handdator

Visa fullständig version : Dagordning


agnesson
2012-03-23, 09:49
Förslag på dagordning till förbundskongressen

1. Formalia
1.1. Mötets öppnande
1.2. Fastställande av röstlängd
1.3. Mötets beslutsmässighet
1.4. Val av mötesordföranden
1.5. Val av mötessekreterare och vice mötessekreterare
1.6. Val av minst två justerare
1.7. Val av tre rösträknare
1.8. Adjungeringar
1.9. Fastställande av dagordning
1.10. Förslag till mötesordning förbundskongressen 2012
2. Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
3. Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning för föregående verksamhetsår
4. Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår
5. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående förbundsstyrelsen
6. Motioner
6.1 Motion: Andraläsning
6.2 Motion: Det transparanta biblioteket
6.3 Motion: Ett postdigitalt bibliotek
6.4 Motion: Utöka biblioteksersättningens område
6.5 Motion: Medborgarskap till alla
6.6 Motion: En progressiv rymdpolitik
6.7 Motion: En arbetspolitik i tiden
6.8 Motion: Motion om avregistrering
6.9 Motion: Motion om distriksdelning
6.10 Motion: Om uppdatering av bidragssystemet
6.11 Motion: Motion om de digitala biblioteken
6.12 Motion: Kultur – och idrottsstödet ska berika fler
6.13 Motion: Regelbundna kuratorkallelser i grundskolan
6.14 Motion: Elevdemokrati
6.15 Motion: Krav på transparans för friskolor
6.16 Motion: Rätt till lärarledd läxhjälp
6.17 Motion: Problembaserad inlärning
6.18 Motion: Informationsneutral narkotiaproblematik
6.19 Motion: Istället för övervakning - långsiktighet
6.20 Motion: Jämlika samhällen har mindre brottslighet
6.21 Motion: Motion om faser av skuldsanering
6.22 Motion: Satsning på hemlösa via imf- pengarna
6.23 Motion: Statsfinsierad körkortsutbildning via imf- pengarna
6.24 Motion: Staten skyldig att följa folkomröstning
6.25 Motion: Motion om bostadspolitik
7. Fastställande av verksamhetsplan för 2012
8. Fastställande av budget för 2012
9. Fastställande av avgifter för 2012
10. Stadgemässiga val
10.1 Val av förbundsstyrelse för 2012
10.2 Val av valberedning för 2012
10.3 Val av revisorer för 2012
11. Övriga frågor
12. Mötets avslutande