handdator

Visa fullständig version : Proposition P03: Ledningsfunktionens existens (stadgeändring) [bifallen]


Mötespresidiet
2016-02-21, 23:43
Denna stadgeändring antogs i en första läsning på partiets höstmöte 2015: https://mote.piratpartiet.se/forumdisplay.php?f=914.
På detta möte tar vi ställning till helheten en andra gång. Det går därför inte att lägga några nya yrkanden i ärendena, utan endast argumentera i sak. Samt naturligtvis rösta för eller emot förändringen, när tiden är kommen för röstning.

Systemet med en ledning separerad från styrelsen har fungerat dåligt och lett till en rad onödiga slitningar som periodvis väsentligt stört arbetet i partiet. Systemet vi har nu påminner om hur aktiebolag fungerar. Till skillnad från aktiebolag kan dock inte Piratpartiet ha en avlönad ledningsstab som förverkligar styrelsens intentioner, utan måste förlita sig på ideellt arbete. I stort sett alla ideella organisationer som arbetar under samma förutsättningar har en styrelse som kollektivt bär ansvar för både strategiskt och operativt arbete, och där den som har den ledande posten är en del av detta kollektiv. Vi föreslår därför att systemet med en separat ledning avskaffas och att Piratpartiet övergår till en styrelse som ansvarar för både strategisk och operativ ledning.

(De två första yrkandena kräver 2 läsningar, de följande fyra kräver en.)

Följande fyra yrkanden behövde bara tas på ett möte, och antogs på höstmötet:

att i Piratpartiets stadgar ta bort paragraf 5.2.3 (Partistyrelsen delegerar genom beslut och styrdokument den dagliga verksamheten till partiledaren.)

att i Piratpartiets stadgar ta bort "Kapitel 6: Partiledning".

att i nuvarande § 7.1.2 ändra:
"Om medlemsmötet, partistyrelsen eller partiledningen önskar kan valberedningen även ta fram förslag till andra val inom partiet."
till:
"Om medlemsmötet eller partistyrelsen önskar kan valberedningen även ta fram förslag till andra val inom partiet."

att i nuvarande § 7.4.7 (Partiets representation i EU-parlamentet ska regelbundet samråda med partistyrelsen och löpande med partiledningen om såväl politiska prioriteringar som användningen av de administrativa, ekonomiska och personella resurser som följer av representationen.) ändra ordet "partiledningen" till "partiets arbetsutskott"