Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
SimonRosenqvist Inte uppkopplad
 
SimonRosenqvists avatar
 
Inlägg: 2 081
Reg.datum: Jan 2006
Standard 2010-10-14: Styrelsemöte - 2010-10-14, 20:10

Piratpartiets styrelsemöte, 14 oktober
--------------------------------
Möte per telefon kl. 19:00


1. Mötet öppnas
Sammankallande Rickard Olsson förklarar mötet öppnat.


2. Närvarande:
Rickard Olsson
Anna Troberg
Johanna Julén
Simon Rosenqvist
Marit Deldén
Rick Falkvinge
Mårten Fjällström
Christoffer Willenfort


3. Val av mötesfunktionärer
Mötet beslutar:
att välja Rickard Olsson till mötesordförande,
att välja Simon Rosenqvist till mötessekreterare,
att välja Marit Deldén och Johanna Julén till justerare.


4. Information och rapporter


4 a. Utvärderingsgrupp
Ledningen informerar att ledningen tyvärr inte har lyckats ta fram ett förslag på en utvärderingsgrupp ännu. Detta har flera orsaker, vilka redovisats för styrelsen. Ledningen ber därför om mer tid (till nästa styrelsemöte 1/11-2010) för att fullfölja leveransen.


4 b. Övergångsregler
Ledningen presenterar övergångsregler som beställt, men vill betona att de inte är framtagna av någon i partiledningen utan av Andreas Bjärnemalm. Ära den som äras bör. Även om ledningen formellt ska lägga fram dem för styrelsen.


4 c. Ekonomi
Partiet har fortfarande 200k i förfallna (utgående) fakturor. Detta ligger på ständig bevakning från ledningens håll just nu. Av dessa har 100k lovats ett betalningsdatum före månadens utgång och 100k kan kvittas mot framtida fordringar på partiet.

Vi förväntas få fakturor på cirka 200k från Piratshoppen. Kassaflödet ligger på ca 200k och är således under god kontroll.

Vissa budgetavvikelser finns men inga som orsakar skäl för oro (utom posten "Valsedlar" vars kraftiga överskridande är känt och förklarat).


4 d. Styrelsens kommande möten
Sammankallande har på uppdrag av styrelsen beslutat att kalla till möte på följande tider:

2010-11-01, 20:00-22:00, Telefon
2010-12-06, 20:00-22:00, Telefon
2011-01-03, 20:00-22:00, Telefon


5. Kallelse till medlemsmötet
Styrelsen beslutar:
att fastställa följande kallelse till medlemsmöte (se bilaga 1).


6. Kommunikation inom styrelsen.
Bakgrund: Det har kommit upp att många i styrelsen anser att de inte får tillräckligt med information om saker eller att det är svårt att hänga med i diskussionerna. En del är inte inne på Skype lika ofta som andra och en del viktig information når inte ut på mail. Kom gärna med förslag på lösningar till det problemet, för kommunikationen är otroligt viktig när vi ska jobba tillsammans.

Styrelsen beslutar:
att arbeta mer i forumet och använda det som gemensamt arbetsrum, samtidigt som mer allmänna eller brådskande diskussioner hålls i styrelsens chattkanal.


7. Genomgång beslutade punkter
Bakgrund: Gå igenom alla gamla beslutade punkter och verifiera att de är "på banan"

Styrelsen beslutar:
Att ge Mårten Fjällström och Christoffer Willenfort i uppdrag att återkomma med en sammanställning till nästa styrelsemöte.


8. Värderingsdokumentet
Bakgrund:
Piratpartiets värderingar (http://www.piratpartiet.se/varderingar ), som klubbades av tidigare partistyrelse på styrelsemöte den 12-13 december 2009 (http://vbulletin.piratpartiet.se/sho...t=22653&page=1 ).har ifrågasatts vid ett antal tillfällen efter att det antogs (för exempel: se Ulf Bjerelds analys här: http://ulfbjereld.blogspot.com/2009/...mkant-men.html samt följande forumtråd: http://vbulletin.piratpartiet.se/sho...t=24106&page=1 ). Vid klubbandet konstaterade dessutom den då sittande styrelsen att det fanns ett behov för ett levande dokument (protokollsutdrag: ”Styrelsen diskuterade frågan och konsaterade behovet om levande dokument rörande partiets kultur. Styrelsen beslöt att anta dokument ”Ledarskap i piratpartiet” samt ”Piratpartiets värderingar” efter votering. Dokument bifogas.” ).

Då partiet nu går in i en period av självreflektion och eftertanke finns det utrymme för att se över dokumentet och göra eventuella ändringar för att uppfylla den tidigare styrelsens önskningar om ett levande dokument. Då ett värderingsdokument av naturen bör vara ett bestående dokument som uppdateras med varsamhet är arbetet med översyn och framtagande ett tydligt falll av strategiskt arbete som därmed faller på styrelsens ansvarsområde. För att säkerställa ett gott underlag för en framtida styrelsediskussion om värderingsdokumentet, samt att arbetet förankras hos medlemmarna bör en arbetsgrupp utses av styrelsen för att, i samråd med medlemmarna, ta fram ett beslutsunderlag till ett framtida styrelsebeslut i frågan.

Styrelsen beslutar:
att styrelsen tillkännager som sin åsikt att partiets värderingsdokument bör ses som ett levande dokument och därmed regelbundet omprövas och uppdateras.
att styrelsen ger i uppdrag till Mårten Fjällström att lägga fram ett förslag till styrelsen på riktlinjer för en arbetsgrupp som utvärderar behovet av styrdokument, i inriktning och antal.


9. Diskussion i forumet
Mötet beslutar:
att bordlägga resten av frågorna för fortsatt diskussion i forumet.


10. Mötet avslutas
Mötesordförande Rickard Olsson avslutar mötet.
  Skicka ett meddelande via Skype™ till SimonRosenqvist  
Svara med citat
  (#2) Gammal
SimonRosenqvist Inte uppkopplad
 
SimonRosenqvists avatar
 
Inlägg: 2 081
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #241020
Standard Sv: 2010-10-14: Styrelsemöte - 2010-10-14, 20:11

Bilaga 1:
--------------------------------


Kallelse till medlemsmöte 29-31 oktober

Det beslutades på årsmötet i våras att det ska hållas ett medlemsmöte senast 2010-11-01 för att besluta om en andra läsning av den nya stadgan. Därför kallar styrelsen nu till ett medlemsmöte som kommer att hållas på [a href="http://vbulletin.piratpartiet.se/forumdisplay.php?f=680"]partiets forum[/a] den 29-31 oktober.
Alla medlemmar är välkomna att delta och varje person som varit medlem i partiet i minst två månader har en röst. Mötet äger rum under hela helgen för att ge utrymme för diskussioner och tydliga intervall då omröstning sker. Tanken är att man inte ska behöva närvara hela tiden, utan kunna delta i de punkter man är intresserad av.

På medlemsmötet kommer vi att genomföra den andra läsningen av den totala stadgerevision som påbörjades på årsmötet i våras. Vi kommer också besluta om vilka övergångsregler som ska gälla i samband med införandet av den nya stadgan. Enligt årsmötets beslut i våras ska medlemsmötet också välja personer till de val som enligt den nya stadgan ska ske på ett höstmöte. Detta under förutsättning att stadgerevisionen bifalles i en andra läsning. Skulle andra läsningen av stadgerevisionen avslås sker inte heller några val på detta mötet.

Valberedningen har meddelat att den, på grund av valens eventuella tidigareläggning i år, inte hinner få klart ett förslag till styrelse i tid för mötet och styrelsen föreslår därför mötet att samtliga personval skjuts upp ifall den andra läsningen av nya stadgan bifalles av mötet.

Att stadgeförslaget ska behandlas i en andra läsning innebär att det krävs en upprepning av årsmötets beslut att anta den nya stadgan i sin helhet innan den kan träda i kraft. Därmed kan inga ändringar göras i stadgeförslaget på detta mötet, eftersom det då inte längre handlar om en andra läsning.

En komplett dagordning och preliminär tidsplan hittar ni lite längre ner. Observera att inga andra ärenden än de som nämns i dagordningen här nedan kommer att behandlas på detta medlemsmöte.

Dagordning och tidsplan för mötet:

Fredag 29:e oktober
18.00 Mötet öppnas
18.00 - 21.00 Diskussion och nomineringar till mötespresidium
18.00 - 21.00 Diskussion och nomineringar till protokolljusterare
18.00 - 21.00 Diskussion om mötets behörighet
18.00 - 21.00 Diskussion om tidsplanen för mötet
18.00 - 21.00 Diskussion om mötesordning
18.00 - 21.00 Diskussion om föregående mötesprotokoll
21.00 - 24.00 Votering: Val av mötespresidium
21.00 - 24.00 Votering: Val av protokolljusterare
21.00 - 24.00 Votering: Frågan om mötets behörighet
21.00 - 24.00 Votering: Fastställande av mötets tidsplan
21.00 - 24.00 Votering: Fastställande av mötesordning
21:00 - 24:00 Votering: Justering av föregående mötesprotokoll

Lördag 30:e oktober
00.30 - 14.00 Diskussion om övergångsregler för införandet av de nya stadgarna
00.30 - 23.30 Diskussion om andra läsningen av de nya stadgarna
14.30 - 19.00 Votering: Övergångsregler för införandet av de nya stadgarna

Söndag 31:e oktober
00.00 - 12.00 Votering: Andra läsningen av de nya stadgarna
08.00 Sluttid för nominering till de eventuella valen
00.00 - 13.00 Diskussion om nomineringar till val (eventuell punkt, se nedan)
13.00 - 21.00 Votering: Val (eventuell punkt, se nedan)
21.30 Mötet avslutas


Vissa punkter i dagordningen ovan anges som eventuella. Det som avgör ifall de kommer att behandlas eller inte är resultatet av voteringen om andra läsningen av den nya stadgan, samt vilka övergångsregler för införandet som mötet beslutar om.

För att förbereda inför de eventuella valen har alla medlemmar rätt att nominera personer till de poster som kan komma att väljas. Dessa är:
Styrelse: 1 st sammankallande på ett år och 5 st styrelseledamöter på tre år.
Valberedning: 1 st sammankallande på ett år och 6 st ledamöter på ett till två år. (Hur länge beror på besluten om övergångsregler).
Revisorer: 2 st med vars en personlig ersättare. Alla med ettårigt mandat.
Mötespresidium: 1 st mötesordförande och 6 st rangordnade vice mötesordförande för perioden fram till och med vårmötet 2011.

För att en person ska vara valbar krävs det att den är medlem i partiet, med undantag av revisorerna som inte omfattas av detta krav. Nomineringar sker i [a href="http://vbulletin.piratpartiet.se/forumdisplay.php?f=680"]forumet[/a].
Valberedningen har meddelat att den, på grund av valens eventuella tidigareläggning i år, inte hinner få klart ett förslag till styrelse i tid för mötet och styrelsen föreslår därför mötet att samtliga personval skjuts upp ifall den andra läsningen av nya stadgan bifalles av mötet.


Möteshandlingar kommer publiceras löpande i [a href="http://vbulletin.piratpartiet.se/forumdisplay.php?f=680"]forumet[/a], både före och under mötet. Så ta gärna för vana att titta inom där då och då fram till mötet för att se vad som händer.

Väl mött på medlemsmötet!
- StyrelsenSå här får du som medlem i Piratpartiet tillgång till medlemsmötet

[a href="http://vbulletin.piratpartiet.se/register.php"]1. Registrera dig på forumet[/a]
Du får inte automatiskt ett forumkonto som medlem utan behöver själv registrera dig. Du kan välja vilket namn du vill, det måste inte vara ditt eget.

2. Bekräfta forumkontot
Du får ett mail skickat till den e-postadressen du uppgett. Verifiera forumkontot genom att klicka på länken i det mailet.

3. Låt forumet veta att du är partimedlem
För att kunna delta i mötet måste forumet få veta att du faktiskt är medlem i Piratpartiet.
Logga in på [a href="https://pirateweb.net/Pages/v4/v3/Account/BasicDetails.aspx"]den här sidan på PirateWeb[/a]. I rutan "Forum Handle" ska du ange det användarnamn du har på forumet, klicka på Spara.
Lösenord till PirateWeb valde du när du blev medlem i Piratpartiet, du kan få ett nytt genom [a href="https://pirateweb.net/Pages/Public/SE/People/RequestNewPassword.aspx"]funktionen glömt lösenord[/a], eller genom att skriva till medlemsservice@piratpartiet.se

4. Logga in och delta i mötet
[a href="http://vbulletin.piratpartiet.se/forumdisplay.php?f=680"]Mötet sker i den här forumdelen.[/a]

Efter ovanstående steg behöver du vara inloggad på forumet för att kunna delta i diskussioner och omröstningar. Om du får problem kan du prata med [a href="http://support.piratpartiet.se/client.php?locale=sv&style=simplicity&group=1"]Piratpartiets supportchatt[/a] eller skriva till medlemsservice@piratpartiet.se.
  Skicka ett meddelande via Skype™ till SimonRosenqvist  
Svara med citat
  (#3) Gammal
Vidde Inte uppkopplad
 
Viddes avatar
 
Inlägg: 155
Reg.datum: Jun 2006

Länk: #241110
Standard Sv: 2010-10-14: Styrelsemöte - 2010-10-15, 07:16

Justeras
   
Svara med citat
  (#4) Gammal
Leffelini Inte uppkopplad
 
Leffelinis avatar
 
Inlägg: 511
Reg.datum: Jun 2009

Länk: #241124
Standard Sv: 2010-10-14: Styrelsemöte - 2010-10-15, 08:35

Justeras


Marit Deldén - Vice Partiledare

Blogg: http://www.maritdelden.com/
  Skicka ett meddelande via Skype™ till Leffelini  
Svara med citat
  (#5) Gammal
Jan-Olof Ruuska Inte uppkopplad
 
Inlägg: 191
Reg.datum: Feb 2010

Länk: #241486
Standard Sv: 2010-10-14: Styrelsemöte - 2010-10-16, 20:55

Citat:
Ursprungligen postat av SimonRosenqvist Visa inlägg
Styrelsen beslutar:
att styrelsen tillkännager som sin åsikt att partiets värderingsdokument bör ses som ett levande dokument och därmed regelbundet omprövas och uppdateras.
att styrelsen ger i uppdrag till Mårten Fjällström att lägga fram ett förslag till styrelsen på riktlinjer för en arbetsgrupp som utvärderar behovet av styrdokument, i inriktning och antal.
Alltså:
1. Partiets värderingsdokument bör ses som ett levande dokument och därmed regelbundet omprövas och uppdateras
2. Mårten Fjällström ska lägga fram ett förslag till styrelsen på riktlinjer för en arbetsgrupp.
3. Denna arbetsgrupp ska utvärdera behovet av styrdokument, i inriktning och antal.
4. ?

Min sammanfattning: "mycket skrik för lite ull" och "det bidde inte ens en fingertutt".

Att fatta beslutet om att införa detta styrdokument verkade lättare ... då behövde inte behovet utredas av en arbetsgrupp som först skulle tillsättas efter beslut grundade på föregående förslag på riktlinjer.
   
Svara med citat
  (#6) Gammal
Leffelini Inte uppkopplad
 
Leffelinis avatar
 
Inlägg: 511
Reg.datum: Jun 2009

Länk: #250198
Standard Sv: 2010-10-14: Styrelsemöte - 2010-12-12, 12:03

Jag ser det som ett "större" beslut än det som låg på bordet eftersom detta innebär att vi ska se över alla våra interna dokument. För ett sådant större beslut ser jag det som rätt att se över hur detta ska gå till och vilka som ska göra det. Det tar lite mer tid men jag tror att det blir bra tillslut


Marit Deldén - Vice Partiledare

Blogg: http://www.maritdelden.com/
  Skicka ett meddelande via Skype™ till Leffelini  
Svara med citat
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com