handdator

Visa fullständig version : Yrkandestrategier och tolkning av utfallen


SM5POR
2013-05-11, 22:18
I en annan tråd nämnde jag betydelsen av de diskussioner som förts i anslutning till de många motioner som till slut ändå inte fått mötets bifall. Nu får jag anledning att studera voteringarna om motion B32 (Informationsfrihet) för att försöka utläsa vad mötet egentligen har sagt i sakfrågan.

Det som föranledde motionen, och därför utgjorde originalyrkandet, var frågan om "militära hemligheter". Jag kom in sent i den här diskussionen, och såg att få stödde originalyrkandet, varför jag antog att det skulle falla i slutändan. Samtidigt noterade jag det otydliga sammanklumpandet av "innehav" och "spridning" i samma mening, och såg ett behov av att reda ut det först, innan vi ger oss i kast med att precisera vad man skall kunna förbjuda innehav av, respektive vad man skall kunna förbjuda spridning av.

Att inte göra denna uppdelning, utan i stället fortsätta tala om "innehav eller spridning" av än det ena, än det andra, hade för mig varit lika meningslöst som att försöka komma överens om hur man skall hantera fildelning och läkemedelsförfalskning - det är två skilda företeelser, precis som innehav och spridning är två skilda gärningar.

Eftersom jag inte kunde gissa medlemsmajoritetens åsikt lade jag tre yrkanden som alla hade det gemensamt att "innehav" ströks ur formuleringen, men som i övrigt gick i vitt skilda riktningar. B32-Y02 eliminerade det gamla ställningstagandet helt och hållet, B32-Y03 gjorde minsta möjliga ändring genom att stryka två ord, och B32-Y04 utvidgade listan över acceptabla yttrandeförbud.

Jag blev ärligt talat förvånad över att B32-Y04 vann i den första voteringen mot B32-Y03, men tolkade det som tursamt att jag lyckats fånga en dittills ohörd medlemsopinion. Sedan vann yrkandet även över B32-Y01 (väntat) och B32-Y02 (än mer väntat). Därefter kom kritiken, att yrkandet gick för långt i acceptansen av förbud, och det slutliga avslaget.

Men om det var "breddningen" av förbudsmöjligheten till att få med också sådana yttranden som är förbjudna i dag (hets mot folkgrupp, förtal och liknande) som var orsaken till det feta avslaget, varför märktes inte det redan vid den första delvoteringen mot B32-Y03, som ju behöll den gamla uppräkningen?

Jag noterar att det var många som avstod från att rösta i delvoteringarna (29, 18 respektive 20 medlemmar markerade närvaro utan opinionsyttring på detta sätt). I slutvoteringen var det bara en medlem som uttryckligen avstod. Hade alltså majoriteten (eller åtminstone en grupp stor nog att utgöra tungan på vågen) redan från början bestämt sig för avslag? I så fall var det knappast valet av förbudskriterier som var det främsta problemet, utan min ambition att alls ändra på texten för att få bort skrivningen om "innehav".

Betyder det att det finns en betydande opinion inom partiet som accepterar förbud mot innehav av "känsliga personuppgifter"? Vill vi se fler rättsfall liknande mangamålet, där själva bevisen för brottet är sekretessbelagda eftersom det är förbjudet för kreti och pleti att ens inneha den information dessa bevis utgörs av? Innehav av ettor och nollor?

Jag tror inte det, åtminstone inte baserat enbart på utfallet i denna motion. Jag tror snarare att flertalet inte har haft tid att sätta sig in i innebörden av de olika alternativen före första voteringspasset, och när sedan "fel" yrkande gått till slutvotering har det varit för sent att göra något åt saken. Säg gärna emot mig, för jag vill veta, även om sanningen skulle vara obehaglig.

Ironiskt nog hade jag kanske haft större framgång om jag utelämnat yrkande B32-Y04, och nöjt mig med den mindre ändringen i B32-Y03. Åtminstone lär utfallet ha blivit tydligare med färre frågor att ta ställning till under samma motionsrubrik. Detta får mig att tänka på en anekdot som berättats om Sidney Morgenbesser (http://en.wikipedia.org/wiki/Sidney_Morgenbesser): Morgenbesser, ordering dessert, is told by the waitress that he can choose between apple pie and blueberry pie. He orders the apple pie. Shortly thereafter, the waitress comes back and says that cherry pie is also an option; Morgenbesser says "In that case I'll have the blueberry pie."

Som jag antydde när jag lade yrkande B32-Y04 var avsikten att låta någon återkomma till höstmötet med en ny motion för att bättra på formuleringen. Samma sak verkar bli aktuellt nu, fast processen riskerar att bli krångligare om vi skall undvika en upprepning av ovanstående. Därför vill jag redan nu hålla upp ett finger för att känna av åt vilket håll vinden blåser - finns det en opinion för att separera "innehav" från "spridning", och hur bör i så fall den separationen se ut?

Slutligen vill jag rikta en ursäkt till Simon för att jag "kidnappade" hans motion, men jag tror inte att den hade vunnit bifall ens om alla yrkanden hade handlat om de militära hemligheternas vara eller icke vara. Jag hamnade i precis samma dilemma där - var det innehav eller spridning av militära hemligheter vi talade om? Det är nämligen helt avgörande för mitt svar i sakfrågan.

Henry Rouhivuori
2013-05-11, 22:27
Jag är för en separering av innehav och spridning. Det är spridningen av känsliga uppgifter som orsakar mest skada. Jag är dock osäker om precis allt skall vara tillåtet att inneha. Partiet kan dock fokusera på spridning, innehav behöver ej nämnas explicit.

AndersLindbäck
2013-05-11, 22:31
Jag blev ärligt talat förvånad över att B32-Y04 vann i den första voteringen mot B32-Y03, men tolkade det som tursamt att jag lyckats fånga en dittills ohörd medlemsopinion. Sedan vann yrkandet även över B32-Y01 (väntat) och B32-Y02 (än mer väntat). Därefter kom kritiken, att yrkandet gick för långt i acceptansen av förbud, och det slutliga avslaget.

Men om det var "breddningen" av förbudsmöjligheten till att få med också sådana yttranden som är förbjudna i dag (hets mot folkgrupp, förtal och liknande) som var orsaken till det feta avslaget, varför märktes inte det redan vid den första delvoteringen mot B32-Y03, som ju behöll den gamla uppräkningen?

Jag noterar att det var många som avstod från att rösta i delvoteringarna (29, 18 respektive 20 medlemmar markerade närvaro utan opinionsyttring på detta sätt). I slutvoteringen var det bara en medlem som uttryckligen avstod. Hade alltså majoriteten (eller åtminstone en grupp stor nog att utgöra tungan på vågen) redan från början bestämt sig för avslag? I så fall var det knappast valet av förbudskriterier som var det främsta problemet, utan min ambition att alls ändra på texten för att få bort skrivningen om "innehav".

Folk väljer ofta att inte rösta alls om de tänkt sig rösta avslag i slutändan - eller så röstar de på det alternativ som de tror har minst chans att gå igenom för att rigga omröstningen mot avslag.

Därför kan yrkanden som ser ut att inte gå igenom plötsligt får många röster - dessa röstande tror att förre kommer acceptera den skrivningen och den då blir lättare att rösta ner.

Så lägg inte för mycket i varje enskild omröstning - speciellt inte om det är få röstande.

SM5POR
2013-05-11, 23:11
Folk väljer ofta att inte rösta alls om de tänkt sig rösta avslag i slutändan - eller så röstar de på det alternativ som de tror har minst chans att gå igenom för att rigga omröstningen mot avslag.
Att många avstått från att rösta i delvoteringarna ser vi i det faktiska resultatet, och det ingår i min analys. Vad som inte framgår tydligt är varför de avstått. Det kan vara som du säger, att de velat behålla den gamla skrivningen - men då landar vi likafullt i den besvärande slutsatsen att majoriteten föredrar en skrivning som nämner "innehav" framför en som inte gör det. Till dess att någon enda medlem uttalar sig för en acceptans av innehavsförbud har jag svårt att tro att en majoritet accepterar det, trots utfallet i denna motion.

Därför kan yrkanden som ser ut att inte gå igenom plötsligt får många röster - dessa röstande tror att förre kommer acceptera den skrivningen och den då blir lättare att rösta ner.
Jag tycker det är en ful taktik, men jag kan ha använt den själv i vissa lägen, så jag vill inte peka finger åt något håll. Dock måste jag i så fall kunna acceptera att det alternativ jag röstar på också blir det som vinner i slutändan, om taktiken skulle slå slint. Jag röstar aldrig på något som går på tvärs mot mina grundläggande värderingar, när alternativet inte gör det. Slutsatsen blir densamma, majoriteten vill inte släppa innehavsförbudet - men är det rätt slutsats?

Så lägg inte för mycket i varje enskild omröstning - speciellt inte om det är få röstande.
Om vi räknar in dem som avstått (och alltså åtminstone hunnit titta på alternativen, om än kanske inte satt sig in i diskussionen), så är det ungefär lika många närvarande vid varje votering, mellan 56 och 72 medlemmar. 23 röstande stödde B32-Y04 mot B32-Y03 (och vann); lika många stödde B32-Y04 mot avslag (och förlorade). Även om bara en medlem avstod i slutvoteringen, så ligger deltagandet i delvoteringarna och slutvoteringen i samma härad - 35 medlemmar uttryckte en åsikt om förbudslistan, 60 medlemmar uttryckte en åsikt om innehav. Det tolkar jag som att innehavsfrågan är den viktigaste av de två, om det nu går att se någon skillnad.

Men visst, 60 medlemmar av flera tusen (eller hur många vi nu har) är förstås en försvinnande liten del. Utfallet säger inget om vad medlemskåren tycker, men allt om vad medlemsmötet har tyckt.

Tommten
2013-05-12, 00:43
Jag blev ärligt talat förvånad över att B32-Y04 vann i den första voteringen mot B32-Y03, men tolkade det som tursamt att jag lyckats fånga en dittills ohörd medlemsopinion. Sedan vann yrkandet även över B32-Y01 (väntat) och B32-Y02 (än mer väntat). Därefter kom kritiken, att yrkandet gick för långt i acceptansen av förbud, och det slutliga avslaget.Jag vet förstås inte svaret men jag kan gissa lite. Skillnaden mellan höstmötets beslut och B32-Y03 kan man tolka som att yrkande B32-Y03 tar bort en formulering om att innehav av dokumenterade sexuella övergrepp på barn ska vara förbjuden. Jag misstänker att det var en viktig sak för många.

SM5POR
2013-05-12, 12:03
Jag vet förstås inte svaret men jag kan gissa lite. Skillnaden mellan höstmötets beslut och B32-Y03 kan man tolka som att yrkande B32-Y03 tar bort en formulering om att innehav av dokumenterade sexuella övergrepp på barn ska vara förbjuden. Jag misstänker att det var en viktig sak för många.
Det är också en gissning jag kan ansluta mig till, även om jag inte är övertygad om att det är den troligaste förklaringen (det är som synes svårt att avgöra vad orsaken är vid avslag, när ingen först behöver yrka på det alternativ som kommer att vinna).

Problemet är då hur vi skall hantera den opinionen. Jag berörde frågan i mitt huvudinlägg genom att konstatera att den är kontroversiell inom partiet, men drog den kanske förhastade slutsatsen att majoriteten inte till varje pris ville behålla den uttryckliga acceptansen av ett innehavsförbud, utan skulle nöja sig med den outtalade acceptans som följer av att inte alls nämna innehavet, när alternativet nu var att fortsätta blanda ihop "innehav" med "spridning".

Är förbudet mot innehav av barnpornografi verkligen så angeläget att en majoritet är beredd att acceptera förbud också mot innehav av känsliga personuppgifter och militära hemligheter? Det sades tidigare att acceptansen inte innebär ett krav på förbud mot endera, men vad sänder det för signaler till våra väljare att vi inte säger rent ut vad vi vill göra? "Vi kan acceptera förbud mot folkmord, fildelning och privata dagböcker, men observera att vi inte kräver detta!"

Yttrandefriheten, alltså friheten att sprida upplysningar, åsikter och andra yttranden, har alltid varit begränsad, om än i olika hög grad under olika epoker. Det fanns en tid när det var förbjudet att häda Gud eller att i ord skymfa Konungen. Idag nöjer vi oss med att förbjuda sådana yttranden som vi menar är uppenbart skadliga för samhället, såsom förtal och hets mot folkgrupp. Exakt vad som skall förbjudas är en ständigt närvarande fråga, och måste så förbli.

Förbud mot "innehav" av vissa upplysningar, åsikter eller andra yttranden har däremot under lång tid varit en otänkbarhet, dels av rent praktiska skäl (det är svårt att rättsligt bevisa innehav av upplysningar eller åsikter när dessa bara finns i den misstänktes huvud), dels på grund av tryckfrihetsförordningens konstruktion med en ensamt ansvarig för varje utgivet yttrande och ingen ansvarig för information som aldrig spridits. Tryckfrihetsordningens regelverk har på senare tid imiterats av yttrandefrihetsgrundlagen för tekniska upptagningar och radioprogram.

Det var därför under stor politisk vånda som man på 1990-talet åstadkom en särreglering av fenomenet barnpornografi, eftersom polisen hade reella problem att komma åt produktionen och spridningen utan att de fick röra det material som redan nått sina "mottagare" (vilka ändå kunde misstänkas för att sprida materialet vidare). Det löstes genom ett undantag i TF och YGL för sådant material, och förbudsförespråkarna lovade dyrt och heligt att det var ett specialfall som inte skulle utvidgas till att omfatta något annat.

15 år senare sitter vi på Piratpartiets medlemsmöte och "diskuterar" vilka yttranden utöver barnpornografi vi kan tänka oss att förbjuda spridningellerinnehav av. Vi diskuterar däremot inte barnpornografi, trots att det är den frågan som i slutändan kanske avgör vad annat vi kan tillåta respektive förbjuda spridningellerinnehav av.

Resonemanget känns i och för sig igen från andra områden: Utan huvudbrott, inget medhjälpsbrott. Utan uppladdning, ingen nedladdning. Utan spridning, inget innehav. Yin och yang.

Mina tankar går osökt till gymnasietidens fysikaliska experiment med friktion och sluttande plan.

JorgenL
2013-05-12, 20:24
Jag misstänker att det ligger något i det Tommten säger, att mötet inte för hela världen vill ta bort formuleringen som innefattar barnporren utan att ersätta den med en annan där det finns med. Just den frågan är det många som är brända på sen förra valrörelsen. Jag tror att de flesta som röstat avslag gärna vill se en ny formulering som separerar innehav och spridning, men där det fortfarande finns ett stöd för att innehav av "barnporr med verkliga barn" ska kunna vara förbjudet.

Den nuvarande formuleringen uppfattas i det ljuset som bättre än ingen alls.

Henrik Brändén
2013-05-12, 20:55
En kortare analys av vad som hände kan vara att många medlemmar blev förvirrade över att det fanns så många olika förslag med samma avsändare i en lång och komplicerad propositionsordning att de bestämde sig för att rösta för att allt skulle få fortsätta vara som det var till dess ett genomtänkt alternativt förslag dök upp att ta ställning till. :)

Johan mlg Karlsson
2013-05-12, 22:53
Jag hade fruktansvärt svårt att begripsa yrkandena. Och då ser jag mig ändå som en av de mer kompetenta att begripa den typen av texter. :)

Ett tips för framtiden är att förtydliga direkt i yrkandena vad de faktiskt gör.

Till exempel:

Separara formuleringarna angående innehav och spridning genom att ersätta

"X"

med

"Y"
och
"Z"

Då blir det mycket enklare att förstå vad avsikten är.