handdator

Visa fullständig version : Valberedningens förslag


Mötespresidiet
2012-03-18, 17:05
Valberedningens förslagJusterare

Kandidat, Justerare: Henry Rouhivuori
Kandidat, Justerare: Björn Andersson


Styrelsen

2 st ledamöter med mandat t o m 2014-12-31
Nathalie Ylitalo
Stella Papasotiriou

2 st ledamöter med mandat t o m 2012-12-31
Mattias Stahre
Rene Malmgren


Revisorer

1 st personlig ersättare åt revisor C Magnus Berglund (mandat t o m 2012-12-31)
Ingen kandidat
Vakant


Sammankallande Valberedningen
Delegerat åt medlemsmötet


Presidiet

Mötespresidium för kommande mötesperiod:
(perioden startar två veckor efter vårmötet och slutar två veckor efter höstmötet)

1 st mötesordförande
Mötesordförande Kandidat, Mötespresidium: Andreas Bjärnemalm

6 st rangordnade vice mötesordförande
1:a vice ordf Kandidat, Mötespresidium: Nils Agnesson
2:a vice ordf Kandidat, Mötespresidium: Johan Karlsson
3:e vice ordf Kandidat, Mötespresidium: Jörgen Lindell
4:e vice ordf Kandidat, Mötespresidium: Jonathan Kindh
5:e vice ordf Kandidat, Mötespresidium: Rickard Andersson
6:e vice ordf Ola Andersson (har ännu inte bestämt sig om han skall acceptera nomineringen, men om han gör detta så förordar vi honom)
Valberedningen har haft många bra kandidater att välja mellan, som har haft ett stort engagemang och många bra idéer på hur Piratpartiet bör utvecklas. Vi vill uppmuntra de kandidater som har brunnit för att bredda Piratpartiets politik att om de blir invalda i styrelsen eller ej, skicka in motioner med förslag på hur vi ska utöka programmet. Vi vill även uppmuntra kandidater som inte blir valda till styrelsen att söka den plats som ledningspraktikant som utlysts http://piratpartiet.se/bli-ledningspraktikant.

De föreslagna kandidaterna har en bredd, flera med lång erfarenhet inom Piratpartiet, men vi har även värderat marknadsföring, livserfarenhet och energi i våra val. De har också visat att de vill bredda partiet på olika sätt vilket varit det som medlemmarna efterfrågat och även flera av valberedningens kandidater eftersträvat. Vårt förslag återspeglar detta på ett så bra sätt som vi möjligen kunnat enas om.

Med vänlig hälsning

Valberedningen

JonathanRL
2012-03-19, 20:48
Jag, Jonathan Rieder Lundkvist i Valberedningen reserverar mig mot det här beslutet.

Anledningen till detta beslut är att nya uppgifter har framkommit kring en av de nominerade. Då jag inte har något varken för eller emot personen som kandidat så väljer jag därför att inte namnge denne; även om jag anser att dennes agerande har en liten skuld i det som skett.

Det hela började i den vanliga urvalsprocessen där personen föll på mitt och en annan valberedares ansvar att kontakta. Den andra valberedaren var frånvarande; och jag ringde upp den nominerade som då önskade få en dags betänketid. Dagarna gick och jag hörde aldrig av den nominerade. Samtidigt närmade sig vår Deadline och ett möte hölls för att fästa förslaget. På det mötet fick jag veta att personen hört av sig till andra valberedare några dagar efter att denne lovat återkomma till mig.

På mötet kom vi fram till ett förslag jag var nöjd med. Dock så visade det sig att förslaget inte var optimalt, och några personer behövde bytas ut. I samband med detta så återkom den nominerades namn i hast och jag antog dessvärre ; någonting jag borde kontrollerat - att den nominerade hade blivit intervjuad av en eller flera medlemmar i Valberedningen.

Förslaget till ändringen fick jag i mailen och ställde mig neutral till; men godkände då jag hellre såg att vi fick ett förslag i tid med den respit som Mötespresidiet hade givit oss. Av ren nyfikenhet frågade jag idag efter den intervjun; och fick veta att någon sådan aldrig hade ägt rum och att personens införsel på listan skett på inrådan av två andra Valberedare.

Det är min fasta övertygelse att Valberedningens rutin måste gälla för samtliga nominerade; och att man i sållningsprocessen måste ge alla en likadan chans. I det här fallet sorterades kandidaten bort från det slutliga valet då ingen intervju hade skett med denne. Att personen återkom i elfte timmen var på grund av dennes kvalifikationer, men sättet det skedde på var av sådan natur att det är omöjligt att veta om detta var på grund av ren vänskap, beundran, kvalifikationer eller någonting annat.

Jag tror det bästa om mina kollegor i Valberedningen och är övertygad att det är ett ärligt misstag, ett som jag själv delvis har varit med att skapa men samtidigt kan jag inte ställa mig bakom ett förslag där alla inte har behandlats likvärdigt.

Jante
2012-03-19, 21:43
Vem som från början nominerat kandidaten som Jonathan refererar har jag ingen aning om eftersom detta görs anonymt. När vi tog fram vårt första utkast, så var denne kandidat på vår "short list" men vi enades om en annan kandidat. Det visade sig sedan att den tilltänkta kandidaten i det preliminära förslaget hade tackat nej till nomineringen och en majoritet av valberedningen ansåg att den andra kandidaten var det bästa alternativet av de som fanns kvar för att fylla den vakansen.

Flera av oss i valberedningen har stött på denne kandidat ett flertal gånger i piratsammanhang och tyckte oss ha en tillräckligt bra bild av kandidatens fördelar och nackdelar utan en intervju och vi ansåg att det var det bästa tillgängliga alternativet. Om någon i valberedningen inte tyckte sig ha tillräcklig information för att ta ett beslut, så borde den ledmoten påpekat detta innan vi tog beslutet eller åtminstone röstat nej. Så var dock inte fallet.

Alla som har fått förtroendet från medlemmarna och tagit på sig ansvaret att sitta i valberedningen gör detta för att få fram ett så bra förslag som möjligt på förtroendevalda i Piratpartiet. Detta är en uppgift vi inte tar lättvindigt på och att insinuera att andra ledamöter eventuellt skulle basera besluten på "ren vänskap" tycker jag är rent oförskämt.

Vid omröstningen i valberedningen röstade ingen av de fem närvarande emot (en ledamot gick inte att få tag på) och en majoritet röstade för. Inga invändningar eller reservationer framkom vid det tillfället.

Det förslag som Valberedningen röstat igenom har tagits fram på ett demokratiskt sätt och det är bara att beklaga att Jonathan i efterhand ändrar sig och inte respekterar vårt gemensamma beslut och på så sätt underminerar hela valberedningens arbete.

Jan Tegnér
tillförordnad sammankallande Valberedningen

Henry Rouhivuori
2012-03-19, 22:30
Detta kan jag tycka är onödigt tjafs, men tar till mig det som kommer fram och använder i mitt styrelseval.

Ikväll för bara en liten stund sedan bestämde jag att det blir (i min röst) ungt frächt blod till styrelsen och det glädjer mig att det dök upp nya sådana kandidater som kanske inte valberedningen nominerat, vad vet jag.

En fråga jag kan ställa är hur valberedningen sett på kandidaternas ålder jämfört med den sittande styrelsen. Har valberedningen delat mitt fokus på yngre hungriga kandidater eller har valberedningen blandat olika åldrar till de endast fyra fyllnadsplatserna till styrelsen?

Jante
2012-03-20, 00:23
Kan inte tala för hela valberedningen, men förutom de kriterier vi fastställde från början, så var engagemang, driv och organisationsförmåga egenskaper som åtminstone jag värderat högt. Ålder var ingen avgörande faktor.

Anton Nordenfur
2012-03-20, 12:52
Hur pass var antalet år personen varit i piratrörelsen en avgörande faktor?

IsakGerson
2012-03-20, 16:54
Skulle ni kunna motivera kandidaterna som nominerats? (I enlighet med policydokumentet för valberedningen (https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=34176))

samface
2012-03-20, 18:17
Jag är lite nyfiken då till och med jag som sittandes i styrelsen har svårt att se kopplingen, men av vilket skäl har man vägt in kompetensen "marknadsföring"?

samface
2012-03-20, 19:07
När vi tog fram vårt första utkast, så var denne kandidat på vår "short list" men vi enades om en annan kandidat. Det visade sig sedan att den tilltänkta kandidaten i det preliminära förslaget hade tackat nej till nomineringen och en majoritet av valberedningen ansåg att den andra kandidaten var det bästa alternativet av de som fanns kvar för att fylla den vakansen.

Jag misstänker att den berörda kandidaten vi talar om nu går att återfinna här (https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=36303). I den berörde kandidatens tråd framgår att man meddelat denne som uttagen till valberedningens förslag men att kandidatur till den utvalda posten saknades. Det är i sig ett besynnerligt förfarande som ställde berörd kandidat inför ett inte helt lätt dilemma. Med facit i hand är det lätt att se hur det hade gått smidigare till om man frågat berörd kandidat om vad denne ställer upp till eller inte innan man går till beslut.

I vilket fall som helst, när man nu talar om valet av annan kandidat som bästa alternativet för att fylla en viss återstående vakans blir jag fundersam. Kunde man inte helt enkelt stuvat om så att vad som kandideras till matchar föreslagna förtroendeposter för att i största möjliga mån undvika att behöva byta ut de personer man ändå kommit överens om som mest lämpade kandidater? Är det viktigare att högst rangordnad får längsta mandat än vilka andra kandidater som ingår i förslaget som helhet?

Kanske har jag gått lite långt i min analys av valberedningens resonemang bakom det liggande förslaget och ber naturligtvis om ursäkt ifall jag förhastat mig. Det skulle hur som helst vara uppskattat med lite klargöranden kring detta så det råder minsta möjliga frågetecken när det närmar sig medlemsomröstning.

Jante
2012-03-21, 00:37
Anton: Antalet år i sig spelade inte så stor roll, men om kandidaten är ny i partiet och aldrig varit synlig/aktiv inom Piratpartiet så är det givetvis så att det skapar en osäkerhet på om den personen är lämplig eller ej och den osäkerheten är svår att stilla enbart med en intervju.

Sammy: Piratpartiets största problem är att många fortfarande ser oss som ett enfrågeparti. För att ändra vårt varumärke, så att vi uppfattas som ett seriöst parti som tar ett helhetsansvar så krävs en strategi för hur man ska marknadsföra detta. Det räcker inte med att bara säga en sak, utan budskapet måste även gå in...

När vi tog fram vårt preliminära förslag, så missade vi att några av kandidaterna inte var nominerade för bägge mandatperioderna. När detta upptäcktes, så kontrollerade vi med dessa kandidater om de kunde tänka sig att sitta på det mandat där vi ville se dem. Det var dock inte aktuellt att ändra plats på kandidaterna. De kandidater som valdes på det längre mandatet kommer att sitta över valet, så vi plockade först ut de kandidater som vi tyckte var mest lämpliga. Det hade känts fel att peta någon av dessa, på grund av att en kandidat inte vill ta ett kortare mandat på grund av annat engagemang. Till hösten löper flera mandat ut och då finns det en ny chans att ställa upp...

samface
2012-03-21, 01:39
Sammy: Piratpartiets största problem är att många fortfarande ser oss som ett enfrågeparti. För att ändra vårt varumärke, så att vi uppfattas som ett seriöst parti som tar ett helhetsansvar så krävs en strategi för hur man ska marknadsföra detta. Det räcker inte med att bara säga en sak, utan budskapet måste även gå in...

Och hur ser valberedningen att det styrelsen ska tillföra något för partiets marknadsföring, lite mer konkret? Så vitt jag erfarit som styrelsemedlem ligger det på partiledningens bord att marknadsföra partiet och föra fram vårt budskap. Det vore väl då lite synd om vi satte de som mest behövs där i partistyrelsen istället?

När vi tog fram vårt preliminära förslag, så missade vi att några av kandidaterna inte var nominerade för bägge mandatperioderna. När detta upptäcktes, så kontrollerade vi med dessa kandidater om de kunde tänka sig att sitta på det mandat där vi ville se dem. Det var dock inte aktuellt att ändra plats på kandidaterna. De kandidater som valdes på det längre mandatet kommer att sitta över valet, så vi plockade först ut de kandidater som vi tyckte var mest lämpliga. Det hade känts fel att peta någon av dessa, på grund av att en kandidat inte vill ta ett kortare mandat på grund av annat engagemang. Till hösten löper flera mandat ut och då finns det en ny chans att ställa upp...

Hur jag än vrider och vänder på det får jag det ändå till att man valt bort en kandidat som man från början ansåg vara lämplig och ersatt med en kandidat man bedömt som mindre lämplig för att inte behöva ändra om i sin rangordning av de mest favoriserade. Varför jag finner det anmärkningsvärt är för att det inte brukar höra till praxis att rangordna kandidater så tydligt, om det inte handlar om beredande av förslag till personer för vallistor där kandidaterna av naturliga skäl måste rangordnas dvs. För beredning av val till kollektiv som styrelsen brukar det vara mer viktigt att se till sammansättningen av personer som trots allt måste kunna fungera ihop på ett bra sätt. Har valberedningen överhuvudtaget tagit något sådant i beräkning eller har man bara sett till individer?

Jante
2012-03-21, 23:32
Partiledningen är ansvarig för att genomförandet av marknadsföringen, men styrelsen bör ju arbeta med strategierna för hur detta bör gå till och ge direktiv till partiledningen. Därför behövs denna kompetens även i styrelsen. Sen är det ju inget som säger att en styrelsemedlem inte får hjälpa till med genomförandet också...

De två som vi föreslagit till mandat t o m 2014-12-31 var de två kandidater som vi var mest säkra på och valberedningen var helt enig i detta beslut. När det gällde de andra två fyllnadsvalen som sträcker sig till 2012-12-31, så hade vi flera likvärdiga kandidater. Eftersom en av de kandidater som vi preliminärt förordade inte accepterade denna nominering, så var vi tvungna att välja någon av de övriga. Det har dock aldrig varit aktuellt att skifta personer mellan de två mandatperioderna, vilket vi anser skulle ha varit helt fel.

Vi har givetvis både sett till de individuella egenskaperna och hur sammansättningen i styrelsen totalt ser ut. Vi eftersträvar att styrelsen skall fungera som grupp, men samtidigt vill vi ha en viss dynamik i styrelsen. Det är inte bra om den blir för likriktad. Vi har dock fullt förtroende för att både de som idag sitter i styrelsen och de som vi har föreslagit till fyllnadsval på ett konstruktivt sätt kommer bidra till att föra arbetet framåt, även om man inte alltid har samma syn på saker och ting.

JPAnderson
2012-03-22, 09:41
Skulle ni kunna motivera kandidaterna som nominerats? (I enlighet med policydokumentet för valberedningen (https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=34176))

Vill lyfta Isaks fråga igen då den verkar ha kommit bort lite i diskussionen.

Jante
2012-03-24, 09:08
Återkommer med motivering snarast möjligt. Eftersom det är VALBEREDNINGENS motivering som efterfrågas och inte min egen, så måste jag stämma av vårt svar med de andra i valberedningen samt i vissa fall även med kandidaterna eftersom intervjuerna gjorts i förtroende.

Jante
2012-03-27, 16:14
Här kommer Valberedningens motivering till vårt förslag:


Nathalie Ylitalo är en väldigt engagerad medlem som är ordförande för UP i Luleå och som tidigare varit kommunledare och valkretsledare i UP Norra och är även vice eventansvarig. Hon är utbildad inom event (projektledning, marknadsföring mm) och är van att prata inför människor. Vi upplevde att hon var bra på att analysera, var kreativ, lösningsorienterad och empatisk. Eftersom hon har ADHD, så har hon även en värdefull förmåga att se problem från ett annat håll och har värdefulla insikter både om skolpolitik och om hur t ex forumet kan förbättras för att underlätta för medlemmar med funktionsnedsättning. Hon brinner även för att bredda Piratpartiets program.

Stella Papasotiriou har under tre år suttit i Fullmäktige för Piratstudenterna i Uppsala Studentkår och har även varit vice kårordförande samt suttit i en mängd styrelser, t ex Studenthälsan, Akademiska hus mm. Hon är social, strukturerad och tydlig med vad hon tycker. Hon är för tillfället verksamhetsansvarig för jagvillhabostad.nu och är väldigt engagerad i bostadsfrågor.

Mattias Stahre är en också en väldigt engagerad och drivande medlem som bl a varit med och anordnat demonstrationer mot t ex ACTA i Norrköping. Han arbetar som webarkitekt /programmerare och brinner för integritetsfrågorna. Han har även suttit i flera styrelser inom Svenska Scoutförbundet. Kanske kan scoutrörelsens idéer om påverkanstorg vara ett sätt att arbeta som Piratpartiet kan anamma när vi skall bredda vårt program? Det används idag av bl a Sveriges Ingenjörers fullmäktige.

Rene Malmgren är en oerhört engagerad, kreativ och drivande medlem som för tillfället är ordförande både för Piratpartiet Stockholm och Piratpartiet Syd. Han har tidigt varit engagerad i att bredda partiets politik inte minst genom den Energipolitiska samtalsgruppen vilket gör honom till ett bra val under partiets nuvarande fas.. Han är målfokuserad, har en helhetssyn och fastnar inte i detaljer.

När det gäller kandidater till justerare och mötespresidium, så har de haft dessa roller tidigare och skött det med bravur.

Christoffer Eldengrip
2012-04-01, 11:08
Sakupplysning: Rene Malmgren är ordförande för Piratpartiet Skåne.

Fråga: Hur resonerade valberedningen rörande de andra kandidaterna är det något ni vill svara på?

Jante
2012-04-14, 00:28
Valberedningens förslag är ett positivt urval, dvs vi rekommenderar de kandidater som känns mest lämpliga för stunden, både kompetensmässigt och personlighetsmässigt.

Vi väljer alltså inte bort andra kandidater för att de är dåliga, utan för att det fanns andra kandidater som vi bedömde var bättre.

samface
2012-04-16, 19:38
Vi väljer alltså inte bort andra kandidater för att de är dåliga, utan för att det fanns andra kandidater som vi bedömde var bättre.

En annan viktig faktor du tidigare uppgav var också att inte ändra i vilka som rekommenderas för de kortare respektive längre mandaten. Av vilken anledning bedöms rangordningen kandidaterna emellan som viktigare än sammansättningen av kandidaterna som helhet? Utifrån vilka kriterier har man utgått när man bedömt vissa som mer lämpliga för ett längre mandat eller inte? Vad tror ni det har för inverkan på gruppsykologin och ledamöternas ställning gentemot varandra att veta att den ene bedömts som mer lämplig för sitt mandat än den andre?

Tommten
2012-05-02, 00:18
Valberedningens förslag är ett positivt urval, dvs vi rekommenderar de kandidater som känns mest lämpliga för stunden, både kompetensmässigt och personlighetsmässigt.

Vi väljer alltså inte bort andra kandidater för att de är dåliga, utan för att det fanns andra kandidater som vi bedömde var bättre.Har kandidaternas könstillhörighet varit en faktor ni har bedömt för det förslaget ni landade i?