Piratpartiets mötesplattform

Piratpartiets mötesplattform (https://forum.piratpartiet.se/index.php)
-   Ung Pirat-avdelningen Piratnätet (https://forum.piratpartiet.se/forumdisplay.php?f=316)
-   -   Stadgar för Piratnätet (version 1.01) - Antagna 20061210 (https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=7162)

Mab 2006-12-11 02:49

Stadgar för Piratnätet (version 1.01) - Antagna 20061210
 
Stadgar för Piratnätet (version 1.03) - Antagna 20061210 – ändrade senast 2010-02-20
§1 Namn och föreningsform

Lokalavdelningens namn är Ung Pirat-avdelningen Piratnätet, förkortat Piratnätet. Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat och därigenom kopplad till Piratpartiet
§2 Föreningens säte
Styrelsen har sitt säte i Uppsala.
§3 Syfte
Avdelningens syfte är att genom organiserad ungdomsverksamhet främja de principer som är fastslagna i Piratpartiets principprogram samt att aktivt verka för att det bildas fler självständiga och aktiva lokalavdelningar inom ungdomsförbundet Ung Pirat. Piratnätet verkar också för att stödja utvecklingen av piratrörelsen genom att aktivt delta i diskussion och bidra till att fler forum för piratideologiska diskussioner äger rum.
§ 4 Elektronisk kommunikation
En stor del av lokalavdelningens kommunikation sker elektroniskt. För lokalavdelningens och dessa
stadgars syften, så ska elektronisk kommunikation vara att jämställa med skriftlig på
papper.
§5 Verksamhetsår
Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.
§6 Medlemmar
Som medlem antas intresserad privatperson som godkänner dessa stadgar och aktivt tar ställning för ett medlemskap genom att årligen göra en skriftlig anmälan till lokalavdelningen.
En medlem som allvarligt skadar lokalavdelningen, ungdomsförbundet eller partiet kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen. Beslut om avstängning av medlem skall rapporteras till förbundsstyrelsen.
Styrelsen och årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning.
§7 Styrelsen
Styrelsen ansvarar för avdelningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet.
Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare samt tre övriga ledamöter.
Samma person får inte ha flera poster i styrelsen.
Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är person som blivit medlem i avdelningen senast två veckor före årsmötet.
§8 Revisorer
För granskning av lokalavdelningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i lokalavdelningen.
§9 Valberedning
För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i lokalavdelningen.
§10 Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste lokalavdelningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg.
Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:
1) mötets öppnande
2) mötets behörighet
3) val av mötets ordförande
4) val av mötets sekreterare
5) val av två personer att justera protokollet
6) styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
7) ekonomisk berättelse för förra året
8) revisorernas berättelse för förra året
9) ansvarsfrihet för förra årets styrelse
10) årets verksamhetsplan
11) årets budget
12) val av årets styrelse
13) val av årets revisor
14) val av årets valberedare
15) övriga frågor
16) mötets avslutande
§11 Extra årsmöte
Om styrelsen vill, eller revisor eller minst hälften av lokalavdelningens medlemmar kräver det ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste lokalavdelningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg.
På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.
§12 Firmateckning
Lokalavdelningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna lokalavdelningens firma.
§13 Rösträtt
Samtliga närvarande medlemmar har rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt.
§14 Röstetal
Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej.
Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal får slumpen avgöra.
§15 Stadgeändring
Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte. Ändring av denna stadga skall meddelas ungdomsförbundet.
För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt.
Ändring av lokalavdelningens stadgar om föreningsform (§1), syfte (§3), stadgeändringar (§15) och upplösning (§16) kräver likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöten.
§16 Upplösning
Förslag om lokalavdelningens upplösning får endast framläggas på årsmöte.
Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen.
Lokalavdelningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen.
Vid upplösning ska lokalavdelningens skulder betalas. Därefter kvarvarande tillgångar tillfaller ungdomsförbundet.

Andreas Käiväräinen 2010-05-02 21:07

Sv: Stadgar för Piratnätet (version 1.01) - Antagna 20061210
 
Stadgar för Piratnätet (version 1.01) - Antagna 20061210

§1 Namn och föreningsform Lokalavdelningens namn är Ung Pirat-avdelningen Piratnätet, förkortat Piratnätet. Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat och därigenom kopplad till Piratpartiet

§2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Uppsala.

§3 Syfte Avdelningens syfte är att genom organiserad ungdomsverksamhet främja de principer som är fastslagna i Piratpartiets principprogram samt att aktivt verka för att det bildas fler självständiga och aktiva lokalavdelningar inom ungdomsförbundet Ung Pirat.

§ 4 Elektronisk kommunikation En stor del av lokalavdelningens kommunikation sker elektroniskt. För lokalavdelningens och dessa stadgars syften, så ska elektronisk kommunikation vara att jämställa med skriftlig på papper.

§5 Verksamhetsår Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.

§6 Medlemmar Som medlem antas intresserad privatperson som godkänner dessa stadgar och aktivt tar ställning för ett medlemskap genom att årligen göra en skriftlig anmälan till lokalavdelningen. För att en person ska antas som medlem måste medlemsavgift till Piratpartiet avläggas. En medlem som allvarligt skadar lokalavdelningen, ungdomsförbundet eller partiet kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen. Beslut om avstängning av medlem skall rapporteras till förbundsstyrelsen. Styrelsen och årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning.

§7 Styrelsen Styrelsen ansvarar för avdelningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet. Föreningens styrelse består av ordförande, kassör och sekreterare. Vid behov kan även vice ordförande och extra ledamöter väljas. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen. Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är person som blivit medlem i avdelningen senast två veckor före årsmötet.

§8 Revisorer För granskning av lokalavdelningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i lokalavdelningen.

§9 Valberedning För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i lokalavdelningen.

§10 Ordinarie årsmöte Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste lokalavdelningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte: 1) mötets öppnande 2) mötets behörighet 3) val av mötets ordförande 4) val av mötets sekreterare 5) val av två personer att justera protokollet 6) styrelsens verksamhetsberättelse för förra året 7) ekonomisk berättelse för förra året 8) revisorernas berättelse för förra året 9) ansvarsfrihet för förra årets styrelse 10) årets verksamhetsplan 11) årets budget 12) val av årets styrelse 13) val av årets revisor 14) val av årets valberedare 15) övriga frågor 16) mötets avslutande

§11 Extra årsmöte Om styrelsen vill, eller revisor eller minst hälften av lokalavdelningens medlemmar kräver det ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste lokalavdelningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§12 Firmateckning Lokalavdelningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna lokalavdelningens firma.

§13 Rösträtt Endast fullt betalande närvarande medlem har rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt.

§14 Röstetal Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej. Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal får slumpen avgöra.

§15 Stadgeändring Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte. Ändring av denna stadga skall meddelas ungdomsförbundet För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt. Ändring av lokalavdelningens stadgar om föreningsform (§1), syfte (§3), stadgeändringar (§15) och upplösning (§16) kräver likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöten.

§16 Upplösning Förslag om lokalavdelningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. okalavdelningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen. Vid upplösning ska lokalavdelningens skulder betalas. Därefter kvarvarande tillgångar tillfaller ungdomsförbundet.

Staffan Betnér 2011-01-22 15:05

Sv: Stadgar för Piratnätet (version 1.01) - Antagna 20061210
 
Stadgar för Piratnätet (version 1.03) - Antagna 20061210 – ändrade senast 2010-02-20
§1 Namn och föreningsform
Lokalavdelningens namn är Ung Pirat-avdelningen Piratnätet, förkortat Piratnätet. Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat och därigenom kopplad till Piratpartiet
§2 Föreningens säte
Styrelsen har sitt säte i Uppsala.
§3 Syfte
Avdelningens syfte är att genom organiserad ungdomsverksamhet främja de principer som är fastslagna i Piratpartiets principprogram samt att aktivt verka för att det bildas fler självständiga och aktiva lokalavdelningar inom ungdomsförbundet Ung Pirat. Piratnätet verkar också för att stödja utvecklingen av piratrörelsen genom att aktivt delta i diskussion och bidra till att fler forum för piratideologiska diskussioner äger rum.
§ 4 Elektronisk kommunikation
En stor del av lokalavdelningens kommunikation sker elektroniskt. För lokalavdelningens och dessa
stadgars syften, så ska elektronisk kommunikation vara att jämställa med skriftlig på
papper.

§5 Verksamhetsår
Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.
§6 Medlemmar
Som medlem antas intresserad privatperson som godkänner dessa stadgar och aktivt tar ställning för ett medlemskap genom att årligen göra en skriftlig anmälan till lokalavdelningen.
En medlem som allvarligt skadar lokalavdelningen, ungdomsförbundet eller partiet kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen. Beslut om avstängning av medlem skall rapporteras till förbundsstyrelsen.
Styrelsen och årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning.
§7 Styrelsen
Styrelsen ansvarar för avdelningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet.
Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare samt tre övriga ledamöter.
Samma person får inte ha flera poster i styrelsen.
Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är person som blivit medlem i avdelningen senast två veckor före årsmötet.
§8 Revisorer
För granskning av lokalavdelningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i lokalavdelningen.
§9 Valberedning
För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i lokalavdelningen.
§10 Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste lokalavdelningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg.
Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:
1) mötets öppnande
2) mötets behörighet
3) val av mötets ordförande
4) val av mötets sekreterare
5) val av två personer att justera protokollet
6) styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
7) ekonomisk berättelse för förra året
8) revisorernas berättelse för förra året
9) ansvarsfrihet för förra årets styrelse
10) årets verksamhetsplan
11) årets budget
12) val av årets styrelse
13) val av årets revisor
14) val av årets valberedare
15) övriga frågor
16) mötets avslutande
§11 Extra årsmöte
Om styrelsen vill, eller revisor eller minst hälften av lokalavdelningens medlemmar kräver det ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste lokalavdelningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg.
På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.
§12 Firmateckning
Lokalavdelningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna lokalavdelningens firma.
§13 Rösträtt
Samtliga närvarande medlemmar har rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt.
§14 Röstetal
Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej.
Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal får slumpen avgöra.
§15 Stadgeändring
Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte. Ändring av denna stadga skall meddelas ungdomsförbundet.
För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt.
Ändring av lokalavdelningens stadgar om föreningsform (§1), syfte (§3), stadgeändringar (§15) och upplösning (§16) kräver likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöten.
§16 Upplösning
Förslag om lokalavdelningens upplösning får endast framläggas på årsmöte.
Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen.
Lokalavdelningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen.
Vid upplösning ska lokalavdelningens skulder betalas. Därefter kvarvarande tillgångar tillfaller ungdomsförbundet.


Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 08:05.

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson