handdator

Visa fullständig version : Motion C03: Handlingsplan kring sexuella trakasserier [bifallen]


Mötespresidiet
2013-10-05, 15:50
P { margin-bottom: 0.21cm; } Piratpartiet ska vara ett parti där alla kan känna sig välkomna och trivas. Därför är det viktigt att trakasserier, diskriminering och kränkande särbehandlingar inte förekommer i partiet och dess verksamhet. Allt för ofta kommer dock rapporter om att sådana förekommer. Det är därför hög tid att dels sätta igång ett strukturerat och systematiskt förebyggande arbete, dels skapa mekanismer för hur de rapporter om kränkningar och trakasserier som kommer ska hanteras.

Vi som sitter i ledning och styrelse kommer därför att föreslå handlingsplaner för hur partiet ska hantera olika former av trakasserier, särbehandling och diskriminering. Eftersom många rapporter kommit om just sexuella trakasserier har vi börjat i den änden, och studerat hur handlingsplanerna mot sådana ser ut i olika ideella och professionella organisationer. Inspirerade av dessa har vi arbetat fram följande förslag.

Förslag till handlingsplan kring sexuella trakasserier

Piratpartiet ska vara ett parti där alla kan känna sig välkomna och trivas. Därför är det viktigt att sexuella trakasserier inte förekommer i partiet och dess verksamhet.

Vad är trakasserier och sexuella trakasserier?
I diskrimineringslagens § 4 definieras vad som menas med trakasserier och sexuella trakasserier på en arbetsplats: "trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder; sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet"

Till trakasserier hör därmed beteenden som svärtar ner eller förlöjligar personer på grund av hennes eller hans kön. Exempel är nedsättande skämt om kvinnor eller män. Det kan också handla om sådant som att kvinnor inte ges ordet eller inte kommer till tals på mansdominerade möten eller att män i en kvinnodominerad miljö inte blir tagna på allvar eller lyssnade på.

Sexuella trakasserier innefattar bland annat när ord eller handlingar med sexuell innebörd skapar en kränkande eller hotfull miljö, eller stör dem som deltar i verksamheten. Exempel på sådana sexuella trakasserier är tafsande eller annan ovälkommen medveten beröring med sexuell innebörd, ovälkomna sexuella anspelningar, blickar, gester eller tilltalsord. Andra exempel är ovälkomna sexuella kommentarer om utseende, klädsel eller privatliv. Påtryckningar om sexuellt umgänge hör naturligtvis dit, liksom repressalier för att ha blivit avvisad.

Det bör uppmärksammas att en viktig del av definitionerna är att beteendet är oönskat. Det är alltså det oönskade i beteendet som skiljer trakasserier och mobbing från ett vänskapligt uppträdande som är välkommet och ömsesidigt.

Uppförandekod
Eftersom olika människors toleranströsklar är olika och det kan vara mycket jobbigt att säga ifrån gäller det att vi alla i partiarbetet undviker sådant beteende som skulle kunna uppfattas som, eller ligga i gränslandet till, trakasserier och sexuella trakasserier. Därför ska alla förtroendevalda, ledningspersoner, ansvarspersoner och funktionärer under och i anslutning till partiarbete:vinnlägga sig om att behandla dem man möter på samma sätt, oavsett kön.
vara mycket försiktig med skämt och kommentarer som anspelar på sådant som kön, utseende, klädsel, privatliv etc.
helt avstå från uppvaktning och besvarande av sådan, även om man tror att ömsesidig attraktion råder, och istället vänta med sådan tills man träffas oberoende av partiarbete

Ansvar
På nationell nivå har partiledaren yttersta ansvaret för att förebyggande arbete genomförs enligt denna plan, och för att den struktur finns och fungerar som beskrivs i planen för att hantera anmälningar om incidenter trots detta inträffar. På lokal nivå har styrelserna i de lokala föreningarna, och ytterst deras ordföranden, detta ansvar.

Förebyggande arbeteNär en person engageras som funktionär på ett event, när en person ges en befattning centralt i partiet, när en person tillträder ledningen och när en person tillträder styrelsen sker en genomgång av denna plan, så att personen är medveten om om den uppförandekod som gäller för partiarbete, vad som räknas som trakasserier och sexuella trakasserier, och hur man ska agera om man möter eller tar emot en anmälan om sådana.
På samma sätt ska personer som i en lokal förening väljs in i styrelsen, ges en operativ befattning eller engageras som funktionär få en genomgång av denna plan, så att personen är medveten om om den uppförandekod som gäller för partiarbete, vad som räknas som trakasserier och sexuella trakasserier, och hur man ska agera om man möter eller tar emot en anmälan om sådana.
För att hålla frågan levande och denna plan aktuell ska partistyrelsen inför varje vårmöte gå genom denna plan för att se om det behöver läggas en proposition för att uppdatera/revidera planen

Anmälningar och fortsatt hantering av dessa
Den som drabbats av trakasserier eller sexuella trakasserier under eller i anslutning till en aktivitet i partiet uppmanas att anmäla detta. Sådana anmälningar ska tas emot av partiledare, vice partiledare, partisekreterare, partistyrelsens sammankallande, partistyrelsens sekreterare, samt ordförande och sekreterare i lokala föreningar. Den som tar emot en anmälan ska rapportera denna vidare till den person som är samordnare för arbetet mot trakasserier, vilken är partisekreteraren om partiledningen inte beslutat annorlunda.

Den som tar emot anmälan och samordnaren ska för det enskilda ärendet se till att en grupp skapas med en person som den/de som anser sig utsatta känner sig trygg(a) med (till exempel den person de vänt sig till) och en ytterligare person. Dessa ska skyndsamt, under iakttagande av diskretion och rapporterande till partisekreteraren samtala både med den/de som anser sig utsatta och den/de som pekas ut. Den som anser sig utsatt ska inte tvingas att konfrontera den som pekas ut, erbjudas stöd/sällskap om hen vill ta en sådan konfrontation, samt hållas informerad om hur ärendet utvecklas.

Den som pekas ut ska skyndsamt få en tydlig beskrivning av vilka beteenden som varit oönskade, och få förklarat att oavsett var ens egna toleranströsklar ligger måste man i partiarbetet respektera ifall andras trösklar ligger lägre än ens egna. Målet för dessa samtal ska vara att oönskat beteende som uppfyller definitionen ovan av trakasserier och sexuella trakasserier fortsatt inte äger rum. Det kan exempelvis ske genom attden person som utfört handlingarna genom samtal lär sig förstå hur den utsatta personen uppfattat situationen, och därför genom egen insikt ändrar sitt beteende.
den person som utfört handlingen får förklarat för sig att beteendet är oacceptabelt i partisammanhang, och därför avstår från att fortsatt utföra sådana handlingar.


Stöd till drabbade
Den som råkat ut för sexuella trakasserier är i en utsatt position, i synnerhet om hen trätt fram och konfronterat andra partivänner med sina upplevelser. Det är därför viktigt att de personer på olika ansvarsposter i partiet som har kännedom om saken ger den drabbade extra stöd.
Rekommendationer om man anser sig utsatt för sexuella trakasserier
Ansvaret för att sexuella trakasserier förekommer ligger alltid på den som utför handlingarna, aldrig på den som drabbas. Därför är det egentligen fel att kräva av den som drabbas att ta ansvar för situationen, och vidta ofta obehagliga åtgärder. Men det är i viss utsträckning önskvärt att personen ändå gör det, för att partiet ska kunna bli av med problemen. Det är därför bra om den som utsätts för sexuella trakasserier följer följande råd:Anmäl alltid en sexuell trakasseri. Den som trakasserar utan att det blir en reaktion lär sig att beteendet är OK.
Eftersom olika människor har olika föreställningar om vilka handlingar som är acceptabla, och många som utför sexuella trakasserier inte är medvetna om detta, är det bra om den som utför en ovälkommen handling snabbt får veta att denna var ovälkommen. Om man tycker det är jobbigt att själv säga ifrån kan man ta hjälp från någon av de kontaktpersoner som finns för frågorna, som antingen kan vara med som stöd, eller själv kontakta den utpekade. Man kan också ta hjälp av en vän.
Vidare är det bra om man för anteckningar om händelse, tid, plats och ev vittnen som kan användas när den utpekade konfronteras.

Motionärer: Anna Troberg, Henrik Brändén, Marit Deldén, Isabelle Danielsson, Troed Sångberg, Mattias Bjärnemalm, Anton Nordenfur, JP Andersson, Torbjörn Wester,

Anton Nordenfur
2013-10-08, 12:38
Jag gillar yrkande C03-Y01:att medlemsmötet antar ovanstående förslag till handlingsplan kring sexuella trakasserierDen här motionen är extremt viktig. I Piratpartiet har vi idag ingen lösning för hur vi ska ta hand om sexuella trakasserier, som tyvärr är förekommande i partiet och rörelsen. Det här är ett viktigt första steg för att hantera detta.

Mattias Lennartsson
2013-10-08, 18:20
"helt avstå från uppvaktning och besvarande av sådan, även om man tror att ömsesidig attraktion råder, och istället vänta med sådan tills man träffas oberoende av partiarbete"

Intresse kan vara helt legitimt. Om någon är intresserad av mig vill jag gärna veta det, och jag vill absolut inte att det ska betraktas som ett trakasseri.

Ett generellt förälskelseförbud är nog meningslöst och ej genomförbart. Om det är vad som är motionärernas mening.

Här får nog motionärerna förtydliga vad som avses eller skriva om.

Anton Nordenfur
2013-10-08, 18:48
"helt avstå från uppvaktning och besvarande av sådan, även om man tror att ömsesidig attraktion råder, och istället vänta med sådan tills man träffas oberoende av partiarbete"

Intresse kan vara helt legitimt. Om någon är intresserad av mig vill jag gärna veta det, och jag vill absolut inte att det ska betraktas som ett trakasseri.

Ett generellt förälskelseförbud är nog meningslöst och ej genomförbart. Om det är vad som är motionärernas mening.

Här får nog motionärerna förtydliga vad som avses eller skriva om.

Det som vill förhindras i ovanstående passage är självlart inte tankar eller förälskelse (det vore omöjligt och om möjligt högst oetiskt). Det som vill förhindras är just "uppvaktning och besvarande av sådan".

Det framgår också att det handlar om vad som sker under partiverksamhet. Vad två aktivister gör efter att till exempel en flyersutdelning är över har inte partiet med att göra.

Mattias Lennartsson
2013-10-08, 19:06
Jag anser fortfarande att texten behöver förtydligas för att det ska framgå vad meningen avser. Vad menas med "uppvaktas" och vad menas med "träffas oberoende partiarbete". Annars är det svårt att ens argumentera kring texten eftersom jag inte förstår vad den betyder.

Mattias Lennartsson
2013-10-08, 19:07
Det som vill förhindras i ovanstående passage är självlart inte tankar eller förälskelse (det vore omöjligt och om möjligt högst oetiskt). Det som vill förhindras är just "uppvaktning och besvarande av sådan".

Det framgår också att det handlar om vad som sker under partiverksamhet. Vad två aktivister gör efter att till exempel en flyersutdelning är över har inte partiet med att göra.

Jag anser fortfarande att texten behöver förtydligas för att det ska framgå vad meningen avser. Vad menas med "uppvaktas" och vad menas med "träffas oberoende partiarbete". Annars är det svårt att ens argumentera kring texten eftersom jag inte förstår vad den betyder.

Henrik Brändén
2013-10-08, 19:22
"helt avstå från uppvaktning och besvarande av sådan, även om man tror att ömsesidig attraktion råder, och istället vänta med sådan tills man träffas oberoende av partiarbete"

Intresse kan vara helt legitimt. Om någon är intresserad av mig vill jag gärna veta det, och jag vill absolut inte att det ska betraktas som ett trakasseri.

Ett generellt förälskelseförbud är nog meningslöst och ej genomförbart. Om det är vad som är motionärernas mening.

Här får nog motionärerna förtydliga vad som avses eller skriva om.

Notera för vem och när vem uppförandekoden gäller. Den gäller för dem som är funktionärer, ansvariga eller ledande, och den gäller under ett event/en partiaktivitet.

Det är inte ett orimligt utan ett högst rimligt krav på dem som är ledande i organisationen/på en aktivitet att om man under aktiviteten upptäcker att man känner attraktion inför en av aktivitetens deltagare så lägger man det åt sidan till dess man inte längre befinner sig på partiaktiviteten.

Man kan nämligen aldrig med hundra procents säkerhet i förväg veta om en attraktion är ömsesidig, om ens känslor är besvarade, en uppvaktning är välkommen. Och att ovälkommet uppvakta eller annonsera attraktion från en ledande position - det kan mycket väl upplevas som en trakasseri. Hur välmenade och äkta ens egna känslor än var.

Henrik Brändén
2013-10-08, 19:33
Jag anser fortfarande att texten behöver förtydligas för att det ska framgå vad meningen avser. Vad menas med "uppvaktas" och vad menas med "träffas oberoende partiarbete". Annars är det svårt att ens argumentera kring texten eftersom jag inte förstår vad den betyder.

Skrivningen är alltså:

Därför ska alla förtroendevalda, ledningspersoner, ansvarspersoner och funktionärer under och i anslutning till partiarbete ... helt avstå från uppvaktning och besvarande av sådan, även om man tror att ömsesidig attraktion råder, och istället vänta med sådan tills man träffas oberoende av partiarbete

Jag förstår ärligt talat inte vad som är svårt att begripa i detta. Om man har ett ledande uppdrag eller är funktionär på en partiaktivitet och upptäcker att man blir intresserad av en deltagare ska man så länge aktiviteten pågår undvika att flirta och avstå från att försöka krama, kyssa och hångla med personen. Är det frågan om en aktivitet som slutar klockan nio på kvällen kan partiet inte bry sig om vad som händer därefter. Är det däremot en kurs eller liknande med gemensamt organiserad övernattning håller man fingrarna i styr även på natten.

Johan mlg Karlsson
2013-10-09, 16:29
I dokumentet finns flertal referenser till saker de lokala föreningarna ska göra. Redan i dagsläget är det svårt att veta exakt vad en lokal förening får lov att göra, måste hålla sig borta från och vad den måste göra. Genom att spränga in saker så här i ytterligare ett dokument så försvårar det ytterligare administrationen. Det är synnerligen olyckligt.

Vidare så undrar jag vad bestraffningen blir för en lokal förening som inte uppfyller sina förpliktelser?

Henrik Brändén
2013-10-09, 17:23
I dokumentet finns flertal referenser till saker de lokala föreningarna ska göra. Redan i dagsläget är det svårt att veta exakt vad en lokal förening får lov att göra, måste hålla sig borta från och vad den måste göra. Genom att spränga in saker så här i ytterligare ett dokument så försvårar det ytterligare administrationen. Det är synnerligen olyckligt.

Vidare så undrar jag vad bestraffningen blir för en lokal förening som inte uppfyller sina förpliktelser?

Om vi vill ha ett parti där trakasserier och otrevligheter inte inträffar måste vi alla på alla nivåer börja tänka på hur vi uppträder, och veta hur man på lämpligt sätt tar tag i ett problem som dyker upp. Därför är det här naturligtvis en plan för hela partiet, inte bara för styrelsens och ledningens arrangemang.

Detta är inte en stadga eller en stadgebilaga. Det är ett dokument som dels påminner oss om hur vi bör agera i verksamheten, dels ger en lathund för hur man ska agera ifall en mycket obehaglig typ av sak inträffar, där vårt agerande tidigare varit vingligt eftersom vi inte haft någon överenskommelse om hur vi ser på det.

Således finns inget straff för dem som till äventyrs vid något tillfälle skulle missa något. Eller kanske till och med medvetet skita i det.

Dvs, inget annat straff än den skam som kommer av att partiaktiva börjar prata om hur otrevligt det är på den eller den föreningens aktiviteter, eftersom ett par gamla tanter sitter på mötena och kladdar på småpojkar. Eller den skam som kommer av att andra i partiet tar tag i de saker man borde ha rett ut själva.

Johan mlg Karlsson
2013-10-09, 21:22
Dvs, inget annat straff än den skam som kommer av att partiaktiva börjar prata om hur otrevligt det är på den eller den föreningens aktiviteter, eftersom ett par gamla tanter sitter på mötena och kladdar på småpojkar. Eller den skam som kommer av att andra i partiet tar tag i de saker man borde ha rett ut själva.

Först ska jag be dig sluta insuinera att de som ogillar det här arbetssättet är medlemmar i föreningar som accepterar pedofili. Det är ett väldigt oärligt och lågt sätt att argumentera på. Sluta med det.

Sedan så argumenterar jag inte emot syftet med dokumentet - det är i stora drag bra även om det finns förbättringar man kan göra.

Vad jag argumenterar emot är principen att Piratpartiet riks återigen tar på sig någon form av förmyndarroll mot de lokala föreningarna och skriver att dom ska bannemej göra både ditten och datten. "Vi ska inte fråga dom om dom vill göra detta eller om dom har något bättre system redan. Nej nej, vi ska skriva det, sen ska dom veta det (utan att vi berättar det) och sedan ska vi håna dom och kalla dom pedofiler om dom inte gör som vi säger."

Varför har ni förresten valt att begränsa ansvaret till just Piratpartiets lokala föreningar? Varför inte också kräva att Ung Pirats lokalavdelningars styrelse ska följa dokumentet? Och varför ska inte även Ung Pirats lokalavdelningars styrelser ta emot anmälningar?

Vore inte en mycket lämpligare och trevligare lösning att istället tillfråga de lokala avdelningarnas ordföranden ifall de kunde tänka sig att hjälpa till med att ta emot anmälningar? Och kanske ålägga ledningen att presentera dokumentet för de lokala föreningarna och säga att det är ett bra dokument att anta och jobba efter även lokalt? (Istället för som förslaget ligger nu, att förutsätta att alla lokala föreningar läser detta och sedan håna de som råkar missa någon sida i det närmare 100-sidiga protokollet..)

Henrik Brändén
2013-10-09, 22:15
Först ska jag be dig sluta insuinera att de som ogillar det här arbetssättet är medlemmar i föreningar som accepterar pedofili. Det är ett väldigt oärligt och lågt sätt att argumentera på. Sluta med det.

Det var aldrig mitt syfte att insinuera något sådant. Det var snarare mitt syfte att insinuera att det som planen ålägger ledningarna för de lokala föreningarna är något så fullkomligt självklart, att jag inte i min vildaste fantasi skulle kunna föreställa mig att det skulle leda till någon ökad arbetsbörda för dem i verkligheten.

Johan mlg Karlsson
2013-10-09, 22:35
Det var aldrig mitt syfte att insinuera något sådant. Det var snarare mitt syfte att insinuera att det som planen ålägger ledningarna för de lokala föreningarna är något så fullkomligt självklart, att jag inte i min vildaste fantasi skulle kunna föreställa mig att det skulle leda till någon ökad arbetsbörda för dem i verkligheten.
Att alltid gå igenom dokumentet när det väljs in någon ny i styrelsen tar nog sin lilla tid. Att ordföranden i den lokala föreningen ska ta emot en anmälan och sedan gå igenom denna med partisekreteraren tar också sin tid.

Men återigen, jag säger inte att de lokala föreningarna inte ska ta och göra detta jobbet - det är bra. Men det bör ske genom att ledningen frågar de lokala föreningarna om hjälp, inte genom att ledningen dikterar för de lokala föreningarna vad de ska göra.

Taz_1999
2013-10-10, 02:04
Denna motion behöver kompletteras med ett yrkande om noll tolerans, dvs automatiska påföljder för regelbrott.

Dessa kan avgöras och utdelas partiledaren och det kan vara olika former av avstängningar beroende på vilket sammanhang det gäller. Om någon upplever sig trakasserad av någon, så måste personen som trakasserar bli avstängd på en gång.

Någon som kan hjälpa till med ett sådant yrkande?

JPAnderson
2013-10-10, 02:25
Denna motion behöver kompletteras med ett yrkande om noll tolerans, dvs automatiska påföljder för regelbrott.

Dessa kan avgöras och utdelas partiledaren och det kan vara olika former av avstängningar beroende på vilket sammanhang det gäller. Om någon upplever sig trakasserad av någon, så måste personen som trakasserar bli avstängd på en gång.

Någon som kan hjälpa till med ett sådant yrkande?

Ehm... i en av dig lagd motion till detta möte så vill du att nolltolerans regler skall tas bort från för-, grund- och gymnasieskolor men tycker att det är helt ok inom partiet med samma noll tolerans?

Jag hoppas innerligt på att detta inte är ett försök till humor över ett såpass viktigt och seriöst ämne som denna motion ändå handlar om... osmakligt i sådana fall.

Henrik Brändén
2013-10-10, 10:08
Men återigen, jag säger inte att de lokala föreningarna inte ska ta och göra detta jobbet - det är bra. Men det bör ske genom att ledningen frågar de lokala föreningarna om hjälp, inte genom att ledningen dikterar för de lokala föreningarna vad de ska göra.

Ledningen dikterar vad jag vet ingenting i denna fråga. Några i ledningen har skrivit under en motion, som föreslår att medlemsmötet antar en plan för hur dessa frågor ska hanteras i hela organisationen. Om du tycker att medlemsmötet ska anta en plan som ser annorlunda ut än den jag föreslår, lägg då förändrings- eller motförslag, istället för att anklaga ledningen för att komma med diktat.

Henrik Brändén
2013-10-10, 10:15
Denna motion behöver kompletteras med ett yrkande om noll tolerans, dvs automatiska påföljder för regelbrott.

Dessa kan avgöras och utdelas partiledaren och det kan vara olika former av avstängningar beroende på vilket sammanhang det gäller. Om någon upplever sig trakasserad av någon, så måste personen som trakasserar bli avstängd på en gång.

Någon som kan hjälpa till med ett sådant yrkande?
Det är rätt uppenbart att det denna motion slår fast är att det ska råda nolltolerans mot sexuella trakasserier i partiet. Nolltolerans i den bemärkelse ordet används i Sverige, alltså. Att organisationen omedelbart ska ta tag i problem om de dyker upp, och snarast säga till dem som gör övertramp. Nolltolerans i den bemärkelse ordet möjligen används i skolpolitisk debatt i USA är däremot lika olämpligt i partiet som i amerikanska skolor.

AndersLindbäck
2013-10-10, 14:06
Denna motion behöver kompletteras med ett yrkande om noll tolerans, dvs automatiska påföljder för regelbrott.

Dessa kan avgöras och utdelas partiledaren


Så om någon gör fel så skall partiledaren straffas :wow::wow::wow:
Freudiansk felsägning kanske ? :wow::wow::wow: (Elakt av mig, jag förstår att du glömt ett "av" där. )


Nu försöker du med ironi pusha för din motion om avskaffande av noll tolerans. Jag tror inte någon vill ha automatiska straff och vi bör inte inrätta en brottsbalk i piratpartiet för sexualbrott.

---
Fö så kommer jag förmodligen rösta nej då jag faktiskt är orolig för den precedens denna motion skapar gällande lokala föreningars självbestämmande.
Har man väl gjort något på ett sätt så har det en tendens att bli praxis
i piratpartiet - på gott och ont.

Jag håller med Henrik i sak att egentligen är detta något som lokala föreningar inte borde har något emot. Men jag tror att vi behöver hitta
en bra form hur man skapar motioner och gör skrivningar för policies som inte påtvingar lokala föreningar något från Piratpartiet sida men ändå öppnar upp för att det skall gälla i lokala föreningar.

---

Delvis består min osäkerhet i om det verkligen är rätt att stämman tar detta beslut. Som jag ser det tar man i denna policy upp två olika saker - - dels vad som inte är acceptabelt beteende och
- dels hur sådana skall anmälas
- dels förebyggande arbete

Tror att det vore bättre om man delade detta i två delar där det som är oacceptabelt beteende tas av medlemsmötet och hur det anmäls och hur det förebyggs dvs de rutiner av hur man hanterar problem bestäms av styrelse i samråd med PL. För det är i slutändan styrelsen som kommer få i uppgift att sparka ut någon från partiet vid grova överträdelser.

En sådan uppdelning skulle då även kunna förbättra hur man hanterar lokala föreningar då policy vad som är oacceptable handlingar kan då ses som något som även lokala föreningar måste följa genom att de då förväntas stödja partiets politik och principer.

Samtidigt som man då inte binder upp lokala föreningen i exakt hur de måste hantera problem utan de får då egen möjlighet att bestämma sådant.

Emil Isberg
2013-10-10, 15:21
Jag har svårt att stödja den här motionen, trots att ämnet är oerhört viktigt. Namnet tycker jag är missledande, för mig ser förslagstexten mer ut som en policy-skrift än någon handlingsplan.

Jag är osäker på om motionen kan utbilda och komma till rätta med trakasserier med den föreslagna formuleringen. Ibland är det någon som träffar någon styrelsekollega (eller partikollega) privat och där utsätts för trakasserier. Denne person upplever det som jobbigt att möta den som trakasserat i partisammanhang, trots att själva händelsen egentligen skedde utanför partiverksamhet.

Det är stor risk att man regelmässigt kommer att bryta mot handlingsplanen. Särskilt formuleringen kring förbud mot att visa uppskattning/intresse är i riskzonen. Som studier kring kommunikation och makttekniker visar så är uppskattning/intresse/attraktion inte alltid en helt medveten process, och behöver dessutom inte vara av sexuell natur. Det är därför otydligt vad som motionen förbjuder i sin formulering.

Slutligen så missar motionen det grundläggande med att vi ska respektera varandra. Om det förbjuds att kommunicera ett intresse finns det stor risk att man missar när någon inte respekterar ett nej. Förbudet blir som att lägga en matta över istället för att städa bort det som är fel.

Det är inte så att jag "ogillar" motionen, jag har bara svårt att "gilla" den. Jag är aktiv i Scouternas programpaket Trygga möten som visserligen inte enbart fokuserar på sexuella trakasserier men som ändå skulle kunna ge värdefulla synpunkter från andra ideella verksamheter hur man arbetar främjande.

AndersLindbäck
2013-10-10, 15:41
"helt avstå från uppvaktning och besvarande av sådan, även om man tror att ömsesidig attraktion råder, och istället vänta med sådan tills man träffas oberoende av partiarbete"

Intresse kan vara helt legitimt. Om någon är intresserad av mig vill jag gärna veta det, och jag vill absolut inte att det ska betraktas som ett trakasseri.Så säger ofta killar. Men det är för att de ofta inte är så vana att få många erbjudanden.

Ja men om du får en sådan förfrågan i en situation där du inte är intresserad och tänka på den.

Säg att du kommer in i ett rum bestående av 100 personer och alla börjar redan så fort du kommer in i rummet titta på dig och alla börjar gå fram till dig och be att du skall gå ut med dem - alla 100 personerna.

Första kanske är kul. Andra gör det roligt och den tredje personens fråga stärker ditt ego. Men när person 100 ställer samma fråga så kommer du skriva av avsky över att du inte får passera rummet och gå vidare dit du skulle.

Sådant är ofta situationen för tjejer som befinner sig i sällskap där det bara annars är killar. Nästa gång vågar de inte dyka upp.

Så motionen är helt rätt i det avseendet.

Dock kommer jag rösta nej till den i alla fall.

infinite_emma
2013-10-12, 00:16
Men återigen, jag säger inte att de lokala föreningarna inte ska ta och göra detta jobbet - det är bra. Men det bör ske genom att ledningen frågar de lokala föreningarna om hjälp, inte genom att ledningen dikterar för de lokala föreningarna vad de ska göra.

Jag kan iofs känna viss förståelse för känsligheten inför centrala beslut som kan påtvingas föreningar på ett generellt plan, men det blir lite krångligt i just den här specifika frågeställningen där jag uppfattar det som viktigt med en generell tydlighet som genomsyrar hela Piratpartiet. Ibland är det ju viktigt med konsekvens för att inte riskera otydlighet.

Att aldrig någonsin tillåta partigenerella handlingsplaner, riskerar bli lite väl kategoriskt helt enkelt och blir lite bekymrad över en sådan princip. Frågan blir såklart då man ska dra gränsen för vad som är acceptabelt som partigenerella regler där man behöver kunna lita på att föreningarna lever upp till det beslutade, och vilken typ av beslut som kan vara avvikande beroende på vilken förening det gäller och vad de beslutat, så är inte helt okänslig till problematiken, helt klart.

Å andra sidan så ser jag inte hur en förening skulle kunna få fortsatt förtroende bland sina medlemmar om man inte genomför den här typen av principiell förändring, som det ändå råder nån slags konsensus kring, och då blir ju autonomiteten en chimär, en slags "frivillighet" som inte är frivillighet på riktigt, om man säger, och skapar mest bara en byråkrati där folk sätter gummistämplar längs med vägen utan nån möjlighet att säga något annat.

Jag försöker säga att jag inte riktigt vet vilket ben jag ska stå på -- och så mkt som jag skulle vilja respektera en förenings autonomitet så vill jag även som medlem kunna känna mig trygg och veta att vissa grundläggande principer gäller överallt inom organisationen. Hur uppnår man det bäst?

Plux
2013-10-12, 01:47
Jag kan tycka att det vore tråkigt om den här motionen röstades ner, för att vissa är rädda för gemensamma policydokument. Vi är tillsammans en organisation, där vi har ett antal lokalföreningar. I alla typer av organisationer, oavsett om det är föreningar, förbund, franchicé företag etc så finns det oftast ett antal delade regler och policydokument som är beslutade på ett centralt plan, och som delas av hela organisationen.

Vidare att försöka hävda något slags diktatorskap från ledningen är sedermera bara fånigt, om ledningen hade gått ut och genomfört det här utan en medlemsomröstning så hade jag mycket väl kunnat förstå den kritiken, nu är den skapad som en motion från ledningen, där folk dels har alla möjligheter att lämna motförslag på den, men också där våra medlemmar faktiskt har en möjlighet att rösta ner motionen som helhet om det är något våra medlemmar inte skulle vilja ha av någon konstig anledning.

Med det sagt så ser jag personligen den här motionen som väldigt viktig, jag ser det i helhelt som en ett ganska bra policydokument. Vi kommer säkert med tiden om det här dokumentet röstas igenom genomföra förändringar i det, och redividera det. Bara för att vi antar det här, så är det inte fasthugget i sten för all framtid. Dessutom om det finns personer som tycker sig sitta på vetskap om hur vi ska göra förbättringar redan nu, lämna för gudsskull in motyrkanden så vi kan titta på det gemensamt och se om vi kan göra dokumentet bättre redan nu.

Men att driva någon slags linje om att vi aldrig kan ha gemensamma policydokument vore rätt olyckligt.

Carl Johan Rehbinder
2013-10-12, 02:22
Jag tycker att C03 verkar helt O.K. i sin helhet.
Den kan jag utan alltför stora omsvep stödja.

Något som dock glömts bort i skrivningen är att man utgår från att en anklagelse alltid måste vara sann.
Det är de inte alltid.
Därför måste man också i ett sådant policydokument å ena sidan göra mycket klart att den anklagade måste få samma respekt som den som anklagar. Att man är oskyldig till dess att skulden är bevisad. Detta är grunden för all rättssäkerhet.
Å andra sidan måste man också i ett sådant dokument förklara hur man går till väga med falska anklagelser - som ju faktiskt också är en form av trakasserier.

Det går inte att skapa perfekta system, men man kan göra så gott man kan.

AndersLindbäck
2013-10-12, 08:52
Men att driva någon slags linje om att vi aldrig kan ha gemensamma policydokument vore rätt olyckligt.

Detta handlar inte enbart om policy utan är även en handlingsplan.
Det gör det extra besvärligt genom att dokumentet säger åt lokala föreningar hur de måste agera.

Det är fullt möjligt att skriva om detta dokumentet utan att nämna lokala föreningar och tvinga på dem agerande.

Piratpartiet har idag en policy som säger att lokala föreningar skall vara självständiga - denna motion bryter mot denna policy.

Det är ett stort problem.

AndersLindbäck
2013-10-12, 08:53
Jag ogillar yrkande C03-Y01:att medlemsmötet antar ovanstående förslag till handlingsplan kring sexuella trakasserierBryter mot Piratpartiets policy att lokala föreningar skall vara självständiga.

Plux
2013-10-12, 15:08
Detta handlar inte enbart om policy utan är även en handlingsplan.
Det gör det extra besvärligt genom att dokumentet säger åt lokala föreningar hur de måste agera.

Det är fullt möjligt att skriva om detta dokumentet utan att nämna lokala föreningar och tvinga på dem agerande.

Piratpartiet har idag en policy som säger att lokala föreningar skall vara självständiga - denna motion bryter mot denna policy.

Det är ett stort problem.

Men isf. skriv ett motyrkande på motionen med ett bättre förslag?

Johan mlg Karlsson
2013-10-12, 15:14
Jag kan iofs känna viss förståelse för känsligheten inför centrala beslut som kan påtvingas föreningar på ett generellt plan, men det blir lite krångligt i just den här specifika frågeställningen där jag uppfattar det som viktigt med en generell tydlighet som genomsyrar hela Piratpartiet. Ibland är det ju viktigt med konsekvens för att inte riskera otydlighet.

Varför är det viktigt att det genomsyrar just alla organisationer som har "Piratpartiet" i namnet? Betyder det att det är okej att Ung Pirat svinar hur mycket som helst? Får Piratshoppen (som ju är en separat organisation) göra det?
För faktum är - Piratpartiet och det här mötet har precis lika mycket bestämmanderätt över de organisationerna som över de lokala föreningarna.


Jag försöker säga att jag inte riktigt vet vilket ben jag ska stå på -- och så mkt som jag skulle vilja respektera en förenings autonomitet så vill jag även som medlem kunna känna mig trygg och veta att vissa grundläggande principer gäller överallt inom organisationen. Hur uppnår man det bäst?
Jag vet inte exakt hur man bör gå till väga, men jag tror verkligen av hela mitt hjärta att "Gör som vi säger åt er, annars hänger vi ut er som pedofiler, oavsett om det är sant eller inte" är fel väg att gå. Jag tror mer på "Hörrni, kan inte ni vara lite bussiga och fundera över det här ett slag".

Det är inte bara trevligare, jag tror dessutom att det är betydligt effektivare.

Johan mlg Karlsson
2013-10-12, 15:20
I allmänhet så börjar jag känna mer och mer att Piratpartiet går mot att vara förbudspartiet och gör-som-vi-säger-annars-får-du-inte-vara-med-partiet.

Jag tror verkligen inte på att rätt väg att leda människor är att tvinga på dom massa värderingar och arbetssätt. Jag tror att det mest effektiva och bästa ledarskapet är det som leder genom att visa vägen. Det är jättebra att Piratpartiet antar en sådan här handlingsplan och det är jättebra att Piratpartiet hjälper de som råkat ut för trakasserier. Jag tror att bara det kommer göra att de lokala föreningarna självmant kommer börja vilja ta tag i de här frågorna.

Jacob Hallén
2013-10-12, 15:29
Jag har lagt yrkande C03-Y02:att medlemsmötet antar ovanstående förslag till handlingsplan kring sexuella trakasserier med följande förändringar:

I avsnittet "Ansvar" stryks meningen
"På lokal nivå har styrelserna i de lokala föreningarna, och ytterst deras ordföranden, detta ansvar."

I avsnittet "Ansvar" tillförs meningen
"Lokala föreningar uppmanas anta en handlingsplan mot sexuella trakasserier som i allt väsentligt stämmer överens med partiets centrala plan."

I avsnittet "Förebyggande arbete" stryks punkt 2, som handlar om lokala föreningar.

I avsnittet "Anmälningar och fortsatt hantering av dessa", första stycket, stryks bisatsen
", samt ordförande och sekreterare i lokala föreningar."Motionens skrivelse detaljstyr lokala föreningar på ett sätt som är mycket olyckligt. De lokala föreningarna ska vara autonoma, med undantag för ett smalt gränssnitt, där Piratpartiet centralt styr villkoren för att få kalla sig "Piratpartiet i <geografisk benämning>".

Vi måste som parti våga lita på att de lokala föreningarna och deras styrelser har förstånd nog att hantera sådana här frågor.

Johan mlg Karlsson
2013-10-12, 15:48
Jag har lagt yrkande C03-Y03:att slå ihop de båda listningarna över vilka som ska få en genomgång av handlingsplanen genom

att stryka centralt i följande stycke

När en person engageras som funktionär på ett event, när en person ges en befattning centralt i partiet, när en person tillträder ledningen och när en person tillträder styrelsen sker en genomgång av denna plan, så att personen är medveten om om den uppförandekod som gäller för partiarbete, vad som räknas som trakasserier och sexuella trakasserier, och hur man ska agera om man möter eller tar emot en anmälan om sådana.

och att stryka följande stycke

På samma sätt ska personer som i en lokal förening väljs in i styrelsen, ges en operativ befattning eller engageras som funktionär få en genomgång av denna plan, så att personen är medveten om om den uppförandekod som gäller för partiarbete, vad som räknas som trakasserier och sexuella trakasserier, och hur man ska agera om man möter eller tar emot en anmälan om sådana.Det finns väl ingen anledning till att ha två olika listningar för rikspartiet och för de lokala föreningarna?

Johan mlg Karlsson
2013-10-12, 16:05
Jag har lagt yrkande C03-Y04:att lägga till en punkt under rubriken Förebyggande arbete med följande innehåll:


Ledningen ska uppmuntra och hjälpa de lokala föreningarna till att aktivt motarbeta sexuella trakasserier, till exempel genom att de lokala föreningarna jobbar efter och antar den här handlingsplanen.
Utan en sådan här punkt så finns det inget riktigt sätt som vi kan få de lokala föreningarna att jobba efter handlingsplanen. Visst, vi kan morra åt dom och slå på dom tills dom gör som vi säger, eller så kan vi hjälpa dom att göra bra saker. Jag tror det senare är en bättre lösning.

infinite_emma
2013-10-12, 16:40
Varför är det viktigt att det genomsyrar just alla organisationer som har "Piratpartiet" i namnet? Betyder det att det är okej att Ung Pirat svinar hur mycket som helst? Får Piratshoppen (som ju är en separat organisation) göra det?
För faktum är - Piratpartiet och det här mötet har precis lika mycket bestämmanderätt över de organisationerna som över de lokala föreningarna.

Jag anser att Ung Pirat är sin alldeles egna organisation som inte Piratpartiet har med att göra. Alls. Piratshoppen är ju dessutom ditt företag, som inte Piratpartiet har med att göra, utan är helt avhängig av dig och dina egna beslut. Så jag förstår inte alls din jämförelse, faktiskt? Föreningarna är representanter för Piratpartiet, de inte bara "heter" Piratpartiet Regionsnamn, de är Piratpartiet. Det är möjligt att jag missat nån formell koppling som gjorts officiellt mellan UP och PP eller Piratshoppen och PP - men som jag förstår det är det tre helt olika organisationer, har jag fel ber jag om ursäkt.

Jag vet inte exakt hur man bör gå till väga, men jag tror verkligen av hela mitt hjärta att "Gör som vi säger åt er, annars hänger vi ut er som pedofiler, oavsett om det är sant eller inte" är fel väg att gå. Jag tror mer på "Hörrni, kan inte ni vara lite bussiga och fundera över det här ett slag".

Det är inte bara trevligare, jag tror dessutom att det är betydligt effektivare.

Jag förutsätter att diskussioner om handlingsplaner sker mellan föreningar och ledning, i längden. Remissförfarande är superviktigt i vilken organisation som helst, och där det uppstår någon slags konsensus genom hela orgen -- så som jag uppfattar behovet av en sån här handlingsplan -- kan vi på ett medlemsmöte besluta (anser jag) om saker som både förening och ledning ska ta till sig. Det är medlemmarna som beslutar, inte ledningen, som jag ser det. Jag tror i alla fall att det ska kunna gå att genomföra på ett schysst sätt?

Johan mlg Karlsson
2013-10-12, 17:08
Jag har lagt yrkande C03-Y05:att lägga till en punkt under rubriken Förebyggande arbete med följande innehåll:


Ledningen ska uppmuntra och hjälpa de lokala föreningarna till att aktivt motarbeta sexuella trakasserier, till exempel genom att de lokala föreningarna jobbar efter och antar den här handlingsplanen.


och att
Ändra texten På lokal nivå har styrelserna i de lokala föreningarna, och ytterst deras ordföranden, detta ansvar.[i] till [i]Ledningen ska stötta och hjälpa de lokala föreningarna i deras arbete med att skapa en trevlig arbetsmiljö för alla som är engagerade i det lokala arbetet.

och att lägga till i de fall där den lokala föreningen antagit handlingsplanen i sist i följande stycke

Den som drabbats av trakasserier eller sexuella trakasserier under eller i anslutning till en aktivitet i partiet uppmanas att anmäla detta. Sådana anmälningar ska tas emot av partiledare, vice partiledare, partisekreterare, partistyrelsens sammankallande, partistyrelsens sekreterare, samt ordförande och sekreterare i lokala föreningar i de fall där den lokala föreningen antagit handlingsplanen.Utan de här ändringarna så finns det inget riktigt sätt som vi kan få de lokala föreningarna att jobba efter handlingsplanen. Visst, vi kan morra åt dom och slå på dom tills dom gör som vi säger, eller så kan vi hjälpa dom att göra bra saker. Jag tror det senare är en bättre lösning.

Johan mlg Karlsson
2013-10-12, 17:16
Jag Jämkar bort mitt yrkande C03-Y04 till fördel för C03-Y05.

Mitt bortjämkade C03-Y04:lägga till en punkt under rubriken Förebyggande arbete med följande innehåll:


Ledningen ska uppmuntra och hjälpa de lokala föreningarna till att aktivt motarbeta sexuella trakasserier, till exempel genom att de lokala föreningarna jobbar efter och antar den här handlingsplanen.

C03-Y05, som jag tycker bättre om: lägga till en punkt under rubriken Förebyggande arbete med följande innehåll:


Ledningen ska uppmuntra och hjälpa de lokala föreningarna till att aktivt motarbeta sexuella trakasserier, till exempel genom att de lokala föreningarna jobbar efter och antar den här handlingsplanen.


och att
Ändra texten På lokal nivå har styrelserna i de lokala föreningarna, och ytterst deras ordföranden, detta ansvar. till Ledningen ska stötta och hjälpa de lokala föreningarna i deras arbete med att skapa en trevlig arbetsmiljö för alla som är engagerade i det lokala arbetet.

och att lägga till i de fall där den lokala föreningen antagit handlingsplanen i sist i följande stycke

Den som drabbats av trakasserier eller sexuella trakasserier under eller i anslutning till en aktivitet i partiet uppmanas att anmäla detta. Sådana anmälningar ska tas emot av partiledare, vice partiledare, partisekreterare, partistyrelsens sammankallande, partistyrelsens sekreterare, samt ordförande och sekreterare i lokala föreningar i de fall där den lokala föreningen antagit handlingsplanen.

Jag glömde två viktiga delar... så jag gjorde om. :)

Johan mlg Karlsson
2013-10-12, 17:25
Jag har lagt yrkande C03-Y06:att korrigera grammatiken genom ersätta Anmäl alltid en sexuell trakasseri med Anmäl alltid alltid sexuella trakasserierJag tyckar grammatik skada text läsa. ;)

Johan mlg Karlsson
2013-10-12, 17:37
Jag har lagt yrkande C03-Y07:att stryka punkten helt avstå från uppvaktning och besvarande av sådan, även om man tror att ömsesidig attraktion råder, och istället vänta med sådan tills man träffas oberoende av partiarbeteFörutom det som Emil skriver här: https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?p=288370&postcount=4 så tycker jag också att det är ett ganska rejält feltänk att det är mer okej att skada en kollega bara för att det sker efter arbetstid. På mötet - nej, det är inte okej och partiet ska hjälpa och stötta. Efter mötet - nja, man får skylla sig själv om man råkar ut för något dåligt..
Ifall någon nu nödvändigtvis måste uppföra sig illa mot en kollega så är det väl för tusan bättre att det sker på arbetstid (utan alkohol inblandat) så att andra partikollegor enklare kan se vad som pågår och stoppa det.

Johan mlg Karlsson
2013-10-12, 17:44
Mina C03-Y03 och C03-Y05 motsvarar ganska exakt Halléns C03-Y02. De subtila skillnader jag har kunnat hitta är att mina yrkanden använder mer piska än morot för att få de lokala föreningarna att anta en handlingsplan. Vidare så tar mina yrkanden också och gör så att en lokal förening kan anta handlingsplanen utan modifikationer, medan den måste modifieras lite för lokalt bruk med Halléns yrkande.

Jag skulle också gärna se ett yrkande om det som Rehbinder skriver om, men jag tror någon annan än jag är bättre lämpad att skriva det. :)

Något som dock glömts bort i skrivningen är att man utgår från att en anklagelse alltid måste vara sann.
Det är de inte alltid.
Därför måste man också i ett sådant policydokument å ena sidan göra mycket klart att den anklagade måste få samma respekt som den som anklagar. Att man är oskyldig till dess att skulden är bevisad. Detta är grunden för all rättssäkerhet.
Å andra sidan måste man också i ett sådant dokument förklara hur man går till väga med falska anklagelser - som ju faktiskt också är en form av trakasserier.

Johan mlg Karlsson
2013-10-12, 17:52
Jag anser att Ung Pirat är sin alldeles egna organisation som inte Piratpartiet har med att göra. Alls. Piratshoppen är ju dessutom ditt företag, som inte Piratpartiet har med att göra, utan är helt avhängig av dig och dina egna beslut. Så jag förstår inte alls din jämförelse, faktiskt? Föreningarna är representanter för Piratpartiet, de inte bara "heter" Piratpartiet Regionsnamn, de är Piratpartiet. Det är möjligt att jag missat nån formell koppling som gjorts officiellt mellan UP och PP eller Piratshoppen och PP - men som jag förstår det är det tre helt olika organisationer, har jag fel ber jag om ursäkt.

Fast de lokala föreningarna är också helt egna organisationer. Piratpartiet har intresse i att de lokala organisationerna gör bra jobb och lyfter upp piratrörelsen. Fast det intreset har Piratpartiet även i Ung Pirat.

Som jag skrev på skype (ungefär):

När en lokalförening i UP gör något dumt så tar UPs förbund och utesluter lokalföreningen. PPs "förbund" tar däremot och försöker boxa in och låsa fast lokalföreningarna så mycket att de inte har handlingsfrihet att hitta på något dumt.
Det bästa vore ifall Piratpartiet antog ett policydokument och var den där ledande stjärnan som fick alla andra att följa efter. Ifall någon lokalförening har problem med sexuella trakasserier som den inte kan lösa själv så kan ledningen vara lyhörd och fråga om föreningen vill ha hjälp. Om föreningen inte vill ha hjälp utan tycker att rådande status är bra så kan man nog fundera på om det inte finns allvarligare problem i den föreningen också och då kanske det faktiskt inte vore så dumt för PP riks att överväga att sluta samarbeta med föreningen.
Om nu rikspartiet märker att en förening har tagits över av antipirater så kommer inte något policydokument i världen kunna lösa det problemet.

Jag förutsätter att diskussioner om handlingsplaner sker mellan föreningar och ledning, i längden. Remissförfarande är superviktigt i vilken organisation som helst, och där det uppstår någon slags konsensus genom hela orgen -- så som jag uppfattar behovet av en sån här handlingsplan -- kan vi på ett medlemsmöte besluta (anser jag) om saker som både förening och ledning ska ta till sig. Det är medlemmarna som beslutar, inte ledningen, som jag ser det. Jag tror i alla fall att det ska kunna gå att genomföra på ett schysst sätt?
Så har inte skett än så länge. Jag hoppas att det kommer ske i framtiden, men så länge medlemsmötet tar och röstar igenom motioner (där lokalföreningarna ju inte har någon möjighet att uttala sig, eller ens rätt att få veta att de diskuteras, mer än att de har möjlighet att gå in och försöka läsa igenom varenda motion på mötet) på det här sättet så kommer vi inte komma närmare det scenariot.

JorgenL
2013-10-12, 18:26
Jag gillar yrkande C03-Y05:att lägga till en punkt under rubriken Förebyggande arbete med följande innehåll:


Ledningen ska uppmuntra och hjälpa de lokala föreningarna till att aktivt motarbeta sexuella trakasserier, till exempel genom att de lokala föreningarna jobbar efter och antar den här handlingsplanen.


och att
Ändra texten På lokal nivå har styrelserna i de lokala föreningarna, och ytterst deras ordföranden, detta ansvar. till Ledningen ska stötta och hjälpa de lokala föreningarna i deras arbete med att skapa en trevlig arbetsmiljö för alla som är engagerade i det lokala arbetet.

och att lägga till i de fall där den lokala föreningen antagit handlingsplanen i sist i följande stycke

Den som drabbats av trakasserier eller sexuella trakasserier under eller i anslutning till en aktivitet i partiet uppmanas att anmäla detta. Sådana anmälningar ska tas emot av partiledare, vice partiledare, partisekreterare, partistyrelsens sammankallande, partistyrelsens sekreterare, samt ordförande och sekreterare i lokala föreningar i de fall där den lokala föreningen antagit handlingsplanen.Jag tycker detta är en viktig distinktion. För de allra flesta piratpartister är den respekt för varandra som planen är ett uttryck för en självklarhet. För det fåtal som inte har de här värderingarna hjälper det inte att få ett papper att läsa igenom, det ändrar inga värderingar.

Värderingar kan i stort sett bara påverkas i diskussion med andra, där man provar sina åsikter mot varandra. Att vi här på medlemsmötet och centralt i partiet antar ett dokument påverkar inte i nån större grad. För att det ska ske måste det till en diskussion öga mot öga där pirater träffas, och då är det lämpligt att man lokalt har en diskussion om det här policydokumentet och kommer överrrens om att det som står i det är så vi ska arbeta tillsammans.

Vi har i det här partiet ibland lite en övertro på att utfärda regler, istället för att inse att man inte påverkar folk på riktigt förrän man får saker att sätta sig i kulturen, och att det inte är något man kan "bestämma" utan nåt som utvecklas i interaktionen mellan människor.

Henrik Brändén
2013-10-12, 18:59
Så i den mycket hypotetiska situation att det skulle bildas en lokal förening där ordföranden upprepade gånger uppvaktar och tränger sig på yngre kvinnor i anslutning till föreningens möten, och föreningens årsmöte domineras av dennes vänner som tycker att beteendet är helt OK, ska det inte finnas några möjligheter för resten av partiet att ryta till? Vad man argumenterar för här är faktiskt att partiet i ett sådant läge INTE ska ryta till, utan vända bort blicken.

Henrik Brändén
2013-10-12, 19:21
Jag skrev för snabbt, på sista raden menade jag "... inte ska kunna ryta till ..."

AndersLindbäck
2013-10-12, 19:21
Så i den mycket hypotetiska situation att det skulle bildas en lokal förening där ordföranden upprepade gånger uppvaktar och tränger sig på yngre kvinnor i anslutning till föreningens möten, och föreningens årsmöte domineras av dennes vänner som tycker att beteendet är helt OK, ska det inte finnas några möjligheter för resten av partiet att ryta till? Vad man argumenterar för här är faktiskt att partiet i ett sådant läge INTE ska ryta till, utan vända bort blicken.

Piratpartiet har alltid 'atombomben' att kunna utesluta en förening som inte följer partiets politik.

Vanligtvis borde det räcka att hota med att använda den och tala allvar med föreningen om vad man upplever som fel.

Rättar sig inte föreningen. Så finns fortfarande atombomben kvar.

Atombomben gäller alla frågor.

Henrik Brändén
2013-10-12, 19:27
Piratpartiet har alltid 'atombomben' att kunna utesluta en förening som inte följer partiets politik.

Vanligtvis borde det räcka att hota med att använda den och tala allvar med föreningen om vad man upplever som fel.

Rättar sig inte föreningen. Så finns fortfarande atombomben kvar.

Atombomben gäller alla frågor.
Och jag tycker det är mycket bättre att upprätta en plan som vi gemensamt på medlemsmötet kommer överens om som beskriver hur det ska vara, så alla vet vad som förväntas av dem, än att partiet inte ställer några uttryckliga krav, och sedan plötsligt börjar hota med en atombomb ifall en förening inte gör som styrelsen tycker att den borde göra.

Vad är bäst: En diskussion på medlemsmöte för att komma överens om gemensamma regler som gäller alla, eller att lokala föreningar visserligen aldrig får några bestämda instruktioner från partiet centralt, men ständigt lever i oro för att de ska uteslutas för att de inte lever upp till de förväntningar från styrelsen som man aldrig kan veta säkert vilka de är?

AndersLindbäck
2013-10-12, 19:55
att lokala föreningar visserligen aldrig får några bestämda instruktioner från partiet centralt, men ständigt lever i oro för att de ska uteslutas för att de inte lever upp till de förväntningar från styrelsen som man aldrig kan veta säkert vilka de är?

Lever de lokala föreningarna i stor ovisshet så är det inte de lokala föreningarna det är fel på, utan felet ligger då hos piratpartiets styrelse.

Förväntar mig att piratpartiets styrelse är tydlig i sitt agerande och att de inte agerar förhastat samt tydligt försöker förmedla vad som gäller och om några tveksamheter råder så kan alla klara av att i en konstruktiv dialog komma fram till en lösning.

Johan mlg Karlsson
2013-10-12, 20:03
Så i den mycket hypotetiska situation att det skulle bildas en lokal förening där ordföranden upprepade gånger uppvaktar och tränger sig på yngre kvinnor i anslutning till föreningens möten, och föreningens årsmöte domineras av dennes vänner som tycker att beteendet är helt OK, ska det inte finnas några möjligheter för resten av partiet att ryta till? Vad man argumenterar för här är faktiskt att partiet i ett sådant läge INTE ska ryta till, utan vända bort blicken.
Nej, jag kan inte se att någon har sagt något sådant. Naturligtvis bör partiet ryta till. Oavsett om det sker i en lokalavdelning i Piratpartiet eller en lokalavdelning i Moderaterna.
Inget i diskussionen ovan handlar om vad Piratpartiet (och dess ledning och styrelse) ska göra och inte göra. Det handlar om vad de lokala föreningarna ska göra och inte göra. Ta jämförelsen ifall Fredrik Reinfeldt skulle antasta sina ministrar, skulle Piratpartiet då behöva ta reda på regeringens handlingsplan mot sexuella trakasserier för att kunna ta ställning till att beteendet var dåligt?

Skillnaden är väl att med ursprungslydelserna så kan partiet ryta till genom att säga
- Ni har inte tyckt och agerat som vi tycker att ni ska tycka och agera och därför tycker vi att ni är dumma!

Med mina ändringar så kan partiet ryta till geno att säga
- Trots att ni aktivt diskuterat och jobbat med en arbetsplan mot sexuella trakasserier så låter ni det fortgå och därför tycker vi att ni är dumma!

Jag tycker faktiskt att min variant är betydligt effektivare. I de flesta fall skulle nog själva arbetet med handlingsplanen se till att sortera ut ordföranden redan innan det scenariot som du målar upp.

Och ifall man tittar på vilka sanktioner som Piratpartiet kan använda mot en lokal förening som missköter sig så ser jag inte att den ena eller andra formuleringen innebär någon skillnad.

De tre sanktioner som Piratpartiet kan genomföra är:
1) Ekonomiska mm. Ge föreningen mindre bidrag och mindre praktisk hjälp. Det finns inga svårrörliga regelverk angående detta, ledning och styrelse kan nog snabbt utarbeta något bra sätt att obstruera arbetet för den lokala föreningen ifall det är lämpligt. (Styrelsen måste ju dock svara inför medlemsmötet i efterhand, men ifall medlemsmötet tycker det är okej att en förening sexuellt trakasserar någon så har vi redan förlorat, med eller utan regelverk.)
2) Utesluta medlemmen som sköter sig illa. Snabbt, effektivt och troligtvis ganska lämpligt. (Ifall inte medlemmen självmant avgår och lämnar partiet redan så fort uteslutning kommer på tal så bör man absolut utesluta medlemmen eftersom den troligtvis då inte är medlem för att stötta partiet utan snarare tvärtom.)
3) Använda regelverket för att ta tillbaka rättigheterna från en förening. De är ganska glasklara:
§ 4. Ifall partistyrelsen bedömer att den lokala föreningens agerande uppenbarligen står i strid mot partiets intressen, uppenbarligen skadar partiet eller lokala föreningen, eller på annat sätt motarbetar partiet kan partistyrelsen häva samtliga av partiet till föreningen givna rättigheter, såsom att representera och agera i partiets namn.

Att bryta mot ett policydokument är inte en grund för att bli utputtad. Att bryta mot de värderingar som Piratpartiet står bakom är det däremot.

Johan mlg Karlsson
2013-10-12, 20:36
Vad är bäst: En diskussion på medlemsmöte för att komma överens om gemensamma regler som gäller alla, eller att lokala föreningar visserligen aldrig får några bestämda instruktioner från partiet centralt, men ständigt lever i oro för att de ska uteslutas för att de inte lever upp till de förväntningar från styrelsen som man aldrig kan veta säkert vilka de är?

Jag (och jag tror de flesta av mina kollegor som också sitter i lokala styrelser håller med mig) skulle utan tvekan välja ovissheten.

Det finns två anledningar. Båda väldigt viktiga.

Den första är att vi som sitter i lokala styrelser faktiskt inte tycker det är roligt att konstant bli misstänkliggjorda. Vi kommer inte tro att det är en bra ide att trakassera någon bara för att vi inte fått ett policydokument uppkört i ansiktet på oss. Vi kommer inte börja äta små barn bara för att Piratpartiet inte tagit ett beslut om att det är dåligt att äta små barn.
Ifall det är så att flertalet personer i ledande position i Piratpartiet faktiskt misstror sina kollegor på landstings- och kommun-nivå så till den milda grad att de känner att de behöver förklara för sina kollegor att de inte ska vara rövhål mot varandra så räcker det faktiskt med att be kollegorna om det. Man behöver inte ge order.
Det enda order leder till är att människorna som inte behöver ta åt sig kommer ta åt sig, medan de som behöver ta åt sig likväl kommer skita i det.

Den andra är att buren som vi sitter i krymper hela tiden. Ju fler regler vi i de lokala föreningarna har att följa ju mindre handlingsutrymme har vi. Det effektivaste sättet att se till att de lokala föreningarna inte hittar på något dumt är klä styrelsemedlemmarna i tvångströja, sätta dom i burar och sedan bara mata dom med soppa. (Kall sådan, så de inte bränner någon!) Vi har en bit kvar dit, men inifrån så känns det inte så långt kvar. Det är en väldigt tråkig känsla. Släpp taget, låt oss jobba mot sexuella trakasserier på det sätt som passar oss bäst. Och om det nu är så att någon känner att det är extremt viktigt att man i Stockholm ska kunna rapportera sexuella trakasserier till mig så fråga mig - jag tar gärna det ansvaret. Men att köra ner jobbet i halsen på mig kommer inte göra att jag tycker att mitt förtroendeuppdrag blir roligare.

Henrik Brändén
2013-10-13, 18:13
Jag (och jag tror de flesta av mina kollegor som också sitter i lokala styrelser håller med mig) skulle utan tvekan välja ovissheten.

Det finns två anledningar. Båda väldigt viktiga.

Den första är att vi som sitter i lokala styrelser faktiskt inte tycker det är roligt att konstant bli misstänkliggjorda. Vi kommer inte tro att det är en bra ide att trakassera någon bara för att vi inte fått ett policydokument uppkört i ansiktet på oss. Vi kommer inte börja äta små barn bara för att Piratpartiet inte tagit ett beslut om att det är dåligt att äta små barn.
Ifall det är så att flertalet personer i ledande position i Piratpartiet faktiskt misstror sina kollegor på landstings- och kommun-nivå så till den milda grad att de känner att de behöver förklara för sina kollegor att de inte ska vara rövhål mot varandra så räcker det faktiskt med att be kollegorna om det. Man behöver inte ge order.
Det enda order leder till är att människorna som inte behöver ta åt sig kommer ta åt sig, medan de som behöver ta åt sig likväl kommer skita i det.

Om man konsekvent väljer att uppfatta allting som ett misstänkliggörande upplever man sig naturligtvis ständigt misstänkliggjord.

Egendomligt nog har ingen av mina vänner i ledningen eller styrelsen klagat över att de upplever sig misstänkliggjorda av tanken att denna motion kanske går genom, trots att motion föreslår precis samma pekpinnar för dem som för lokala föreningar.

Huvuddelen av det som står i denna plan är inte regler som förbjuder våra fantastiska aktivister att uppföra sig som rövhål. Det är ett försök att åstadkomma en samsyn om hur vi ska agera i organisationen det fåtal gånger något sådant trots allt inträffar. Och eftersom våra aktivister rör sig fritt mellan aktiviteter som partiet centralt och olika lokala föreningar ordnar behöver den samsynen gälla hela partiet, inte bara de delar som lyckas ta sig samman och baxa en egen plan för just sig själv genom sitt medlemsmöte.

Johan mlg Karlsson
2013-10-15, 19:11
Jag har lagt yrkande C03-Y08:att korrigera grammatiken genom ersätta Anmäl alltid en sexuell trakasseri med Anmäl alltid sexuella trakasserierEhm, försök 1 var pinsamt. Nu är det faktiskt grammatiskt korrekt. :)

Johan mlg Karlsson
2013-10-15, 19:13
Jag Jämkar bort mitt yrkande C03-Y06 till fördel för C03-Y08.

Mitt bortjämkade C03-Y06:korrigera grammatiken genom ersätta Anmäl alltid en sexuell trakasseri med Anmäl alltid alltid sexuella trakasserier
C03-Y08, som jag tycker bättre om: korrigera grammatiken genom ersätta Anmäl alltid en sexuell trakasseri med Anmäl alltid sexuella trakasserier

Om man nu ska rätta något så är det bra om det rättade faktiskt är rättare än det orättade.

Henrik Brändén
2013-10-15, 19:33
Jag gillar yrkande C03-Y08:att korrigera grammatiken genom ersätta Anmäl alltid en sexuell trakasseri med Anmäl alltid sexuella trakasserierBra språk är alltid bättre än dåligt.

Henrik Brändén
2013-10-15, 19:35
Jag ogillar yrkande C03-Y07:att stryka punkten helt avstå från uppvaktning och besvarande av sådan, även om man tror att ömsesidig attraktion råder, och istället vänta med sådan tills man träffas oberoende av partiarbeteOvälkommen uppvaktning från någon i ansvarsposition på ett event är en av de saker vi vill undvika. Och man kan aldrig säkert veta om attraktion är ömsesidig.

Johan mlg Karlsson
2013-10-15, 20:53
Jag har lagt yrkande C03-Y09:att helt avstå från uppvaktning och besvarande av sådan, även om man tror att ömsesidig attraktion råder, och istället vänta med sådan tills man träffas oberoende av partiarbete

med

helt avstå från uppvaktning och besvarande av sådan, även om en tror att ömsesidig attraktion råder, ifall den en uppvaktar är i beroendeställning till en själv. Exempel på person i beroendeställning är en aktivist en har samordnande roll för.Med det här yrkandet så lägger vi oss i samma nivå som resten av samhället. Om man jämför med skolan så kan elever ragga fritt på varandra medan lärare inte ska ragga på elever.

Dessutom täpper det till hålet med att partiet ska vända ryggen till bara för att trakasserier sker efter mötet stängt.

Henrik Brändén
2013-10-17, 16:10
Jag har lagt yrkande C03-Y10:att sista meningen i avsnittet "Ansvar" förändras till: "På lokal nivå uppmanas styrelserna i de lokala föreningarna, och ytterst deras ordföranden, att ta detta ansvar",

att punkt två i avsnittet "Förebyggande arbete" ändras till: "Lokala föreningar uppmanas ge en sådan genomgång till dem som väljs in i styrelsen, ges en operativ befattning eller engageras som funktionär.",

att en ny sista punkt läggs till i avsnittet "Förebyggande arbete" enligt "Partiet centralt ska uppmuntra och hjälpa de lokala föreningarna till att aktivt motarbeta sexuella trakasserier", samt

att i första stycket i avsnittet "Anmälningar och fortsatt hantering av dessa" byta ut andra meningen mot följande två meningar: "Sådana anmälningar ska tas emot av partiledare, vice partiledare, partisekreterare, partistyrelsens sammankallande och partistyrelsens sekreterare. Dessutom uppmanas ordförande och sekreterare i lokala föreningar att ta emot sådana anmälningar."Vi har onekligen ett problem i att det är oklart ifall och i så fall hur partiet kan fatta beslut som gäller de lokala föreningarna. I andra sammanhang än detta har vi i partiet löst detta genom att föreslå eller anta riktlinjer som gäller för partiet centralt, och samtidigt är rekommendationer till de lokala föreningarna. Jag tror det fungerar även här.

(Däremot tror jag inte det är en bra idé att det vi rekommenderar är att de lokala föreningarna ska anta egna planer - för några organisatoriskt starka föreningar är det säkert en bra idé, men jag tror vi kommer långt bara av att medlemsmötet rekommenderar de lokala föreningarna att följa det medlemsmötet samtidigt sätter upp som regler för partiet centralt.)

Henrik Brändén
2013-10-17, 16:12
Jag gillar yrkande C03-Y09:att helt avstå från uppvaktning och besvarande av sådan, även om man tror att ömsesidig attraktion råder, och istället vänta med sådan tills man träffas oberoende av partiarbete

med

helt avstå från uppvaktning och besvarande av sådan, även om en tror att ömsesidig attraktion råder, ifall den en uppvaktar är i beroendeställning till en själv. Exempel på person i beroendeställning är en aktivist en har samordnande roll för.Ännu bättre förslag.

Johan mlg Karlsson
2013-10-17, 20:36
Jag Jämkar bort mitt yrkande C03-Y05 till fördel för C03-Y10.

Mitt bortjämkade C03-Y05:lägga till en punkt under rubriken Förebyggande arbete med följande innehåll:


Ledningen ska uppmuntra och hjälpa de lokala föreningarna till att aktivt motarbeta sexuella trakasserier, till exempel genom att de lokala föreningarna jobbar efter och antar den här handlingsplanen.


och att
Ändra texten På lokal nivå har styrelserna i de lokala föreningarna, och ytterst deras ordföranden, detta ansvar. till Ledningen ska stötta och hjälpa de lokala föreningarna i deras arbete med att skapa en trevlig arbetsmiljö för alla som är engagerade i det lokala arbetet.

och att lägga till i de fall där den lokala föreningen antagit handlingsplanen i sist i följande stycke

Den som drabbats av trakasserier eller sexuella trakasserier under eller i anslutning till en aktivitet i partiet uppmanas att anmäla detta. Sådana anmälningar ska tas emot av partiledare, vice partiledare, partisekreterare, partistyrelsens sammankallande, partistyrelsens sekreterare, samt ordförande och sekreterare i lokala föreningar i de fall där den lokala föreningen antagit handlingsplanen.
C03-Y10, som jag tycker bättre om: sista meningen i avsnittet &amp;quot;Ansvar&amp;quot; förändras till: &amp;quot;På lokal nivå uppmanas styrelserna i de lokala föreningarna, och ytterst deras ordföranden, att ta detta ansvar&amp;quot;,

att punkt två i avsnittet &amp;quot;Förebyggande arbete&amp;quot; ändras till: &amp;quot;Lokala föreningar uppmanas ge en sådan genomgång till dem som väljs in i styrelsen, ges en operativ befattning eller engageras som funktionär.&amp;quot;,

att en ny sista punkt läggs till i avsnittet &amp;quot;Förebyggande arbete&amp;quot; enligt &amp;quot;Partiet centralt ska uppmuntra och hjälpa de lokala föreningarna till att aktivt motarbeta sexuella trakasserier&amp;quot;, samt

att i första stycket i avsnittet &amp;quot;Anmälningar och fortsatt hantering av dessa&amp;quot; byta ut andra meningen mot följande två meningar: &amp;quot;Sådana anmälningar ska tas emot av partiledare, vice partiledare, partisekreterare, partistyrelsens sammankallande och partistyrelsens sekreterare. Dessutom uppmanas ordförande och sekreterare i lokala föreningar att ta emot sådana anmälningar.&amp;quot;

Jag och Henrik har efter en lång tids diskuterande AFK kommit fram till att det här är en lösning som vi båda tycker är en bra ide. Den löser problemen med föreningars självständighet samtidigt andemeningen i motionen inte går förlorad.

Johan mlg Karlsson
2013-10-17, 20:38
Jag Jämkar bort mitt yrkande C03-Y03 till fördel för C03-Y10.

Mitt bortjämkade C03-Y03:slå ihop de båda listningarna över vilka som ska få en genomgång av handlingsplanen genom

att stryka centralt i följande stycke

När en person engageras som funktionär på ett event, när en person ges en befattning centralt i partiet, när en person tillträder ledningen och när en person tillträder styrelsen sker en genomgång av denna plan, så att personen är medveten om om den uppförandekod som gäller för partiarbete, vad som räknas som trakasserier och sexuella trakasserier, och hur man ska agera om man möter eller tar emot en anmälan om sådana.

och att stryka följande stycke

På samma sätt ska personer som i en lokal förening väljs in i styrelsen, ges en operativ befattning eller engageras som funktionär få en genomgång av denna plan, så att personen är medveten om om den uppförandekod som gäller för partiarbete, vad som räknas som trakasserier och sexuella trakasserier, och hur man ska agera om man möter eller tar emot en anmälan om sådana.
C03-Y10, som jag tycker bättre om: sista meningen i avsnittet &amp;quot;Ansvar&amp;quot; förändras till: &amp;quot;På lokal nivå uppmanas styrelserna i de lokala föreningarna, och ytterst deras ordföranden, att ta detta ansvar&amp;quot;,

att punkt två i avsnittet &amp;quot;Förebyggande arbete&amp;quot; ändras till: &amp;quot;Lokala föreningar uppmanas ge en sådan genomgång till dem som väljs in i styrelsen, ges en operativ befattning eller engageras som funktionär.&amp;quot;,

att en ny sista punkt läggs till i avsnittet &amp;quot;Förebyggande arbete&amp;quot; enligt &amp;quot;Partiet centralt ska uppmuntra och hjälpa de lokala föreningarna till att aktivt motarbeta sexuella trakasserier&amp;quot;, samt

att i första stycket i avsnittet &amp;quot;Anmälningar och fortsatt hantering av dessa&amp;quot; byta ut andra meningen mot följande två meningar: &amp;quot;Sådana anmälningar ska tas emot av partiledare, vice partiledare, partisekreterare, partistyrelsens sammankallande och partistyrelsens sekreterare. Dessutom uppmanas ordförande och sekreterare i lokala föreningar att ta emot sådana anmälningar.&amp;quot;

Jag och Henrik har efter en lång tids diskuterande AFK kommit fram till att det här är en lösning som vi båda tycker är en bra ide. Den löser problemen med föreningars självständighet samtidigt andemeningen i motionen inte går förlorad.

Johan mlg Karlsson
2013-10-17, 20:40
Jag Jämkar bort mitt yrkande C03-Y07 till fördel för C03-Y09.

Mitt bortjämkade C03-Y07:stryka punkten helt avstå från uppvaktning och besvarande av sådan, även om man tror att ömsesidig attraktion råder, och istället vänta med sådan tills man träffas oberoende av partiarbete
C03-Y09, som jag tycker bättre om: helt avstå från uppvaktning och besvarande av sådan, även om man tror att ömsesidig attraktion råder, och istället vänta med sådan tills man träffas oberoende av partiarbete

med

helt avstå från uppvaktning och besvarande av sådan, även om en tror att ömsesidig attraktion råder, ifall den en uppvaktar är i beroendeställning till en själv. Exempel på person i beroendeställning är en aktivist en har samordnande roll för.

Jag tänkte först låta både C03-Y07 och C03-Y09 gå till votering eftersom jag inte var säker på vilket av förslagen jag föredrog och ville låta mötet välja. Efter att ha funderat ett tag så har jag kommit fram till att C03-Y07 är oansvarigt och jag inte vill låta mitt namn stå bakom ett sådant förslag. Det finns dock kvar så någon annan kan lyfta det ifall någon tycker det är en bra ide.

Peter Johansson
2013-10-18, 13:20
Jag vill först berömma styrelsen för att tagit fram detta.
Tyvärr är detta inte i praktiken genomförbart i ideella föreningar.

Detta dokument är framtaget baserat på hur man sköter det på en arbetsplats. Där kan man separera den som trakasserar ifrån sin tjänst och lön, man kan omplacera och slutligen sparken.

Visst man kan få sparken ifrån en styrelse också.
Det står att man alltid ska anmäla sexuella trakasserier.
Till vem? Polisen? Ordförande i föreningen?
Som ordförande i PP föreningar så tror jag inte att särskilt många har den utbildningen eller den tid att lägga ner på att göra utredningar. Vad är i så fall syftet med utredningen?
att klar göra vad som hänt eller underlag för att straffa någon??
Straffet kan inte bli något annat än uteslutning.

Om detta uppkommer mellan två aktivister vad finns där då och göra man kan ju be den som trakasserar dra åt H-vete men återigen svårt att bevisa.

Yrkandet är bra men inte genomförbart i praktiken.
Varför inte bara ha det allmänna ställningstagandet använd sunt bondförnuft var trevlig trakassera inte någon.

AndersLindbäck
2013-10-19, 12:32
Jag har lagt yrkande C03-Y11:att att mötet stryker ", och ytterst deras ordföranden," i yrkandet C03-Y10 innan det röster om yrkandet.En styrelse är kollektiv ansvarig för det som sker och därmed så bör ansvaret ligga på hela styrelsen.

Rick Falkvinge
2013-10-26, 23:51
"helt avstå från uppvaktning och besvarande av sådan, även om man tror att ömsesidig attraktion råder, och istället vänta med sådan tills man träffas oberoende av partiarbete"

Intresse kan vara helt legitimt. Om någon är intresserad av mig vill jag gärna veta det, och jag vill absolut inte att det ska betraktas som ett trakasseri.

Ett generellt förälskelseförbud är nog meningslöst och ej genomförbart. Om det är vad som är motionärernas mening.

Jag är kluven kring den här delen.

För det första tycker jag att stycket ovan är rent avskyvärt. Att en ideell organisation anser sig ha rätt att sätta sig över sina medlemmars kärleksliv - även om, där och då sådant inte har med organisationens arbete att göra - har inte i någon organisation att göra.

För det andra är det så verklighetsfrämmande att det blir av typen "jaja, skriv på och se glad ut". Om det skulle bli aktuellt kan man lugnt påpeka att organisationen givetvis inte har någon som helst bestämmanderätt över enskilda människors sovrum, även om den anser sig skulle ha det. Men jag finner ambitionen väldigt besvärande, särskilt för ett parti som oss.

För det tredje anser jag att tankarna med dokumentet i övrigt är såpass bra att jag gärna vill se åtminstone några av de tankarna realiserade.

Men i dagsläget kan jag inte stödja det här dokumentet. Delen ovan, och tankarna bakom den, är en total showstopper.

Rick

Rick Falkvinge
2013-10-27, 00:03
Det som vill förhindras i ovanstående passage är självlart inte tankar eller förälskelse

Det är möjligt att det inte vill förhindras, men det är exakt vad det gör.

En skrivning om legitima intressen, uppvaktanden och förälskelser har över huvud taget inte något att göra i ett dokument med rubriken "sexuella trakasserier".

Tommten
2013-10-27, 00:37
I brödtexten så står det att blickar ska räknas som sexuella trakasserier. Jag håller inte med om att man inte ska få titta på vem man vill. Om ingen lyckas övertyga mig om att det är bra att förbjuda folk att få titta på vem dom vill så kommer jag att rösta avslag.

Henrik Brändén
2013-10-27, 00:44
I brödtexten så står det att blickar ska räknas som sexuella trakasserier. Jag håller inte med om att man inte ska få titta på vem man vill. Om ingen lyckas övertyga mig om att det är bra att förbjuda folk att få titta på vem dom vill så kommer jag att rösta avslag.

Läser man hela avsnittet

Sexuella trakasserier innefattar bland annat när ord eller handlingar med sexuell innebörd skapar en kränkande eller hotfull miljö, eller stör dem som deltar i verksamheten. Exempel på sådana sexuella trakasserier är tafsande eller annan ovälkommen medveten beröring med sexuell innebörd, ovälkomna sexuella anspelningar, blickar, gester eller tilltalsord. Andra exempel är ovälkomna sexuella kommentarer om utseende, klädsel eller privatliv. Påtryckningar om sexuellt umgänge hör naturligtvis dit, liksom repressalier för att ha blivit avvisad.

märker man att det inte är alla blickar som är att betrakta som sexuella trakasserier, utan bara de blickar som (eller blickar som tillsammans med andra handlingar) har en sexuell innebörd och samtidigt skapar en kränkande eller hotfull miljö eller stör verksamheten.

Det finns alltså inget förslag om att förbjuda folk att titta på vem de vill. Det markeras bara att det är olämpligt att titta på andra på ett sådant sätt att problem uppstår.

Tommten
2013-10-27, 01:46
Läser man hela avsnittet

märker man att det inte är alla blickar som är att betrakta som sexuella trakasserier, utan bara de blickar som (eller blickar som tillsammans med andra handlingar) har en sexuell innebörd och samtidigt skapar en kränkande eller hotfull miljö eller stör verksamheten.

Det finns alltså inget förslag om att förbjuda folk att titta på vem de vill. Det markeras bara att det är olämpligt att titta på andra på ett sådant sätt att problem uppstår.Om dokumentet ska vara användbart så måste det väl gå att tillämpa på något sätt om någon gör fel? Det innebär väl att man skapar en situation där folk kan anklagas för att ha gjort fel pga att dom har tittat på någon. Jag tycker inte att det passar piratpartiet alls. Tvärtom är det raka motsatsen till vad jag upplever som piratigt.

Henrik Brändén
2013-10-27, 10:36
Så allt indecent behaviour som inbegriper att titta på någon ska vara OK?

Tommten
2013-10-27, 11:06
Så allt indecent behaviour som inbegriper att titta på någon ska vara OK?Beskriv en situation där du tycker att det ska vara otillåtet med blickar.

Jag kommer inte på någon situation där det bör vara otillåtet med blickar, om det inte handlar om att man smygkollar på någon i duschen eller liknande och då räknar det som "blickar", men det är långsökt och nu är det förstås inte en sådan integritetskränkning som åsyftas här.

Henrik Brändén
2013-10-27, 11:51
Beskriv en situation där du tycker att det ska vara otillåtet med blickar.

Jag kommer inte på någon situation där det bör vara otillåtet med blickar, om det inte handlar om att man smygkollar på någon i duschen eller liknande och då räknar det som "blickar", men det är långsökt och nu är det förstås inte en sådan integritetskränkning som åsyftas här.

T ex: Jag (48 år, högt upp i partihierarkin) sitter bredvid föreläsaren på en kurs. I publiken sitter en fjortonårig tjej, som jag tidigare utanför partisammanhang uppvaktat, men fått tummen ner från. Medan jag sitter bredvid föreläsaren vandrar min blick mellan den flickans ögon och hennes decolltage, och så snart jag märker att hon möter min blick ler jag och tittar menande på henne, med en liten nickning i den riktning vi bägge är medvetna om att hotellrummen ligger.

Henry Rouhivuori
2013-10-27, 12:14
T ex: Jag (48 år, högt upp i partihierarkin) sitter bredvid föreläsaren på en kurs. I publiken sitter en fjortonårig tjej, som jag tidigare utanför partisammanhang uppvaktat, men fått tummen ner från. Medan jag sitter bredvid föreläsaren vandrar min blick mellan den flickans ögon och hennes decolltage, och så snart jag märker att hon möter min blick ler jag och tittar menande på henne, med en liten nickning i den riktning vi bägge är medvetna om att hotellrummen ligger.
Det är dessutom olagligt att uppvakta en minderårig, Henrik.

Tommten
2013-10-27, 13:38
T ex: Jag (48 år, högt upp i partihierarkin) sitter bredvid föreläsaren på en kurs. I publiken sitter en fjortonårig tjej, som jag tidigare utanför partisammanhang uppvaktat, men fått tummen ner från. Medan jag sitter bredvid föreläsaren vandrar min blick mellan den flickans ögon och hennes decolltage, och så snart jag märker att hon möter min blick ler jag och tittar menande på henne, med en liten nickning i den riktning vi bägge är medvetna om att hotellrummen ligger.Det är ju en invit för att ha sex och hör väl till "ovälkomna sexuella anspelningar". Tycker du att hon är snygg så tycker jag inte att det ska kunna tolkas som en sexuell trakasseri att helt enkelt kolla på henne av just den anledningen. Det är det jag reagerar på när ordet blickar står med som ett eget ord för vad en sexuell trakasseri är. Det är alldeles för brett. Jag tycker att folk ska kunna titta vart dom vill utan att vara rädd att bli anklagad för sexuella trakasserier.

Henrik Brändén
2013-10-27, 14:30
Det är ju en invit för att ha sex och hör väl till "ovälkomna sexuella anspelningar". Tycker du att hon är snygg så tycker jag inte att det ska kunna tolkas som en sexuell trakasseri att helt enkelt kolla på henne av just den anledningen. Det är det jag reagerar på när ordet blickar står med som ett eget ord för vad en sexuell trakasseri är. Det är alldeles för brett. Jag tycker att folk ska kunna titta vart dom vill utan att vara rädd att bli anklagad för sexuella trakasserier.
Men snälla du, läs hela det stycke där ordet "blickar" förekommer en gång till. Det är jättetydligt att det som gör något till en sexuell trakasseri är när "ord eller handlingar med sexuell innebörd skapar en kränkande eller hotfull miljö, eller stör dem som deltar i verksamheten." En blick är bara en sexuell trakasseri (eller en del av en sådan) ifall den har sexuell innebörd och skapar en kränkande eller hotfull miljö.

Sedan är naturligtvis ett problem i sammanhanget att det en människa tycker är en naturlig komplimang kan en annan människa uppleva som en trakasseri. Jag tycker det är viktigare att ingen i organisationen utsätts för en uppmärksamhet de upplever som så påfrestande att de försvinner, än att ingen person som inte haft några medvetna "onda" avsikter någonsin får ett påpekande om att den hen stirrat på tagit illa upp.

När jag håller föreläsningar, leder diskussioner eller seminarier tittar jag ofta på kvinnor yngre än mig själv som har attraktivt utseende. Jag tittar på dem (inbillar jag mig) för att ge bekräftelse, uppmuntran och stöd. Det kan naturligtvis hända att jag råkar göra detta på ett sätt som någon av de kvinnorna upplever som obehagligt. Jag skulle bli enormt mycket gladare om den kvinnan i så fall kom till mig, eller skickade en bekant, eller pratade med en kollega till mig, så jag fick veta att den kvinnan inte tycker att mitt tittande varit OK, än om kvinnan försvann från föreläsningsserien, arbetsgruppen eller seminariet. Då behåller man kompetens, samtidigt som jag bättre kan lära mig att uppföra mig på ett sätt som de människor jag har omkring mig upplever som respektfullt.

Henrik Brändén
2013-10-27, 14:38
Jag tycker att C03 verkar helt O.K. i sin helhet.
Den kan jag utan alltför stora omsvep stödja.

Något som dock glömts bort i skrivningen är att man utgår från att en anklagelse alltid måste vara sann.
Det är de inte alltid.
Därför måste man också i ett sådant policydokument å ena sidan göra mycket klart att den anklagade måste få samma respekt som den som anklagar. Att man är oskyldig till dess att skulden är bevisad. Detta är grunden för all rättssäkerhet.
Å andra sidan måste man också i ett sådant dokument förklara hur man går till väga med falska anklagelser - som ju faktiskt också är en form av trakasserier.

Det går inte att skapa perfekta system, men man kan göra så gott man kan.

Ingenstans i dokumentet skissas något domstolsliknande förfarande för att slå fast vad som är sant. Och problemet i dessa sammanhang är ytterst sällan oenighet om själva sakinnehållet i vad som förekommit, utan olika föreställningar om hur en blick, ett skämt, en kommentar eller en beröring uppfattats.

Så den princip som knäsätts i dokumentet är inte att en anklagelse alltid är sann. Däremot att den som är föremål för en handling ska ha tolkningsföreträde om hur hen upplever handlingen. Om jag t ex kommer fram till en tjej på ett event och kramar henne för att jag tycker hon är trevlig, och hon visar sig uppleva att jag tafsat på henne - då är det jag som har något att lära mig om hur mina handlingar kan uppfattas. Inte hon som har något att lära sig om hur mina handlingar ska tolkas.

Henrik Brändén
2013-10-27, 14:43
Jag är kluven kring den här delen.

För det första tycker jag att stycket ovan är rent avskyvärt. Att en ideell organisation anser sig ha rätt att sätta sig över sina medlemmars kärleksliv - även om, där och då sådant inte har med organisationens arbete att göra - har inte i någon organisation att göra.

För det andra är det så verklighetsfrämmande att det blir av typen "jaja, skriv på och se glad ut". Om det skulle bli aktuellt kan man lugnt påpeka att organisationen givetvis inte har någon som helst bestämmanderätt över enskilda människors sovrum, även om den anser sig skulle ha det. Men jag finner ambitionen väldigt besvärande, särskilt för ett parti som oss.

För det tredje anser jag att tankarna med dokumentet i övrigt är såpass bra att jag gärna vill se åtminstone några av de tankarna realiserade.

Men i dagsläget kan jag inte stödja det här dokumentet. Delen ovan, och tankarna bakom den, är en total showstopper.

Rick
Rick min vän, den delen av dokumentet gäller inte random medlem som deltar på ett event. Det gäller dem som kommer till eventet i en officiell roll - som organisatör för eventet, styrelseledamot, medlem i ledningen etc. Av dem är det fullt rimligt att organisationen ställer krav.

Tommten
2013-10-27, 15:05
Men snälla du, läs hela det stycke där ordet "blickar" förekommer en gång till. Det är jättetydligt att det som gör något till en sexuell trakasseri är när "ord eller handlingar med sexuell innebörd skapar en kränkande eller hotfull miljö, eller stör dem som deltar i verksamheten." En blick är bara en sexuell trakasseri (eller en del av en sådan) ifall den har sexuell innebörd och skapar en kränkande eller hotfull miljö.Men snälla du, det har jag förstås gjort. Du glömde "eller stör dem som deltar i verksamheten." Är det frasen "sexuell innebörd" vi tolkar olika? Vad tycker du att "sexuell innebörd" betyder i fallet blickar? Hur bedöms gränsdragningen för när en blick inte har sexuell innebörd?
Sexuella trakasserier innefattar bland annat när ord eller handlingar med sexuell innebörd skapar en kränkande eller hotfull miljö, eller stör dem som deltar i verksamheten. Exempel på sådana sexuella trakasserier är tafsande eller annan ovälkommen medveten beröring med sexuell innebörd, ovälkomna sexuella anspelningar, blickar, gester eller tilltalsord. Andra exempel är ovälkomna sexuella kommentarer om utseende, klädsel eller privatliv. Påtryckningar om sexuellt umgänge hör naturligtvis dit, liksom repressalier för att ha blivit avvisad. Om någon upplever det som störande att bli tittad på, så att det känns störande, då ska alltså detta inte bara uppfattas som en liten obekvämlighet som personen kan säga till om. Det ska enligt texten betraktas som en sexuell trakasseri. Du kanske tycker att anklagelsen sexuella trakasserier är något som folk ska kunna slänga ur sig för att någon tittar, men jag tycker att det är en allvarlig sak som inte ska reduceras till hur folk tittar på varandra.
När jag håller föreläsningar, leder diskussioner eller seminarier tittar jag ofta på kvinnor yngre än mig själv som har attraktivt utseende. Jag tittar på dem (inbillar jag mig) för att ge bekräftelse, uppmuntran och stöd. Det kan naturligtvis hända att jag råkar göra detta på ett sätt som någon av de kvinnorna upplever som obehagligt. Jag skulle bli enormt mycket gladare om den kvinnan i så fall kom till mig, eller skickade en bekant, eller pratade med en kollega till mig, så jag fick veta att den kvinnan inte tycker att mitt tittande varit OK, än om kvinnan försvann från föreläsningsserien, arbetsgruppen eller seminariet. Då behåller man kompetens, samtidigt som jag bättre kan lära mig att uppföra mig på ett sätt som de människor jag har omkring mig upplever som respektfullt.Att den kvinnan upplevde det som obehagligt är en sak, men att kalla det för en sexuell trakasseri är en helt annan sak. Nej, det ska inte kallas för en sexuell trakasseri.

Rick Falkvinge
2013-10-27, 19:24
Rick min vän, den delen av dokumentet gäller inte random medlem som deltar på ett event. Det gäller dem som kommer till eventet i en officiell roll - som organisatör för eventet, styrelseledamot, medlem i ledningen etc. Av dem är det fullt rimligt att organisationen ställer krav.

Det gäller mycket tydligt personer som på något sätt tagit på sig ansvar, och att lägga sig i deras inbördes kärleksliv ser jag som totalt otillbörligt.

Många kärlekshistorier har startat t.ex. mellan två politiska funktionärer som arbetat på något projekt tillsammans. Dokumentet skulle till exempel innebära att två styrelseledamöter inte fick inleda en relation genom sin naturliga träffpunkt som var partiarbetet, och att sådant intresse betraktades som sexuella trakasserier.

Jag vidhåller att ett dokument som är rubricerat sexuella trakasserier inte på något sätt kan, bör eller ska reglera vanligt ömsesidigt intresse, att det är både olämpligt och direkt farligt att blanda ihop frivillighet med trakasserier, och att det är direkt olämpligt att skicka signaler att partiet har rätt att reglera frivilligt och ömsesidigt intresse.

(Vi har ju i viss mån varit oense i den här frågan tidigare.)

Det är det jag tycker är så synd - för genom det här övergreppet (hur översätter man "overreach" bäst till svenska?) så gör sig ett dokument, som annars är väldigt bra, totalt omöjligt.

Sedan måste jag ge dig en kudos för den lugna tonen du svarar mig med. Jag skrev något i affekt, vilket jag förstås ångrade tio minuter senare, och forumet är konstruerat så att det inte går att ändra på någonting. Jag vet inte hur det påverkar debattklimatet när jag inte har möjligthet att tona ner invektiv som jag först tänker och egentligen inte vill synas uttrycka, men som ändå kommer fram då jag ofta är spontan. Så, kudos för att du lyckas med min motsats där.

Rick

Johan mlg Karlsson
2013-10-28, 13:02
Jag vidhåller att ett dokument som är rubricerat sexuella trakasserier inte på något sätt kan, bör eller ska reglera vanligt ömsesidigt intresse, att det är både olämpligt och direkt farligt att blanda ihop frivillighet med trakasserier, och att det är direkt olämpligt att skicka signaler att partiet har rätt att reglera frivilligt och ömsesidigt intresse.

Fast nu överdriver du skrivelsens betydelse. Det är inte det som det står och det är inte det som stycket menar. Det handlar om att man inte får lov att använda sin position för att kunna tvinga sig på någon annan. Om man vill få någon i säng får man göra det på egna meriter och inte genom att använda sin titel för att tvinga fram något.

För övrigt så kan jag rekommendera mitt ändringsyrkande C03-Y09 som förtydligar detta.

Anton Nordenfur
2013-10-29, 09:28
Det är möjligt att det inte vill förhindras, men det är exakt vad det gör.

Visa mig den lagbok som lyckas förbjuda kärlek och jag visar dig världens kant.

Kärlek kommer alltid att finnas, vad vi än bestämmer i en handlingsplan. Det vi kan förhindra är utagerandet av den mellan funktionärer på partiträffar.

Henrik Brändén
2013-11-06, 22:23
Jag gillar yrkande C03-Y11:att mötet stryker ", och ytterst deras ordföranden," i yrkandet C03-Y10 innan det röster om yrkandet.
dvs att yrkande istället lyder:

att sista meningen i avsnittet "Ansvar" förändras till: "På lokal nivå uppmanas styrelserna i de lokala föreningarna att ta detta ansvar",

att punkt två i avsnittet "Förebyggande arbete" ändras till: "Lokala föreningar uppmanas ge en sådan genomgång till dem som väljs in i styrelsen, ges en operativ befattning eller engageras som funktionär.",

att en ny sista punkt läggs till i avsnittet "Förebyggande arbete" enligt "Partiet centralt ska uppmuntra och hjälpa de lokala föreningarna till att aktivt motarbeta sexuella trakasserier", samt

att i första stycket i avsnittet "Anmälningar och fortsatt hantering av dessa" byta ut andra meningen mot följande två meningar: "Sådana anmälningar ska tas emot av partiledare, vice partiledare, partisekreterare, partistyrelsens sammankallande och partistyrelsens sekreterare. Dessutom uppmanas ordförande och sekreterare i lokala föreningar att ta emot sådana anmälningar."Så här uppmanas lokala föreningar att följa planen, vilket är trevligare än att skriva dem det på näsan.

morr
2013-11-15, 15:54
Tycker det är principiellt knasigt att behöva ta ställning till sju att-satser med en röst. Om jag gillar det mesta men inte allt så måste jag väga hur mycket jag ogillar det och avslå allt eller godkänna även det jag ogillar.

Henry Rouhivuori
2013-11-15, 16:20
Tycker det är principiellt knasigt att behöva ta ställning till sju att-satser med en röst. Om jag gillar det mesta men inte allt så måste jag väga hur mycket jag ogillar det och avslå allt eller godkänna även det jag ogillar.
Vi har redan tagit ställning i tidigare voteringsomgångar om just det. Nu är det framvaskat mot avslag som det voteras om.