handdator

Visa fullständig version : Extra årsmöte TänkUP 1/4 2012


Sargoth
2012-04-08, 15:48
Närvarande:
Klara Tovhult
Marcus Schmidt
Tomas Kronvall
Jonatan 'Tan' Wernersson
Revisor Christer Jansson ankom under punkt 10

1) Mötets öppnande

2) Mötets behörighet
Mötet befinns behörigt

3) Val av mötets ordförande
Möter väljer Klara till mötets ordförande

4) Val av mötets sekreterare
Mötet väljer Marcus till mötets sekreterare

5) Val av två personer att justera protokollet
Mötet väljer Tomas och Tan till justerare

6) Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
Föreningen startades upp i slutet av december och har därmed haft det svårt att ha någon verksamhet utöver uppstartsmötet.

7) Ekonomisk berättelse för förra året
Resutatrapport
Intäkter:
Ordinarie bidrag från förbundet 3 000 kronor
Julbidrag från förbundet 5 300 kronor
Totalt: 8 300
Kostnader 0
Årets resultat 8 300
Balansräkning
Tillgångar
Bankkonto 8 300
Skulder och eget kapital
Ingående eget kapital 0
Årets resultat 8 300
Utgående eget kapital 8 300

8) Revisorernas berättelse för förra året
Revisor har granskat och godkänt den ekonomiska berättelsen och verksamhetsberättelsen för det gångna året, samt räkenskaperna. Utifrån denna plågsamt noggranna granskning av styrelsens arbete rekommenderas att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

9) Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
Mötet beviljar förra årets styrelse ansvarsfrihet

10) Årets verksamhetsplan
Föreningen ska verka för fördjupad idédebatt inom Piratpartiet och Ung Pirat.
Föreningen ska verka för piratideologisk närvaro under politikerveckan i Almedalen.
Föreningen planerar solidariska samarbeten med bland annat Ung Pirat-föreningarna Genusmaffian, UP Jönköping och UP Örebro.
Bas för föreningens idédebatt är antologin Kunskap Kommunikation Kontroll.
Artiklar om arbetspolitik och andra ämnen som kan knytas till piratideologi i bred bemärkelse ska skrivas löpande under året.

11) Årets budget
Årsmötet beslutar att uppdra åt styrelsen att förvalta budgeten efter eget godtycke, under förutsättning att de kan bortförklara det som att de följde verksamhetsplanen.

12) Mötets avslutande

Cernael
2012-04-08, 18:31
Det saknas en närvarolista.

Närvarande:
Klara Tovhult
Marcus Schmidt
Tomas Kronvall
Jonatan 'Tan' Wernersson
Revisor Christer Jansson ankom under punkt 10

Lägg till den, så blir jag nöjd.

Cernael
2012-04-08, 18:37
Justerat.

Angelus_Vindicatio
2012-04-09, 03:24
Justerat
-Jonatan Wernersson