handdator

Visa fullständig version : UP Podcast Group, extra årsmötesprotokoll 2012


Anton Nordenfur
2012-12-05, 21:24
Närvarande
Lucas Persson (punkt 1-6)
Anton Nordenfur
Adam Eltér
Johannes Öhlin
Rickard Wahlander
Nicholas Miles (punkt 7-16)
Tobias Jernér (punkt 7-16)
Mattias Dahlberg (punkt 9-16)

Dagordning

1. Mötets öppnande
Rickard Wahlander förklarar mötet öppnat.

2. Mötets behörighet
Mötet finner sig behörigt.

3. Val av mötets ordförande
Rickard valdes enhälligt till mötesordförande.

4. Val av mötets sekreterare
Anton valdes enhälligt till mötessekreterare.

5. Val av två personer att justera protokollet
Johannes Öhlin och Adam Eltér valdes enhälligt till protokollsjusterare.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året

"Föreningen planerade och genomförde ett besök på Dreamhack i syfte att producera en video om Ung Pirats närvaro vid liknande events."

7. Ekonomisk berättelse för förra året
Styrelsen kunde inte presentera ett underlag för ekonomisk berättelse. Mötet ajournerades därför till den tid då styrelsens kassör har en färdig ekonomisk berättelse att presentera.

Mötet återupptogs den 5 december. Lucas Persson hade inte möjlighet att närvara vid återupptagandet. Nicholas Miles och Tobias Jernér anslöt sig till mötet vid återupptagandet.

Mötet lade följande ekonomiska berättelse till handlingarna:

Inkomster:
8 300 kr i bidrag från Ung Pirat
40 kr i värvbidrag från Ung Pirat
100 kr i donation
totalt 8 440 kr
Utgifter:
825 kr i bankavgifter
115 kr i samtalskostnader till Skype
2 148 kr i Dreamhackavgift
435 kr i resa till Dreamhack
totalt 3 523 kr
Totalt 8 440 - 3 523 = 4 917 sparas till nästa verksamhetsår.

8. Revisorernas berättelse för förra året
Ordningsfråga restes om att gå vidare till punkt 9-15 och sedan återgå till 8. Ordningsfrågan bifalldes.

Revisorsposten vakantsattes förra året, och därför har ingen revisionsberättelse inkommit.

Mötet beslutar att den tillträdande revisorn för 2012 även agerar revisor för 2011 års ekonomiska berättelse.

9. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
Mattias Dahlberg anslöt sig till mötet.

Mötet beslöt att bordlägga frågan till nästa årsmöte.

Ordningsfråga restes om att återgå till punkt 8, för att sedan gå vidare till punkt 10-16. Ordningsfrågan bifalldes.

10. Årets verksamhetsplan

Mötet lade följande verksamhetsplan till handlingarna:

"Föreningen ska under 2012 spela in minst en podcast, som rapporterar om för piratrörelsen relevanta saker. Föreningen ska också börja planera för intressanta teman att täcka under 2013.
Föreningens styrelse ska också hålla minst två möten, antingen elektroniska eller fysiska.
Föreningen ska också planera och anordna ett årsmöte."

11. Årets budget
Mötet lade följande budget till handlingarna:

Inkomster
4 320 kr i bidrag från Ung Pirat
4 917 kr kvar från föregående år
totalt 9 237 kr
Utgifter
4 000 kr till inspelningsutrustning
1 500 kr till resor
300 kr till bankkostnader
100 kr till intervjukostnader
2 500 till spar till 2013
837 till övrigt
totalt 9 237

12. Val av årets styrelse
Mötet väljer Rickard Wahlander till ordförande.
Mötet väljer Johannes Öhlin till sekreterare.
Mötet väljer Anton Nordenfur till kassör.
Mötet väljer Mattias Dahlberg, Tobias Jernér och Adam Eltér till ledamöter.

13. Val av årets revisor
Mötet väljer Mikael Holm till revisor.

14. Val av årets valberedare
Mötet väljer att vakantsätta valberedarposten.

15. Övriga frågor
Då detta är ett extrainsatt årsmöte kunde mötet inte ta upp frågor som inte stod med i kallelsen.

16. Mötets avslutande
Rickard Wahlander förklarade mötet avslutat.

Mikael Holm
2012-12-06, 11:05
Hej. Kul att ni har genomfört årsmötet.

En sak dock, detta var ett extra årsmöte då ordinarie årsmöte ska hållas innan den 31 mars. På ett extra årsmöte får ni bara ta upp de saker som gått ut med kallelsen.

Ni kan därmed inte ta upp en övrig punkt och ändra i era stadgar.

Enklast tar ni bort punkten under övriga frågor, justerar protokollet och tar upp stadgeändringen nästa år när ni håller ordinarie årsmöte.

Anton Nordenfur
2012-12-06, 11:52
Hej. Kul att ni har genomfört årsmötet.

En sak dock, detta var ett extra årsmöte då ordinarie årsmöte ska hållas innan den 31 mars. På ett extra årsmöte får ni bara ta upp de saker som gått ut med kallelsen.

Ni kan därmed inte ta upp en övrig punkt och ändra i era stadgar.

Enklast tar ni bort punkten under övriga frågor, justerar protokollet och tar upp stadgeändringen nästa år när ni håller ordinarie årsmöte.

Oj, det har du förstås rätt i. Det hade vi missat. Tack!

Jag har ändrat i protokollet.