handdator

Visa fullständig version : Motion B06: Sakpolitik: EU: Demokrati i EU [bifallen]


Mötespresidiet
2013-10-06, 23:25
Sedan det senaste valet till Europaparlametet har det i praktiken skett vissa förändringar i maktrelationerna inom EU. På grund av den pågående eurokrisen och valet att sätta krisländerna under vad som i praktiken är tvångsförvaltning av den så kallade Troikan, har makt skiftat till de institutioner som är representerade inom Troikan. Dessa är Internationella valutafonden (IMF), EUs kommission och Europeiska centralbanken (ECB). Av dessa är de två sistnämnda EU-institutioner. Som delar av troikan har de stort inflytande över vissa medlemsländers regeringar. Det är också i praktiken medlemsländernas regeringar som utser representanterna för respektive land i kommissionen, genom att ministerrådet nominerar kommissionärerna och ECB. I ECB sker det genom att medlemsländernas regeringar tillsätter de centralbankschefer som utgör den största delen av ECB:s råd (Governing Council på engelska) samt genom att ministerrådet har största inflytandet vid tillsättningen av centralbankscheferna som utgör ECB:s direktion, som i sin tur också sitter med rösträtt ECB:s råd.

En smula komplicerat, men för att summera så utser regeringarna i praktiken både kommissionen och de styrande organen i ECB. När regeringar ställs under tvångsförvaltning av Troikan, innebär det att både kommissionen och ECB får direkt makt över de som tillsätter dem. Vilket kortsluter demokratin och alltså är dåligt.

Om nu länder ska tvångsförvaltas av EU så är det ännu viktigare än tidigare att EU demokratiseras så att medborgarna kan ställa tvångsförvaltarna till ansvar. Regeringar och centralbanksfullmäktigen tillsätts normalt av folkvalda parlament (som tex i Sverige), i de fall regeringen inte väljs direkt. Så därför yrkar jag att vi ska tycka att det ska gälla även på EU-nivå.

AndersLindbäck
2013-10-07, 21:28
Jag ogillar yrkande B06-Y01:att Att Piratpartiet antar som ståndpunkt att EUs kommission ska ställas under Europaparlametents kontroll genom att Europaparlamentet får makten att nominera, tillsätta och avsätta kommissionärerna.EU parlamentet tillsätter formellt EU kommissionen. (dvs detta gäller redan idag)

AndersLindbäck
2013-10-07, 22:12
EU består av 3 viktiga delar.

EU parlamentet - folkvalda i EU valet.

Ministerrådet - består av ministrar från alla EU-länderna. Består av ministrar från de regeringear som respektive land valt in i sina nationella parlament.

Kommissionen - består av en person per EU land som nominerats av sitt eget land via ministerådet. Kommissionen utfrågas och godkänns av EU parlamentet innan den tillträder.

Sedan finns det ett antal EU-institutioner som t.ex. EU domstolen och ECB etc.

ECB direktörer tillsätts formellt av ministerådet men EU parlamentat måste rådfrågas innan tillsättandet.


Så det som efterfrågas finns till stor del redan idag. Skulle nomieringen av kommissionen göras via euparlamentet är tyvärr chansen stor att sverige inte får någon eu-kommisionär.

Henrik Brändén
2013-10-08, 08:06
Det här förslaget går ut på att EU ska ta ett stort steg i riktning mot ett parlamentaristiskt styrelsesätt, att den verkställande och förslagsställande makten läggs direkt under den folkvalda, och är beroende av att vara accepterad av denna.

Det ligger helt i linje med de mer principiella åsikter vi antagit, då vi ställt oss bakom parlamentarismens princip, och krävt att mer makt i EU ska läggas i de folkvalda organens händer.

Samtidigt innebär det ett ordentligt steg från mellanstatlighet till överstatlighet i EU. Istället för en kommission dit var stat får nominera en person skulle vi få en kommission, som i sin helhet får sitt mandat från det för hela unionen gemensamma parlamentet. Ett ytterligare steg mot EU som en superstat för Europa, där medlemsstaterna får allt mindre att säga till om i unionen.

Peter Johansson
2013-10-10, 10:56
Bifall på båda yrkandena!

Men har en fråga
Vilken möjlighet har parlamentarikerna för de krisländer som hamnat under förvaltning att avsätta denna trojka för att de inte gillar de åtstramningar som genomförs?

AndersLindbäck
2013-10-11, 10:34
Jag ogillar yrkande B06-Y01:att Piratpartiet antar som ståndpunkt att EUs kommission ska ställas under Europaparlametents kontroll genom att Europaparlamentet får makten att nominera, tillsätta och avsätta kommissionärerna.Överför makt från riksdagen till EU parlamentet. Jag tror inte motionären hade den avsikten.

AndersLindbäck
2013-10-11, 10:36
Jag ogillar yrkande B06-Y02:att Piratpartiet antar som ståndpunkt att Europeiska centralbanken (ECB) ska ställas under Europaparlametents kontroll genom att Europaparlamentet får makten att nominera, tillsätta och avsätta ledamöterna i ECB:s råd och direktion.Överför makt från riksdag till EU parlament. Sveriges röst i ministerådet bestäms i riksdagens EU-nämnd. Genom detta beslut så får inte riksdagen vara med och bestämma.

Mab
2013-10-17, 05:17
Jag ogillar yrkande B06-Y01:att Piratpartiet antar som ståndpunkt att EUs kommission ska ställas under Europaparlametents kontroll genom att Europaparlamentet får makten att nominera, tillsätta och avsätta kommissionärerna.Om Europaparlamentet fick ansvaret för kommissionen skulle den kreativa debatt som faktiskt försigår här smulas sönder på nolltid och vi skulle få exakt samma destruktiva blockpolitik som de flesta nationella parlament lider av.

Vidare så skulle skyddet för små nationer att finnas representerade i kommissionen försvinna om makten fördes över till parlamentet. Vi skulle se en kommission som väldigt sällan innehöll en svensk kommissionär, och de baltiska staterna skulle nog aldrig få några kommissionärer. Jag tvivlar på att det är ett steg som skulle uppskattas av medlemsländer.

Slutligen så tror jag det är kontraproduktivt att ha detaljerade åsikter om hur EU ska organiseras samtidigt som vi har ett ställningstagande om att ett nytt fördrag bör arbetas fram i en paneuropeisk process som involverar medborgarna.

TeirdeZ
2013-10-17, 20:45
Jag gillar yrkande B06-Y01:att Piratpartiet antar som ståndpunkt att EUs kommission ska ställas under Europaparlametents kontroll genom att Europaparlamentet får makten att nominera, tillsätta och avsätta kommissionärerna.Låter helt rimligt. Vi rör oss delvis i den riktningen redan men det finns anledning att stödja det.

TeirdeZ
2013-10-17, 20:50
Jag ogillar yrkande B06-Y01:att Piratpartiet antar som ståndpunkt att EUs kommission ska ställas under Europaparlametents kontroll genom att Europaparlamentet får makten att nominera, tillsätta och avsätta kommissionärerna.Om Europaparlamentet fick ansvaret för kommissionen skulle den kreativa debatt som faktiskt försigår här smulas sönder på nolltid och vi skulle få exakt samma destruktiva blockpolitik som de flesta nationella parlament lider av.

Vidare så skulle skyddet för små nationer att finnas representerade i kommissionen försvinna om makten fördes över till parlamentet. Vi skulle se en kommission som väldigt sällan innehöll en svensk kommissionär, och de baltiska staterna skulle nog aldrig få några kommissionärer. Jag tvivlar på att det är ett steg som skulle uppskattas av medlemsländer.

Slutligen så tror jag det är kontraproduktivt att ha detaljerade åsikter om hur EU ska organiseras samtidigt som vi har ett ställningstagande om att ett nytt fördrag bör arbetas fram i en paneuropeisk process som involverar medborgarna.

Varför skulle man inte kunna begränsa parlamentets frihet i hur de utser kommissionen? Man kan t ex ha ett krav på att parlamentet ska utse en kommissionär per medlemsland. Det vi däremot kommer få är en mycket tydligare koppling mellan parlamentets majoriteter och kommissionens president.

I dagsläget är det ju medlemsländerna som bestämmer kommissionens utformande, vilket gör att de ofta väljer svaga kommissionärer som inte kan leda i syfte att undergräva unionens handingskraft. Som resultat får vi en hattig, velig och oriktad kommission som släpper ifrån sig skit istället för tydliga förslag.

Kristofer Pettersson
2013-10-18, 10:50
Varför skulle man inte kunna begränsa parlamentets frihet i hur de utser kommissionen? Man kan t ex ha ett krav på att parlamentet ska utse en kommissionär per medlemsland. Det vi däremot kommer få är en mycket tydligare koppling mellan parlamentets majoriteter och kommissionens president.

Det här låter lite som en självmotsägelse. Om du begränsar parlamentets frihet och bestämmer hur fördelningen ska se ut som kommer det leda till att fördelningen i parlamentet inte motsvarar fördelningen i kommissionen.


I dagsläget är det ju medlemsländerna som bestämmer kommissionens utformande, vilket gör att de ofta väljer svaga kommissionärer som inte kan leda i syfte att undergräva unionens handingskraft. Som resultat får vi en hattig, velig och oriktad kommission som släpper ifrån sig skit istället för tydliga förslag.

Du motiverar inte tillräckligt tydligt varför medlemsländerna inte har kompetens att utse kommissionen. Jag är förvirrad. :-(

Henrik Brändén
2013-10-18, 11:35
Den här diskussionen gäller som sagt i grunden om vi ska ta ett stort steg mot överstatlighet.

Om de frågor vi samlats i Piratpartiet för att bevaka är dem som handlar om informationsfrihet och övervakning borde rimligen en viktig fråga vara vilken av modellerna som är bäst för att driva en framsynt linje i våra frågor.

Vad gäller övervakning sitter medlemsländernas regeringar nära lierade med medlemsländernas underrätte-/säkerhetstjänster, och deras öppna och/eller hemliga avtal med USA. EU har däremot inget försvar, och därför ingen säkerhetstjänst, och befinner sig därför längre ifrån de olika säkerhetstjänsternas möjligheter att trycka på och påverka. Det är ingen slump att det under senare år varit kommissionär Reding som försökt sätta koppel på och gränser för övervakarna, och regeringar som sedan försökt torpedera hennes förslag. Ju längre makten i unionen kommer från medlemsmländernas regeringar, desto längre kommer den från säkerhetstjänsternas inflytande.

AndersLindbäck
2013-10-18, 13:21
Ju längre makten i unionen kommer från medlemsmländernas regeringar, desto längre kommer den från säkerhetstjänsternas inflytande.

Samtidigt så är det EU som infört IPRED, DLD, SWIFT, flygpassaserar data till USA etc.

Gräset är inte grönare på andra sidan.

Det faktum att det funnits bra eu kommissionärer inom våra områden har på intet sätt hjälpt då de inte har haft något att säga till om.

Om vill vill få uppmärksamhet för de frågor som partiet driver så är det mycket bättre om de behandlas i riksdagen än i EU.

Henrik Brändén
2013-10-19, 16:39
Samtidigt så är det EU som infört IPRED, DLD, SWIFT, flygpassaserar data till USA etc.

Gräset är inte grönare på andra sidan.

Det faktum att det funnits bra eu kommissionärer inom våra områden har på intet sätt hjälpt då de inte har haft något att säga till om.

Om vill vill få uppmärksamhet för de frågor som partiet driver så är det mycket bättre om de behandlas i riksdagen än i EU.

Därmed hoppas jag vi fått på pränt de viktigaste argumenten för och emot det här förlaget ur Piratpartiets perspektiv.

Henrik Brändén
2013-10-19, 19:21
Jag ogillar yrkande B06-Y02:att Piratpartiet antar som ståndpunkt att Europeiska centralbanken (ECB) ska ställas under Europaparlametents kontroll genom att Europaparlamentet får makten att nominera, tillsätta och avsätta ledamöterna i ECB:s råd och direktion.Bara om euron är en obligatorisk valuta för alla EU-länder. Men det vill vi inte den ska vara. Är den inte till för alla i EU är det inte EU utan de länder som är med som ska bestämma.

JorgenL
2013-10-20, 13:09
Jag ogillar yrkande B06-Y02:att Piratpartiet antar som ståndpunkt att Europeiska centralbanken (ECB) ska ställas under Europaparlametents kontroll genom att Europaparlamentet får makten att nominera, tillsätta och avsätta ledamöterna i ECB:s råd och direktion.ECB är direkt kopplad till Euron och fyller ingen annan funktion än som centralbank för Euron. Det vore orimligt att de länder som står utanför Euron ska bestämma över dess centralbank. ECB är inte en EU-institution, det är en Euro-institution.

JorgenL
2013-10-20, 13:10
Jag ogillar yrkande B06-Y01:att Piratpartiet antar som ståndpunkt att EUs kommission ska ställas under Europaparlametents kontroll genom att Europaparlamentet får makten att nominera, tillsätta och avsätta kommissionärerna.Detta är en förstärkning av EU's överstatlighet och flyttar makt från riksdagen till EU-parlamentet.

TeirdeZ
2013-10-21, 08:06
Samtidigt så är det EU som infört IPRED, DLD, SWIFT, flygpassaserar data till USA etc.

Gräset är inte grönare på andra sidan.

Det faktum att det funnits bra eu kommissionärer inom våra områden har på intet sätt hjälpt då de inte har haft något att säga till om.

Om vill vill få uppmärksamhet för de frågor som partiet driver så är det mycket bättre om de behandlas i riksdagen än i EU.

Åtminstone tre av de fyra lagstiftningar du tar upp hade enormt stöd från framför allt medlemsländerna, och kommissionen agerade bara på medlemsländernas imperativ eftersom kommissionen är för svag för att stå emot trycket. De har heller inget adekvat eller starkt ledarskap som lägger band på medlemsländerna när dessa vill ge mer makt till poliser.

Medlemsländerna kör effektivt en sorts policy-laundering där man ser till att man kan skylla på EU när man vill dumma saker. Sveriges regering är också skyldig till detta.

IPRED var också någonting som samtliga västeuropeiska regeringar stödde och ville ha. Anledningen till att man inte agerade snabbare i varje medlemsland var även här för att man ville använda EU som sköld mot medborgarnas misstycke.

Därmed ska man inte helt frånta kommissionen dess ansvar, naturligtvis. Kommissionen borde vara starkare och bättre på att säga ifrån mot tokigheter från medlemsstaterna, och de har ett ansvar för de riktlinjer de ställer fram. Upphovsrättsindustrin är en stark lobby i kommissionen, det är ingen fråga om saken, men upphovsrättsindustrin är en enormt stark lobby i medlemsstaterna också. Det är därför jag har försökt lyfta frågan om Netflixlagen - en sorts reaktion på att Netflix vill ha en särskild affärsmodell som lades fram av Justitiedepartementet i juni i år. Det är tt rent svenskt förslag och finns inte i EU.

AndersLindbäck
2013-10-21, 09:16
Åtminstone tre av de fyra lagstiftningar du tar upp hade enormt stöd från framför allt medlemsländerna, och kommissionen agerade bara på medlemsländernas imperativ eftersom kommissionen är för svag för att stå emot trycket. De har heller inget adekvat eller starkt ledarskap som lägger band på medlemsländerna när dessa vill ge mer makt till poliser.


Korrekt. EU är för svagt för att kunna stoppa dåliga lagar när länderna trycker på. Kampen måste upp i de enskilda ländernas parlament.

Henrik Brändén
2013-10-28, 09:27
Jag ogillar yrkande B06-Y02:att Piratpartiet antar som ståndpunkt att Europeiska centralbanken (ECB) ska ställas under Europaparlametents kontroll genom att Europaparlamentet får makten att nominera, tillsätta och avsätta ledamöterna i ECB:s råd och direktion.Orimligt att våra MEPar ska ha makt över en valuta som inte är vår.

Johan mlg Karlsson
2013-11-06, 13:41
Den motionen är ett mycket väl dolt förslag att skapa ett Europas förenta stater. Själva poängen med att ha kommisionen är att varje _land_ ska få en lika stor del att säga till om. Ifall den makten att utse kommisionen övergår till parlamentet så kommer antalet kommisionärer från varje land vara relativt till hur stor befolkningen i det landet är. Det skapar alltså en situation där stora länder kan bestämma vilka som ska utses för att representera små länder. Det är en horribelt dålig idé.

Ifall vi vill ha ett överstatligt samarbete (dvs en europeisk superstat istället för självständiga nationer) så är det en MYCKET bättre lösning att helt ta bort kommisionen.

Johan mlg Karlsson
2013-11-06, 13:43
Jag ogillar yrkande B06-Y01:att Piratpartiet antar som ståndpunkt att EUs kommission ska ställas under Europaparlametents kontroll genom att Europaparlamentet får makten att nominera, tillsätta och avsätta kommissionärerna.Den motionen är ett mycket väl dolt förslag att skapa ett Europas förenta stater. Själva poängen med att ha kommisionen är att varje _land_ ska få en lika stor del att säga till om. Ifall den makten att utse kommisionen övergår till parlamentet så kommer antalet kommisionärer från varje land vara relativt till hur stor befolkningen i det landet är. Det skapar alltså en situation där stora länder kan bestämma vilka som ska utses för att representera små länder. Det är en horribelt dålig idé.

Ifall vi vill ha ett överstatligt samarbete (dvs en europeisk superstat istället för självständiga nationer) så är det en MYCKET bättre lösning att helt ta bort kommisionen.

anderserk
2013-11-06, 17:27
Demokratisering av EU-systemet är en knepig fråga. Om man tar det från grunden måste man nog fråga sej hur helheten ska fungera.

Hur vill vi ha det med harmoniserngen/likriktningen? Vill vi ha ett överstatligt system som av princip påtvingar ett allt större antal länder att anta samma regler samtlidigt? Även ganska diskutabla experiment? EU-kommissionen är i dag verktyg för detta.

Om man vill göra kommissionen till en regering (med fortsatt monopol på förslagsställande?) , tillsatt av en politisk majoritet i EU-parlamentet, måste man först ändra de grundfördrag, som Kommissionens förslagsställande nu bygger på och ta bort all konkret politik ur fördragen, annars blir det ett märkligt dubbelkommando. Ska kommissionen lyda parlamentet eller fördragen?

En annan variant vore att förvandla kommissionen till det utredningsorgan, som tjänstemän normalt är i demokratier, flytta EU-makten till EU-parlamentet och låta länderna välja om vi vill anta EU-parlamentets förslag eller inte. Se denna artikel: http://www.eukritik.se/dokument/eu-alternativ.htm

anderserk
2013-11-06, 17:30
Man får inte nominera dem

anderserk
2013-11-06, 17:34
Varför skulle man inte kunna begränsa parlamentets frihet i hur de utser kommissionen? Man kan t ex ha ett krav på att parlamentet ska utse en kommissionär per medlemsland. Det vi däremot kommer få är en mycket tydligare koppling mellan parlamentets majoriteter och kommissionens president.

I dagsläget är det ju medlemsländerna som bestämmer kommissionens utformande, vilket gör att de ofta väljer svaga kommissionärer som inte kan leda i syfte att undergräva unionens handingskraft. Som resultat får vi en hattig, velig och oriktad kommission som släpper ifrån sig skit istället för tydliga förslag.
Synd om pp skulle bakbinda sej att inte ha konkreta visioner för framtida europeiskt samarbete, bara för att vi har en idé om hur vi vill ha en process om ett beslut.