handdator

Visa fullständig version : Motion B27: Sakpolitik: Näringspolitik: Mineral- och gruvpolitik [bifallen]


Mötespresidiet
2013-10-06, 06:29
Mineralutvinning är en av de äldsta näringarna i de moderna samhället och de sträcker sig långt tillbaka i tiden när människan börja utvinna metaller ur våran jord. Den senaste tidens teknikutveckling och den ekonomiska tillväxten i stora och befolkningsrika länder så som Kina, Indien, Brasilien med flera har gjort att efterfrågan på framförallt metaller av olika slag skjutit i höjden allt fler vill kunna unna sig lyxen av att äga en mobiltelefon, Tv, Radio och dator denna utvinning skapar ej heller endast en massa problem utan positiva effekter finns det också gott om.Det är viktigt att vi som parti faktiskt ger oss in i debatten i dessa frågor. Då vi är teknikvänliga så ser vi ju potentialen av att fler människor får ta del av tekniken. Men myntet har två sidor och den andra är att ökad produktion och konsumtion kräver mer råvaror. Återvinningen i Sverige och framförallt runt om i världen måste bli bättre för att möta den efterfrågan som ställs. Men samtidigt kan vi inte blunda för att det i framtiden kommer krävas en ökad utvinning av mineraler ur vår jord. Arbetstillfällen och social utveckling av en byggd kan bli en enorm tillgång för ett område och möjliggöra etablering även av andra näringar i området. Det ställs också stora krav på ansvar på den som ska driva en gruva då de i många fall kan innebära stora och ibland oåterkalliga ingrepp i naturen. Ibland kan det också finnas andra intressenter och särintressen som ser sina näringar i fara i och med etableringen av en gruva i samhället. Som pirat ser vi de som viktigt att alla dessa intressen i största möjliga mån ska kunna samexistera för samhällets bästa. Fler gruvor som ger fler arbeten är något önskvärt samtidigt som det ges större möjligheter för andra intressenter att också de ska kunna etablera sig i området. Likaså ska gruvnäringen i den mån de skadar naturen också vara beredd att stå för de kostnaderna som kan uppkomma. Långsiktighet är något vi måste sträva efter och en planlagd process för före, under och efter gruvan måste finnas.


För att uppnå ovanstående ser vi det som viktigt att följande görs för att förbättra situationen

Calandrella
2013-10-07, 21:01
Gruvor har enormt negativa konsekvenser för miljön, och hamnar ofta i konflikt med lokal- samt ursprungsbefolkningens rättigheter (d.v.s. samiska rättigheter). Jag ser ingen anledning till att Piratpartiet skulle anta en miljö- och rättighetsfientlig hållning genom att förenkla för och subventionera gruvindustrin på det sätt motionens föreslår.

Henrik Brändén
2013-10-07, 21:48
Vi beslöt på höstmötet 2011 behandla sakpolitik så att medlemsmötet antar ställningstaganden, som sedan ställs samman i en lista, och används av styrelsen för att skriva sakpolitiska program. De ställningstaganden som tagits under de senaste tre mötena har alla skett genom yrkanden på formen

att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Satsningar bör ske på utbyggnad av järnväg i gruvtäta områden, kritiska linjer som är i akut behov av utbyggnad för att klara dagens och framför allt morgondagens behov av tunga transporter."

Så länge yrkanden ser ut på det sättet blir det tydligt exakt vilken text som ska föras in i listan över ställningstaganden, och den som upprättar listan behöver inte göra några egna tolkningar av saken. Jag skulle därför vädja till motionären att justera sitt yrkanden till den formen.

Anna Blixt
2013-10-08, 09:08
Jag ogillar yrkande B27-Y01:att Att satsningar på utbyggnad av järnvägen i gruvtäta områden, kritiska linjer som är i akut behov av utbyggnad för att klara dagens och framför allt morgondagens behov av tunga transporter.För långt från våra kärnfrågor. Ingenting vi kan driva med någon trovärdighet.

Anna Blixt
2013-10-08, 09:09
Jag ogillar yrkande B27-Y07:att Att regelverket för prospektering och provborrning förenklas så en snabbare prospektering kan ske.Relation till våra principer?

Henrik Brändén
2013-10-08, 18:26
Jag kan sympatisera med syftet bakom motionen, att Sverige ska ta på sig sitt ansvar för att bryta den metall vi behöver för att bygga de allt fler trådarna, datamaskinerna, tvättmaskinerna osv, som utvecklingen driver fram. Men förslagen är på tok för detaljerade. Jag har ingen chans att ta ställning till om jag håller med om just den avvägning mellan detta syfte och andra tänkbara intressen, som gjorts för vart och ett av dessa konkreta förslag.

AndersLindbäck
2013-10-10, 02:01
Jag ogillar yrkande B27-Y08:att Att det inte ska införas några specifika förbud mot mineralbrytning eller metallframställning annat är sådan reglering som är till för att hindra skada på natur eller tredjepart.Hitta mineraler under kungsliga slottat - få rätt att gräva ut där. Det finns andra behjärtansvärda skäl till varför mineraldrift inte alltid skall tillåtas - tex. genom att man då kanske måste flytta hela sveriges huvudstad...

AndersLindbäck
2013-10-10, 02:02
Jag ogillar yrkande B27-Y02:att Att det avsetts statliga medel för att möta de krav på transporter som gruvetableringen i framförallt norrland och bergslagen kräver.Vi kan inte ha krav på att staten skall satsa 100 miljarder på (järn)vägar för en gruva som totalt kan ge 50 miljarder i inkomster - det är inte rationellt.

AndersLindbäck
2013-10-10, 02:03
Jag gillar yrkande B27-Y03:att Att det satsas resurser på forskning för att effektivisera gruvdriftens motåtgärder mot negativa miljöaspekter.Vi har mineralbrytning i sverige - självklart så behöver vi då även forskning på hur det påverkar miljön. Det sker iofs redan idag.

AndersLindbäck
2013-10-10, 02:05
Jag gillar yrkande B27-Y04:att Att det åläggs bolagen som bedriver gruvdrift att årligen erlägga en procent avgift av brytvärdet till en statlig fond som skall täcka upp för olyckor, och negativa inverkningar på miljön som annars hade kommit skattebetalarna till last.En del gruvbolag går i konkurs innan de hinner fullgöra sina plikter och återställa marken - denna kostnad faller sedan på offentliga sektorn.

AndersLindbäck
2013-10-10, 02:06
Jag gillar yrkande B27-Y09:att Att det införs en brytskatt som skall komma markägare, kommun och region till del för de negativa inverkningar som eventuell gruvdrift kan orsaka och täcka upp för de initiala investeringskostnader som krävs vid en gruvetablering hos de övriga samhället.Finns redan och är 0.02% - dvs i praktiken ingenting borde ökas lite.

AndersLindbäck
2013-10-10, 02:07
Jag ogillar yrkande B27-Y10:att Att regelverket förenklas och att det införs undantag till en del lagstiftning i syfte att underlätta för enklare geologiska undersökningar, prospektering, och brytning.Lagen är idag tillräckligt på gruvbolagens sida - snarare borde den ändras så den skyddar markägaren mera.

simon556
2013-10-12, 03:07
Jag ogillar yrkande B27-Y08:att Att det inte ska införas några specifika förbud mot mineralbrytning eller metallframställning annat är sådan reglering som är till för att hindra skada på natur eller tredjepart.Hitta mineraler under kungsliga slottat - få rätt att gräva ut där. Det finns andra behjärtansvärda skäl till varför mineraldrift inte alltid skall tillåtas - tex. genom att man då kanske måste flytta hela sveriges huvudstad...
Nu nämner ju yrkandet tredje part så denna kritiken känns inte direkt befogen.

Calandrella
2013-10-12, 12:56
Jag ogillar yrkande B27-Y08:att Att det inte ska införas några specifika förbud mot mineralbrytning eller metallframställning annat är sådan reglering som är till för att hindra skada på natur eller tredjepart.Mineralbrytning innebär snarast per definition skada på natur (att gräva hål i marken förstör marken och för allt som växer och lever på den, för en oerhört lång tid fram över).

Calandrella
2013-10-12, 12:57
Jag ogillar yrkande B27-Y10:att Att regelverket förenklas och att det införs undantag till en del lagstiftning i syfte att underlätta för enklare geologiska undersökningar, prospektering, och brytning.Gruvor har enormt negativa konsekvenser för miljön, och hamnar ofta i konflikt med lokal- samt ursprungsbefolkningens rättigheter (d.v.s. samiska rättigheter). Jag ser ingen anledning till att Piratpartiet skulle anta en miljö- och rättighetsfientlig hållning genom att förenkla för gruvindustrin.

Calandrella
2013-10-12, 12:58
Jag ogillar yrkande B27-Y06:att Att det genomförs en översyn av lagstiftningen och de utfärdade regelverken i syfte att effektivisera handläggningstiderna för gruvetablering.Gruvor har enormt negativa konsekvenser för miljön, och hamnar ofta i konflikt med lokal- samt ursprungsbefolkningens rättigheter (d.v.s. samiska rättigheter). Jag ser ingen anledning till att Piratpartiet skulle anta en miljö- och rättighetsfientlig hållning genom att förenkla för gruvindustrin.

JorgenL
2013-10-12, 20:26
Jag gillar yrkande B27-Y04:att Att det åläggs bolagen som bedriver gruvdrift att årligen erlägga en procent avgift av brytvärdet till en statlig fond som skall täcka upp för olyckor, och negativa inverkningar på miljön som annars hade kommit skattebetalarna till last.Mineraltillgångar är en gemensam och ändlig resurs. Vi säljer den alldeles för billigt idag, sannolikt får vi in mindre pengar till staten än vad det kostar staten med infrastruktur och uppstädninge av miljön.

Henrik Brändén
2013-10-14, 10:03
Jag gillar yrkande B27-Y04:att Att det åläggs bolagen som bedriver gruvdrift att årligen erlägga en procent avgift av brytvärdet till en statlig fond som skall täcka upp för olyckor, och negativa inverkningar på miljön som annars hade kommit skattebetalarna till last.Mineraltillgångar är en gemensam och ändlig resurs. Vi säljer den alldeles för billigt idag, sannolikt får vi in mindre pengar till staten än vad det kostar staten med infrastruktur och uppstädninge av miljön.

Här föreslås inte bara att de ska betala en avgift, utan att den avgiften ska vara exakt en procent. Ska jag ställa mig bakom ett sådant detaljerat ställningstagande vill jag veta varför just en procent är en mycket mer välavvägd siffra än säg en halv procent eller tre procent. Samt att jag vill veta vad det finns för skäl för PP att ha en detaljerad åsikt om hur stor just denna avgift ska vara.

AndersLindbäck
2013-10-14, 12:26
Här föreslås inte bara att de ska betala en avgift, utan att den avgiften ska vara exakt en procent. Ska jag ställa mig bakom ett sådant detaljerat ställningstagande vill jag veta varför just en procent är en mycket mer välavvägd siffra än säg en halv procent eller tre procent. Samt att jag vill veta vad det finns för skäl för PP att ha en detaljerad åsikt om hur stor just denna avgift ska vara.

För att det efterfrågan i en valsituation. Då handlar det om sådana frågor.
Vänsterpartiet har valt 10%.

I grunden så är inte siffran huggen i sten utan kan mera ses som en viljeyttring på vilken nivå siffran bör ligga.

Peter Johansson
2013-10-15, 11:37
Vad många yrkanden.


AVSLAG PÅ DESSA Yrkande B27-Y01 Yrkande B27-Y02 B27-Y06 B27-Y07 B27-Y08 B27-Y10


Bifall på dessa Yrkande B27-Y03 Yrkande B27-Y04 B27-Y05 B27-Y09

Henrik Brändén
2013-10-15, 22:11
Jag ogillar yrkande B27-Y01:att Att satsningar på utbyggnad av järnvägen i gruvtäta områden, kritiska linjer som är i akut behov av utbyggnad för att klara dagens och framför allt morgondagens behov av tunga transporter.För detaljerat

Henrik Brändén
2013-10-15, 22:12
Jag ogillar yrkande B27-Y02:att Att det avsetts statliga medel för att möta de krav på transporter som gruvetableringen i framförallt norrland och bergslagen kräver.För detaljerat.

Henrik Brändén
2013-10-15, 22:14
Jag ogillar yrkande B27-Y03:att Att det satsas resurser på forskning för att effektivisera gruvdriftens motåtgärder mot negativa miljöaspekter.Forskning är en internationell verksamhet, och vi har ingen aning om just Sverige är det ställe där de duktigaste forskarna kring just dessa problem råkar finnas, så att det optimala är att forska på just dessa problem just här.

Henrik Brändén
2013-10-15, 22:15
Jag ogillar yrkande B27-Y04:att Att det åläggs bolagen som bedriver gruvdrift att årligen erlägga en procent avgift av brytvärdet till en statlig fond som skall täcka upp för olyckor, och negativa inverkningar på miljön som annars hade kommit skattebetalarna till last.Hur kan vi veta att just en procent är den optimalt lämpliga avgiften? Ett mindre detaljerat yrkande kan jag stödja.

AndersLindbäck
2013-10-15, 23:33
Jag har lagt yrkande B27-Y11:att att mötet antar ställningstagandet "Staten ålägger bolagen som bedriver gruvdrift att årligen erlägga skälig avgift av brytvärdet till markägare (motsvarande minst eventuell skatt på marken + minskad värdeökning pga brytningen+förlorade inkomstmöjligheter etc) , kommunen(kostnad för lokala vägar och förslitning på infrastruktur etc), landstinget(ökande kostnader för kommunikationer och sjukvård etc) och en statlig fond som ersättning för användning av marken och för att skapa en statlig fond som kan återställa gruvan om bolag går i konkurs innan de själv hinner återställa gruvan eller vid miljökatastrofer etc. "Det finns många intressenter som förlorar om en gruva byggs som måste kompenseras för detta.

JorgenL
2013-10-16, 00:45
Jag ogillar yrkande B27-Y04:att Att det åläggs bolagen som bedriver gruvdrift att årligen erlägga en procent avgift av brytvärdet till en statlig fond som skall täcka upp för olyckor, och negativa inverkningar på miljön som annars hade kommit skattebetalarna till last.Avses en avgift på 1%, eller en procentavgift? Som det är skrivet kan det vara vilket som, så vanligt som särskrivningar har blivit...

Anna Blixt
2013-10-17, 12:51
Jag ogillar yrkande B27-Y11:att att mötet antar ställningstagandet "Staten ålägger bolagen som bedriver gruvdrift att årligen erlägga skälig avgift av brytvärdet till markägare (motsvarande minst eventuell skatt på marken + minskad värdeökning pga brytningen+förlorade inkomstmöjligheter etc) , kommunen(kostnad för lokala vägar och förslitning på infrastruktur etc), landstinget(ökande kostnader för kommunikationer och sjukvård etc) och en statlig fond som ersättning för användning av marken och för att skapa en statlig fond som kan återställa gruvan om bolag går i konkurs innan de själv hinner återställa gruvan eller vid miljökatastrofer etc. "Detta ligger för långt från våra kärnfrågor. Jag förutsätter att intresset för att aktivt driva denna punkt i sådan detalj är alldeles för lågt.

Christoffer Eldengrip
2013-10-18, 08:00
Jag har lagt yrkande B27-Y12:att medlemsmötet antar ställningstagandet: satsningar på utbyggnad av järnvägen i gruvtäta områden, kritiska linjer som är i akut behov av utbyggnad för att klara dagens och framför allt morgondagens behov av tunga transporter är av stor vikt för att klara framtidens miljökrav på effektiva transporter.Formalia och en mindre förändring

Christoffer Eldengrip
2013-10-18, 08:01
Jag Jämkar bort mitt yrkande B27-Y01 till fördel för B27-Y12.

Mitt bortjämkade B27-Y01:Att satsningar på utbyggnad av järnvägen i gruvtäta områden, kritiska linjer som är i akut behov av utbyggnad för att klara dagens och framför allt morgondagens behov av tunga transporter.
B27-Y12, som jag tycker bättre om: medlemsmötet antar ställningstagandet: satsningar på utbyggnad av järnvägen i gruvtäta områden, kritiska linjer som är i akut behov av utbyggnad för att klara dagens och framför allt morgondagens behov av tunga transporter är av stor vikt för att klara framtidens miljökrav på effektiva transporter.

Formalia och en mindre förändring

Christoffer Eldengrip
2013-10-18, 08:06
Jag har lagt yrkande B27-Y13:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Statliga investeringar krävs för att möta den efterfråga på transporter som gruvetableringen i framförallt norrland och bergslagen erfodrar för att motverka ökade transporter på de befintliga vägnätet.Formalia, omformulering och förtydligande bättre kapacitet på järnvägen gör att färre transportmil med lastbilar krävs som exempel.

Christoffer Eldengrip
2013-10-18, 08:06
Jag Jämkar bort mitt yrkande B27-Y02 till fördel för B27-Y13.

Mitt bortjämkade B27-Y02:Att det avsetts statliga medel för att möta de krav på transporter som gruvetableringen i framförallt norrland och bergslagen kräver.
B27-Y13, som jag tycker bättre om: medlemsmötet antar ställningstagandet: Statliga investeringar krävs för att möta den efterfråga på transporter som gruvetableringen i framförallt norrland och bergslagen erfodrar för att motverka ökade transporter på de befintliga vägnätet.

Christoffer Eldengrip
2013-10-18, 08:12
Jag har lagt yrkande B27-Y14:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Effektivisera gruvdriftens motåtgärder mot negativa miljöaspekter är en viktig strategi i miljöarbetet och kan kräva större forskningsinsatser.Formalia och omformulering.

Christoffer Eldengrip
2013-10-18, 08:13
Jag Jämkar bort mitt yrkande B27-Y03 till fördel för B27-Y14.

Mitt bortjämkade B27-Y03:Att det satsas resurser på forskning för att effektivisera gruvdriftens motåtgärder mot negativa miljöaspekter.
B27-Y14, som jag tycker bättre om: medlemsmötet antar ställningstagandet: Effektivisera gruvdriftens motåtgärder mot negativa miljöaspekter är en viktig strategi i miljöarbetet och kan kräva större forskningsinsatser.

Christoffer Eldengrip
2013-10-18, 08:20
Jag ogillar yrkande B27-Y04:att Att det åläggs bolagen som bedriver gruvdrift att årligen erlägga en procent avgift av brytvärdet till en statlig fond som skall täcka upp för olyckor, och negativa inverkningar på miljön som annars hade kommit skattebetalarna till last.Hur kan vi veta att just en procent är den optimalt lämpliga avgiften? Ett mindre detaljerat yrkande kan jag stödja.

Nej då de är inte avsett att vara så detaljerat:facepalm: Tack för påpekandet

Christoffer Eldengrip
2013-10-18, 08:25
Jag ogillar yrkande B27-Y06:att Att det genomförs en översyn av lagstiftningen och de utfärdade regelverken i syfte att effektivisera handläggningstiderna för gruvetablering.Gruvor har enormt negativa konsekvenser för miljön, och hamnar ofta i konflikt med lokal- samt ursprungsbefolkningens rättigheter (d.v.s. samiska rättigheter). Jag ser ingen anledning till att Piratpartiet skulle anta en miljö- och rättighetsfientlig hållning genom att förenkla för gruvindustrin. Kortare handläggningstider är väll något att sträva efter? Vem tjänar på att handläggningstiderna och tiden för besked Ja eller Nej ska dra ut på tiden mer än nödvändigt?

Christoffer Eldengrip
2013-10-18, 08:34
Jag har lagt yrkande B27-Y15:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Staten ålägger bolagen som bedriver gruvdrift att årligen erlägga skälig avgift av brytvärdet till en statlig fond som skall täcka upp för olyckor, miljöpåverkan och negativa inverkningar som annars hade kommit skattebetalarna till last, i denna avgift skall även ersättning till bergstaten och markägaren bakas in.Formalia och en kompromiss mellan det ursprungliga yrkandet och inkomna motyrkande.

Christoffer Eldengrip
2013-10-18, 08:35
Jag Jämkar bort mitt yrkande B27-Y04 till fördel för B27-Y15.

Mitt bortjämkade B27-Y04:Att det åläggs bolagen som bedriver gruvdrift att årligen erlägga en procent avgift av brytvärdet till en statlig fond som skall täcka upp för olyckor, och negativa inverkningar på miljön som annars hade kommit skattebetalarna till last.
B27-Y15, som jag tycker bättre om: medlemsmötet antar ställningstagandet: Staten ålägger bolagen som bedriver gruvdrift att årligen erlägga skälig avgift av brytvärdet till en statlig fond som skall täcka upp för olyckor, miljöpåverkan och negativa inverkningar som annars hade kommit skattebetalarna till last, i denna avgift skall även ersättning till bergstaten och markägaren bakas in.

Christoffer Eldengrip
2013-10-18, 08:36
Jag har lagt yrkande B27-Y16:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Det ska genomförs en översyn av lagstiftningen för att säkerställa att gruvbolagens långsiktiga ekonomiska ansvar för de inverkningar i och på naturen som de orsakar.

Christoffer Eldengrip
2013-10-18, 08:36
Jag Jämkar bort mitt yrkande B27-Y05 till fördel för B27-Y16.

Mitt bortjämkade B27-Y05:Att det genomförs en översyn av lagstiftningen för att säkerställa att gruvbolagens långsiktiga ekonomiska ansvar för de inverkningar i och på naturen som de orsakar.
B27-Y16, som jag tycker bättre om: medlemsmötet antar ställningstagandet: Det ska genomförs en översyn av lagstiftningen för att säkerställa att gruvbolagens långsiktiga ekonomiska ansvar för de inverkningar i och på naturen som de orsakar.

Christoffer Eldengrip
2013-10-18, 08:38
Jag har lagt yrkande B27-Y17:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Det ska genomförs en översyn av lagstiftningen och de utfärdade regelverken gruvbrytning i syfte att effektivisera handläggningstiderna för gruvetablering.

Christoffer Eldengrip
2013-10-18, 08:38
Jag Jämkar bort mitt yrkande B27-Y06 till fördel för B27-Y17.

Mitt bortjämkade B27-Y06:Att det genomförs en översyn av lagstiftningen och de utfärdade regelverken i syfte att effektivisera handläggningstiderna för gruvetablering.
B27-Y17, som jag tycker bättre om: medlemsmötet antar ställningstagandet: Det ska genomförs en översyn av lagstiftningen och de utfärdade regelverken gruvbrytning i syfte att effektivisera handläggningstiderna för gruvetablering.

Christoffer Eldengrip
2013-10-18, 08:39
Jag har lagt yrkande B27-Y18:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Regelverket för prospektering och provborrning förenklas så en snabbare prospektering kan ske.

Christoffer Eldengrip
2013-10-18, 08:40
Jag Jämkar bort mitt yrkande B27-Y07 till fördel för B27-Y18.

Mitt bortjämkade B27-Y07:Att regelverket för prospektering och provborrning förenklas så en snabbare prospektering kan ske.
B27-Y18, som jag tycker bättre om: medlemsmötet antar ställningstagandet: Regelverket för prospektering och provborrning förenklas så en snabbare prospektering kan ske.

Christoffer Eldengrip
2013-10-18, 08:42
Jag har lagt yrkande B27-Y19:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Regelverket ska förenklas och det införs undantag till en del lagstiftning i syfte att underlätta för enklare geologiskaundersökningar, prospektering, och brytning i begränsad skala.

Christoffer Eldengrip
2013-10-18, 08:42
Jag Jämkar bort mitt yrkande B27-Y10 till fördel för B27-Y19.

Mitt bortjämkade B27-Y10:Att regelverket förenklas och att det införs undantag till en del lagstiftning i syfte att underlätta för enklare geologiska undersökningar, prospektering, och brytning.
B27-Y19, som jag tycker bättre om: medlemsmötet antar ställningstagandet: Regelverket ska förenklas och det införs undantag till en del lagstiftning i syfte att underlätta för enklare geologiskaundersökningar, prospektering, och brytning i begränsad skala.

Christoffer Eldengrip
2013-10-18, 08:45
Jag har lagt yrkande B27-Y20:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Det ska inte finnas några specifika förbud mot mineralbrytning eller metallframställning annat är sådan reglering som är till för att hindra skada på natur eller tredjepart.

Christoffer Eldengrip
2013-10-18, 08:46
Jag Jämkar bort mitt yrkande B27-Y08 till fördel för B27-Y20.

Mitt bortjämkade B27-Y08:Att det inte ska införas några specifika förbud mot mineralbrytning eller metallframställning annat är sådan reglering som är till för att hindra skada på natur eller tredjepart.
B27-Y20, som jag tycker bättre om: medlemsmötet antar ställningstagandet: Det ska inte finnas några specifika förbud mot mineralbrytning eller metallframställning annat är sådan reglering som är till för att hindra skada på natur eller tredjepart.

Christoffer Eldengrip
2013-10-18, 08:55
Jag har lagt yrkande B27-Y21:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Staten ålägger bolagen som bedriver gruvdrift att årligen erlägga skälig avgift av brytvärdet till en statlig fond som skall täcka upp för olyckor, miljöpåverkan och negativa inverkningar som annars hade kommit skattebetalarna till last, i denna avgift skall även ersättning till bergstaten och markägaren, kommun och region bakas in den.

Christoffer Eldengrip
2013-10-18, 08:56
Jag Jämkar bort mitt yrkande B27-Y15 till fördel för B27-Y21.

Mitt bortjämkade B27-Y15:medlemsmötet antar ställningstagandet: Staten ålägger bolagen som bedriver gruvdrift att årligen erlägga skälig avgift av brytvärdet till en statlig fond som skall täcka upp för olyckor, miljöpåverkan och negativa inverkningar som annars hade kommit skattebetalarna till last, i denna avgift skall även ersättning till bergstaten och markägaren bakas in.
B27-Y21, som jag tycker bättre om: medlemsmötet antar ställningstagandet: Staten ålägger bolagen som bedriver gruvdrift att årligen erlägga skälig avgift av brytvärdet till en statlig fond som skall täcka upp för olyckor, miljöpåverkan och negativa inverkningar som annars hade kommit skattebetalarna till last, i denna avgift skall även ersättning till bergstaten och markägaren, kommun och region bakas in den.

Christoffer Eldengrip
2013-10-18, 08:58
Jag har dragit tillbaka yrkande B27-Y09: Att det införs en brytskatt som skall komma markägare, kommun och region till del för de negativa inverkningar som eventuell gruvdrift kan orsaka och täcka upp för de initiala investeringskostnader som krävs vid en gruvetablering hos de övriga samhället.

Christoffer Eldengrip
2013-10-18, 08:59
Jag gillar yrkande B27-Y21:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Staten ålägger bolagen som bedriver gruvdrift att årligen erlägga skälig avgift av brytvärdet till en statlig fond som skall täcka upp för olyckor, miljöpåverkan och negativa inverkningar som annars hade kommit skattebetalarna till last, i denna avgift skall även ersättning till bergstaten och markägaren, kommun och region bakas in den.B27-Y09 finns inbakad i detta yrkande.

AndersLindbäck
2013-10-19, 12:44
Jag ogillar yrkande B27-Y12:att medlemsmötet antar ställningstagandet: satsningar på utbyggnad av järnvägen i gruvtäta områden, kritiska linjer som är i akut behov av utbyggnad för att klara dagens och framför allt morgondagens behov av tunga transporter är av stor vikt för att klara framtidens miljökrav på effektiva transporter.Järnväg bör byggas pga faktiskt behov

AndersLindbäck
2013-10-19, 12:45
Jag gillar yrkande B27-Y13:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Statliga investeringar krävs för att möta den efterfråga på transporter som gruvetableringen i framförallt norrland och bergslagen erfodrar för att motverka ökade transporter på de befintliga vägnätet.Staten ansvarar för utbyggnaden av järnvägar.

AndersLindbäck
2013-10-19, 12:46
Jag ogillar yrkande B27-Y20:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Det ska inte finnas några specifika förbud mot mineralbrytning eller metallframställning annat är sådan reglering som är till för att hindra skada på natur eller tredjepart.Onödigt yrkande.

AndersLindbäck
2013-10-19, 12:48
Jag ogillar yrkande B27-Y18:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Regelverket för prospektering och provborrning förenklas så en snabbare prospektering kan ske.Malmen finns kvar även om det tar 3 månader extra innan man provborrar. Miljöprövning tar normalt tid och det bör nog få ta det med tanke på det stora förändrinar av landskapet som en gruva utgör.

AndersLindbäck
2013-10-19, 12:49
Jag ogillar yrkande B27-Y17:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Det ska genomförs en översyn av lagstiftningen och de utfärdade regelverken gruvbrytning i syfte att effektivisera handläggningstiderna för gruvetablering.För många småyrkanden slå ihop.

AndersLindbäck
2013-10-19, 12:57
Jag har lagt yrkande B27-Y22:att mötet antar ställningstagandet "Gruvnäringen är viktig för sverige och vi behöver bra regler som skyddar miljön samt markägaren och statens rättigheter och leder till en fortsatt stark och livskraftig gruvnäring. "Gruvnäringen är en av de viktiga näringarna i sverige och har varit under många århundranden. Falu koppargruva och sala silvargruva etc har varit viktiga för att skapa ett rikt land.

AndersLindbäck
2013-10-19, 13:04
Jag har lagt yrkande B27-Y23:att mötet antar ställningstagandet "Staten skall kräva en adekvat avgift från gruvägare för att kunna kompensera kostnader för infrastruktur, markägarens kompensation och att gruvägare tar den mineralrika malmen från sveriges berg. "Staten bör ålägger bolagen som bedriver gruvdrift att årligen erlägga skälig avgift av brytvärdet till markägare (motsvarande minst eventuell skatt på marken + minskad värdeökning pga brytningen+förlorade inkomstmöjligheter etc) , kommunen(kostnad för lokala vägar och förslitning på infrastruktur etc), landstinget(ökande kostnader för kommunikationer och sjukvård etc) och en statlig fond som ersättning för användning av marken och för att skapa en statlig fond som kan återställa gruvan om bolag går i konkurs innan de själv hinner återställa gruvan eller vid miljökatastrofer etc. Hur hög avgiften bör vara bör utredans ytterligare men borde vara högre än idag - summan som tas ut idag räcker inte mycker mer än till att bekosta omkostnaderna för att administrera den.

AndersLindbäck
2013-10-19, 13:04
Jag har dragit tillbaka yrkande B27-Y11: att mötet antar ställningstagandet "Staten ålägger bolagen som bedriver gruvdrift att årligen erlägga skälig avgift av brytvärdet till markägare (motsvarande minst eventuell skatt på marken + minskad värdeökning pga brytningen+förlorade inkomstmöjligheter etc) , kommunen(kostnad för lokala vägar och förslitning på infrastruktur etc), landstinget(ökande kostnader för kommunikationer och sjukvård etc) och en statlig fond som ersättning för användning av marken och för att skapa en statlig fond som kan återställa gruvan om bolag går i konkurs innan de själv hinner återställa gruvan eller vid miljökatastrofer etc. "

AndersLindbäck
2013-10-19, 13:11
Jag ogillar yrkande B27-Y13:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Statliga investeringar krävs för att möta den efterfråga på transporter som gruvetableringen i framförallt norrland och bergslagen erfodrar för att motverka ökade transporter på de befintliga vägnätet.För precist mot gruvnäräringen - borde vara mera generellt för alla områden. Vi har redan ett generellt uttalande om bättre järnväg i våra sakfrågor som man kan använda för att rättfärdiga satsning på transporter för gruvindustring.

AndersLindbäck
2013-10-19, 13:12
Jag ogillar yrkande B27-Y21:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Staten ålägger bolagen som bedriver gruvdrift att årligen erlägga skälig avgift av brytvärdet till en statlig fond som skall täcka upp för olyckor, miljöpåverkan och negativa inverkningar som annars hade kommit skattebetalarna till last, i denna avgift skall även ersättning till bergstaten och markägaren, kommun och region bakas in den.Markägare etc bör även de ersättas. Denna är för specifik bara för miljöåtgärder i stället för den mera generella som jag skrivit i frågan.

AndersLindbäck
2013-10-19, 13:20
Gruvnäringen och den stålindustri som finns i sverige är viktig exportindustri som dels försörjer många men även är viktig för Sverige som industrination.

Sala silvergruva och falu koppargruva etc det har många hundratals år funnits gruvdrift i sverige och den har varit viktig i att skapa ett rikt land.

För vårt fortsatta välstånd är gruvnäringen en viktig beståndsdel och därmed så behöver även Piratpartiet ha en bra näringspolitik inom området. Speciellt som det finns partier som kommer profiliera sig i frågan i valet.

Har därför skrivit två yrkanden om behovet av en stark gruvnäring som samtidigt hjälper skapar ett rikt sverige. För en näringspolitisk talesperson vore det bra om vi har ställningstaganden om en av sveriges viktigaste exportindustrier.

Calandrella
2013-10-24, 14:04
Jag ogillar yrkande B27-Y17:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Det ska genomförs en översyn av lagstiftningen och de utfärdade regelverken gruvbrytning i syfte att effektivisera handläggningstiderna för gruvetablering.Gruvor har enormt negativa konsekvenser för miljön, och hamnar ofta ikonflikt med lokal- samt ursprungsbefolkningens rättigheter (d.v.s.samiska rättigheter). Jag ser ingen anledning till att Piratpartietskulle anta en miljö- och rättighetsfientlig hållning genom att förenklaför gruvindustrin.

Calandrella
2013-10-24, 14:06
Jag ogillar yrkande B27-Y20:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Det ska inte finnas några specifika förbud mot mineralbrytning eller metallframställning annat är sådan reglering som är till för att hindra skada på natur eller tredjepart.Mineralbrytning innebär snarast per definition skada på natur (att gräva hål i marken förstör marken och för allt som växer och lever på den, för en oerhört lång tid fram över).

AndersLindbäck
2013-10-24, 21:15
Jag gillar yrkande B27-Y22:att mötet antar ställningstagandet "Gruvnäringen är viktig för sverige och vi behöver bra regler som skyddar miljön samt markägaren och statens rättigheter och leder till en fortsatt stark och livskraftig gruvnäring. "Gruvorna, skogen och vår industri är grunden för sverige välstånd.

AndersLindbäck
2013-10-24, 21:19
Jag gillar yrkande B27-Y23:att mötet antar ställningstagandet "Staten skall kräva en adekvat avgift från gruvägare för att kunna kompensera kostnader för infrastruktur, markägarens kompensation och att gruvägare tar den mineralrika malmen från sveriges berg. "Gruvorna, skogen och vår industri är grunden för sverige välstånd. Detta kommer vi frågas om i valet så gör livet enkelt för valarbetarna.

Calandrella
2013-11-10, 22:20
Jag ogillar yrkande B27-Y22:att mötet antar ställningstagandet "Gruvnäringen är viktig för sverige och vi behöver bra regler som skyddar miljön samt markägaren och statens rättigheter och leder till en fortsatt stark och livskraftig gruvnäring. "Gruvor har enormt negativa konsekvenser för miljön, och hamnar ofta i konflikt med lokal- samt ursprungsbefolkningens rättigheter (d.v.s.samiska rättigheter). Jag ser ingen anledning till att Piratpartiet skulle anta en miljö- och rättighetsfientlig hållning genom att anse att verka för en "fortsatt stark och livskraftig" gruvnäring.

AndersLindbäck
2013-11-11, 03:17
Jag ogillar yrkande B27-Y22:att mötet antar ställningstagandet "Gruvnäringen är viktig för sverige och vi behöver bra regler som skyddar miljön samt markägaren och statens rättigheter och leder till en fortsatt stark och livskraftig gruvnäring. "Gruvor har enormt negativa konsekvenser för miljön, och hamnar ofta i konflikt med lokal- samt ursprungsbefolkningens rättigheter (d.v.s.samiska rättigheter). Jag ser ingen anledning till att Piratpartiet skulle anta en miljö- och rättighetsfientlig hållning genom att anse att verka för en "fortsatt stark och livskraftig" gruvnäring.

Skrivningar som " vi behöver bra regler som skyddar miljön" är fel ?

Fredrik Waller
2013-11-12, 18:57
Jag gillar yrkande B27-Y21:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Staten ålägger bolagen som bedriver gruvdrift att årligen erlägga skälig avgift av brytvärdet till en statlig fond som ska täcka upp för olyckor, miljöpåverkan och negativa inverkningar som annars hade kommit skattebetalarna till last, i denna avgift ska även ersättning till bergstaten och markägaren, kommun och region bakas in den.I Sverige betalas en löjligt låg avgift för att få bryta mineral. Det finns länder där man har en avgift på både 10 och 20 % beroende på mineral. Minerallagen har urholkats på ett forcerat sätt de senaste åren. Närmast ett beställningsverk. Avgiften ska inte bara vara skälig. Den ska vara minst lika hög som i andra länder där gruvnäringen tycks kunna bära de avgifterna.

Fredrik Waller
2013-11-12, 18:59
Jag ogillar yrkande B27-Y17:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Det ska genomförs en översyn av lagstiftningen och de utfärdade regelverken gruvbrytning i syfte att effektivisera handläggningstiderna för gruvetablering.Det här är en process som inte behöver snabbas på. Snarare tvärtom.

Fredrik Waller
2013-11-12, 19:02
Jag ogillar yrkande B27-Y18:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Regelverket för prospektering och provborrning förenklas så en snabbare prospektering kan ske.Även här. Processen behöver inte jagas på. Redan idag tas dåliga beslut över huvudet på Länsstyrelser, kommuner och markägare. De ska inte köras över ännu mer. Känns nästan som ett beställningsyrkande av ett gruvbolag.

Fredrik Waller
2013-11-12, 19:08
Jag gillar yrkande B27-Y23:att mötet antar ställningstagandet "Staten ska kräva en adekvat avgift från gruvägare för att kunna kompensera kostnader för infrastruktur, markägarens kompensation och att gruvägare tar den mineralrika malmen från sveriges berg. "Ja det är minst sagt rimligt. Låt mig även påminna om att mineraler i marken är en ändlig resurs. Och att orörd mark även den är en ändlig resurs.