handdator

Visa fullständig version : Motion B21: Sakpolitik: Jämlikhet: Förslag till nytt partiprogram i funktionshindersfrågor [bifallen]


Mötespresidiet
2013-10-06, 06:00
I partiets principprogram program står det att:

"Piratpartiet tror på alla människors lika värde och att alla människor därför ska ha samma rättigheter. Det betyder att vi inte villkorar friheter, rättigheter och möjligheter utifrån exempelvis etnicitet, handikapp, härkomst, kön, religion, politisk åskådning eller sexuell läggning. Alla individer ska behandlas lika. Samhället ska sträva efter att ge alla människor samma möjligheter att göra sin röst hörd och delta i samhällslivet. Ju fler som deltar, desto starkare blir demokratin. Piratpartiet tror på mångfald och inkludering. "

Med detta i åtanke vill vi att partiets program för personer med funktionsnedsättningar ska uppgraderas så att dessa principer tydligare lyser igenom i våra program.

Förslag

Vi vill att politiken som rör personer med funktionsnedsättningar inte ska handla om att vi ska vara snälla mot "dem" eller att "de" ska "ges" möjlighet till "en rik och värdig tillvaro", eller liknande. Välgörenhet är inte samma som rättigheter.

Vi anser att personer med funktionsnedsättningar, oavsett ålder, kort och gott ska ha samma " friheter, rättigheter och möjligheter" som alla andra människor i Sverige.

Att få en funktionsnedsättning händer de flesta någon gång i livet. Ofta är det av övergående karaktär (om man tex bryter benet), andra gånger handlar det om en sjukdom som är livslång och som även skapar funktionsnedsättning (tex stroke), andra får det med åldern och en del föds med funktionsnedsättning. Hur personer med funktionsnedsättning lever sina liv angår alla i samhället. Eftersom en kropp som inte har några funktionsnedsättningar inte är en garanti för att det alltid kommer att vara så under hela livsförloppet.

Sett utifrån det perspektivet är det skrämmande att Sverige inte är tillgängligare för dessa än det är och att friheter, rättigheter och möjligheter inskränks genom att man skär ner antalet människor som har personlig assistans och får hjälpmedel. Indragen assistans har effekter som är förrödande för individen som drabbas av det. Från den ena dagen till den andra kan man i praktiken bli av med sina medborgerliga rättigheter.

Det är också skrämmande att ett personer med funktionsnedsättningar för att få lika friheter, rättigheter och möjligheter kartläggs i detalj av Förärkingskassan. Varje minut, varje relation, varje aktivitet kartläggs och förs in i utredningar. Principerna om personlig integritet gäller för alla, utan undantag.

På sikt vill vi att alla med funktionsnedsättningar behandlas lika. Ålderspensionärer och personer med funktionsnedsättningar borde alltså ånjuta samma rättigheter. Idag diskrimineras personer som får funktionsnedsättningar på grund av ålder.

När boendeservice övergavs och LSS med personlig assistans infördes var det en besparing för samhället. Det är en myt att "hemtjänst" är billigare. Detta har utretts flera gånger och varje gång har den personliga assistansen varit en billigare insats än hemtjänst samtidigt som insatsen personlig assistans också håller en högre kvalitet än hemtjänst. På sikt bör därför även ålderspensionärer som vill det få hjälp via LSS. Vi vill inte att personer med funktionsnedsättningar tvingas tillbaka till hemtjänst och boendeservice, vi vill tvärtom att systemet med LSS och personlig assistans utvidgas till att gälla även ålderspensionärer med funktionsnedsättningar.


/


Torbjörn Jerlerup
C Magnus Berglund

Henrik Brändén
2013-10-07, 22:01
Vi beslöt på höstmötet 2011 behandla sakpolitik så att medlemsmötet antar kortare ställningstaganden, som sedan ställs samman i en lista, och används av styrelsen för att skriva sakpolitiska program. De ställningstaganden som tagits under de senaste tre mötena har alla skett genom yrkanden om maximalt några rader vardera på formen

att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Politiken som rör personer med funktionsnedsättningar inte ska handla om att vi ska vara snälla mot "dem" eller att "de" ska "ges" möjlighet till "en rik och värdig tillvaro", eller liknande. Välgörenhet är inte samma som rättigheter. Vi anser att personer med funktionsnedsättningar, oavsett ålder, kort och gott ska ha samma " friheter, rättigheter och möjligheter" som alla andra människor i Sverige."

Så länge yrkanden ser ut på det sättet blir det tydligt exakt vilken text som ska föras in i listan över ställningstaganden, och den som upprättar listan behöver inte göra några egna tolkningar av saken. Jag skulle därför vädja till motionären att justera sina yrkanden till den formen.

Vidare skulle jag rekommendera att du delar upp textmassan i flera kortare ställningstaganden, och i den mån du föreslår att tidigare ställningstaganden ska rivas upp eller förändras bör du tydligt ange vilka.

Vänlige,
Henrik Brändén

AndersLindbäck
2013-10-07, 23:05
Jag ogillar yrkande B21-Y01:att * alla har rätt att kunna delta i samhällets utveckling. Ingen människa ska behöva stå med mössan i hand och tigga pengar och stöd från statliga eller privata aktörer för att få sina grundbehov tillgodosedda. Det är grunden för vår funktionshinderspolitik. Det är skillnad mellan välgörenhetspolitik och rättighetspolitik.

* att vi gör striden för tillgänglighet till en piratfråga. Precis som informationen måste vara fri och tillgänglig för alla, måste samhällets fysiska strukturer, vägar, kommunikationer och byggnader, vara det. "Alla människor ska ha samma rätt att påverka samhället", för att så ska ske måste alla människor komma fram till viktiga samhällsfunktioner. Ett minimikrav är att offentliga byggnader och alla verksamheter som ånjuter offentliga stöd ska vara tillgängliga.Vi vill att begreppet tillgänglighet skrivs in i grundlagen med offentlighetsprincipen som modell. ”Till främjande av ett fritt liv och allmän upplysning skall varje Svensk medborgare och i Sverige boende/varande personer, ha rätt att taga del av allmänna platser, allmänna kommunikationer och allmänna byggnader”.

Vi ser gärna att förslagen om tillgänglighet i utredningen Bortom Fagert tal blir verklighet och att de implementeras i ett lagförslag.

Detta kommer att påverka sådant som t.ex. all nybyggnation på sikt och det är bra. Att ålderspensionärer och personer med funktionsnedsättningar sitter isolerade i åratal för att deras hem är otillgängliga är en skandal.

* att vi fortsätter den pågående datoriseringen och digitaliseringen. Detta är en tillgänglighetsfråga. Folks isolering i hemmen mildras ju mer de kan bli delaktiga genom internet. Samhällsinformation från riksdag och regering, socialstyrelsen och andra statliga verk, kommuner och landsting måste också komma ut bättre för personer som inte ser, hör, har läs och skrivsvårigheter eller har en utvecklingsstörning. Här är det digitala formatet både bra och praktiskt.

* att vi satsar på traditionella kanaler för information till personer med funktionsnedsättningar, som t.ex. taltidningar. Även om datoriseringen är ett stort steg framåt är det fortfarande många som saknar datorer.

* att vi arbetar mot särlösningar inom kollektivtrafiken i Sverige måste bort i så hög utsträckning som möjligt. Detta betyder inte att vi ska nedprioritera färdjtjänsten, som spelar en enormt viktig roll i många människors liv. Men kollektivtrafiken måste bli tillgänglig och utgöra ett fungerande alternativ. Redan vid upphandlingar och köp måste tillgänglighet finnas med som krav.

Alla ska ha samma rättighet att kunna resa mellan kommuner. Som läget är nu har personer med funktionsnedsättningar stora problem att ta sig mellan olika kommuner.

Den klassiska färdtjänsten måste fortsatt stödjas, för dem som behöver det, och byråkratin vid resor mellan län och kommuner i Sverige minskas.

* att vi ska försvara rätten till personlig assistans och LSS. Rätten till samma "friheter, rättigheter och möjligheter" betyder att var individ i möjligaste mån måste kunna ha MÖJLIGHETEN att kunna jobba, att ha barn, att kunna bli engagerad i föreningslivet, att kunna röra sig ute, och att kunna uträtta så basala saker som att kunna bestämma vad man vill ha på sig för kläder, när man vill äta eller gå på toaletten själv.

* att vi vill att LSS utvecklas och på länge sikt fås att omfatta fler även pensionärer. Vi vill arbeta för att åldersdiskrimineringen avvecklas. Ålderspensionärer, folk med funktionsnedsättningar på grund av ålder, ska kort och gott ha samma rättigheter som de som har det sen födseln eller på grund av en olycka. LSS kan ersätta stora delar av dagens system med hemtjänst. Rätten till tillgänglighet gynnar alla.

* att vi vill avveckla de stora regionala skillnaderna i levnadsförhållanden. Idag är assistans och LSS knutet till boendeort, vilket i praktiken är en sorts kommunarrest för personer med funktionsnedsättningar. De har inte lika rätt att flytta fritt. Vi vill skapa lika rättigheter för alla, oavsett boendeort. Var du bor eller vem du har som förskrivare/handläggare ska inte avgöra vilken assistans du får och man ska inte behöva göra om ansökningarna för att få assistans bara för att man flyttar till en annan kommun. Rätten till assistans ska följa personen över hela Sverige.

Har du beslut via försäkringskassan spelar det inte någon roll var du bor. Då följer LSS-beslutet med dig. Men har du kommunbeslut vilket är mer och mer vanligt så får du inte med dig dina timmar när du flyttar. Varken för assistans eller ledsagning. Dessutom är problemet stort med hjälpmedel. Du får inte ta med dig dina hjälpmedel när du flyttar, inkl talhjälpmedel, rullstol eller hörapparat. Samma sak med färdtjänst och bostadsanpassning samt handikapp-parkeringstillstånd. De följer också kommunen där du bor och hur just den kommunen tolkar regler och förordningar som omger lagen. Bor du på gruppboende så har du inte heller rätt att bo var du vill, med vem du vill eller göra vad du vill. Personer som bor på LSS-boenden är även de en bortglömd grupp.

Om denna standardisering av rättigheter betyder att assistansen måste förstatligas eller om det räcker med att skapa bättre ramverk så att allas rättigheter tillgodoses, får utredas framöver.

* att situationen för personer med egna neuropsykiatriska diagnoser (NPF) förbättras. Principen om samma "friheter, rättigheter och möjligheter" betyder att skolorna måste vara så pass individanpassade att de kan tillgodose detta för barnen som går där. Enligt skollagen ska alla elever få det stöd de behöver på det sätt och i den omfattning som behövs, vi vill att regelverket skärps så de får detta stöd med hjälpmedel och utbildade specialpedagoger och assistenter, om så behövs Detta bör gälla även fritidsverksamhet, förskola och andra situationer för barn och vuxna.

Givetvis måste tillgänglighetsprincipen omfatta även vuxna med NPF.

* att ordet handikapp tas bort i Piratpartiets principprogram och ersätts med ett modernare ord, ordet handikapp ger inget proffsigt och insatt intryck. Det andas 1970-tal och förmynderi och kan rentav anses kränkande. Detta borde räknas som en redaktionell ändring och inte föranleda kvalificerad majoritet.Yrkandet är för långt - dela upp det i delyrkanden.

Jerlerup
2013-10-08, 07:50
Som jag skrev vid en annan motion saknades information om hur PP vill ha motionerna i kallelsen. Eftersom sådan information saknades skrev jag detta så här. Kontakta mig privat med information om hur jag redigerar detta.

Jerlerup
2013-10-08, 07:53
Dessutom innehåller denna motion redan en rad klara och tydliga att-satser, så jag förstår inte riktigt varför det nämns här, henrik.

Jerlerup
2013-10-08, 07:55
Anders. Denna motion innehåller redan delyrkanden. är det en uppdelning av den i flera motioner du vill se?

Anna Blixt
2013-10-08, 08:58
Jag ogillar yrkande B21-Y01:att * alla har rätt att kunna delta i samhällets utveckling. Ingen människa ska behöva stå med mössan i hand och tigga pengar och stöd från statliga eller privata aktörer för att få sina grundbehov tillgodosedda. Det är grunden för vår funktionshinderspolitik. Det är skillnad mellan välgörenhetspolitik och rättighetspolitik.

* att vi gör striden för tillgänglighet till en piratfråga. Precis som informationen måste vara fri och tillgänglig för alla, måste samhällets fysiska strukturer, vägar, kommunikationer och byggnader, vara det. "Alla människor ska ha samma rätt att påverka samhället", för att så ska ske måste alla människor komma fram till viktiga samhällsfunktioner. Ett minimikrav är att offentliga byggnader och alla verksamheter som ånjuter offentliga stöd ska vara tillgängliga.Vi vill att begreppet tillgänglighet skrivs in i grundlagen med offentlighetsprincipen som modell. ”Till främjande av ett fritt liv och allmän upplysning skall varje Svensk medborgare och i Sverige boende/varande personer, ha rätt att taga del av allmänna platser, allmänna kommunikationer och allmänna byggnader”.

Vi ser gärna att förslagen om tillgänglighet i utredningen Bortom Fagert tal blir verklighet och att de implementeras i ett lagförslag.

Detta kommer att påverka sådant som t.ex. all nybyggnation på sikt och det är bra. Att ålderspensionärer och personer med funktionsnedsättningar sitter isolerade i åratal för att deras hem är otillgängliga är en skandal.

* att vi fortsätter den pågående datoriseringen och digitaliseringen. Detta är en tillgänglighetsfråga. Folks isolering i hemmen mildras ju mer de kan bli delaktiga genom internet. Samhällsinformation från riksdag och regering, socialstyrelsen och andra statliga verk, kommuner och landsting måste också komma ut bättre för personer som inte ser, hör, har läs och skrivsvårigheter eller har en utvecklingsstörning. Här är det digitala formatet både bra och praktiskt.

* att vi satsar på traditionella kanaler för information till personer med funktionsnedsättningar, som t.ex. taltidningar. Även om datoriseringen är ett stort steg framåt är det fortfarande många som saknar datorer.

* att vi arbetar mot särlösningar inom kollektivtrafiken i Sverige måste bort i så hög utsträckning som möjligt. Detta betyder inte att vi ska nedprioritera färdjtjänsten, som spelar en enormt viktig roll i många människors liv. Men kollektivtrafiken måste bli tillgänglig och utgöra ett fungerande alternativ. Redan vid upphandlingar och köp måste tillgänglighet finnas med som krav.

Alla ska ha samma rättighet att kunna resa mellan kommuner. Som läget är nu har personer med funktionsnedsättningar stora problem att ta sig mellan olika kommuner.

Den klassiska färdtjänsten måste fortsatt stödjas, för dem som behöver det, och byråkratin vid resor mellan län och kommuner i Sverige minskas.

* att vi ska försvara rätten till personlig assistans och LSS. Rätten till samma "friheter, rättigheter och möjligheter" betyder att var individ i möjligaste mån måste kunna ha MÖJLIGHETEN att kunna jobba, att ha barn, att kunna bli engagerad i föreningslivet, att kunna röra sig ute, och att kunna uträtta så basala saker som att kunna bestämma vad man vill ha på sig för kläder, när man vill äta eller gå på toaletten själv.

* att vi vill att LSS utvecklas och på länge sikt fås att omfatta fler även pensionärer. Vi vill arbeta för att åldersdiskrimineringen avvecklas. Ålderspensionärer, folk med funktionsnedsättningar på grund av ålder, ska kort och gott ha samma rättigheter som de som har det sen födseln eller på grund av en olycka. LSS kan ersätta stora delar av dagens system med hemtjänst. Rätten till tillgänglighet gynnar alla.

* att vi vill avveckla de stora regionala skillnaderna i levnadsförhållanden. Idag är assistans och LSS knutet till boendeort, vilket i praktiken är en sorts kommunarrest för personer med funktionsnedsättningar. De har inte lika rätt att flytta fritt. Vi vill skapa lika rättigheter för alla, oavsett boendeort. Var du bor eller vem du har som förskrivare/handläggare ska inte avgöra vilken assistans du får och man ska inte behöva göra om ansökningarna för att få assistans bara för att man flyttar till en annan kommun. Rätten till assistans ska följa personen över hela Sverige.

Har du beslut via försäkringskassan spelar det inte någon roll var du bor. Då följer LSS-beslutet med dig. Men har du kommunbeslut vilket är mer och mer vanligt så får du inte med dig dina timmar när du flyttar. Varken för assistans eller ledsagning. Dessutom är problemet stort med hjälpmedel. Du får inte ta med dig dina hjälpmedel när du flyttar, inkl talhjälpmedel, rullstol eller hörapparat. Samma sak med färdtjänst och bostadsanpassning samt handikapp-parkeringstillstånd. De följer också kommunen där du bor och hur just den kommunen tolkar regler och förordningar som omger lagen. Bor du på gruppboende så har du inte heller rätt att bo var du vill, med vem du vill eller göra vad du vill. Personer som bor på LSS-boenden är även de en bortglömd grupp.

Om denna standardisering av rättigheter betyder att assistansen måste förstatligas eller om det räcker med att skapa bättre ramverk så att allas rättigheter tillgodoses, får utredas framöver.

* att situationen för personer med egna neuropsykiatriska diagnoser (NPF) förbättras. Principen om samma "friheter, rättigheter och möjligheter" betyder att skolorna måste vara så pass individanpassade att de kan tillgodose detta för barnen som går där. Enligt skollagen ska alla elever få det stöd de behöver på det sätt och i den omfattning som behövs, vi vill att regelverket skärps så de får detta stöd med hjälpmedel och utbildade specialpedagoger och assistenter, om så behövs Detta bör gälla även fritidsverksamhet, förskola och andra situationer för barn och vuxna.

Givetvis måste tillgänglighetsprincipen omfatta även vuxna med NPF.

* att ordet handikapp tas bort i Piratpartiets principprogram och ersätts med ett modernare ord, ordet handikapp ger inget proffsigt och insatt intryck. Det andas 1970-tal och förmynderi och kan rentav anses kränkande. Detta borde räknas som en redaktionell ändring och inte föranleda kvalificerad majoritet.Jag varken kan eller vill ta ställning till denna wall of text i sin helhet.

Henrik Brändén
2013-10-08, 09:09
Dessutom innehåller denna motion redan en rad klara och tydliga att-satser, så jag förstår inte riktigt varför det nämns här, henrik.

Då är motionen felinmatad. I inmatningssystemet för motioner finns en ruta där man lägger en att-sats, när den matats in klickar man för att få en ruta till för nästa att-sats, osv. Då får man - precis som i andra motioner här - de olika att-satserna separarade från varandra så att vi sedan kan rösta om dem en och en.

Du kan enkelt rätta till det genom att lägga in att-satserna en i taget som tilläggsyrkanden, och sedan dra tillbaka det ursprungliga mastodontyrkandet.

Anton Nordenfur
2013-10-08, 12:48
Jag har lagt yrkande B21-Y02:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Alla har rätt att kunna delta i samhällets utveckling. Ingen människa ska behöva stå med mössan i hand och tigga pengar och stöd från statliga eller privata aktörer för att få sina grundbehov tillgodosedda. Det är grunden för vår funktionshinderspolitik. Det är skillnad mellan välgörenhetspolitik och rättighetspolitik."

Anton Nordenfur
2013-10-08, 12:50
Jag har lagt yrkande B21-Y03:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi gör striden för tillgänglighet till en piratfråga. Precis som informationen måste vara fri och tillgänglig för alla, måste samhällets fysiska strukturer, vägar, kommunikationer och byggnader, vara det. "Alla människor ska ha samma rätt att påverka samhället", för att så ska ske måste alla människor komma fram till viktiga samhällsfunktioner. Ett minimikrav är att offentliga byggnader och alla verksamheter som ånjuter offentliga stöd ska vara tillgängliga.Vi vill att begreppet tillgänglighet skrivs in i grundlagen med offentlighetsprincipen som modell. ”Till främjande av ett fritt liv och allmän upplysning skall varje Svensk medborgare och i Sverige boende/varande personer, ha rätt att taga del av allmänna platser, allmänna kommunikationer och allmänna byggnader”.

Jerlerup
2013-10-08, 12:51
Jag Jämkar bort mitt yrkande B21-Y01 till fördel för B21-Y02.

Mitt bortjämkade B21-Y01:* alla har rätt att kunna delta i samhällets utveckling. Ingen människa ska behöva stå med mössan i hand och tigga pengar och stöd från statliga eller privata aktörer för att få sina grundbehov tillgodosedda. Det är grunden för vår funktionshinderspolitik. Det är skillnad mellan välgörenhetspolitik och rättighetspolitik.

* att vi gör striden för tillgänglighet till en piratfråga. Precis som informationen måste vara fri och tillgänglig för alla, måste samhällets fysiska strukturer, vägar, kommunikationer och byggnader, vara det. "Alla människor ska ha samma rätt att påverka samhället", för att så ska ske måste alla människor komma fram till viktiga samhällsfunktioner. Ett minimikrav är att offentliga byggnader och alla verksamheter som ånjuter offentliga stöd ska vara tillgängliga.Vi vill att begreppet tillgänglighet skrivs in i grundlagen med offentlighetsprincipen som modell. ”Till främjande av ett fritt liv och allmän upplysning skall varje Svensk medborgare och i Sverige boende/varande personer, ha rätt att taga del av allmänna platser, allmänna kommunikationer och allmänna byggnader”.

Vi ser gärna att förslagen om tillgänglighet i utredningen Bortom Fagert tal blir verklighet och att de implementeras i ett lagförslag.

Detta kommer att påverka sådant som t.ex. all nybyggnation på sikt och det är bra. Att ålderspensionärer och personer med funktionsnedsättningar sitter isolerade i åratal för att deras hem är otillgängliga är en skandal.

* att vi fortsätter den pågående datoriseringen och digitaliseringen. Detta är en tillgänglighetsfråga. Folks isolering i hemmen mildras ju mer de kan bli delaktiga genom internet. Samhällsinformation från riksdag och regering, socialstyrelsen och andra statliga verk, kommuner och landsting måste också komma ut bättre för personer som inte ser, hör, har läs och skrivsvårigheter eller har en utvecklingsstörning. Här är det digitala formatet både bra och praktiskt.

* att vi satsar på traditionella kanaler för information till personer med funktionsnedsättningar, som t.ex. taltidningar. Även om datoriseringen är ett stort steg framåt är det fortfarande många som saknar datorer.

* att vi arbetar mot särlösningar inom kollektivtrafiken i Sverige måste bort i så hög utsträckning som möjligt. Detta betyder inte att vi ska nedprioritera färdjtjänsten, som spelar en enormt viktig roll i många människors liv. Men kollektivtrafiken måste bli tillgänglig och utgöra ett fungerande alternativ. Redan vid upphandlingar och köp måste tillgänglighet finnas med som krav.

Alla ska ha samma rättighet att kunna resa mellan kommuner. Som läget är nu har personer med funktionsnedsättningar stora problem att ta sig mellan olika kommuner.

Den klassiska färdtjänsten måste fortsatt stödjas, för dem som behöver det, och byråkratin vid resor mellan län och kommuner i Sverige minskas.

* att vi ska försvara rätten till personlig assistans och LSS. Rätten till samma "friheter, rättigheter och möjligheter" betyder att var individ i möjligaste mån måste kunna ha MÖJLIGHETEN att kunna jobba, att ha barn, att kunna bli engagerad i föreningslivet, att kunna röra sig ute, och att kunna uträtta så basala saker som att kunna bestämma vad man vill ha på sig för kläder, när man vill äta eller gå på toaletten själv.

* att vi vill att LSS utvecklas och på länge sikt fås att omfatta fler även pensionärer. Vi vill arbeta för att åldersdiskrimineringen avvecklas. Ålderspensionärer, folk med funktionsnedsättningar på grund av ålder, ska kort och gott ha samma rättigheter som de som har det sen födseln eller på grund av en olycka. LSS kan ersätta stora delar av dagens system med hemtjänst. Rätten till tillgänglighet gynnar alla.

* att vi vill avveckla de stora regionala skillnaderna i levnadsförhållanden. Idag är assistans och LSS knutet till boendeort, vilket i praktiken är en sorts kommunarrest för personer med funktionsnedsättningar. De har inte lika rätt att flytta fritt. Vi vill skapa lika rättigheter för alla, oavsett boendeort. Var du bor eller vem du har som förskrivare/handläggare ska inte avgöra vilken assistans du får och man ska inte behöva göra om ansökningarna för att få assistans bara för att man flyttar till en annan kommun. Rätten till assistans ska följa personen över hela Sverige.

Har du beslut via försäkringskassan spelar det inte någon roll var du bor. Då följer LSS-beslutet med dig. Men har du kommunbeslut vilket är mer och mer vanligt så får du inte med dig dina timmar när du flyttar. Varken för assistans eller ledsagning. Dessutom är problemet stort med hjälpmedel. Du får inte ta med dig dina hjälpmedel när du flyttar, inkl talhjälpmedel, rullstol eller hörapparat. Samma sak med färdtjänst och bostadsanpassning samt handikapp-parkeringstillstånd. De följer också kommunen där du bor och hur just den kommunen tolkar regler och förordningar som omger lagen. Bor du på gruppboende så har du inte heller rätt att bo var du vill, med vem du vill eller göra vad du vill. Personer som bor på LSS-boenden är även de en bortglömd grupp.

Om denna standardisering av rättigheter betyder att assistansen måste förstatligas eller om det räcker med att skapa bättre ramverk så att allas rättigheter tillgodoses, får utredas framöver.

* att situationen för personer med egna neuropsykiatriska diagnoser (NPF) förbättras. Principen om samma "friheter, rättigheter och möjligheter" betyder att skolorna måste vara så pass individanpassade att de kan tillgodose detta för barnen som går där. Enligt skollagen ska alla elever få det stöd de behöver på det sätt och i den omfattning som behövs, vi vill att regelverket skärps så de får detta stöd med hjälpmedel och utbildade specialpedagoger och assistenter, om så behövs Detta bör gälla även fritidsverksamhet, förskola och andra situationer för barn och vuxna.

Givetvis måste tillgänglighetsprincipen omfatta även vuxna med NPF.

* att ordet handikapp tas bort i Piratpartiets principprogram och ersätts med ett modernare ord, ordet handikapp ger inget proffsigt och insatt intryck. Det andas 1970-tal och förmynderi och kan rentav anses kränkande. Detta borde räknas som en redaktionell ändring och inte föranleda kvalificerad majoritet.
B21-Y02, som jag tycker bättre om: medlemsmötet antar ställningstagandet: "Alla har rätt att kunna delta i samhällets utveckling. Ingen människa ska behöva stå med mössan i hand och tigga pengar och stöd från statliga eller privata aktörer för att få sina grundbehov tillgodosedda. Det är grunden för vår funktionshinderspolitik. Det är skillnad mellan välgörenhetspolitik och rättighetspolitik."

Anton Nordenfur
2013-10-08, 12:51
Jag har lagt yrkande B21-Y04:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi ser gärna att förslagen om tillgänglighet i utredningen Bortom Fagert tal blir verklighet och att de implementeras i ett lagförslag."

Anton Nordenfur
2013-10-08, 13:07
Jag har lagt yrkande B21-Y05:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi gör striden för tillgänglighet till en piratfråga. Precis som informationen måste vara fri och tillgänglig för alla, måste samhällets fysiska strukturer, vägar, kommunikationer och byggnader, vara det. "Alla människor ska ha samma rätt att påverka samhället", för att så ska ske måste alla människor komma fram till viktiga samhällsfunktioner. Ett minimikrav är att offentliga byggnader och alla verksamheter som ånjuter offentliga stöd ska vara tillgängliga.Vi vill att begreppet tillgänglighet skrivs in i grundlagen med offentlighetsprincipen som modell. ”Till främjande av ett fritt liv och allmän upplysning skall varje Svensk medborgare och i Sverige boende/varande personer, ha rätt att taga del av allmänna platser, allmänna kommunikationer och allmänna byggnader”.

Vi ser gärna att förslagen om tillgänglighet i utredningen Bortom Fagert tal blir verklighet och att de implementeras i ett lagförslag.


Detta kommer att påverka sådant som t.ex. all nybyggnation på sikt och det är bra. Att ålderspensionärer och personer med funktionsnedsättningar sitter isolerade i åratal för att deras hem är otillgängliga är en skandal."

Anton Nordenfur
2013-10-08, 13:08
Jag Jämkar bort mitt yrkande B21-Y03 till fördel för B21-Y05.

Mitt bortjämkade B21-Y03:medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi gör striden för tillgänglighet till en piratfråga. Precis som informationen måste vara fri och tillgänglig för alla, måste samhällets fysiska strukturer, vägar, kommunikationer och byggnader, vara det. "Alla människor ska ha samma rätt att påverka samhället", för att så ska ske måste alla människor komma fram till viktiga samhällsfunktioner. Ett minimikrav är att offentliga byggnader och alla verksamheter som ånjuter offentliga stöd ska vara tillgängliga.Vi vill att begreppet tillgänglighet skrivs in i grundlagen med offentlighetsprincipen som modell. ”Till främjande av ett fritt liv och allmän upplysning skall varje Svensk medborgare och i Sverige boende/varande personer, ha rätt att taga del av allmänna platser, allmänna kommunikationer och allmänna byggnader”.
B21-Y05, som jag tycker bättre om: medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi gör striden för tillgänglighet till en piratfråga. Precis som informationen måste vara fri och tillgänglig för alla, måste samhällets fysiska strukturer, vägar, kommunikationer och byggnader, vara det. "Alla människor ska ha samma rätt att påverka samhället", för att så ska ske måste alla människor komma fram till viktiga samhällsfunktioner. Ett minimikrav är att offentliga byggnader och alla verksamheter som ånjuter offentliga stöd ska vara tillgängliga.Vi vill att begreppet tillgänglighet skrivs in i grundlagen med offentlighetsprincipen som modell. ”Till främjande av ett fritt liv och allmän upplysning skall varje Svensk medborgare och i Sverige boende/varande personer, ha rätt att taga del av allmänna platser, allmänna kommunikationer och allmänna byggnader”.

Vi ser gärna att förslagen om tillgänglighet i utredningen Bortom Fagert tal blir verklighet och att de implementeras i ett lagförslag.


Detta kommer att påverka sådant som t.ex. all nybyggnation på sikt och det är bra. Att ålderspensionärer och personer med funktionsnedsättningar sitter isolerade i åratal för att deras hem är otillgängliga är en skandal."

Anton Nordenfur
2013-10-08, 13:08
Jag har dragit tillbaka yrkande B21-Y04: medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi ser gärna att förslagen om tillgänglighet i utredningen Bortom Fagert tal blir verklighet och att de implementeras i ett lagförslag."

Anton Nordenfur
2013-10-08, 13:08
Jag har lagt yrkande B21-Y06:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi fortsätter den pågående datoriseringen och digitaliseringen. Detta är en tillgänglighetsfråga. Folks isolering i hemmen mildras ju mer de kan bli delaktiga genom internet. Samhällsinformation från riksdag och regering, socialstyrelsen och andra statliga verk, kommuner och landsting måste också komma ut bättre för personer som inte ser, hör, har läs och skrivsvårigheter eller har en utvecklingsstörning. Här är det digitala formatet både bra och praktiskt."

Anton Nordenfur
2013-10-08, 13:09
Jag har lagt yrkande B21-Y07:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi satsar på traditionella kanaler för information till personer med funktionsnedsättningar, som t.ex. taltidningar. Även om datoriseringen är ett stort steg framåt är det fortfarande många som saknar datorer."

Anton Nordenfur
2013-10-08, 13:10
Jag har lagt yrkande B21-Y08:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi arbetar mot särlösningar inom kollektivtrafiken i Sverige måste bort i så hög utsträckning som möjligt. Detta betyder inte att vi ska nedprioritera färdjtjänsten, som spelar en enormt viktig roll i många människors liv. Men kollektivtrafiken måste bli tillgänglig och utgöra ett fungerande alternativ. Redan vid upphandlingar och köp måste tillgänglighet finnas med som krav.

Alla ska ha samma rättighet att kunna resa mellan kommuner. Som läget är nu har personer med funktionsnedsättningar stora problem att ta sig mellan olika kommuner.

Den klassiska färdtjänsten måste fortsatt stödjas, för dem som behöver det, och byråkratin vid resor mellan län och kommuner i Sverige minskas."

Anton Nordenfur
2013-10-08, 13:10
Jag har lagt yrkande B21-Y09:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi ska försvara rätten till personlig assistans och LSS. Rätten till samma "friheter, rättigheter och möjligheter" betyder att var individ i möjligaste mån måste kunna ha MÖJLIGHETEN att kunna jobba, att ha barn, att kunna bli engagerad i föreningslivet, att kunna röra sig ute, och att kunna uträtta så basala saker som att kunna bestämma vad man vill ha på sig för kläder, när man vill äta eller gå på toaletten själv."

Anton Nordenfur
2013-10-08, 13:11
Jag har lagt yrkande B21-Y10:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi vill att LSS utvecklas och på länge sikt fås att omfatta fler även pensionärer. Vi vill arbeta för att åldersdiskrimineringen avvecklas. Ålderspensionärer, folk med funktionsnedsättningar på grund av ålder, ska kort och gott ha samma rättigheter som de som har det sen födseln eller på grund av en olycka. LSS kan ersätta stora delar av dagens system med hemtjänst. Rätten till tillgänglighet gynnar alla."

Anton Nordenfur
2013-10-08, 13:11
Jag har lagt yrkande B21-Y11:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi vill avveckla de stora regionala skillnaderna i levnadsförhållanden. Idag är assistans och LSS knutet till boendeort, vilket i praktiken är en sorts kommunarrest för personer med funktionsnedsättningar. De har inte lika rätt att flytta fritt. Vi vill skapa lika rättigheter för alla, oavsett boendeort. Var du bor eller vem du har som förskrivare/handläggare ska inte avgöra vilken assistans du får och man ska inte behöva göra om ansökningarna för att få assistans bara för att man flyttar till en annan kommun. Rätten till assistans ska följa personen över hela Sverige.

Har du beslut via försäkringskassan spelar det inte någon roll var du bor. Då följer LSS-beslutet med dig. Men har du kommunbeslut vilket är mer och mer vanligt så får du inte med dig dina timmar när du flyttar. Varken för assistans eller ledsagning. Dessutom är problemet stort med hjälpmedel. Du får inte ta med dig dina hjälpmedel när du flyttar, inkl talhjälpmedel, rullstol eller hörapparat. Samma sak med färdtjänst och bostadsanpassning samt handikapp-parkeringstillstånd. De följer också kommunen där du bor och hur just den kommunen tolkar regler och förordningar som omger lagen. Bor du på gruppboende så har du inte heller rätt att bo var du vill, med vem du vill eller göra vad du vill. Personer som bor på LSS-boenden är även de en bortglömd grupp.

Om denna standardisering av rättigheter betyder att assistansen måste förstatligas eller om det räcker med att skapa bättre ramverk så att allas rättigheter tillgodoses, får utredas framöver."

Anton Nordenfur
2013-10-08, 13:12
Jag har lagt yrkande B21-Y12:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Situationen för personer med egna neuropsykiatriska diagnoser (NPF) förbättras. Principen om samma "friheter, rättigheter och möjligheter" betyder att skolorna måste vara så pass individanpassade att de kan tillgodose detta för barnen som går där. Enligt skollagen ska alla elever få det stöd de behöver på det sätt och i den omfattning som behövs, vi vill att regelverket skärps så de får detta stöd med hjälpmedel och utbildade specialpedagoger och assistenter, om så behövs Detta bör gälla även fritidsverksamhet, förskola och andra situationer för barn och vuxna.

Givetvis måste tillgänglighetsprincipen omfatta även vuxna med NPF."

Anton Nordenfur
2013-10-08, 13:12
Jag har lagt yrkande B21-Y13:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Ordet handikapp tas bort i Piratpartiets principprogram och ersätts med ett modernare ord, ordet handikapp ger inget proffsigt och insatt intryck. Det andas 1970-tal och förmynderi och kan rentav anses kränkande. Detta borde räknas som en redaktionell ändring och inte föranleda kvalificerad majoritet."

Anton Nordenfur
2013-10-08, 13:13
Jag rensade upp lite i yrkanden. Ursäkta kladd.

Anna Blixt
2013-10-08, 16:14
Jag ogillar yrkande B21-Y05:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi gör striden för tillgänglighet till en piratfråga. Precis som informationen måste vara fri och tillgänglig för alla, måste samhällets fysiska strukturer, vägar, kommunikationer och byggnader, vara det. "Alla människor ska ha samma rätt att påverka samhället", för att så ska ske måste alla människor komma fram till viktiga samhällsfunktioner. Ett minimikrav är att offentliga byggnader och alla verksamheter som ånjuter offentliga stöd ska vara tillgängliga.Vi vill att begreppet tillgänglighet skrivs in i grundlagen med offentlighetsprincipen som modell. ”Till främjande av ett fritt liv och allmän upplysning skall varje Svensk medborgare och i Sverige boende/varande personer, ha rätt att taga del av allmänna platser, allmänna kommunikationer och allmänna byggnader”.

Vi ser gärna att förslagen om tillgänglighet i utredningen Bortom Fagert tal blir verklighet och att de implementeras i ett lagförslag.


Detta kommer att påverka sådant som t.ex. all nybyggnation på sikt och det är bra. Att ålderspensionärer och personer med funktionsnedsättningar sitter isolerade i åratal för att deras hem är otillgängliga är en skandal."Ogillar, eftersom jag inte håller med om att all nybyggnation ska handikappanpassas. Jag ser ett stort värde i att man fortsätter producera små compact living-lägenheter, särskilt för studenter. Jag ser det inte som viktigt att precis allting anpassas för alla - snarare ser jag det som en bättre lösning att man försöker hitta bättre sätt för individen att röra sig i icke-anpassade miljöer.

Nybyggnationer av allmänna lokaler anpassas redan för funktionshinder.

De skandaler du nämner, med att en del funktionshindrade inte har anpassade boenden, det löser man inte på ett bra sätt genom att anpassa precis all nybyggnation.

Anna Blixt
2013-10-08, 16:15
Jag gillar yrkande B21-Y06:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi fortsätter den pågående datoriseringen och digitaliseringen. Detta är en tillgänglighetsfråga. Folks isolering i hemmen mildras ju mer de kan bli delaktiga genom internet. Samhällsinformation från riksdag och regering, socialstyrelsen och andra statliga verk, kommuner och landsting måste också komma ut bättre för personer som inte ser, hör, har läs och skrivsvårigheter eller har en utvecklingsstörning. Här är det digitala formatet både bra och praktiskt."Gillar. Direkt koppling till våra kärnfrågor och ger en stor nytta för liten slant.

Anna Blixt
2013-10-08, 16:16
Jag ogillar yrkande B21-Y08:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi arbetar mot särlösningar inom kollektivtrafiken i Sverige måste bort i så hög utsträckning som möjligt. Detta betyder inte att vi ska nedprioritera färdjtjänsten, som spelar en enormt viktig roll i många människors liv. Men kollektivtrafiken måste bli tillgänglig och utgöra ett fungerande alternativ. Redan vid upphandlingar och köp måste tillgänglighet finnas med som krav.

Alla ska ha samma rättighet att kunna resa mellan kommuner. Som läget är nu har personer med funktionsnedsättningar stora problem att ta sig mellan olika kommuner.

Den klassiska färdtjänsten måste fortsatt stödjas, för dem som behöver det, och byråkratin vid resor mellan län och kommuner i Sverige minskas."Ogillar eftersom jag tycker att yrkandet är otydligt. Vad är det man vill, exakt? Anpassa alla fordon?

Anna Blixt
2013-10-08, 16:19
Jag ogillar yrkande B21-Y09:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi ska försvara rätten till personlig assistans och LSS. Rätten till samma "friheter, rättigheter och möjligheter" betyder att var individ i möjligaste mån måste kunna ha MÖJLIGHETEN att kunna jobba, att ha barn, att kunna bli engagerad i föreningslivet, att kunna röra sig ute, och att kunna uträtta så basala saker som att kunna bestämma vad man vill ha på sig för kläder, när man vill äta eller gå på toaletten själv."Ogillar eftersom jag tycker att det är otydligt vad det är vi ska försvara och i vilken utsträckning. Innebär förslaget att alla som har svårigheter ska ha tillgång till personlig assistans dygnet runt? Det anser jag inte är rimligt. Jag personligen anser att det är en bättre lösning att i så fall försöka erbjuda fler människor serviceboenden, där det finns personal tillgänglig som kan tillkallas vid behov.

Rasmus Haglund
2013-10-08, 19:28
Jag ogillar yrkande B21-Y13:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Ordet handikapp tas bort i Piratpartiets principprogram och ersätts med ett modernare ord, ordet handikapp ger inget proffsigt och insatt intryck. Det andas 1970-tal och förmynderi och kan rentav anses kränkande. Detta borde räknas som en redaktionell ändring och inte föranleda kvalificerad majoritet."Jag vill nog inte säga att vi ska byta bort ordet utan förslag på något bättre.

Rasmus Haglund
2013-10-08, 19:31
Jag gillar yrkande B21-Y10:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi vill att LSS utvecklas och på länge sikt fås att omfatta fler även pensionärer. Vi vill arbeta för att åldersdiskrimineringen avvecklas. Ålderspensionärer, folk med funktionsnedsättningar på grund av ålder, ska kort och gott ha samma rättigheter som de som har det sen födseln eller på grund av en olycka. LSS kan ersätta stora delar av dagens system med hemtjänst. Rätten till tillgänglighet gynnar alla."Jag gillar att det inte ska vara någon skillnad på om man är gammal eller ej. Har man funktionsnedsättning ska man få samma möjligheter oavsett orsak.

Anna Blixt
2013-10-11, 14:08
Jag ogillar yrkande B21-Y02:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Alla har rätt att kunna delta i samhällets utveckling. Ingen människa ska behöva stå med mössan i hand och tigga pengar och stöd från statliga eller privata aktörer för att få sina grundbehov tillgodosedda. Det är grunden för vår funktionshinderspolitik. Det är skillnad mellan välgörenhetspolitik och rättighetspolitik."Ogillar eftersom jag tycker att vi ska undvika sådana flummiga formuleringar om "mössan i hand" och värdeladdade ord som "tigga" i ställningstaganden. Vi ska säga vad vi menar istället för diffusa liknelser, och vi ska hålla oss ifrån att påstå att det är ovärdigt tiggeri att söka olika former av ersättningar och bidrag.

Henrik Brändén
2013-10-11, 22:38
Jag ogillar yrkande B21-Y06:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi fortsätter den pågående datoriseringen och digitaliseringen. Detta är en tillgänglighetsfråga. Folks isolering i hemmen mildras ju mer de kan bli delaktiga genom internet. Samhällsinformation från riksdag och regering, socialstyrelsen och andra statliga verk, kommuner och landsting måste också komma ut bättre för personer som inte ser, hör, har läs och skrivsvårigheter eller har en utvecklingsstörning. Här är det digitala formatet både bra och praktiskt."Vi behöver inte besluta detta, för vi tycker det redan. "Många äldre och funktionsnedsatta står idag utanför den digitala världens möjligheter att knyta nya kontakter, uppleva kultur, utöva kultur, samla information, skaffa kunskap och enkelt kommunicera med myndigheter. Samhället ska därför stödja utbildning och utveckling av utrustning som kan göra det möjligt och underlätta för äldre och funktionsnedsatta att utnyttja den moderna informationstekniken." 2012-höst, P14-Y03P { margin-bottom: 0.21cm; }P.western { font-size: 10pt; Många äldre och funktionsnedsatta står idag utanför den digitala världens möjligheter att knyta nya kontakter, uppleva kultur, utöva kultur, samla information, skaffa kunskap och enkelt kommunicera med myndigheter. Samhället ska därför stödja utbildning och utveckling av utrustning som kan göra det möjligt och underlätta för äldre och funktionsnedsatta att utnyttja den moderna informationstekniken. 2012-höst, P14-Y03

Peter Johansson
2013-10-12, 16:47
Yrkande B21-Y02 är skattepolitik


Yrkande B21-Y05 Många av våra samhällen och städer byggdes om rejält på 60-70-talet då tänkte man inte på handikapps anpassning och dyl. Det gör man idag. Vad yrkandet kräver är massiva resurser av våra skattepengar och är skattepolitik.

Yrkande B21-Y06 att vilja att skaffa en dator och internet är ett val alla vill inte ha dessa saker.


B21-Y07 Vad är egentligen traditionella kanaler? Taltidningar finns redan


Yrkande B21-Y08 Vad du efterfrågar här tas redan med i upphandlingar odyl redan idag ser detta som en regional fråga inte riksdagsfråga.


Yrkande B21-Y09 Den rättigheten upplever jag redan finns. Problemen uppstår när det finns t.ex. fysiska hinder som brist på jobb till alla, eller att föreningsgruppen är full för man nått max antalet av personer som får vara i lokalen där föreningen utövar sin sport.

Yrkande B21-Y13 yrkar avslag du skriver inte vad ordet handikapp ska ersättas med men enligt dagens titel så är det funktionsnedsättning som är det modernare och populärare ordet för 70-talets handikapp.


AVSLAG PÅ SAMTLIGA OVANSTÅENDE YRKANDEN.Yrkande B21-Y10, Yrkande B21-Y11,B21-Y12 bifall

Anna Blixt
2013-10-18, 17:12
Jag ogillar yrkande B21-Y12:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Situationen för personer med egna neuropsykiatriska diagnoser (NPF) förbättras. Principen om samma "friheter, rättigheter och möjligheter" betyder att skolorna måste vara så pass individanpassade att de kan tillgodose detta för barnen som går där. Enligt skollagen ska alla elever få det stöd de behöver på det sätt och i den omfattning som behövs, vi vill att regelverket skärps så de får detta stöd med hjälpmedel och utbildade specialpedagoger och assistenter, om så behövs Detta bör gälla även fritidsverksamhet, förskola och andra situationer för barn och vuxna.

Givetvis måste tillgänglighetsprincipen omfatta även vuxna med NPF."Alla elever bör få det stöd de behöver från skolan, inte bara NPF-barn. Om man lyfter fram dem särskilt på detta vis riskerar man att tvinga bort skolresurser från andra barn, som kanske behöver dessa resurser precis lika mycket.

Jag skulle gärna se att motionen beskrev lite mer om hur reglerna ser ut i nuläget för barn med NPF-diagnoser och vilket stöd de kan få idag. Jag vet inte om de behöver skärpas, för motionen ger ingen insikt om dagsläget.

Tommten
2013-10-19, 08:31
Jag ogillar yrkande B21-Y13:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Ordet handikapp tas bort i Piratpartiets principprogram och ersätts med ett modernare ord, ordet handikapp ger inget proffsigt och insatt intryck. Det andas 1970-tal och förmynderi och kan rentav anses kränkande. Detta borde räknas som en redaktionell ändring och inte föranleda kvalificerad majoritet."Jag håller inte med. Dessutom anser jag inte att PP ska sträva efter att använda ord eller åsikter för att vara modern, inne, trendig, chic. DET ger ett oproffsigt och oseriöst intryck och vore en anledning till att förlöjliga PP som parti.

Anna Blixt
2013-10-20, 20:18
Jag gillar yrkande B21-Y13:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Ordet handikapp tas bort i Piratpartiets principprogram och ersätts med ett modernare ord, ordet handikapp ger inget proffsigt och insatt intryck. Det andas 1970-tal och förmynderi och kan rentav anses kränkande. Detta borde räknas som en redaktionell ändring och inte föranleda kvalificerad majoritet."Eftersom jag inte bryr mig om vilket ord som används, så lyssnar jag på dem som hellre vill använda t.ex. funktionsnedsättning.

Doddyswe
2013-10-22, 08:02
Jag gillar yrkande B21-Y13:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Ordet handikapp tas bort i Piratpartiets principprogram och ersätts med ett modernare ord, ordet handikapp ger inget proffsigt och insatt intryck. Det andas 1970-tal och förmynderi och kan rentav anses kränkande. Detta borde räknas som en redaktionell ändring och inte föranleda kvalificerad majoritet."Funktionshindrad och funktionsnedsättning beskriver i mina öron dessutom relationen till omgivningen bättre.

Henrik Brändén
2013-10-22, 22:25
Jag gillar yrkande B21-Y13:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Ordet handikapp tas bort i Piratpartiets principprogram och ersätts med ett modernare ord, ordet handikapp ger inget proffsigt och insatt intryck. Det andas 1970-tal och förmynderi och kan rentav anses kränkande. Detta borde räknas som en redaktionell ändring och inte föranleda kvalificerad majoritet."Suck. När vi tog principprogrammet på vårmötet 2012 beslöt vi också "att styrelsen ges mandat att rätta eventuella återstående språkfel i stil med dubbelt inskrivna ord, fel böjning av adjektiv etc, så länge det är uppenbart att detta inte ändrar textens innehåll eller ton." Så hade du bara föreslagit ett ställningstagande om att anse en ändring från "handikapp" till "funktionshinder" vara en redaktionell ändring skulle allt vara enkelt. Men när du nu skriver in i förslaget att ordet andas förmynderi och är kränkande, så föreslår du faktiskt att vi ska besluta att en sådan förändring ändrar dokumentets ton, och att det därför inte kan vara ett redaktionell förändring av det slag styrelsen har rätt att göra. Men jag stödjer ändå yrkandet, som en uppmaning till styrelsen att vara lite kreativa för att hitta ett sätt att ta sig rätten att få bort den där pinsamma felskrivningen.

xpndr
2013-10-28, 16:33
Jag gillar yrkande B21-Y05:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi gör striden för tillgänglighet till en piratfråga. Precis som informationen måste vara fri och tillgänglig för alla, måste samhällets fysiska strukturer, vägar, kommunikationer och byggnader, vara det. "Alla människor ska ha samma rätt att påverka samhället", för att så ska ske måste alla människor komma fram till viktiga samhällsfunktioner. Ett minimikrav är att offentliga byggnader och alla verksamheter som ånjuter offentliga stöd ska vara tillgängliga.Vi vill att begreppet tillgänglighet skrivs in i grundlagen med offentlighetsprincipen som modell. ”Till främjande av ett fritt liv och allmän upplysning skall varje Svensk medborgare och i Sverige boende/varande personer, ha rätt att taga del av allmänna platser, allmänna kommunikationer och allmänna byggnader”.

Vi ser gärna att förslagen om tillgänglighet i utredningen Bortom Fagert tal blir verklighet och att de implementeras i ett lagförslag.


Detta kommer att påverka sådant som t.ex. all nybyggnation på sikt och det är bra. Att ålderspensionärer och personer med funktionsnedsättningar sitter isolerade i åratal för att deras hem är otillgängliga är en skandal."Bra innehåll men yrkanden skall vara så korta, koncisa och klara som möjligt.

Fredrik Waller
2013-11-12, 18:41
Jag gillar yrkande B21-Y11:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi vill avveckla de stora regionala skillnaderna i levnadsförhållanden. Idag är assistans och LSS knutet till boendeort, vilket i praktiken är en sorts kommunarrest för personer med funktionsnedsättningar. De har inte lika rätt att flytta fritt. Vi vill skapa lika rättigheter för alla, oavsett boendeort. Var du bor eller vem du har som förskrivare/handläggare ska inte avgöra vilken assistans du får och man ska inte behöva göra om ansökningarna för att få assistans bara för att man flyttar till en annan kommun. Rätten till assistans ska följa personen över hela Sverige.

Har du beslut via försäkringskassan spelar det inte någon roll var du bor. Då följer LSS-beslutet med dig. Men har du kommunbeslut vilket är mer och mer vanligt så får du inte med dig dina timmar när du flyttar. Varken för assistans eller ledsagning. Dessutom är problemet stort med hjälpmedel. Du får inte ta med dig dina hjälpmedel när du flyttar, inkl talhjälpmedel, rullstol eller hörapparat. Samma sak med färdtjänst och bostadsanpassning samt handikapp-parkeringstillstånd. De följer också kommunen där du bor och hur just den kommunen tolkar regler och förordningar som omger lagen. Bor du på gruppboende så har du inte heller rätt att bo var du vill, med vem du vill eller göra vad du vill. Personer som bor på LSS-boenden är även de en bortglömd grupp.

Om denna standardisering av rättigheter betyder att assistansen måste förstatligas eller om det räcker med att skapa bättre ramverk så att allas rättigheter tillgodoses, får utredas framöver."Behovet av assistans torde inte ändras för att du flyttar. Logiskt.

HIB
2013-11-13, 14:22
Jag gillar yrkande B21-Y11:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi vill avveckla de stora regionala skillnaderna i levnadsförhållanden. Idag är assistans och LSS knutet till boendeort, vilket i praktiken är en sorts kommunarrest för personer med funktionsnedsättningar. De har inte lika rätt att flytta fritt. Vi vill skapa lika rättigheter för alla, oavsett boendeort. Var du bor eller vem du har som förskrivare/handläggare ska inte avgöra vilken assistans du får och man ska inte behöva göra om ansökningarna för att få assistans bara för att man flyttar till en annan kommun. Rätten till assistans ska följa personen över hela Sverige.

Har du beslut via försäkringskassan spelar det inte någon roll var du bor. Då följer LSS-beslutet med dig. Men har du kommunbeslut vilket är mer och mer vanligt så får du inte med dig dina timmar när du flyttar. Varken för assistans eller ledsagning. Dessutom är problemet stort med hjälpmedel. Du får inte ta med dig dina hjälpmedel när du flyttar, inkl talhjälpmedel, rullstol eller hörapparat. Samma sak med färdtjänst och bostadsanpassning samt handikapp-parkeringstillstånd. De följer också kommunen där du bor och hur just den kommunen tolkar regler och förordningar som omger lagen. Bor du på gruppboende så har du inte heller rätt att bo var du vill, med vem du vill eller göra vad du vill. Personer som bor på LSS-boenden är även de en bortglömd grupp.

Om denna standardisering av rättigheter betyder att assistansen måste förstatligas eller om det räcker med att skapa bättre ramverk så att allas rättigheter tillgodoses, får utredas framöver."Det innebär ett minskat kommunalt självstyrelse, men det väger lättare. Detta är ett angeläget förslag.

Jag tror inte på ett förstatligande utan på en tydligt rättighetslag förstärkt med författning från lämplig myndighet, t.ex. socialstyrelsen.

HIB
2013-11-13, 14:32
Jag gillar yrkande B21-Y13:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Ordet handikapp tas bort i Piratpartiets principprogram och ersätts med ett modernare ord, ordet handikapp ger inget proffsigt och insatt intryck. Det andas 1970-tal och förmynderi och kan rentav anses kränkande. Detta borde räknas som en redaktionell ändring och inte föranleda kvalificerad majoritet."

Principprogramändring, kräver 75% majoritetHåller helt med Henrik.

HIB
2013-11-13, 14:45
Jag gillar yrkande B21-Y12:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Situationen för personer med egna neuropsykiatriska diagnoser (NPF) förbättras. Principen om samma "friheter, rättigheter och möjligheter" betyder att skolorna måste vara så pass individanpassade att de kan tillgodose detta för barnen som går där. Enligt skollagen ska alla elever få det stöd de behöver på det sätt och i den omfattning som behövs, vi vill att regelverket skärps så de får detta stöd med hjälpmedel och utbildade specialpedagoger och assistenter, om så behövs Detta bör gälla även fritidsverksamhet, förskola och andra situationer för barn och vuxna.

Givetvis måste tillgänglighetsprincipen omfatta även vuxna med NPF."NPF-barnen är ofta väldigt resurskrävande. Jag förstår att förstår den kommunalkamrer blir fundersam när ett nytt barn anmäls. Därför bör det vara staten som står för pengarna. Jag tror att lagen egentligen är bra, men kunskapen eller acceptansen i en del skolor och kommuner är otillräcklig.

morr
2013-11-15, 14:54
Jag gillar yrkande B21-Y13:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Ordet handikapp tas bort i Piratpartiets principprogram och ersätts med ett modernare ord, ordet handikapp ger inget proffsigt och insatt intryck. Det andas 1970-tal och förmynderi och kan rentav anses kränkande. Detta borde räknas som en redaktionell ändring och inte föranleda kvalificerad majoritet."

Principprogramändring, kräver 75% majoritetFunktionsnedsättning/funktionsnedsatt rekomenderas av socialstyrelsen. Funktionshinder finns i omgivningen. Handikapp ska självklart bort, jag hade för mig att vi gjorde den ändringen för länge sedan men blandar uppenbarligen ihop det med någon annan text.

morr
2013-11-15, 14:59
Jag ogillar yrkande B21-Y12:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Situationen för personer med egna neuropsykiatriska diagnoser (NPF) förbättras. Principen om samma "friheter, rättigheter och möjligheter" betyder att skolorna måste vara så pass individanpassade att de kan tillgodose detta för barnen som går där. Enligt skollagen ska alla elever få det stöd de behöver på det sätt och i den omfattning som behövs, vi vill att regelverket skärps så de får detta stöd med hjälpmedel och utbildade specialpedagoger och assistenter, om så behövs Detta bör gälla även fritidsverksamhet, förskola och andra situationer för barn och vuxna.

Givetvis måste tillgänglighetsprincipen omfatta även vuxna med NPF."Jag håller med Anna B här. PP står för att alla ska ha samma möjligheter oavsett "Handikapp". Skollagen säger detsamma.