Piratpartiets mötesplattform

Piratpartiets mötesplattform (https://forum.piratpartiet.se/index.php)
-   Årsmöte 12-25 april 2010 (https://forum.piratpartiet.se/forumdisplay.php?f=458)
-   -   [19:29, 2010-04-14] Mötesordning för årsmötet (https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=25166)

Andreas Bjärnemalm 2010-04-14 19:29

[19:29, 2010-04-14] Mötesordning för årsmötet
 
Mötesordning:
(Piratpartiets årsmöte 12 - 25 april 2010)


Mötespresidium
Mötesordförande, vice mötesordförande, mötessekreterare och vice mötessekreterare ska anses utgöra mötespresidiet. Vid olika åsikter inom presidiet avgörs beslut av närvarande högst rangordnade mötesordförande.


Ordningsfrågor
Mötespresidiet tar beslut i ordningsfrågor, med undantag av de inledande ordningsfrågor som finns specificerade i dagordningen, dvs. fråga 2-7 på dagordningen. Dessa inledande frågor går istället alltid till omröstning bland medlemmarna.

Varje mötespresidial kan enskilt kräva att medlemmarna ska gå till omröstning i en ordningsfråga. Dessutom kan 10 medlemmar i partiet kräva att ordningsfråga tas upp till omröstning på mötet. Beslut i ordningsfråga av mötet kan naturligtvis inte rivas upp av mötespresidiet.

Ordningsfråga lämnas in genom ett inlägg i den del av forumet som valts för ändamålet. Ordningsfrågan ska behandlas av presidiet snarast möjligt och inom rimlig tid från att den lämnats in, dock senast innan frågan som den avser har avgjorts. Avgörande postas i tråden av mötespresidiet och gäller fram tills att omröstning begärts i frågan. Ordningsfråga ska anses som avslutad och stängd efter att frågan som ordningsfrågan avser har avgjorts av mötet.


Voteringar
Voteringsordning förbereds och fastställs av mötespresidiet. Ett preliminärt utkast ska göras tillgänglig för medlemmarna senast 12 timmar innan den första voteringen inleds.


Förslag till val
Var medlem har rätt att lägga förslag till de val som ska beslutas om på mötet. Förslagen får bara lov att innehålla de kandidater som nominerats inom stadgad tid. Dessa återfinns i detta forum: http://vbulletin.piratpartiet.se/forumdisplay.php?f=460

Vid val, dvs. i fråga 14, 15 och 16, ska mötet vid varje enskild punkt på dagordningen endast beakta fullständiga förslag. Vid icke-fullständigt förslag ska det uttryckligen anges att resterande poster vakantsätts, annars ska förslaget inte tas upp för behandling. Fullständigt förslag är förslag på val till samtliga poster som regleras i stadgan.


Reservationer
Reservationer skickas direkt till motespresidiet@piratpartiet.se (med tydligt angivet vilket beslut man reserverar sig mot och varför). Presidiet postar därefter reservationen i den tråd där beslutet togs.


Röstlängd
Efter varje votering ska en röstlängd publiceras. Denna röstlängd ska innehålla medlemsnummer på alla de som deltagit i voteringen (inklusive de som valt alternativet "avstår"). Detta förfarande ska anses ersätta punkt två i dagordningen - upprop och fastställande av röstlängd.


Respekt för mötet
Rätt att avvisa medlem från mötet tillkommer styrelsen, såsom finns beskrivet i stadgan. Mötespresidiet har rätt att avbryta diskussioner och flytta undan inlägg som består i rena personangrepp eller på annat sätt uppenbart stör mötet till en därtill avsedd forumkategori. Dessutom har mötespresidiet rätt att ta bort inlägg som är identiska med nyligen, av samma person, skrivna inlägg - s.k. dubbelinlägg.


Rättigheter
Genom antagande av mötesordningen tilldelas följande rättigheter:
1. samtliga har rätt att läsa forumet (närvarorätt),
2. partimedlemmar har rätt att skriva och lägga förslag i diskussionstrådar (yrkande- och förslagsrätt),
3. partimedlemmar har rätt att rösta i voteringstrådar (rösträtt).


Lika röstetal
Vid lika röstetal avgör slumpen, vilket administreras av mötespresidiet. Mötespresidiet ska arrangera detta så minst två medlemmar av presidiet deltar och granskar avgörandet.


Tid för vila
Mellan 24:00 och 09:00 ska mötet anses vara i vila. Under denna tid finns inga krav på mötespresidiet att svara på ordningsfrågor. Inga diskussioner eller voteringar får föras under endast denna tid. Rimlig tid ska ges utöver dessa timmar att diskutera och votera i frågor.


Möjlighet att lyfta tillbakadragna yrkanden
Mötesdeltagare måste få ges en rimlig möjlighet att lyfta tillbakadragna yrkanden som dras tillbaks eller jämkas sent under diskussionen. Av den anledningen så inför mötet en separat stopptid för tillbakadraganden ("elfte timmen") av yrkanden. Efter den stopptiden är det omöjligt att dra tillbaka ett yrkande.
Mötespresidiet ges mandat att bestämma "elfte timmen" i samband med annan schemaläggning.


Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 13:21.

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson