handdator

Visa fullständig version : Motion B31: Sakpolitik: Rättspolitik: Dråp [avslagen]


Mötespresidiet
2013-10-06, 20:58
Danmark har en konstitution som ger dig som person måste hælpe en landsman i nöd,
i den mån detta inte medför risk för ditt liv.
Med denna bas, bildas det ett antal lagar.
En av dessa lagar behandlar straff,
om du ser en annan dör och inte har hjälpt till att rädda denna.
En av dessa lagar behandlar straff,
om du ser en annan dör och ni INTE har hjälpt till att rädda denna.
Denna lag innehåller också sådana handlingar, där man omedvetet begår brott
som involverar en annan människa dör, men kan inte direkt tillskrivas vara överlagt mord.
Allmän beskrivning: oaktsamt mandråp (dråp)
straffet för sådan är upp till ca. 6 års fängelse.
vilket är något lägre än för den direkta mord.
Jag förstår att Sverige inte har någon sådan lagstiftning!
Detta förklarar varför en kompis och knarklangare kunde gå ostraffade,
efter att ha sålt drogen och såg sin vän dö av detta utan att kalla på hjälp.
Detta kan läsas i en tidning som jag fick tag på,
när jag pendlade mellan Danmark och Sverige.
Hade han varit danskt, skulle han ha blivit straffad oavsett om han var bosatt i Danmark eller Sverige.
Danska lagstiftningen säkerställer att danskarna straffas när de sätter foten på dansk mark.
Eller de kan levereras till DK för brott som begåtts i Danmark.
Jag är förvånad över att Sverige inte har en lag som: oaktsamt mandråp (dråp)
Jag skriver det här, eftersom det är här att många ser det.
Jag skulle vilja PP tar upp detta som en punkt , motion m.m.

flintberg
2013-10-07, 20:59
Kan ni utveckla hur denna skulle stå i relation till "vållande till annans död"?

Anton Nordenfur
2013-10-07, 21:01
Detta diskuterades med motionären i facebookgruppen häromdagen, och jag fick intrycket att han efter juridiska upplysningar själv upptäckte att lagen han föreslår redan finns.

Henrik Brändén
2013-10-07, 21:44
Vi beslöt på höstmötet 2011 behandla sakpolitik så att medlemsmötet antar ställningstaganden, som sedan ställs samman i en lista, och används av styrelsen för att skriva sakpolitiska program. De ställningstaganden som tagits under de senaste tre mötena har alla skett genom yrkanden på formen

att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Oaktsamt mandråp (dråp) ska göras till ett brott."

Så länge yrkanden ser ut på det sättet blir det tydligt exakt vilken text som ska föras in i listan över ställningstaganden, och den som upprättar listan behöver inte göra några egna tolkningar av saken. Jag skulle därför vädja till motionären att justera sina yrkanden till den formen.

AndersLindbäck
2013-10-07, 23:19
Jag ogillar yrkande B31-Y01:att att PP antar oaktsamt mandråp (dråp) som en del av partiet politik.
Och jobbar för att få detta som svensk lag.Finns redan en mängd olika straff för när man tar någon annans liv av någon orsak: mord, dråp, vållande till annans död etc.

JPAnderson
2013-10-07, 23:42
Jag ogillar yrkande B31-Y01:att att PP antar oaktsamt mandråp (dråp) som en del av partiet politik.
Och jobbar för att få detta som svensk lag.I svensk lag definieras dråp enligt tredje kapitlets andra paragraf i brottsbalken som den lindrigare formen av mord...

Brottsbalkens 3:e kapitel, 2:a paragrafen: "Är brott som i 1 § sägs med hänsyn till de omständigheter som föranlett gärningen eller eljest att anse som mindre grovt, dömes för dråp till fängelse, lägst sex och högst tio år."


Så ja, om jag förstår motionärens intention rätt så finns redan denna lagstiftning.

Henrik Brändén
2013-10-08, 10:13
Letar man lite på danska webbsidor tycks det som att i praktiken döms folk för brottet uagtsomt drab framför allt vid vapen- och trafikolyckor, dvs i samma sammanhang som man i Sverige döms för vållande till annans död.

"Vållande till annans död" används dock bara om man genom aktivt handlande blivit orsak till annans död. (aktiv oaktsamhet). Enligt motionstexten kan man dock i Danmark bli dömd även om man genom att underlåta att handla blivit orsak till annans död (passiv oaktsamhet).

Det är förvisso en intressant fråga om lagen bör ålägga oss att försöka rädda andras liv, eller bara förbjuda oss att göra aktiva saker som kan leda till att andra dör. Frågan är dock om det är en viktig fråga för partiet inför valet.

JorgenL
2013-10-11, 01:18
Jag ogillar yrkande B31-Y01:att PP antar oaktsamt mandråp (dråp) som en del av partiets politik, och jobbar för att få detta som svensk lag.Jag antar att motionärens avsikt inte är att vi ska anta dråp som en del av partiets politik, utan gör här den välvilligare tolkningen att det ska införas som brott i svensk lag.;)

Det motionären efterlyser finns redan i svensk lag i form av "Vållande till annans död", såvida inte avsikten är att även straffbelägga att inte försöka ingripa när någon riskerar att dö, men det framgår i så fall inte av yrkandet.

PiratPendlerProtestant
2013-10-16, 18:01
Jag har dragit tillbaka yrkande B31-Y01: PP antar oaktsamt mandråp (dråp) som en del av partiets politik, och jobbar för att få detta som svensk lag.

Christoffer Eldengrip
2013-10-18, 09:10
Jag har lagt yrkande B31-Y02:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Den som av underlåtenhet och utan uppenbar risk för eget liv och hälsa avstår att undsätta en annan människa och förhindra eller försöka förhindra hens avlidande inom Sverige skall kunna straffas för vållande till annans död.Vet inte om de var detta som motionären syftade på. Men jag tycker det är en viktig frågeställning som partiet bör ta ställning till antingen för eller emot. Ska det vara straffbart att avsiktligt avstå en handling som kan rädda en annan människas liv?

Christoffer Eldengrip
2013-10-18, 09:14
Vet inte om de var detta som motionären syftade på. Men jag tycker det är en viktig frågeställning som partiet bör ta ställning till antingen för eller emot. Ska det vara straffbart att avsiktligt avstå en handling som kan rädda en annan människas liv? Därför valde jag att lägga detta yrkande B31-Y02:. Personligen ser jag stora problem med en sådan lagstiftning då den öppnar upp för väldigt många godtyckliga bedömningar om ansvarsfrågor och jag tror det kan leda till en i förlägningen osäkrare rättsstat. Därför kommer jag rösta mot.

Tommten
2013-10-19, 09:18
Jag ogillar yrkande B31-Y02:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Den som av underlåtenhet och utan uppenbar risk för eget liv och hälsa avstår att undsätta en annan människa och förhindra eller försöka förhindra hens avlidande inom Sverige skall kunna straffas för vållande till annans död.Jag tror att en så kallad "civilkuragelag" som detta handlar om skulle minska människors benägenhet att anmäla och vittna om övergrepp och olyckshändelser då de kan vara oroliga för att de själva kommer att bli bestraffad för att inte ha gjort tillräckligt för att hjälpa till.

Detta kan späs på av att det är vanligt att gå i tankarna "Kunde jag ha gjort på ett annat sätt för att förhindra detta hemska" och gräma sig över och tänka att det var ens eget fel om man har varit med om eller bevittnat något traumatiskt som slutar illa. Det är mänskligt.

Människor som har varit med om trauman behöver hjälp och vård, inte rädsla för att bli bestraffad.

JorgenL
2013-10-26, 17:49
Jag ogillar yrkande B31-Y02:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Den som av underlåtenhet och utan uppenbar risk för eget liv och hälsa avstår att undsätta en annan människa och förhindra eller försöka förhindra hens avlidande inom Sverige ska kunna straffas för vållande till annans död.Avslag. Man kan inte lagstifta fram medmänsklighet eller mod.
Brottet "vållande till annans död" kan redan idag användas om det handlar om uppsåtlig passivitet eller likgiltighet, det finns ingen anledning att skapa en situation där folk blir osäkra över vilka personliga risker de förväntas utsätta sig för för att inte begå lagbrott.