handdator

Visa fullständig version : Kallelse styrelsemöte 27-28 oktober AFK i Stockholm


Henrik Brändén
2012-10-08, 22:07
Härmed kallas till möte med styrelsen i Piratpartiet 27-28 oktober 2012 i Stockholm

Närvarorätt:
Kallade till mötet är styrelsen, de enligt stadgarna ständigt adjungerade revisorerna och revisorsersättarna samt de enligt styrelsens arbetsordning ständigt adjungerade partiledaren, partisekreteraren och Ung Pirats ordförande.

Samtliga partimedlemmar har rätt att närvara som åhörare vid styrelsens fysiska möten. Om ett känsligt ärende ska behandlas och minst en ledamot kräver det, ska frågan behandlas bakom stängda dörrar.

Plats:
Stockholm, lokal meddelas senare.

Tid:
Lördag 27 oktober kl 10.00 - 19.00.
Söndag 28 oktober kl 10.00 - 17.00.
För ledamöter och adjungerade serveras lunch ca kl 12.30 bägge dagarna, samt middag på lördag ca kl 19.00.

Ersättning
För resor, övernattning och mat gäller för styrelseledamöter och ständigt adjungerade den bifogade ersättningspolicy (http://forum.piratpartiet.se/attachment.php?attachmentid=4221&d=1316016255) som antogs av styrelsen 11 september 2011.

Dagordning och handlingar
Möteshandlingar och dagordning ska normalt skickas ut två veckor före mötet, i detta fall senast lördagen 13 oktober. Underlag och frågor som styrelseledamöter eller ledning vill lyfta till styrelsemötet ska därför vara inskickade senast fredag 12 oktober kl 18.00 till Henrik Brändén (henrik.branden@piratpartiet.se). (Se bifogad mall för underlag till styrelsemöten (https://forum.piratpartiet.se/attachment.php?attachmentid=4638&stc=1&d=1349726392))

Styrelsen kan också ta upp frågor för behandling som enskilda medlemmar skickar in, och styrelsen måste behandla en fråga om minst tre medlemmar så begär. Även sådana ska inför detta möte skickas till henrik.branden@piratpartiet.se.

De ärenden jag i skrivande stund kan förutse kan behandlas på mötet är:


Partiledarrapport. (Eftersom vi fick en fullständig rapport + ekonomisk rapport i september och får detsamma i november förväntas till detta möte en mindre ambitiös rapport med nedslag i några av de roliga saker som hänt sedan septembermötet.)
Godkännande av ev ytterligare lokala föreningar. (Ev underlag förväntas från arbetsgruppen för lokala föreningar.)
Fortsatt arbete med breddning, sakpolitiska program och kommunalpolitisk mall. (Underlag förväntas från arbetsgruppen för politiska program.)
Dialog om kandidatförsäkran/väljarkontrakt. (Underlag förväntas från Sammy.)
Tjänstemannaorganisation. (Underlag förväntas från Emil.)
PPI-medlemskap. (Ev diskussion och beslut med anledning av att den beslutade propositionen inte lämnades till medlemsmötet.)
Kommunikation inom styrelsen. (Underlag finns sedan junimötet.)
Samarbetsorganisation för lokala föreningar - samrådshandling. (Underlag förväntas från Henrik och Sammy.)
Politiska utskott. (Underlag har utlovats från Marit och Torbjörn, men med tanke på Marits livssituation misstänker jag att vi bör skjuta på frågan ett möte till.)
Informellt agerande. (Underlag finns sedan junimötet)
Partiets shop. (Diskussionspunkt. Den eller de som har färdiga tankar får gärna skriva ner och skicka in!)
Formerna för fortsatt arbete med godkännande av lokala föreningar. (Underlag finns i de delar av Sammys skrivelse till septembermötet som bordlades av detta.)

Kallelsen gjord på uppdrag av sammankallande Marit Deldén,