handdator

Visa fullständig version : Motion B33: Sakpolitik: Rättssäkerhet: En lag som skyddar whistleblowers [bifallen]


Mötespresidiet
2013-10-06, 06:01
En lag som skyddar whistleblowersBakgrund

Skandaler som rör myndighetsmissbruk duggar tätt. Romer har registrerats av polisen. FRA samarbetar med USA. Barnhemsbarn och fosterhemsbarn har utsatts för övergrepp utan att sociala myndigheter har reagerat. Det pågår en debatt om missförhållanden inom vården. Polisövergrepp debatteras.

I flera decennier varnade enskilda personer för övergreppen mot barnhemsbarn och fosterhemsbarn, utan att något skedde. Varningarna drunknade i de interna utredningarna. Och det krävdes ganska mycket för att enskilda anställda eller tjänstemän skulle gå utanför organisationen och kontakta media eller anmäla till polis. Så mycket att inget hände. Årtiondena gick och inget hände förrän media fick upp ögonen.

Vi anser att problemet består i att samma myndighet eller företag som begår övergreppen eller felen, ska utreda dem.

Vår modell för en whistleblowers-lag är det redan existerande Lex Sarah. Men Lex Sarah är en stympad lag. Vi vill utveckla den och anser att alla myndigheter och även privata bolag i det allmännas tjänst (försvarsindustrier, skolor och vård t.ex.) ska omfattas av lagen.

Lex Sarah fungerar så här. Den säger att alla inom vården har skyldigheten att anmäla missförhållanden. Det är bra. Men den lagen har ett allvarligt fel. Den utgår från att man ska kontakta arbetsgivaren/myndigheten man jobbar för först om man är anställd och vill anmäla missförhållanden, och sen åläggs utredningsansvaret på arbetsgivaren/myndigheten. De ska sen anmäla det... om det är "allvarligt" till Inspektionen för Vård och omsorg (IVO).

Det problematiska i att den anmälda arbetsgivaren har utredningsansvaret torde vara uppenbart. Det gör att anställda drar sig för att anmäla, eftersom de riskerar att förlora jobbet. Dessutom kan chefer vilja mörka missförhållanden som de själva orsakat.

Lex Sarah rör vården men vi har sett att samma problem återfinns i andra verksamheter. Till exempel hos polisen där polis utreder missförhållanden polis har orsakat.

Ingen information delas ut bland anställda om vad man ska göra OM arbetsgivare inte reagerar. Det säger allt.

Vårt förslag

Vi vill åtgärda detta genom några åtgärder som uppmuntrar och skyddar whistleblowers, personer som pekar på fel i den egna organisationen.

Det måste man kunna göra utan risk för ens egen karriär och ens arbete. Vi vill också att en separat myndighet skapas som utreder olika missgrepp som göra av andra myndigheter och som dessutom får ansvaret för Lex Sarah anmälningar.

Dessutom måste man kunna anmäla flera verksamheter samtidigt, och anmälan måste behandlas enhetligt. Idag kan man inte i en och samma anmälan till IVO även anmäla t.ex. gode män, sjukhus, Försökringskassa, assistansbolag och socialtjänst, även om alla skulle vara inblandade i felaktiga beslut som rör en vårdtagare/brukare./Torbjörn Jerlerup
Lukas Monetha
Rene Malmgren

Henrik Brändén
2013-10-07, 21:40
Vi beslöt på höstmötet 2011 behandla sakpolitik så att medlemsmötet antar ställningstaganden, som sedan ställs samman i en lista, och används av styrelsen för att skriva sakpolitiska program. De ställningstaganden som tagits under de senaste tre mötena har alla skett genom yrkanden på formen

att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Ingen myndighet ska ... "

Så länge yrkanden ser ut på det sättet blir det tydligt exakt vilken text som ska föras in i listan över ställningstaganden, och den som upprättar listan behöver inte göra några egna tolkningar av saken. Jag skulle därför vädja till motionären att justera sina yrkanden till den formen.

Vidare skulle jag rekommendera att du delar upp textmassan i flera kortare ställningstaganden, och tar bort de delar som täcks av ställningstaganden partiet redan tidigare tagit (försåvitt det du föreslår inte är att vi ska tycka annorlunda än tidigare, då du bör förslå att tidigare ställningstaganden ändras.)

Vänligen

Jerlerup
2013-10-08, 07:45
För det första. Vad partiet redan anser är i praktiken omöjligt för mig att ta reda på eftersom redan fattade beslut inte finns samlade. För det andra var det omöjligt för mig att veta hur motioner skulle se ut eftersom ingen information om det skickades med i kallelsen. För det tredje är det väl redan så att PP skriver om besluten som tagits ganska rejält då de skrivs in i partiproigrammen.

jag kan skriva om detta förslag genom att sammanfatta det som skrivits till ett par meningar. Låta det andra utgöra bakgrunden till det. Men måste kunna redigera texten då.

Anton Nordenfur
2013-10-08, 13:02
Jag har lagt yrkande B33-Y02:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Ingen myndighet ska utreda misstag, fel och övergrepp som begås i den egna organisationen. De kan och bör bistå vid utredning men en annan instans, utanför myndigheten, måste ha det huvudsakliga utredningsansvaret."

Jerlerup
2013-10-08, 13:03
Jag Jämkar bort mitt yrkande B33-Y01 till fördel för B33-Y02.

Mitt bortjämkade B33-Y01:För det första att ingen myndighet ska utreda misstag, fel och övergrepp som begås i den egna organisationen. De kan och bör bistå vid utredning men en annan instans, utanför myndigheten, måste ha det huvudsakliga utredningsansvaret.

För det andra att en whistleblowerslag skapas till skydd för den som anmäler missförhållanden i myndighet eller i privata företag i det offentligas tjänst.

Modellen är Lex Sarah. Anställda och tjänstemän ska ha SKYLDIGHET att anmäla missförhållanden, brottslighet och fel som begås.Om man inte anmäler bryter man mot lagen.

Men vi vill utveckla lagen genom att föreskriva att rapporteringen av missförhållanden ska göras inte bara till cheferna, utan även till en central myndighet. Utredningsansvaret för Lex Sarah-anmälningar åläggs både arbersgivare och denna centrala myndighet.

Dessutom ålägger den ett "lex Sarah"-förfarande på fler myndigheter än bara de som har med vården att göra. Polis, försvaret, sociala myndigheter, skolor, etc, etc.

Denna lag ska också underlätta för allmänheten att anmäla felbehandlingar, övergrepp och liknande. Den ska också skydda individen som anmäler missförhållandet genom att bestraffa de fall då en person utsätts för påtryckningar att inte rapportera missgrepp genom hot om avsked och liknande.

För det tredje. För att genomföra detta vill vi skapa en central myndighet som ersätter stora delar av de små myndigheter och utredningsavdelningar som idag finns, som Överförmyndarnämnden, Inspektionen för Vård och Omsorg, och utredningsenheter inom sociala omsorgen och polis och liknande.

När man som anställd i t.ex. vården eller polisen, eller som tjänsteman, upptäcker något som är fel ska man först anmäla detta till de egna cheferna. Men alla anmälningar enligt Lex Sarah SKA skickas vidare till denna nya centrala myndighet.

Dessutom ska allmänheten kunna anmäla missförhållanden till dem också.

En fördel med att skapa en sådan myndighet är att man gör det möjligt att utreda de fall där många olika parter begått misstag eller fel. Idag är det omöjligt att i en och samma anmälan anmäla både god man och företag samt sociala myndigheter. Detta trots att ansvaret för missförhållanden ofta är fördelat på många olika parter.

Genom att centralisera överklaganden och anmälningar enligt whistleblowerlagen kan man ta i beaktande flera olika parters agerande. Inte som idag, vara tvingad att fokusera på en liten del av problemet.

För det fjärde. En sådan myndighet skulle arbeta mycket med hemligstämplat material och sådant som omfattas av tystnadsplikt. Det gör att myndighetens utredningar också till stor del måste omfattas av tystnadsplikten. Men individerna som anmäler måste skyddas. Även om föremålet för en anmälan delvis kan vara sekretessbelagt ska individen som anmält kunna välja om dennes namn ska vara sekretessbelagt eller inte.

Även om denna myndighet ska skydda individer som anmäler missförhållanden kan det hända att även de kommer att brista i detta. Då måste de Individer som anmäler kunna gå till massmedia eller fackföreningar och påvisa att denne driver en Lex Sarah anmälan så att dennes anställning skyddas.
B33-Y02, som jag tycker bättre om: medlemsmötet antar ställningstagandet: "Ingen myndighet ska utreda misstag, fel och övergrepp som begås i den egna organisationen. De kan och bör bistå vid utredning men en annan instans, utanför myndigheten, måste ha det huvudsakliga utredningsansvaret."

Anton Nordenfur
2013-10-08, 13:04
Jag har lagt yrkande B33-Y03:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "En whistleblowerslag skapas till skydd för den som anmäler missförhållanden i myndighet eller i privata företag i det offentligas tjänst.

Modellen är Lex Sarah. Anställda och tjänstemän ska ha SKYLDIGHET att anmäla missförhållanden, brottslighet och fel som begås.Om man inte anmäler bryter man mot lagen.

Men vi vill utveckla lagen genom att föreskriva att rapporteringen av missförhållanden ska göras inte bara till cheferna, utan även till en central myndighet. Utredningsansvaret för Lex Sarah-anmälningar åläggs både arbersgivare och denna centrala myndighet.

Dessutom ålägger den ett "lex Sarah"-förfarande på fler myndigheter än bara de som har med vården att göra. Polis, försvaret, sociala myndigheter, skolor, etc, etc.

Denna lag ska också underlätta för allmänheten att anmäla felbehandlingar, övergrepp och liknande. Den ska också skydda individen som anmäler missförhållandet genom att bestraffa de fall då en person utsätts för påtryckningar att inte rapportera missgrepp genom hot om avsked och liknande."

Anton Nordenfur
2013-10-08, 13:04
Jag har lagt yrkande B33-Y04:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi vill skapa en central myndighet som ersätter stora delar av de små myndigheter och utredningsavdelningar som idag finns, som Överförmyndarnämnden, Inspektionen för Vård och Omsorg, och utredningsenheter inom sociala omsorgen och polis och liknande.

När man som anställd i t.ex. vården eller polisen, eller som tjänsteman, upptäcker något som är fel ska man först anmäla detta till de egna cheferna. Men alla anmälningar enligt Lex Sarah SKA skickas vidare till denna nya centrala myndighet.

Dessutom ska allmänheten kunna anmäla missförhållanden till dem också.

En fördel med att skapa en sådan myndighet är att man gör det möjligt att utreda de fall där många olika parter begått misstag eller fel. Idag är det omöjligt att i en och samma anmälan anmäla både god man och företag samt sociala myndigheter. Detta trots att ansvaret för missförhållanden ofta är fördelat på många olika parter.

Genom att centralisera överklaganden och anmälningar enligt whistleblowerlagen kan man ta i beaktande flera olika parters agerande. Inte som idag, vara tvingad att fokusera på en liten del av problemet."

Anton Nordenfur
2013-10-08, 13:06
Jag har lagt yrkande B33-Y05:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "En sådan myndighet som nämns i B33-Y04 skulle arbeta mycket med hemligstämplat material och sådant som omfattas av tystnadsplikt. Det gör att myndighetens utredningar också till stor del måste omfattas av tystnadsplikten. Men individerna som anmäler måste skyddas. Även om föremålet för en anmälan delvis kan vara sekretessbelagt ska individen som anmält kunna välja om dennes namn ska vara sekretessbelagt eller inte.

Även om denna myndighet ska skydda individer som anmäler missförhållanden kan det hända att även de kommer att brista i detta. Då måste de Individer som anmäler kunna gå till massmedia eller fackföreningar och påvisa att denne driver en Lex Sarah anmälan så att dennes anställning skyddas."

Anton Nordenfur
2013-10-08, 13:06
Fixat till Torbjörns yrkanden så de är finare.

Henrik Brändén
2013-10-08, 18:37
Jag ogillar yrkande B33-Y02:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Ingen myndighet ska utreda misstag, fel och övergrepp som begås i den egna organisationen. De kan och bör bistå vid utredning men en annan instans, utanför myndigheten, måste ha det huvudsakliga utredningsansvaret."Vi tycker redan detta. (Myndigheter bör inte utreda sitt eget agerande, utan ska istället underställas så oberoende granskning/revision som möjligt. 2012-höst, B41-Y01)P { margin-bottom: 0.21cm; }P.western { font-size: 10ptMyndigheter bör inte utreda sitt eget agerande, utan ska istället underställas så oberoende granskning/revision som möjligt. 2012-höst, B41-Y01 P { margin-bottom: 0.21cm; }P.western { font-size: 10pt; }Myndigheter bör inte utreda sitt eget agerande, utan ska istället underställas så oberoende granskning/revision som möjligt. 2012-höst, B41-Y01

Henrik Brändén
2013-10-08, 18:44
Jag har lagt yrkande B33-Y06:att Inför en "visselblåsarlag" som kompletterar "Lex Sarah" genom att ålägga tjänstemän och andra anställda i all offentlig eller offentligt finansierad verksamhet och myndighetsutövning att anmäla missförhållanden inte bara till de egna cheferna utan till en oberoende granskningsmyndighet.Kortare men ändå tydligt.

Henrik Brändén
2013-10-08, 18:48
Jag ogillar yrkande B33-Y04:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi vill skapa en central myndighet som ersätter stora delar av de små myndigheter och utredningsavdelningar som idag finns, som Överförmyndarnämnden, Inspektionen för Vård och Omsorg, och utredningsenheter inom sociala omsorgen och polis och liknande.

När man som anställd i t.ex. vården eller polisen, eller som tjänsteman, upptäcker något som är fel ska man först anmäla detta till de egna cheferna. Men alla anmälningar enligt Lex Sarah SKA skickas vidare till denna nya centrala myndighet.

Dessutom ska allmänheten kunna anmäla missförhållanden till dem också.

En fördel med att skapa en sådan myndighet är att man gör det möjligt att utreda de fall där många olika parter begått misstag eller fel. Idag är det omöjligt att i en och samma anmälan anmäla både god man och företag samt sociala myndigheter. Detta trots att ansvaret för missförhållanden ofta är fördelat på många olika parter.

Genom att centralisera överklaganden och anmälningar enligt whistleblowerlagen kan man ta i beaktande flera olika parters agerande. Inte som idag, vara tvingad att fokusera på en liten del av problemet."Själva det sakliga kravet om en separat central granskningsmyndighet finns redan i förra yrkandet. Det här är mest argument och exemplifiering.

Henrik Brändén
2013-10-08, 18:49
Jag har dragit tillbaka yrkande B33-Y06: Inför en "visselblåsarlag" som kompletterar "Lex Sarah" genom att ålägga tjänstemän och andra anställda i all offentlig eller offentligt finansierad verksamhet och myndighetsutövning att anmäla missförhållanden inte bara till de egna cheferna utan till en oberoende granskningsmyndighet.

Henrik Brändén
2013-10-08, 18:50
Jag har lagt yrkande B33-Y07:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Inför en "visselblåsarlag" som kompletterar "Lex Sarah" genom att ålägga tjänstemän och andra anställda i all offentlig och offentligt finansierad verksamhet att anmäla missförhållanden inte bara till de egna cheferna utan även till en oberoende central granskningsmyndighet, som även tar in anmälningar från allmänheten.kortare men ändå tydligt.

Henrik Brändén
2013-10-08, 18:55
För det första. Vad partiet redan anser är i praktiken omöjligt för mig att ta reda på eftersom redan fattade beslut inte finns samlade. För det andra var det omöjligt för mig att veta hur motioner skulle se ut eftersom ingen information om det skickades med i kallelsen. För det tredje är det väl redan så att PP skriver om besluten som tagits ganska rejält då de skrivs in i partiproigrammen.

jag kan skriva om detta förslag genom att sammanfatta det som skrivits till ett par meningar. Låta det andra utgöra bakgrunden till det. Men måste kunna redigera texten då.

Går man in på partiets hemsida, Öppnar fliken "Politik", och klickar på "Program" kommer man in på en sida där det långt ned finns länk till kompletta sammanställningar av alla våra ställningstaganden i tre olika format. Här kommer länken till odt-formatet: http://www.piratpartiet.se/wp-content/uploads/2013/05/130512-2-Sakpolitiska-stallningstaganden-efter-varmotet-20131.odt

Jag har flera gånger kastat in länken till detta när folk frågat om det i olika Fb-diskussioner, och hade du frågat mig var du kunde hitta en sådan sammanställning när jag för några dagar tipsade dig om att stämma av dina program mot våra redan fattade beslut hade jag gett dig länken redan då.

Vänligen,
/Henrik

Timmy
2013-10-11, 09:57
Jag gillar yrkande B33-Y07:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Inför en "visselblåsarlag" som kompletterar "Lex Sarah" genom att ålägga tjänstemän och andra anställda i all offentlig och offentligt finansierad verksamhet att anmäla missförhållanden inte bara till de egna cheferna utan även till en oberoende central granskningsmyndighet, som även tar in anmälningar från allmänheten.Lex Snowden? :3

Jerlerup
2013-10-11, 09:59
Jag gillar ditt korta förslag. Men...

Det jag efterfrågar är egentligen inte partiprogrammet utan motionerna bakom programmet. Det är de som är vägledande i hur man ska tolka enskilda skrivningar i partiprogrammet.

Det är ju det som är värdet med att ta beslut på partimötet som är av större längd och SEN formulera det kort. Då blir den korta formuleringen en sammanfattning av beslutet på partimötet. Utan det långa beslut som ligger till grund för den korta formuleringen blir det lätt en massa tolkningsfrågor.

Nu vet jag inte hur PP brukar göra. Men det är så andra partier använder de beslut på partikongresser.

Men om PP har för vana att vilja ha korta ställningstaganden (med allt det medför) så funkar ju henriks formulering.

/T

AndersLindbäck
2013-10-11, 10:14
Då de många yrkanden som antas är motyrkanden mot huvudyrkanden som inkommit på ett medlesmöte så är det bästa att se den beteckning som ett yrkande har och så gå in på medlemsmötet och där se hela diskussionen som ledde till att yrkandet togs för att få bakgrunden och varför yrkandet gick igenom.

Så på så sätt är idag piratpartiets yrkanden mera underbyggda en andras partier för man kan se resonemangen bakom varför yrkandet togs fram och varför inte andra yrkande vann.

Jerlerup
2013-10-11, 12:42
Det håller jag med om. Det är bara synd att det inte finns samlat idag. :-( Men den där samordnaren som henrik efterlyst kanske kan göra detta. Samla de relevanta motionerna och propparna så man lät kan gå till källan.

Peter Johansson
2013-10-17, 11:01
Yrkande B33-Y03 Man kan ju inte tvinga någon genom lag att anmäla missförhållanden då kan ju denne även bli dömd för att ha låtit bli att anmäla missförhållanden.


Yrkande B33-Y04 här ska inte slösas med skattepengar på att skapa fler myndigheter, det är något Sverige INTE behöver fler myndigheter


Yrkande B33-Y05 är en omöjlighet att garantera att de övriga arbetskamraterna/cheferna på arbetsplatsen inte luskar ut vem som gjort anmälan. Det kan vara en liten arbetsplats.


Avslag samtliga yrkanden.

Vad som behövs är ekonomiska garantier för ”visselblåsaren” typ att staten garanterar lönen i två år om personen anmäler missförhållanden som är av ”grov karaktär”
(spånar lite här)

Ser man historiskt på detta så är det visselblåsaren som råkat illa ut i det långa loppet (ekonomiskt då) . Denna mister jobbet och får inte något nytt (Ingen vill anställa en visselblåsare)


Där är ett fall ifrån USA jag minns ifrån 90 eller 2000-talet en anmälde missförhållanden i ett tobaksbolag, han förlorade jobbet, ingen ville anställa honom och fick det mycket knapert.


Ett fall av vanvård på ålderdomshem i Sverige visselblåsaren gick ut i media och berättade detta, samt meddelade även att vårdhems branschen bestod av så få aktörer att INGEN ville/skulle anställa henne efter detta. Hon var 60 + och valde att gå i pension.

Summan är att ett företag där en visselblåsare avslöjar missförhållanden mår mycket bättre efter 5år då man fått bort de anställda / chefer som skapade den kulturen. Medan visselblåsaren har det mycket svårt ekonomiskt.

TeirdeZ
2013-10-17, 21:38
Jag ogillar yrkande B33-Y07:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Inför en "visselblåsarlag" som kompletterar "Lex Sarah" genom att ålägga tjänstemän och andra anställda i all offentlig och offentligt finansierad verksamhet att anmäla missförhållanden inte bara till de egna cheferna utan även till en oberoende central granskningsmyndighet, som även tar in anmälningar från allmänheten.Ska staten granska sig själv alltså? Ser hellre att man utökar alla visselblåsarregler på det sätt bl a TCO föreslår, isf.

TeirdeZ
2013-10-17, 21:38
Jag ogillar yrkande B33-Y04:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi vill skapa en central myndighet som ersätter stora delar av de små myndigheter och utredningsavdelningar som idag finns, som Överförmyndarnämnden, Inspektionen för Vård och Omsorg, och utredningsenheter inom sociala omsorgen och polis och liknande.

När man som anställd i t.ex. vården eller polisen, eller som tjänsteman, upptäcker något som är fel ska man först anmäla detta till de egna cheferna. Men alla anmälningar enligt Lex Sarah SKA skickas vidare till denna nya centrala myndighet.

Dessutom ska allmänheten kunna anmäla missförhållanden till dem också.

En fördel med att skapa en sådan myndighet är att man gör det möjligt att utreda de fall där många olika parter begått misstag eller fel. Idag är det omöjligt att i en och samma anmälan anmäla både god man och företag samt sociala myndigheter. Detta trots att ansvaret för missförhållanden ofta är fördelat på många olika parter.

Genom att centralisera överklaganden och anmälningar enligt whistleblowerlagen kan man ta i beaktande flera olika parters agerande. Inte som idag, vara tvingad att fokusera på en liten del av problemet."Varför centralisera? Varför inte bara skydda visselblåsare?

TeirdeZ
2013-10-17, 21:47
Intentionen här verkar god men jag ifrågasätter medlena för att uppnå syftet.

Det vi skulle behöva i Sverige är:

- FOIA-lagstiftning. Sätt att begära ut hemligstämplade dokument via domstolsförfarande (se också mitt motyrkande på https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=39122)
- bättre skydd för anställda som påtalar felaktigheter på arbetsplatsen, både i det offentliga och i det privata.
- granskning av vattenmärkning av offentliga dokument och dokument från offentlig sektor och samtliga statens myndigheter så att läckt information inte kan spåras tillbaka till enskilda källor (eventuellt).

Vad man kan göra är att ge möjligheter för juridisk rådgivning till sådana som vill påtala fel i sin offentliga verksamhet (kanske på darknets? för att skydda anonymitet!) så att man som visselblåsare kan få reda på hur och i vilka omständigheter man kan söka hjälp under diskrimineringslagstiftning om man behandlas illa av sin arbetsplts för att man gjort någonting nyttigt för samhället.

Ett problem är t ex när socialförsäkringar för hela familjen är kopplade till en enskild familjemedlems anställningsförhållande. Det har påtalats som problem i EU-byråkratin t ex. Om man påtalar felaktigheter blir inte bara en själv utan hela familjen lidande. Därför bör man kanske inte knyta anställningar till stora lojalitetssystem för hela familjen eftersom det försvårar visselblåsning. Å andra sidan kan det vara bra av andra skäl att göra det, och man kan inte förbjuda arbetsgivare från att vara snälla mot anställda heller.

FrEDa
2013-10-29, 21:45
Jag ogillar yrkande B33-Y07:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Inför en "visselblåsarlag" som kompletterar "Lex Sarah" genom att ålägga tjänstemän och andra anställda i all offentlig och offentligt finansierad verksamhet att anmäla missförhållanden inte bara till de egna cheferna utan även till en oberoende central granskningsmyndighet, som även tar in anmälningar från allmänheten.Pressen må vara usel, men detta är deras jobb och inte någon central statlig myndighet.

Magnus Adamsson
2013-11-05, 09:52
Jag ogillar yrkande B33-Y07:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Inför en "visselblåsarlag" som kompletterar "Lex Sarah" genom att ålägga tjänstemän och andra anställda i all offentlig och offentligt finansierad verksamhet att anmäla missförhållanden inte bara till de egna cheferna utan även till en oberoende central granskningsmyndighet, som även tar in anmälningar från allmänheten.Varför begränsa sig till offentlig verksamhet? Meddelarfrihet borde gälla överallt där potentiellt brottsliga missförhållanden finns.

Johan mlg Karlsson
2013-11-06, 17:21
Jag ogillar yrkande B33-Y03:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "En whistleblowerslag skapas till skydd för den som anmäler missförhållanden i myndighet eller i privata företag i det offentligas tjänst.

Modellen är Lex Sarah. Anställda och tjänstemän ska ha SKYLDIGHET att anmäla missförhållanden, brottslighet och fel som begås.Om man inte anmäler bryter man mot lagen.

Men vi vill utveckla lagen genom att föreskriva att rapporteringen av missförhållanden ska göras inte bara till cheferna, utan även till en central myndighet. Utredningsansvaret för Lex Sarah-anmälningar åläggs både arbersgivare och denna centrala myndighet.

Dessutom ålägger den ett "lex Sarah"-förfarande på fler myndigheter än bara de som har med vården att göra. Polis, försvaret, sociala myndigheter, skolor, etc, etc.

Denna lag ska också underlätta för allmänheten att anmäla felbehandlingar, övergrepp och liknande. Den ska också skydda individen som anmäler missförhållandet genom att bestraffa de fall då en person utsätts för påtryckningar att inte rapportera missgrepp genom hot om avsked och liknande.""Modellen är Lex Sarah. Anställda och tjänstemän ska ha SKYLDIGHET att anmäla missförhållanden, brottslighet och fel som begås.Om man inte anmäler bryter man mot lagen."

Huu. Det här skulle antingen leda till att alla går runt och anmäler alla hela tiden eller att inga anmälningar görs.
Om man vet med sig att man kommer åka i fängelse för man gör en anmälan andra eller tredje gången något fel görs (man anmälde ju inte första gången), kommer man då göra anmälan? Och, om man anmäler så betyder det också att alla ens kollegor (som inte gjort något fel, mer än att dom inte hunnit anmäla än) kommer också åka i fängelse.

Så här illa var det inte ens i soviet, där fick man en bonus när man anmälde, inte straff när man lät bli.

agnesson
2013-11-07, 22:58
Jag ogillar yrkande B33-Y04 + B33-Y05:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi vill skapa en central myndighet som ersätter stora delar av de små myndigheter och utredningsavdelningar som idag finns, som Överförmyndarnämnden, Inspektionen för Vård och Omsorg, och utredningsenheter inom sociala omsorgen och polis och liknande.

När man som anställd i t.ex. vården eller polisen, eller som tjänsteman, upptäcker något som är fel ska man först anmäla detta till de egna cheferna. Men alla anmälningar enligt Lex Sarah SKA skickas vidare till denna nya centrala myndighet.

Dessutom ska allmänheten kunna anmäla missförhållanden till dem också.

En fördel med att skapa en sådan myndighet är att man gör det möjligt att utreda de fall där många olika parter begått misstag eller fel. Idag är det omöjligt att i en och samma anmälan anmäla både god man och företag samt sociala myndigheter. Detta trots att ansvaret för missförhållanden ofta är fördelat på många olika parter.

Genom att centralisera överklaganden och anmälningar enligt whistleblowerlagen kan man ta i beaktande flera olika parters agerande. Inte som idag, vara tvingad att fokusera på en liten del av problemet."

att medlemsmötet antar ställningstagandet: "En sådan myndighet skulle arbeta mycket med hemligstämplat material och sådant som omfattas av tystnadsplikt. Det gör att myndighetens utredningar också till stor del måste omfattas av tystnadsplikten. Men individerna som anmäler måste skyddas. Även om föremålet för en anmälan delvis kan vara sekretessbelagt ska individen som anmält kunna välja om dennes namn ska vara sekretessbelagt eller inte.

Även om denna myndighet ska skydda individer som anmäler missförhållanden kan det hända att även de kommer att brista i detta. Då måste de individer som anmäler kunna gå till massmedia eller fackföreningar och påvisa att denne driver en Lex Sarah anmälan så att dennes anställning skyddas."För krångligt. Återkom med ett bättre yrkande till nästa möte.