handdator

Visa fullständig version : Extrainsatt årsmöte 6/10 2013


Cernael
2013-10-06, 14:10
Mötesprotokoll, extrainsatt årsmöte, TänkUP.

Tid och plats:
6/10 2013, 13:37, irc.piratpartiet.se#tankup

Dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Justering av röstlängd och eventuella adjungeringar
4. Val av mötets ordförande
5. Val av mötets sekreterare
6. Val av två personer att justera protokollet
7. Revisorernas berättelse för förra året
8. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
9. Mötets avslutande

Närvarande samt röstberättigade:
Klara Tovhult
Tomas Kronvall
Erik Einarsson

1. Klara öppnar mötet.

2. Mötet finner sig vara behörigt kallat.

3. Röstländen justeras enligt ovan.

4. Tomas väljs till mötesordförande.

5. Tomas väljs till mötessekreterare.

6. Klara och Erik väljs till justerare.

7. Revisionsberättelsen (bilaga 1) läggs till handlingarna.

8. Avgående styrelse beviljades ansvarsfrihet. Klara och Tomas valde att inte delta i beslutet, pga. att de satt i sagda styrelse.

9. Mötet avslutades 13:56.


Bilaga 1:
Revisorn har granskat styrelsens arbete och lämnar nu denna revisionsberättelse. Jag har tittat på föreningens ekonomi och gått igenom styrelsens protokoll och andra handlingar som visar hur styrelsen har skött sitt uppdrag. Ekonomin är skött med ordning och noggrannhet. Jag ser inga problem i hur styrelsen har skött sig.
Jag föreslår årsmötet: att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

klara
2013-10-06, 14:13
Mötesprotokoll, extrainsatt årsmöte, TänkUP.

Tid och plats:
6/10 2013, 13:37, irc.piratpartiet.se#tankup

Dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Justering av röstlängd och eventuella adjungeringar
4. Val av mötets ordförande
5. Val av mötets sekreterare
6. Val av två personer att justera protokollet
7. Revisorernas berättelse för förra året
8. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
9. Mötets avslutande

Närvarande samt röstberättigade:
Klara Tovhult
Tomas Kronvall
Erik Einarsson

1. Klara öppnar mötet.

2. Mötet finner sig vara behörigt kallat.

3. Röstländen justeras enligt ovan.

4. Tomas väljs till mötesordförande.

5. Tomas väljs till mötessekreterare.

6. Klara och Erik väljs till justerare.

7. Revisionsberättelsen (bilaga 1) läggs till handlingarna.

8. Avgående styrelse beviljades ansvarsfrihet. Klara och Tomas valde att inte delta i beslutet, pga. att de satt i sagda styrelse.

9. Mötet avslutades 13:56.


Bilaga 1:
Revisorn har granskat styrelsens arbete och lämnar nu denna revisionsberättelse. Jag har tittat på föreningens ekonomi och gått igenom styrelsens protokoll och andra handlingar som visar hur styrelsen har skött sitt uppdrag. Ekonomin är skött med ordning och noggrannhet. Jag ser inga problem i hur styrelsen har skött sig.
Jag föreslår årsmötet: att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

Justeras