handdator

Visa fullständig version : PC-beslut: delegera rätten att jämka för styrelsens räkning på höstmötet 2012


Henrik Brändén
2012-10-12, 20:34
Vid brådskande ärenden kan Per-capsulam-beslut begäras av styrelsens sammankallande. När ett per-capsulam-beslut önskas, så postas en tråd i forumet. SMS går ut till alla styrelseledamöter om att ett per-capsulam-beslut är postat.


Om en absolut majoritet av samtliga ordinarie ledmöter svarat ja/bifall i forumet, på ett verifierbart sätt, efter 24 timmar och ingen svarat nej/avslag, har beslutet gått igenom.


Om alla ordinarie svarat ja/bifall före 24 timmar, har beslutet gått igenom.
Om en enda ordinarie däremot säger nej, faller beslutet.


Denna tråd postas av styrelsens sekreterare Henrik Brändén, som enligt styrelsens arbetsordning ska bistå sammankallande, och av henne ombetts att för en tid ta över ansvaret.


Bakgrund
Till pågående medlemsmöte har styrelsen lagt ett stort antal propositioner, huvudsakligen om sakpolitiska ställningstaganden.

Till många av dem har det kommit yrkanden som ställts mot styrelsens förslag, där det i en del fall är rimligt att tycka att de nya yrkandena är ännu bättre än styrelsens ursprungliga, och i andra fall att skillnaden är så liten att kostnaden för extra omröstningsomgångar är större än vinsten med att få exakt den formulering styrelsen föreslog.

Presidiet har i möteschatten ställt frågan om någon i styrelsen har mandat att jämka för styrelsens räkning.

Jämkanden måste vara gjorda senast kvällen söndag 14/10.

I styrelsechatten har jag frågat vilka som skulle vara intresserade av/ha tid att titta genom mötet och diskutera var vi kan jämka oss. Det har visat sig att undertecknad Henrik Brändén och Mattias Bjärnemalm har denna möjlighet. Övriga som yttrat sig har inte haft möjlighet.

Naturligtvis är det dumt att frågan kommit upp så sent att vi inte haft möjlighet att höra runt ordentligt i hela styrelsen vilka som skulle vara intresserade.

Men jag tror det för mötets skull vore bra om vi kunde rationalisera bort ett antal voteringsomgångar genom att styrelsen jämkar sig med närliggande yrkanden på en del ställen.


Förslag till beslut
att styrelsen bemyndigar Henrik Brändén och Mattias Bjärnemalm att i samråd genomföra jämkningar för styrelsens räkning på höstmötet 2012.

Anton Nordenfur
2012-10-12, 21:26
Bifall!

Plux
2012-10-12, 21:40
Bifall

LoveMee
2012-10-12, 21:50
Bifall

Humlan
2012-10-12, 21:52
Bifall!

JPAnderson
2012-10-13, 14:58
Bifalles.

Emil Isberg
2012-10-13, 18:01
Avslag.

Henrik Brändén
2012-10-13, 18:12
En styrelseledamot har röstat mot det föreslagna PC-beslutet, som därmed fallit.