handdator

Visa fullständig version : 002. Ska yrkande i motion som är i strid med stadgarna tas upp till votering? [besvarad]


Taz_1999
2012-04-10, 01:13
I mötespresidiet diskuterar vi följande uppstådda dilemma och har bestämt oss för att väcka en ordningsfråga om det för att höra vad mötet tycker om saken. Men också för att få höra erfarenheter av hur man gör i andra valda församlingar där medlemmar kan motionera och där en liknande situation kan uppstå.*

Dilemmat är att det har inkommit flera yrkanden i strid med gällande stadgar. Vi är mest intresserade av det generella svaret på frågan i rubriken och inte det specifika för just denna motion och dess två yrkanden.


I denna tråd:

Motion C03: Uppdrag till styrelsen om framtida medlemsmöten
https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=36466

Så har följande yrkande lagts:

att piratpartiets två medlemsmöten ska slås ihop till ett möte och att det ska kallas för kongress.


och detta:

att piratpartiets kongress ska ske fysiskt.

Dessa yrkanden är i strid med gällande stadgar.

4.3.1 Medlemmarna sammanträder till ordinarie medlemsmöte två (2) gånger om året. Dessa möten går under benämningen vår- och höstmöte.


och

4.2.1 Medlemsmöte hålls över internet.


Möjliga konsekvenser: ingen ansvarsfrihet och/eller uteslutning eller verkningslöst?

Dessa yrkanden innebär det något odemokratiska att mötet har att fatta beslut om ett yrkande som om det bifalls bryter mot partiets stadgar. Säg att mötet beslutar så, vad händer då?

Om en styrelsemedlem eller förtroendevald (tex mötespresidiet) jobbar för det mötet beslutat om som är i strid med stadgarna är ju en möjlig konsekvens för styrelsmedlemmar att man möjligtvis inte får ansvarsfrihet och för förtroendevalda att man möjligtvis kan bli utesluten ur partiet.

Det normala/praxis i andra föreningar, partier och valda församlingar är ju att man inte får ansvarsfrihet om man agerar mot stadgarna som styrelseledamot och det normala är även att om man som medlem agerar mot stadgarna kan det vara skäl för uteslutning.

Eller så är beslutet från medlemsmötet, om yrkandet som är i strid med stadgarna bifalls, verkningslöst. Styrelsen som har som uppgift att uppfylla mötets beslut, kan välja att uppfatta mötets mening som att man till nästa möte skall föreslå en stadgeändring och sedan gör man inget mera i frågan förräns den är beslutad på nästa möte. Alltså är ett bifall på detta möte verkningslöst fram till nästa mötet beslutat om stadgeändring.

Detta ser jag och mina kollegor i mötespresidiet som ett dilemma.

Detta är förresten vad som står om uteslutning i stadgarna:

2.2.3 Medlem som uppenbarligen handlar i strid med partiets intressen eller annars uppenbarligen skadar partiet eller på annat sätt motarbetar partiet kan uteslutas av partistyrelsen. Beslut om uteslutning ska fattas med minst tre fjärdedelars (3/4) majoritet.

Normalt är ju "följer inte stadgarna" definitionsmässigt att motarbeta partiet och därmed skäl för uteslutning.

Jag har följande ideer på hur man kan tänka sig hantera detta. OBS, det generella är mera intressant än det specifika.

Yrkanden i strid med stadgar:

1. De tas ej upp till votering genom att mötespresidiet inte tar med dem i voteringsordningen. ***

2. De behandlas i ordningsfråga. (Dock är det mötespresidiet som fattar beslut i ordningsfråga enligt gällande stadgar, se nedan ***.)

3. De får gå till beslut. Förhoppningsvis röstas de då ned, men om de går igenom får styrelsen inse på egen hand att de behöver lägga en proposition till nästa möte om ändring av stadgarna i enlighet med beslutet. Tills dess den ändringen är beslutad om är alla medlemmar i partiet förhindrade att jobba för det yrkande som gått igenom. Vilket betyder att i praktiken är ett bifall verkningslöst då nästa möte behöver besluta om stadgeändringen i alla fall. Därmed är det onödigt att rösta om dem.


Vad tycker mötet?
Hur ska vi göra (i generella termer) med sådana yrkanden? Alterantiv 1, 2, 3 eller något annat?

Hur gör man i andra valda församlingar, någon med erfarenhet?

Yrkande:
att Mötespresidiet som regel utesluter yrkanden i strid med stadgarna från voteringsordningen.
* Mötespresidiet kan inte väcka ordningsfrågor, det kan bara enskilda medlemmar göra, därför är detta inlägg skrivet av mig.
** Voteringsordningen bestäms av mötet och som medlem har man rätt att föreslå en alternativ voteringsordning som skulle kunna inkludera det yrkanden mötespresidet utesluter. Om den situationen uppstår så kan mötespresidiet i enlighet gällande stadgar väcka ordningsfråga som enskilda medlemmar och sedan besluta i den utan att fråga mötet. Därmed kan mötespresidiet idag helt få bort ett yrkande som inte ska vara med då det strider mot stadgarna. Mötespresidet har även till detta möte traditionsenligt lagt en motion om att mötespresidiet inte ska ha den rätten som de nu har. Se motion A09: https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?p=273103

Mötespresidiet
2012-04-10, 20:58
Ordningsfrågan är inkommen och kommer att besvaras senast fredag den 13:e april klockan 01.13.

AndersLindbäck
2012-04-10, 22:41
Det bästa är att någon påpekar att de strider mot stadgarna i god tid så att någon hinner lägga ändringsyrkande så att yrkandena är korrekta enligt stadgarna.

Det normala är att inte ens ta upp frågor som strider mot stadgarna till omröstning. Tyvärr sker det många gånger att man faktiskt tar upp frågor som strider mot stadgarna och röstar för dem.

Då väljer man efteråt att ignorera dem - helst då att de som reviderar protokollet lägger in ett påpekade att den och den frågan är ogiltigt framtagen.

AndersLindbäck
2012-04-10, 22:43
Men och andra sidan finns det exempel på där man bryter mot grundlagen och ingen protesterar det minsta.

T.ex. så är jag osäker om verkligen kungen uppfostrat sina barn att fördömma muhamedaner som han måste göra enligt grundlagen.

Mötespresidiet
2012-04-11, 21:37
Då Ola ingår i mötespresidiet har han inte deltagit i diskussionen kring detta svar.

För oss är det självklart att inte ta upp yrkanden som direkt strider mot partiets stadga. Stadgan är vår grundlag och vi ställer hellre våra platser till förfogande än bryter mot denna.

Det finns dock situationer där ett yrkande inte tydligt bryter mot stadgan, utan måste tolkas. Berör det medlemsmöte så gäller mötets tolkning tills klargörande ändring införs. Mötet tolkar då genom ordningsfråga (som presidiet beslutar i) eller genom att ta ställning till en motion som ber mötet att tolka något. I alla andra fall är det partistyrelsen som tolkar. Det innebär att det även är partistyrelsen som, efter mötets avslutande, tolkar de beslut som mötet har tagit.

Frågan är då, strider nämnda yrkanden mot partiets stadga? Som vi ser det handlar motionen i fråga om att ge styrelsen i uppdrag att presentera ett komplett förslag på stadgeändring gällande våra medlemsmöten, för att få dem fysiska istället för online som de är nu. Det är kärnan i denna motion. Det syns även i vår klassificering av motionen (där A är stadgemotioner och C är övriga motioner), liksom i motionens rubrik som vi i mötespresidiet bestämde i början av mötet.

Därmed tolkar vi det som att yrkande C03-Y01 och C03-Y02 är en del av uppdraget till styrelsen, inte en ny tolkning av stadgeparagraferna 4.2.1 och 4.3.1. Det är alltså mötet som gör ett uttalande om en önskad förändring, som det (mötet alltså) sedan överlåter på styrelsen att komma med förslag på hur denna förändring ska ske. Därmed kommer mötespresidiet att inkludera dessa yrkanden i sitt förslag till voteringsordning.

Mötespresidiet anser därmed ordningsfrågan besvarad.

Henrik Brändén
2012-04-11, 21:46
Jag skulle säga att presidiet inte bör ställa proposition på förslag som inte är förenliga med stadgan.

Inte bara styrelse, revisorer och presidium arbetar som kollektiv under stadgan. Det gör även medlemsmöte. Medlemsmöte får inte bryta mot stadgan, och det är presidiets uppgift att hjälpa medlemsmötet att inte göra detta. Jag säger inte att presidiet måste göra det. Men jag anser definitivt att presidiet får förhindra det. Jag tycker tilloch emd att de bör göra det.

På ett afk-möte skulle jag som mötesordförande ha gjort så här: När jag tar emot yrkandet konstaterar jag att det strider mot stadgarna och inte kan ställas under proposition. Så frågar jag om det möjligen är så att förslaggställaren menat "xxx" (något som är förenligt med stadgarna, exempelvis att mötet uttalar som sin mening att ..., eller uppdrar åt styrelsen att komma med en genomarbetad proposition med de stadgeförändringar som skulle behövas för ...) Och ifall personen nickar är saken löst.

Överfört till on line-möte skulle presidiet i så fall omedelbart när man upptäcker ett sådant yrkande lägga ut en notis i tråden om att "att-satsen som den är formulerad inte kommer att ställas under prop, kontakta oss om du vill ha våra råd kring hur en att-sats med dina syften skulle kunna utformas." Fast det kräver ju att presidiet ständigt håller koll på alla yrkanden som läggs, och det tror jag inte är rimligt. Och det löser inte problemet ifall sådana yrkanden dyker upp timmarna eller minuterna innan sluttid för yrkanden.

Henrik Brändén
2012-04-11, 21:51
Hoppas man förstår att jag började skriva svaret ovan innan presidiet publicerade sitt svar. Och att det är ett svar på den generella fråga Ola bad om input kring, inte den konkreta frågan om just den motionen.

Taz_1999
2012-04-11, 21:59
Tack Henrik för dina synpunkter och för att du delar med dig av dina erfarenheter. Värdefullt och klokt. Det var just sådant jag efterlyste.

Tack till mina kollegor i mötespresidiet för detta svar.