handdator

Visa fullständig version : A01: Andraläsning av motion om tidsneutrala medlemsmöten


Mötespresidiet
2015-04-05, 23:46
Då mötesordföranden inte har besvarar hur man ämnar hantera andraläsningen från vårmötet så fixar jag det här to be safe.

En första läsning antogs under höstmötet 2014 här: https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=39852

Tre yrkanden krävde endast en läsning, de har redan antagits:

att i stadgan ändra 7.1.4: "Vid val på medlemsmöte ska valberedningens förslag vara mötespresidiet tillhanda senast tre (3) veckor innan mötet inleds och bifogas kallelsen." till: "Vid val på medlemsmöte ska valberedningens förslag vara mötespresidiet tillhanda senast fyra (4) veckor innan mötet inleds och bifogas möteshandlingarna."

att i stadgan ändra 7.2.4: "Revisionsberättelsen ska vara mötespresidiet tillhanda senast tre (3) veckor innan vårmötet inleds och bifogas kallelsen." till: "Revisionsberättelsen ska vara mötespresidiet tillhanda senast fyra (4) veckor innan vårmötet inleds och bifogas möteshandlingarna."

att riva upp stadgebilaga 3 "Mötesordning för medlemsmöten".

En andraläsning kan endast bifalla eller avslå det hela, därför läggs återstående yrkanden som ett enda yrkande här.

Gustav Nipe
2015-04-11, 15:45
Jag gillar yrkande A01-Y01:att i stadgan ändra 4.2.3: "Ordinarie medlemsmöten sträcker sig över sex (6) veckor, med samtliga voteringar i sakfrågor förlagda till de sista två (2) veckorna." till: "Partistyrelsen beslutar om tidslängden på ordinarie medlemsmöten."

att i stadgan ändra 4.10.6: "Extra medlemsmöte sträcker sig över två (2) veckor." till "Mötespresidiet beslutar om tidslängd för extra medlemsmöte."

att i stadgan ändra 4.3.2: "Vårmötet inleds alltid första veckan i april." till: "Vårmötet inleds alltid i början av april. Partistyrelsen beslutar om exakt tidpunkt."

att i stadgan ändra 4.3.3: "Höstmötet inleds alltid första veckan i oktober." till: "Höstmötet inleds alltid i början av oktober. Partistyrelsen beslutar om exakt tidpunkt."

att i stadgan ändra 4.1.3 från: "Kallelse med möteshandlingar ska postas senast två (2) veckor innan mötet inleds för att mötet ska vara behörigt." till: "Kallelse ska postas senast sex (6) veckor innan mötet inleds för att mötet ska vara behörigt."

och innan nuvarande 4.1.4 lägga till en ny 4.1.4 med lydelsen: "Möteshandlingar ska postas senast tre (3) veckor innan mötet inleds för att mötet ska vara behörigt."

att i stadgan ändra 4.6.2: "För att kunna behandlas måste motionerna vara mötespresidiet tillhanda senast dagen före mötet inleds. Motioner som inkommer senare behandlas på nästkommande ordinarie medlemsmöte." till: "För att kunna behandlas måste motionerna vara mötespresidiet tillhanda senast fyra (4) veckor före mötet inleds. Motioner som inkommer senare behandlas på nästkommande ordinarie medlemsmöte."

att i stadgan ändra 4.6.3: "Alla motioner ska presenteras senast samma dag som mötet inleds." till: "Alla motioner ska skickas med i möteshandlingarna."

att i stadgan ändra 4.7.2: "Alla nomineringar till val ska vara mötespresidiet tillhanda senast dagen före mötet inleds." till: "Alla nomineringar till val ska vara mötespresidiet tillhanda senast fyra (4) veckor före mötet inleds."

att i stadgan ändra 4.7.3: "För att nominerad ska vara valbar på medlemsmöte krävs att den till mötespresidiet skriftligen accepterat sin nominering senast en (1) vecka efter mötet inletts." till: "För att nominerad ska vara valbar på medlemsmöte krävs att den till mötespresidiet skriftligen accepterat sin nominering senast en vecka innan mötet inleds."

att i stadgan ändra 4.7.4: "Mötespresidiet presenterar löpande vilka som nominerats, samt vilka som antingen accepterat eller avböjt sin nominering." till: "Mötespresidiet presenterar alla nomineringar i möteshandlingarna."

och lägga till 4.7.5 med lydelsen "Mötespresidiet presenterar löpande vilka som antingen accepterat eller avböjt sin nominering."

att i stadgan under 4.9.1 och 4.9.2 efter "2. Mötets behörighet" lägga till en ny punkt "3. Fastställande av mötesordning" och uppdatera numreringen under respektive paragraf.

att i stadgan lägga till 4.8.8 "Mötespresidiet ansvarar för att i möteshandlingarna skicka ut ett förslag på mötesordning för det aktuella medlemsmötet."Det är jätteviktigt att denna motionen går igenom på detta mötet. Dessa stadgeförändringar är bra steg på vägen för att få ordning på våra medlesmöten.

Andreas Bjärnemalm
2015-04-12, 18:44
Här är en klickbar länk till förra mötets diskussion kring den här motionen:
https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=39852

Andreas Bjärnemalm
2015-04-12, 19:11
Jag är aningen kluven när det gäller denna motionen, och det beror i stort sett endast på följande del av yrkandet:
"att i stadgan ändra 4.2.3: "Ordinarie medlemsmöten sträcker sig över sex (6) veckor, med samtliga voteringar i sakfrågor förlagda till de sista två (2) veckorna." till: "Partistyrelsen beslutar om tidslängden på ordinarie medlemsmöten.""

Det jag är orolig för är att styrelsen ska välja att besluta att ett onlinemöte ska vara betydligt kortare än vad våra möten är idag. Jag som suttit mötesordförande för våra möten de senaste 6 åren har hunnit med att få erfarenhet från möten som varat en helg, två veckor, samt våra nuvarande sexveckorsmöten.

Min erfarenhet är att helgmöten online är fullständigt förfärliga att leda. Sådana möten leder till att medlemmarna i mötespresidiet i stort sett får ge upp sömnen under den helgen och sitta nonstop fram datorn hela helgen. En ren fruktansvärd arbetsbelastning. Sådana möten är också oerhört krävande för den som vill delta i mötet, och innebär för de personerna också att de behöver sitta klistrade vid datorn större delen av helgen.

Tvåveckorsmöten däremot är görliga, men fortfarande oerhört krävande för presidiets medlemmar och skulle innebära att en person med ett jobb utanför partiet antingen får ta ledigt i två veckor, eller låta bli att ingå i presidiet. Även för mötesdeltagarna kan tvåveckorsmöten bli oerhört stressiga att hinna med för den som samtidgt har jobb och familj att ta hänsyn till.

Den modell med sex veckors möten som vi har idag har av många kritiserats som för långa, men min åsikt är att de faktiskt är ganska lagom långa, åtminstone ifall de ska ledas av någon som har ett jobb utanför partiet. Det är därför min förhoppning att styrelsen när de ska bestämma hur långa mötena ska vara (ifall denna andraläsning går igenom) tar hänsyn till den erfarenhet som finns hos tidigare presidiemedlemmar och inte bestämmer sig för att radikalt korta ner mötestiden för onlinemötena.

De övriga att-satserna i yrkandet underlättar presidiets arbete med mötena, och mot dem har jag inga invändningar.

Jag vill därför uppmana styrelsen att ta hänsyn till önskemålen om möteslängden hos det presidie som ska leda ett medlemsmöte styrelsen är i färd med att besluta om, och med förhoppning om att styrelsen lyssnar på den uppmaningen yrkar jag bifall på denna motion.

JorgenL
2015-04-12, 21:30
Jag kan inte annat än understryka det Ante säger. Med flera års erfarenhet av presidiearbete kan jag intyga att det vore helt ogörligt med väsentligt kortare möte än de nuvarande om presidiet ska kunna utföra sitt arbete kombinerat med ett liv bredvid partiet, i var fall i de fall när det finns någorlunda många motioner och poster uppe för val.

Mikael Holm
2015-04-13, 10:02
Jag har även jag flera års erfarenhet av presidiearbete, både i och utanför Piratpartiet. Jag var dock drivande i att skriva motionen ovanför.

Jag har också deltagit på helgmötena som var innan den nuvarande möteslängden.

Det är självklart att partistyrelsen behöver ta avvägda beslut baserat på underlag som t ex från tidigare mötespresidialer när man beslutar om tidslängden för ett medlemsmöte.

Sen vill jag även notera att den mängd arbete som behöver läggas ner när man sitter i mötespresidiet är starkt kopplat till hur mötesplattformen är byggd. Ett lättare system för mötespresidiet hade tagit bort mycket av det arbete som idag behöver göras.