Ordförande: Mikael Nordfeldth
Kassör: Kim Alvefur
Sekreterare: Vakant
5 Ledamöter: Nathalie Ylitalo, Jonas Sandberg, vakant övriga.


Valberedningen:
Sammankallande: Joakim Vesterlund
Vice sammankallande: Vakant
3 Ledamöter: Vakant.


Revisor:
Två revisorer: Nils Agnesson och vakant
Två personliga ersättare: vakant
13 - Fastställande av verksamhetsplan
Mötet beslutade att fastställa verksamhetsplanen med nedanstående text.
"Distriktet ska under året förbereda distriktskongressen så att denna kan hållas afk i enlighet med stadgarna.
Distriktet ska starta en hemsida under ungpirat.se för UP Norra distriktet där nyheter, information mm. som är relevant för distriktet publiceras.
Distriktet ska vara berättigad förbundets extra distriktsbidrag.
Distriktet ska ha minst en aktiv lokalavdelning i varje län."
14- Fastställande av budget
Mötet beslutade att uppdra till styrelsen att på sitt första styrelsemöte anta en budget


15- Mötets avslutande
Mikael avslutade mötet 21.37.


Justerat av:
Mikael Nordfeldth


Justerat av:
Kim Alvefur