handdator

Visa fullständig version : Proposition P05: Regler om jäv (stadgeändring) [bifallen]


Mötespresidiet
2016-02-21, 23:47
Denna stadgeändring antogs i en första läsning på partiets höstmöte 2015: https://mote.piratpartiet.se/forumdisplay.php?f=914.
På detta möte tar vi ställning till helheten en andra gång. Det går därför inte att lägga några nya yrkanden i ärendena, utan endast argumentera i sak. Samt naturligtvis rösta för eller emot förändringen, när tiden är kommen för röstning.

I nuvarande stadgar har vi bara haft regler kring jäv som gällt styrelsen. Vi tycker reglerna borde omfatta alla förtroendevalda i partiet, så paragrafen bör därför flyttas från kapitlet om styrelse till kapitlet som mer allmänt reglerar beslutsfattande i partiet. Vidare föreslår vi en omformulering av själva skrivelsen. I dag säger stadgan att en styrelseledamot som tror sig vara jävig ska anmäla det, sen ska styrelsen rösta om jäv faktiskt föreligger. Istället bör vi övergå till den ordning som gäller i många andra sammanhang: att den som anser sig jävig självmant “lämnar rummet" (möjligen efter informell rådgivande diskussion). För säkerhets skull föreslår vi också en skrivning där övriga i gruppen får tala om för en person som inte uppfattat det själv, att den är jävig.

(Första yrkandet kräver två läsningar.)

Följande yrkande, som bara behöver behandlas i en läsning, antogs av höstmötet 2015:

att när § 3.5 gått igenom i en andra läsning tas i Piratpartiets stadgar nuvarande "§ 5.6 Jäv" bort.

Geostefan
2016-02-26, 09:23
Det finns här en risk att obekväma personer styrs bort när en fråga behandlas. jag anser att om gruppen anser att jäv föreligger, men personen inte anser det ska gruppen motivera sitt beslut. Detta måste med i stadgarna.