handdator

Visa fullständig version : Dagordning styrelsemöte 27-28 oktober AFK i Stockholm


Henrik Brändén
2012-10-17, 13:44
Här kommer förslag till dagordning och handlingar till styrelsemötet 27-28 oktober 2012 i Stockholm.

Lokal har inte meddelats, men ansvarig har berättat att den ligger nära allmänna kommunikationer i Stockholm.


Förslag till dagordning för styrelsemöte 27-28 oktober 2012 i Stockholm

1. Mötets öppnande

2. Val av mötesfunktionärer:
2a. Mötesordförande
2b. Mötessekreterare
2c. Justeringspersoner

3. Eventuella adjungeringar,
utöver ev. närvaro av ständigt adjungerade partiledare, partisekreterare, revisorer och Ung Pirats ordförande.

4. Fastställande av dagordning.
Ett förslag från styrelsens sekreterare läser ni i just nu.

5. Partiledarrapport
Eftersom vi fick en fullständig rapport + ekonomisk rapport i september och får detsamma i november har PL inkommit med en kortare rapport (bilaga 1 (https://forum.piratpartiet.se/attachment.php?attachmentid=4643&stc=1&d=1350473304)).

6. Godkännande av ytterligare lokala föreningar.
Handlingar har inkommit från Västmanland (bilaga 2 (https://forum.piratpartiet.se/attachment.php?attachmentid=4644&stc=1&d=1350473304)) och Västerås (bilaga 3 (https://forum.piratpartiet.se/attachment.php?attachmentid=4645&stc=1&d=1350473304)), och arbetsgruppen för att bereda godkännanden av lokala föreningar kommer förhoppningsvis med utvärdering och förslag till beslut före mötet.

7. Fortsatt arbete med breddning, sakpolitiska program och kommunalpolitisk mall.
Underlag (bilaga 4 (https://forum.piratpartiet.se/attachment.php?attachmentid=4646&stc=1&d=1350473304)) har kommit från ledningens arbetsgrupp för politiska program.

8. Dialog om kandidatförsäkran/väljarkontrakt.
Styrelsemötet i november 2011 beslöt i anslutning till att man rev upp en rad dokument att föra en diskussion med medlemmarna om behovet av något dokument snarlikt kandidatdeklaration/väljarkontrakt behövs i valen 2014, med målsättning att styrelsen ska nå ett beslut i frågan senast före vårmötet 2013. Styrelsemötet i juni 2012 utsåg Sammy Nordström att arbeta fram ett förslag till nästa styrelsemöte om hur dialogen och processen kring kandidatförsäkring/väljarkontrakt ska gå till. Något förslag har inte inkommit.

9. Tjänstemannaorganisation efter ett lyckat riksdagsval
Styrelsemötet i november 2011 beslöt i anslutning till att man rev upp en rad dokument att före vårmötet 2013 ta fram dokument som reglerar tjänstemannaorganisation, rekryteringsprocess och lönepolicy. Styrelsemötet i juni 2012 beslöt att styrelsen ska arbeta fram ett gemensamt dokument om dessa frågor. Styrelsemötet i september 2012 uppdrog åt Emil Isberg att till nästa möte konkretisera uppdraget för arbetsgruppen samt att kontakta dem som var inblandade i att bereda liknande frågor inför valet 2010 och fråga om de vill delta i arbetet, och bordlägga att utse ledamöter i gruppen. Något underlag har inte inkommit.

10. Formerna för fortsatt arbete med godkännande av lokala föreningar.
Då den arbetsgrupp tillsattes som hittills granskat nya föreningar var det en provisorisk ad hoc-lösning. Styrelsen måste därför diskutera hur frågan om godkännanden av lokala föreningar fortsättningsvis ska beredas. I Sammy Nordlunds skrivelse till styrelsemötet i september (septembermötes dagordnings bilaga 15 (http://forum.piratpartiet.se/attachment.php?attachmentid=4566&d=1346905846)) finns en rad synpunkter och förslag rörande detta som bordlades av styrelsemötet i september.

11. Samarbetsorganisation för lokala föreningar - samrådshandling.
Styrelsen aviserade i propositionen om lokala föreningar till höstmötet 2011 en ny proposition till vårmötet 2013 om samarbetsorganisation och täckande av faktiska kostnader. Där förklarade vi också att vi avser skicka ut det förslag som arbetas fram för diskussion innan slutligt förslag antas av styrelsen, och att detta ska föregås av en diskussion med befintliga lokala föreningar. Styrelsemötet i juni 2012 beslöt be ledningen informera de lokala föreningar som bildas att diskussionen kommer att initieras efter nästa styrelsemöte, samt uppdrog åt Sammy och Henrik att ställa samman ett diskussionsunderlag till nästkommande möte. Något underlag har inte inkommit.

12. Politiska utskott.
Frågan har diskuterats i styrelsen under våren. Till styrelsemötet i juni inkom ett beslutsunderlag från Torbjörn Wester, varefter styrelsen beslöt att lägga ut underlaget på forumet för synpunkter, och sedan uppdra åt Marit Deldén och Torbjörn Wester att tillsammans utifrån inkomna synpunkter arbeta fram ett beslutsunderlag till styrelsens septembermöte. Frågan togs pga tidsbrist inte upp på septembermötet. Inget beslutsunderlag har inkommit.

13. Piratshopen (diskussionspunkt)
Styrelsemötet i juni 2012 beslöt att på nästa styrelsemöte ta upp en diskussionspunkt om hur partiets shop ska fungera på längre sikt. Frågan togs pga tidsbrist inte upp på septembermötet. Ett diskussionsunderlag har inkommit (bilaga 5 (https://forum.piratpartiet.se/attachment.php?attachmentid=4647&stc=1&d=1350473304)).

14. Medlemskap i PPI (diskussionspunkt)
Styrelsemötet i juni 2012 beslöt att lägga en proposition till höstmötet om att ansöka om observatörsmedlemskap med rätt för styrelsen att ansöka om uppgradering till fullt medlemskap. Styrelsemötet i september beslöt attuppdra åt Mattias Bjärnemalm att i samråd med Henrik Brändén sammanställa propositionen och sända den till medlemsmötet. Detta skedde dock inte. Ett yrkande har dock lagts om saken på det pågående höstmötet under punkten verksamhetsplan. Partiledaren har aviserat en rapport inför mötet i frågan från den internationelle kontaktpersonen.

15. Informellt agerande (diskussionspunkt)
Frågan bordlagd sedan junimötet, dit ett diskussionsunderlag kommit (junimötets dagordnings bilaga 11 (https://forum.piratpartiet.se/attachment.php?attachmentid=4490&d=1338424095)).

16. Kommunikation inom styrelsen (diskussionspunkt)
Frågan bordlagd sedan junimötet, dit ett diskussionsunderlag kommit (junimötets dagordnings bilaga 13 (https://forum.piratpartiet.se/attachment.php?attachmentid=4492&d=1338424102)).

17. Övriga frågor

18. Mötets avslutande

.

Henrik Brändén
2012-10-28, 17:22
Följande handling blev tillgänglig under mötet i en padda, vars innehåll jag nu sparat som pdf.