handdator

Visa fullständig version : Årsmöte UP Bjuv 2013-06-29


Christoffer Eldengrip
2013-06-13, 17:38
Härmed kallas det för årsmöte för Ung Pirat Bjuv
Tid 12:00 2013-06-29
Plats Stadsbiblioteket Landskrona

Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:
1. mötets öppnande
2. mötets behörighet
3. val av mötets ordförande
4. val av mötets sekreterare
5. val av en eller flera personer att justera protokollet
6. styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
7. ekonomisk berättelse för förra året
8. revisorernas berättelse för förra året
9. ansvarsfrihet för förra årets styrelse
10. årets verksamhetsplan
11. årets budget
12. val av årets styrelse
13. val av årets revisor
14. val av årets valberedare
15. övriga frågor
16. mötets avslutande

Motioner som Inkommit 1. Motion om namnbyte och ändring av säte.

Yrkar att Föreningen byter namn till Ung Pirat Landskrona och ändrar sitt säte från Bjuv till Landskrona.

Christoffer Eldengrip
2013-06-29, 21:23
Årsmötesprotokoll för Ung Pirat Bjuv (Landskrona)


1. mötets öppnande
Mötet öppnas 12:14
Närvarande;
Christoffer Eldengrip Röstberättigad
Robin Gustafsson Röstberättigad
Michael Andersson Röstberättigad
Martin Andersson Röstberättigad


Ingvar Kullberg Adjungerad
Per Wilhelm Giessing Adjungerad

2. Mötets behörighet
Mötet anses behörigt utlyst
3. Val av mötets ordförande
Christoffer Eldengrip
4. Val av mötets sekreterare
Christoffer Eldengrip
5. Val av en eller flera personer att justera protokollet
Michael Andersson
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
Det har under föregående år inte bedrivits någon verksamhet
7. Ekonomisk berättelse för förra året
Behandlas på extra årsmöte
8. Revisorernas berättelse för förra året
Behandlas på extra årsmöte
9. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
Behandlas på extra årsmöte
10. Årets verksamhetsplan
Bedriva aktivism, medlemsvärvning och opinionsbildning samt hålla extra årsmöte.
11. Årets budget
Styrelsen får fritt förvalta föreningens tillgångar i enlighet med föreningens syften.
12.Val av årets styrelse
Ordförande Michael Andersson, Kassör Robin Gustafsson, Sekreterare Martin Andersson.
13. Val av årets revisor
Christoffer Eldengrip
14. Val av årets valberedare
Vakant
15. Övriga frågor
Mötet beslutar enhälligt att föreningen byter namn till Ung Pirat Landskrona och ändrar sitt säte från Bjuv till Landskrona.

16. Mötets avslutande
Mötet avslutas 1220

UN4SALE
2013-07-02, 18:19
Justerat utav Michael Andersson 2/7-2013