handdator

Visa fullständig version : Ung Pirat Halmstad extra årsmöte 2011


Gustav Nipe
2011-12-21, 20:20
Protokoll extra årsmöte 2011 - Ung Pirat Halmstad

Datum och plats: 21 december 2011 på Roberts Coffee i Halmstad.

Närvarande:
Adam Eltér
Rickard Andersson
Francisco Ferris
Sofia Dahlgren
Gustav Nipe


1. Mötets öppnande
Gustav Nipe öppnade mötet kl 18:42.

2. Mötest behörighet
Samtliga närvarande anser mötet är behörigt utlyst.

3. Val av mötets ordförande
Gustav Nipe väljs till mötesordförande.

4. Val av mötets sekreterare
Gustav Nipe väljs till mötessekreterare.

5. Val av två personer att justera protokollet
Rickard Andersson och Adam Eltér väljs till justerare.

6. Val styrelse
Ordförande: Adam Eltér
Kassör: Rickard Andersson
Sekreterare: Vakant
Ledamot: Francisco Ferris

7. Val av revisor
Mötet beslutade att vakantsätta val av revisor.

8. Val av valberedning
Mötet beslutade att vakantsätta val av valberedning och uppdrar till styrelsen att ta fram ett förslag till nästa årsmöte.

9. Beslut om verksamhetsberättelse och ekonomiskberättelse för perioden 2009-01-01 till 2011-12-31.

Sofia Dahlgren yrkar att den nya styrelsen får i uppdrag att presentera detta till det ordinarie årsmötet 2012.

Mötet biföll Sofias yrkande.

10. Beslut om bankkonto
Sofia Dahlgren yrkar att uppdra åt styrelsen att flytta föreningens bankkonto till förbundets centrala avtal med Swedbank.

Mötet biföll Sofias yrkande.

11. Mötets avslutande
Klockan 18:55 avslutades mötet.

rickard.andersson
2011-12-28, 22:09
justerat

Adam Eltér
2012-01-30, 18:22
Justerat.