Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Proposition P01: Budget för 2012

Bakgrund
Partiets stadgar kring budget är för ögonblicket tvetydiga, Å ena sidan framgår av stadgarnas §5.2.2b att det i partistyrelsens uppgifter ingår att besluta om budget för verksamhetsåret. Å andra sidan åläggs styrelsen av samma stadgars §4.5.2a att till höstmötet lägga ett förslag till budget för kommande verksamhetsår.

Detta beror på att stadgarna avsetts förändras från en situation där medlemsmöte fastställer budget till en där styrelse fastställer densamma, men att man missade att ändra en av punkterna som berörde frågan (§ 5.2.2). Denna har av vårmötet 2011 ändrats i en första läsning, och ändringen inväntar behandling av höstmötet 2011.

Styrelsen anser därför att situationen bör hanteras som så att styrelsen i denna proposition informerar höstmötet om sina intentioner vad gäller budget, och föreslår mötet


Underlag för budget för Piratpartiet 2012

Intäkter: Den största delen av partiets intäkter kommer från donationer. För att kunna hålla oss på den nivå som anges i budgeten behöver vi få in ca 54.000:- i månaden i genomsnitt över året. Det är realistiskt om vi fortsätter jobba hårt för att synas och vara en del av den offentliga debatten. Vi säljer idag IT-tjänster till Ung Pirat och det kan bli tal om att sälja fler IT-tjänster. Partiets styrelse och ledningen kommer att arbeta under året för att undersöka ytterligare sätt att öka intäkterna.

Lokala initiativ: Två budgetposter har tagits bort (Aktivistinitiativ och Lokala Budgetar) och istället ersatts med en budgetpost som heter Lokala initiativ. Detta gäller endast för de pengar som har givits ut eller skulle ges ut ifrån Piratpartiet centralt till de lokala budgeterna. Pengar som de lokala organisationerna fått donerade utifrån kommer ligga kvar för de lokala piraterna att använda. Som det är idag samlar inaktiva lokala organisationer pengar på hög utan att använda dem samtidigt som aktiva delar av landet inte har tillräckligt med pengar för att hålla sig aktiva. Genom att lyfta upp pengarna till en budget som alla aktiva pirater får claima från kan vi bättre hjälpa de pirater som vill göra saker aktivt för partiet.

Lokal samordning: Samtidigt skapas en budgetpost för Lokal samordning. En ny roll i partiledningen är Lokal samordnare som är tänkt att hjälpa de lokala organisationerna. Eventuella omkostnader kring denna roll, som inte ska behöva belasta Lokala initiativ, ska läggas i denna nya budgetpost.

Ledningens budgetpost ska täcka omkostnader kring ledningsmöten under året och eventuella andra utgifter som ledningen har.
Ledningsinitiativposten är till för eventuella events som dyker upp under året och som partiet vill närvara vid. Som exempel valde partiledningen att närvara vid GameEx 2011 som inte hade en budget förra året. Även till för andra initiativ som initieras av ledningen.

Ledningspraktikanter är en ny budgetpost som ska användas till att starta upp en mentorsverksamhet inom ledningen. Två-tre personer får arbeta med ledningen under två-tre månaders tid. Tanken är att de ska få lära sig en del av allt det ledningen gör, leda ett eget projekt och sedan ta med sig kunskapen tillbaka ut i den lokala organisationen. Ledningspraktikanterna ska även bjudas in till Stockholm för att få träffa ledningen vid ett eller två tillfällen.

Styrelsen i partiet har genom de nya stadgarna ökat i storlek. För att den ska kunna arbeta effektivt, diskutera frågorna under former som ökar chansen att nå konsensus och undvika att obehandlade ärenden staplas på hög behöver den träffas F2F ungefär var annan månad. Detta för med sig betydligt högre resekostnader för styrelsen än tidigare, och dessutom vissa mindre kostnader för möteslokal och enkel förtäring kring mötena. Exakt hur höga kostnaderna blir är mycket svårt att säga idag eftersom vi inte vet vilka som kommer att väljas nya till styrelsen, var de bor och vilka reskostnader det medför. I detta dokument anges kostnaden till 50 000 kronor, men styrelsen kommer efter det valen är gjorda att bereda denna punkt vidare, och fastställa summan till det belopp som är nödvändigt för att alla styrelseledamöter ska kunna närvara på alla möten. Om så inte blir fallet sparas de medel som då blir över, eller överförs till andra ändamål.

Partisekretariatet har hand om partiets löpande kostnader såsom bankkostnader och telefonikostnader. Telefonin har dragits ner (växeln kommer stängas och abonnemang samt internet behovsprövas inom ledningen) vilket är anledningen till det drastiska minskningen från förra årets budget.

Resebudgetposten har ökats från förra året då Partiledaren och förhoppningsvis andra pirater kommer resa runt med i landet och prata. Trial Tour, där partiet tillsammans med Ung Pirat, försöker närvara vid fildelningsrättegångar runt om i Sverige bidrar till denna höjning.

Eventbudgetposten har även den ökats sedan förra året då det är viktigt att partiet kan medverka på externa event då vår budget inte öppnar för möjligheten att skapa egna. Medverkan på event ger aktivering, kampanj och media om partiet planerar det väl och är därför väl spenderade pengar. Det är viktigt att partiet når ut till nya målgrupper vilket är anledningen till att Bok & Biblioteksmässan i Göteborg har lagts till. LAN finns inte som enskild budgetpost eftersom de lan pirater vill närvara vid istället kan tas ifrån Lokala initiativ-bugetposten.

Kampanj kommer att trycka upp så kallade ”blanks” som lokala pirater sedan kan trycka egen information på beroende på vad som är uppe på tapeten för tillfället men fokus kommer att ligga på media. Genom att synas mer utåt exempelvis genom insändare och debattartiklar kan vi få stort genomslag utan att det kostar partiet stora resurser. Ledningen kommer även att satsa på att ge aktivisterna andra kampanjverktyg än flyers att dela ut då flyers är för dyra att trycka upp i en mellanvalsperiod för att det ska anses vara försvarbart.

IT är partiets operativa kärna som ständigt måste hållas igång. Där andra partier betalar stora summor för lokaler har vi vår lokal på vår hemsida och det är viktigt att vi kan hålla igång IT, varav budgetposten har höjts från förra året. Under 2012 kommer IT behöva byta ut en del av sin utrustning.

Internutbildningsposten är till för möten, resor och andra omkostnader som finns kring att skapa internutbildningar för hela partiet. Det har även diskuterats att köpa in en ordentlig videokamera med stativ för att underlätta arbetet med att ta fram utbildningar visuellt vilket är lika viktigt som utbildningar som finns tillgängliga som text.

Evangelistposten är reducerad från förra årets budget vilket till stor del beror på att EU-kontoret har tagit över en del av kostnaderna och att några föreläsningar även genererar pengar tillbaka in i evangelistposten under året.

Kommunikation arbetar mest webbaserat och har därför uttryckt att behovet att ha kvar budgetnivån inte finns varpå den har minskat från föregående år. Posten som är kvar ska täcka möten, resor och andra omkostnader för kommunikation inom partiet.


Budgetposten oförutsett har tagits bort och värt att notera är att vi inte har några lån som vi behöver betala av under 2012.


Budget


Intäkterkr
Donationer645.000:-
Försäljning60.000:-
Från föregående år30.000:-
Summa 735.000:-Kostnader

Lokala initiativ120.000:-
Lokal samordning10.000:-
Ledningen20.000:-
Ledningsinitiativ25.000:-
Ledningspraktikanter20.000:-
Styrelsen50.000:-
Partisekretariat125.000:-
Resor30.000:-
Event
Almedalen50.000:-
Dreamhack5000:-
Pride25.000:-
Bok & Bibliotek20.000:-
Summa event100.000:-
Kampanj80.000:-
IT110.000:-
Internutbildning25.000:-
Evangelism10.000:-
Kommunikation10.000:-
Summa735.000:-


Proposition från: styrelsen

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Av: styrelsen Yrkande P01-Y01 (Propositionens ursprungliga yrkande) 3 personer gillar    0 personer ogillar

att uppdra åt styrelsen att utifrån ovanstående underlag fastställa budget för 2012.
Av: agnesson Yrkande P01-Y02 (Tilläggsyrkande på propositionen) 4 personer gillar    0 personer ogillar

att stryka "Från föregående år 30.000:-"
Av: agnesson Yrkande P01-Y03 (Tilläggsyrkande på propositionen) 3 personer gillar    0 personer ogillar

att dela upp kostnaderna i rubrikerna Ledning, Administration, Mötes- och arbetskostnader för förtroendevalda, Lokala initiativ samt Event och då med följande underposter:

Partisekretariat och IT ska ligga under Administration.
Styrelsen ska ligga under Mötes- och arbetskostnader för förtroendevalda.
Lokala initiativ ska ligga under just Lokala initiativ.
Almedalen, Dreamhack, Pride och Bok & Bibliotek ska ligga under Event.
Resterande budgetposter ska ligga under Ledningen.
Av: agnesson Yrkande P01-Y04 (Tilläggsyrkande på propositionen) 3 personer gillar    1 personer ogillar

att slå ihop posterna Ledningen och Ledningsinitiativ.
Av: JorgenL Yrkande P01-Y07 (Motyrkande) 5 personer gillar    0 personer ogillar

att stryka budgetposten resor, och istället räkna in resekostnaderna i den verksamhet de uppstår.
Av: agnesson Yrkande P01-Y06 (Tilläggsyrkande på propositionen) 3 personer gillar    0 personer ogillar

att på lämpligt ställe i budgeten lägga till kostnadsposterna Valberedningen 5 000 , Revisorer 5 000 och Mötespresidium 10 000.


Yrkanden

Av: styrelsen Yrkande P01-Y01 (Propositionens ursprungliga yrkande) 3 personer gillar    0 personer ogillar

att uppdra åt styrelsen att utifrån ovanstående underlag fastställa budget för 2012.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeTilläggsyrkanden

Av: agnesson Yrkande P01-Y02 (Tilläggsyrkande på propositionen) 4 personer gillar    0 personer ogillar

att stryka "Från föregående år 30.000:-"

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: agnesson Yrkande P01-Y03 (Tilläggsyrkande på propositionen) 3 personer gillar    0 personer ogillar

att dela upp kostnaderna i rubrikerna Ledning, Administration, Mötes- och arbetskostnader för förtroendevalda, Lokala initiativ samt Event och då med följande underposter:

Partisekretariat och IT ska ligga under Administration.
Styrelsen ska ligga under Mötes- och arbetskostnader för förtroendevalda.
Lokala initiativ ska ligga under just Lokala initiativ.
Almedalen, Dreamhack, Pride och Bok & Bibliotek ska ligga under Event.
Resterande budgetposter ska ligga under Ledningen.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: agnesson Yrkande P01-Y04 (Tilläggsyrkande på propositionen) 3 personer gillar    1 personer ogillar

att slå ihop posterna Ledningen och Ledningsinitiativ.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: JorgenL Yrkande P01-Y07 (Motyrkande) 5 personer gillar    0 personer ogillar

att stryka budgetposten resor, och istället räkna in resekostnaderna i den verksamhet de uppstår.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande P01-Y05 (Tillbakadraget)
Av: agnesson


Av: agnesson Yrkande P01-Y06 (Tilläggsyrkande på propositionen) 3 personer gillar    0 personer ogillar

att på lämpligt ställe i budgeten lägga till kostnadsposterna Valberedningen 5 000 , Revisorer 5 000 och Mötespresidium 10 000.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarMötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


AndersLindbäcks avatar
2011-10-04, 22:43 #2
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 01: Budget för 2012 -
Kreativ bokföring. Att lägga till "Från föregående år30.000:-" är lite falskt för det är ingen intäkt. Budgeten säger att partiet skall gå med en förlust på 30 000 kr i år.

I år är ett mellanvalsår - partiet borde samlas i ladorna för att kunna spendera under året 2014. Därför borde budgeten gå med överskott och det läggas in i Valfond 2014.

Frågan är vad i budgeten man kan skära på så att man får loss 130 000 kr så man slipper gå med förlust samt kan lägga undan 100 000 kr till valfond 2014.

Kanske ta bort ledningspraktikanterna. Slopa ALLA event och så minska sekretariatet med 5000 kr.
AndersLindbäcks avatar
2011-10-04, 22:44 #3
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 01: Budget för 2012 -
Nej vänta sänk kampanj till 75000 kr och behåll Dreamhack - ett event behöver vi åka på.
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2011-10-05, 13:36 #4
Inte uppkopplad
att stryka "Från föregående år 30.000:-"
Om styrelsen nu beräknar att partiet kommer att gå 30 000 plus under 2011, då ska väl detta absolut sparas till valåret 2014?
Senast redigerad av Mötespresidiet den 2011-10-05 klockan 13:54.
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2011-10-05, 13:49 #5
Inte uppkopplad
att dela upp kostnaderna i rubrikerna Ledning, Administration, Mötes- och arbetskostnader för förtroendevalda, Lokala initiativ samt Event och då med följande underposter:

Partisekretariat och IT ska ligga under Administration.
Styrelsen ska ligga under Mötes- och arbetskostnader för förtroendevalda.
Lokala initiativ ska ligga under just Lokala initiativ.
Almedalen, Dreamhack, Pride och Bok & Bibliotek ska ligga under Event.
Resterande budgetposter ska ligga under Ledningen.
Idag är budgeten otrolig otydlig. Genom att gruppera kostnaderna i bättre verksamhetsgrupperingar så blir det tydligare var kostnaderna ligger.

Ledningen är de få personer som sitter närmast partiledaren.

Administration är snarare av typen fasta kostnader.

Mötes- och arbetskostnader för förtroendevalda öppnar upp för att även valberedningen, revisor och mötespresidiet ska kunna få en budget. Styrelsen ingår här också.

Lokala initiativ, den lokala verksamheten.

Event, evenemang som styrelsen anser är viktiga att deltaga på.
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2011-10-05, 14:06 #6
Inte uppkopplad
att slå ihop posterna Ledningen och Ledningsinitiativ.
Det finns ingenting som idag skiljer Ledningen och Ledningsinitiativ. Genom att slå ihop dessa så blir det tydligt, det är partiledarens ansvar att det blir någonting bra av det. Det kan handla om möten eller att skicka personer på kort varsel till en fildelningsrättegång.
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2011-10-05, 14:20 #7
Inte uppkopplad
att stryka budgetposten resor.
Vem är det som egentligen får resa? Får jag åka från Uppsala ner till PP Lunds fikor? Eller är det till för partiledaren som vill skicka personer till Dreamhack?

Jag tror inte att resor inom partiet helt kommer att upphöra bara för detta. Kostnaden kommer däremot att redovisas på den budgetpost som är kopplad till ett visst funktionärsuppdrag.

Om PP Lund anordnar ett större evenemang kommer de troligen att få pengar från Lokala initiativ.
Partiledaren kan skickar pirater till fildelningsrättegångar via sin Lednings-post.
Styrelsen kommer resa på sin styrelse-post.
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2011-10-05, 14:41 #8
Inte uppkopplad
att på lämpligt ställe i budgeten lägga till kostnadsposterna Valberedningen 5 000 , Revisorer 5 000 och Mötespresidium 10 000.
Jag sitter idag i mötespresidiet och jag anser att det är svårt att gå till partiledningen och be om pengar. Vi skulle gärna vilja ha resemöjligheter för att träffas och planera partiets medlemsmöten och kanske till och med köpa in headsets (vi pratar väldigt mycket i dessa och de har en tendens att gå sönder).

Om jag vore revisor vore det ännu svårare att gå till ledningen eller styrelsen och begära pengar ut pengar för att kunna fullfölja mitt uppdrag.

Likadant bör gälla för valberedare.

Mötespresidiet ansvarar för två möten per år medan revisorer och valberedningen behöver jobba med intensivt en gång per år. Därför får mötespresidiet dubbelt så mycket.
2011-10-05, 19:30 #9
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 01: Budget för 2012 -
För mig är tilläggsyrkandet P01-Y02 en självklarhet. Att medvetet lägga en förlustbudget ett mellanår är väldigt oklokt anser jag. Helst ska man lägga en budget som går med plus för att rusta partiet för val, annars måste nollresultat vara målet.

Avseende P01-Y06 låter det vettigt, men om den antas tillsammans med P01-Y02 måste intäkterna öka med 50000:- alt. andra poster skäras med lika mycket.

Vad säger styrelsen om detta?
JorgenLs avatar
2011-10-05, 22:05 #10
Inte uppkopplad
att stryka budgetposten resor, och istället räkna in resekostnaderna i den verksamhet de uppstår.
Detta är en tydligare formulering, då det annars ser ut som att vi ska stryka allt resande, vilket inte var syftet med yrkandet.
Christoffer Eldengrips avatar
2011-10-06, 12:29 #11
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 01: Budget för 2012 -
Här har spenderbrallorna åkt på ser jag.

Vad är tanken att man ska åstadkomma med de olika posterna?
Vad blir det väntade resultatet?

Vore tacksam om någon med insyn kunde besvara dessa frågor.

Almedalen 50'000

Med tanka på hur mycket man satsar på Almedalen halva totalsumman så antar jag att det ses som väldigt viktigt att synas där i mediebruset.

Dreamhack 5'000
Inga stora summor men ändå värt att fundera på vad dessa 5000 ska gå till antar inte att vi möter speciellt många personer som inte redan tillhör vår kärnväljargrupp, kan dock vara lämpligt att förvalta denna relativt trogna skara.

pride 25'000
Anser att denna summan är väldigt stor hade hellre sett att den splittas i två potter så att där kan bli utrymme för ytterligare ett event deltagande.

bok och bibliotek 20'000
Argumentet för bok och bibliotek att nå ut till nya målgrupper det låter riktigt vettigt och tror att denna posten kan vara till stor hjälp även om summan kanske är lite stor.

Här har spenderbrallorna åkt på ser jag.

Vad är tanken att man ska åstadkomma med de olika posterna?
Vad blir det väntade resultatet?

Vore tacksam om någon med insyn kunde besvara dessa frågor.

köper jag men då klingar det illa att satsa 25'000kronor på pride där vi har varit många gånger. Hade hellre sett att den splittrades så att piratpartiet fick möjlighet att delta på minst ett nytt till event till.

Dreamhack 5000 inga stora summor men ändå värt att fundera på vad dessa 5000 ska gå till antar inte att vi möter speciellt många personer som inte redan tillhör vår kärnväljargrupp, kan dock vara lämpligt att förvalta denna relativt trogna skara.

Det är långt kvar till valet och skulle gärna se en budget som genererar ett tillskott i kassakistan på minst 15'000 istället för det nuvarande förslaget som totalt tömmer den. Stödjer även ett borttagande av posten resor då jag anser att de ska täckas av den berörda verksamheten inte av en egen post. Resorna i sig genererar väll inget av direkt värde, det är slutmålet som är de viktiga.
Johan mlg Karlssons avatar
2011-10-06, 13:01 #12
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 01: Budget för 2012 -
Citat:
Ursprungligen postat av Christoffer Eldengrip Visa inlägg
Här har spenderbrallorna åkt på ser jag.
Här har copy-pasta-byxorna åkt på ser jag. Här har copy-pasta-byxorna åkt på ser jag. Här har copy-pasta-byxorna åkt på ser jag.

Citat:
Dreamhack 5'000
På Dreamhack träffar vi något hundratal personer varje år som vi konverterar till pirater. Dessutom så påminner vi några tusen till om att vi finns. Innan så har vi lagt över det 5-dubbla på DH så det är en rejäl nedskärning.

Citat:
pride 25'000
Det är svårt att gå lägre då majoriteten av kostnaden går till tältet. Ja, det är möjligt att skära någon tusenlapp, men då får vi sitta i ett totalt oinrett tält utan belysning och se tråkiga ut. Dvs, nästan hela initialkostnaden är totalt meningslös, ingen kommer se oss ändå.
Pride är för övrigt ett av dom eventen som sker där vi faktistk både lyckas ragga medlemmar, synas och få folk intresserade av vår politik. HBT-rörelsen är galet intresserade av oss så att inte medverka på pride vore verkligen att skjuta oss själva i foten.


Citat:
bok och bibliotek 20'000
Jag har inte koll på exakt varför den posten är så stor, men jag förutsätter att det är en initialkostnad på ganska mycket ifall vi vill ha monter.
IsakGersons avatar
2011-10-06, 13:09 #13
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 01: Budget för 2012 -
Jag tycker att Dreamhack är en viktig investering, just för att det är vår målgrupp. Visst, många är redan medlemmar, men långt ifrån alla.
Mårten Fjällströms avatar
2011-10-06, 20:03 #14
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 01: Budget för 2012 -
Diskussionen här är viktig och det är bra att den förs, men jag skulle vilja betona att styrelsens yrkande går ut på att ge styrelsen i uppdrag att fastställa budget. Det beror på att stadgan säger att styrelsen ska lägga budget. Stadgan säger också att styrelsen ska lägga en proposition om budget till detta möte (vilket vi alltså gjort). För att i framtiden slippa lägga proposition om något som styrelsen alltså ska besluta har Nils lagt en motion:

Citat:
Tidigare medlemsmöten har beslutat om att lyfta budgetfrågan från medlemsmötet till styrelsen. Tyvärr har en paragraf i stadgan glömts bort och styrelsen är därmed fortfarande tvingade att lägga en proposition om just budget.

Jag föreslår att stryka "förslag till budget för kommande verksamhetsår" så att §4.5.2 istället får lydelsen 4.5.2 Till höstmötet ska partistyrelsen lägga följande propositioner:
a) förslag till verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.
Om man inte styrelsens yrkande att ge styrelsen i uppdrag att besluta budgeten bör man yrka på något lämpligt, tex "att mötet beslutar budget enligt följande..." sedan får mötespresidiet hantera frågan om ett sådant yrkande strider mot stadgans bestämmelser om att styrelsen ska bestämma budget.

Många av de synpunkter som kommit upp här om vilken verksamhet som ska bedrivas och mål för året borde kunna läggas som yrkanden under verksamhetsplanen istället. Jag ser att Nils redan lagt dit ett yrkande om överskottsmål.
AndersLindbäcks avatar
2011-10-06, 20:09 #15
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 01: Budget för 2012 -
Då det är mellanår så kanske vi kan undvika och vara på pride ett år.

Det skulle gå att kunna vara med på Pride och även Bok och bilbliotek inte genom att ställa ut själva - utan genom att bara skicka dit 10 personer
med uppgift att gå runt i i kläder där texten Piratpartiet står.

Det blir mycket billigare och man kan faktiskt nätverka genom att deltaga.
Henrik Brändéns avatar
2011-10-07, 11:18 #16
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 01: Budget för 2012 -
Vi i styrelsen har varit dåliga på att förklara bakgrunden till att budgetförslaget ser ut som den gör. Men så här har vi tänkt:
  1. Om några år är det val. Till dess måste vi dels ha en starkare organisation på plats, dels spara i ladorna till valkampanj, valsedlar etc.
  2. Vi har inte råd med den utgiftsnivå som fanns i början av detta år. Ledningen har därför under året gjort ett hästjobb med att skära i olika utgifter som telefonabonemang mm, och hitta smartare sätt att synas mer på olika event för mindre pengar än tidigare.
  3. Det är omöjligt att förutsäga säkert hur mycket pengar vi får in på frivilliga donationer. Istället för att hugga till med det belopp vi tror att vi antagligen kommer att få in, och sätta av 150 000 kr till en valfond har vi valt att göra en tämligen pessimistisk prognos, se till att utgifterna anpassas så att vi klarar oss och planerad verksamhet även om donationerna utvecklas så illa, och sedan låta var enda krona som kommer in i donationer ovanför denna pessimistiska prognos gå till en valfond.
Vi borde ha varit mycket tydligare med att skriva detta sista, och jag hoppas att vi då inte skulle givit Anders föreställningen att vi är så ansvarslösa att vi vill slösa bort vartenda öre vi får i intäkter, och den lilla behållningen sedan förra året likaså. Vi har tvärt om arbetat hårt på att slimma utgifter så att vi ska klara av att sätta undan en ordentlig hög pengar om det går bra med donationerna, och att vi ska klara oss även om det går sämre.

När vi satt olika summor på olika platser har vi (och PL) inte kastat tärning eller höftat, utan verkligen ansträngt oss för att ta reda på ungefär hur mycket olika saker kommer att kosta om man gör det på billigaste möjliga sätt. Så att bara halvera eller minska vissa siffror med 20% är inte möjligt: Budgeterad kostnad för Almedalen är t ex lägsta möjliga kostnad för att det ska vara meningsfullt att åka dit. Flera kostnader på sekretariatet är bundna av avtal som inte kan sägas upp med en månads varsel, och en del av de pengar som ligger på sekretariatet går till att betala kvarvarande del av uppsägningstid för sådant som redan är uppsagt. Jag menar naturligtvis inte att man inte kan skära någonstans i förslaget. Men det är i många avseenden mycket tight redan som det är.

Detta inte minst för att det ska finnas utrymme till de ökningar som ändå förekommer: Dels ge IT en aning mer resurser att uppdatera och plåstra på vår synnerligen skakiga, begagnade och ofta hoptiggda hårdvara. Dels skapa en ordentlig pengapott för lokala verksamhetsinitiativ.

För att vi ska ha god chans att kunna spara en slant till kommande val vill jag vädja till medlemmar att inte lägga förslag till ökningar på ett ställe utan att i samma att-sats lägga förslag på en minskning någon annan stans.

Och sedan vill jag ge er tipset att i så fall i förväg fråga PL eller ngn i styrelsen vilken konsekvensen av en sådan neddragning skulle vara. Så att ni kan välja att dra ner på något av de ställen som faktiskt är prioriteringsfrågor, och inte utgifter som redan är uppbundna av olika anledningar.
Johan mlg Karlssons avatar
2011-10-07, 13:46 #17
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 01: Budget för 2012 -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Då det är mellanår så kanske vi kan undvika och vara på pride ett år.

Det skulle gå att kunna vara med på Pride och även Bok och bilbliotek inte genom att ställa ut själva - utan genom att bara skicka dit 10 personer
med uppgift att gå runt i i kläder där texten Piratpartiet står.

Det blir mycket billigare och man kan faktiskt nätverka genom att deltaga.
Det verkar inte som du har varit något på Pride. Jag har varit där dom tre senaste åren och kan säga att.. det funkar inte så.

Vi behöver ett tält för att

a) Inte bli utkastade
b) Kunna få kontakt med folk
c) Synas

Det är mycket folk på Pride. Vi pratar någon procent av Sveriges befolkning. Att tro att man kan gå runt 10 personer i lila tröjor och nätverka några hundra tusen personer är... naivt.
Och att tro att vi skulle få vara kvar på området om vi klart försökte kringå reglerna med att betala är också ganska naivt.

Pride är viktigt, jätteviktigt. Förra pride så sände vi signalen till hundratusentals väljare att vi fortfarande finns med på banan. Vi diskuterade med flera hundra och fick dom att inse att vi driver viktiga frågor, några tiotal att bli medlemmar och en drös med nya aktivister.

Att vara med på Pride är nog det viktigaste vi gör under året.
Christoffer Eldengrips avatar
2011-10-08, 11:03 #18
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 01: Budget för 2012 -
oj oj så lustigt det kan bli Tackar mlg för det utförliga svaret. DH är inget att orda om då summan är liten och effekten stor. Åter till initialkostnader så pride arrangören tar 20k i avgifter? om så är fallet ser jag det som självklart att skippa det arrangemanget. Är det samma för bok och bibliotek så önskar jag att det med stryks.
JPAndersons avatar
2011-10-08, 11:38 #19
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 01: Budget för 2012 -
Citat:
Ursprungligen postat av Johan mlg Karlsson Visa inlägg
Det är mycket folk på Pride. Vi pratar någon procent av Sveriges befolkning. Att tro att man kan gå runt 10 personer i lila tröjor och nätverka några hundra tusen personer är... naivt.
Och att tro att vi skulle få vara kvar på området om vi klart försökte kringå reglerna med att betala är också ganska naivt.

Pride är viktigt, jätteviktigt. Förra pride så sände vi signalen till hundratusentals väljare att vi fortfarande finns med på banan. Vi diskuterade med flera hundra och fick dom att inse att vi driver viktiga frågor, några tiotal att bli medlemmar och en drös med nya aktivister.

Att vara med på Pride är nog det viktigaste vi gör under året.
Leve det! Kunde inte sagt det bättre själv.
Ska vi plocka bort ett av de viktigaste deltaganden och synliggörande av partiet under mellanvalsåren så kan vi lika gärna kalla oss navelskådarpartiet och enbart ägna och oss åt att predika för kören.

Att synas utåt, inte minst på ett årligen återkommande arrangemang som Pride är oerhört viktigt för partiets framtid som opinionsbildare och som förkämpe för personlig integritet.
joe2mes avatar
2011-10-10, 21:19 #20
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 01: Budget för 2012 -
Har svårt att se varför budgeten för Dreamhack är så liten (möjligtvis om delar av budgeten är tänkt att komma som LAN och lokalt initiativ)? Om vi kollar på statistik över medlemmar var det antagligen där vi tappade flest medlemmar i våras eftersom planeringen av eventet var sämre än tidigare år.

Vi når antagligen inte särskilt många nya väljare där men det är inte det som är viktigt i mellanvalsår... Det är nu vi bör öka våra medlemmar i partiet för att kunna bygga upp en aktiv verksamhet inför valåret. Att rekrytera medlemmar betyder mer pengar i bidrag för UP som har möjlighet att bygga upp aktiva medlemmar till valåret.

Till Dreamhack HT11 ser budgeten ut att bli ca 20.000:- men det är fortfarande en del planering kvar...
Johan mlg Karlssons avatar
2011-10-10, 21:25 #21
Inte uppkopplad
Re: Sv: Proposition 01: Budget för 2012 -
Nu ska vi inte förvandla detta till en DH-diskussion, men en av anledningarna till att den budgeten är så liten är för att vi numera är portade från DreamHack och vi kan därför inte längre ha monter, utan kan bara åka dit inkognito och hänga i publiken. Och det kostar inte så mycket pengar..
cluezs avatar
2011-10-16, 12:35 #22
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 01: Budget för 2012 -
Lite allmän information från mig som har varit på i stort sett alla DH från 2006 och framåt, med och utan PP:

Precis som mlg säger så är vi portade från DH, åtminstone som användare av monter. Tyvärr är vår närvaro på DH väldigt kass, det har inte planerats korrekt och ofta för sent - en starkt bidragande orsak till varför vi är portade därifrån. Det betyder dock inte att vi inte får ha datorplatser.

En datorplats på DH kostar idag drygt 1000 spänn. Den MÅSTE (med betoning på måste) bokas drygt 2 månader i förväg om man vill ha flera platser jämte varandra.

Vi har tidigare lyckats få uppåt 600 nya medlemmar på DH tidigare, ett tag var det till och med så att man väntade sig att medlemstappet skulle vända rätt rejält under dom tre dagarna vi har på oss att rekrytera. Detta låg i god planering och för att vi syntes. Vi hade till och med en skärm vars enda syfte var att visa "Vi har fått X nya medlemmar under DH" - den ska jag försöka få in igen under detta år dock.

Numera är PP knappt närvarande, iallafall inte officiellt. Det är istället UP som har tagit över, detta är något jag tycker är riktigt dåligt. Inget ont om UP, men det är inte alls på långa vägar ett så starkt varumärke som PP - detta har resulterat i att UP gör reklam för PP på DH...tjaaa...bedöm själva.

Såhär: under DHW finns det drygt 15 000 personer där, varav drygt 90% eller mer sympatiserar starkt med våra åsikter och mer eller mindre älskar oss. Det vore jäkligt dumt att inte utnyttja detta!
cluezs avatar
2011-10-16, 12:41 #23
Inte uppkopplad
Sv: Re: Sv: Proposition 01: Budget för 2012 -
Citat:
Ursprungligen postat av Johan mlg Karlsson Visa inlägg
[...] men en av anledningarna till att den budgeten är så liten är för att vi numera är portade från DreamHack och vi kan därför inte längre ha monter, utan kan bara åka dit inkognito och hänga i publiken. [...]
Lite förtydligande: Hänga i publiken kan betyda två saker, antingen att gå in med eventpass och bara gå runt - det är kasst. Eller så kan vi ha datorplatser längst ut i gångarna i D-Hallen som vi haft tidigare DH, det är inte lika kraftfullt som en monter men det är faktiskt ett mycket effektivt vapen det också. Förra DH hade vi satt upp några rejält stora tygstycken med partinamnet på och vi syntes över hela hallen, really

Nu blev jag väldigt mycket OT, men men ^^
AndersLindbäcks avatar
2011-10-16, 13:58 #24
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 01: Budget för 2012 -
Frågan är om vi inte kan göra samma sak på Pride och bok och bibliotek som på Dreamhack och skippa ställa ut ett år eller två så vi kan spara pengarna till de år vi behöver dem.
Mabs avatar
Gammal Mab
2011-10-18, 21:11 #25
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 01: Budget för 2012 -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Frågan är om vi inte kan göra samma sak på Pride och bok och bibliotek som på Dreamhack och skippa ställa ut ett år eller två så vi kan spara pengarna till de år vi behöver dem.
Vi kan, men vi förlorar synlighet, kompetens, rekryteringsmöjligheter och framför allt konkret verksamhet för våra aktiva.

Det är saker jag tror är mer värda 2014 än hundra tusen kronor extra på kontot.
Christoffer Eldengrips avatar
2011-10-19, 00:03 #26
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 01: Budget för 2012 -
Är det ställen det ska satsats stora pengar på så är det just val kampanjerna 2014 eller att nå ut till nya grupper. Jag ser inte inte pride som en av dem. Motorträffar, jordbruk, industri och företagarmässor hade däremot kunnat vara sådana.
2011-10-19, 11:10 #27
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 01: Budget för 2012 -
Först av allt ett tack till propositions skrivaren/na att på ett så enkelt sätt klar lagt intäkterna samt de olika utgifts posterna. Dock är jag för dåligt insatt i vad som är bra eller inte för att direkt säga vilket evenemang man bör skära ner på och vilka man bör behålla. Utan det överlåter jag åt styrelsen. Däremot håller jag helt med att det behövs " sparas i ladorna" till valet 2014 minst 100000kr och gärna en 500000kr. Det är lite som måste täcka mycket.

YRKAR bifall på p01-y01

Det är även ett utmärkt tillfälle för styrelsen att höra medlemmarnas synpunkter på 2012 års budget.
infallsvinkels avatar
2011-10-24, 07:06 #28
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 01: Budget för 2012 -
Jag har bloggat om propositionerna: Propositioner på Piratpartiets höstmöte 2011. Läs och kommentera gärna på bloggen, eller forumet!

Mvh.
Torbjörn Wester (infallsvinkel)
Emil Isbergs avatar
2011-10-24, 09:37 #29
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 01: Budget för 2012 -
Citat:
Ursprungligen postat av infallsvinkel Visa inlägg
Jag har bloggat om propositionerna: Propositioner på Piratpartiets höstmöte 2011. Läs och kommentera gärna på bloggen, eller forumet!
Jättebra Torbjörn. Du kunde också skrivit om vad du tyckte här i tråden så hade man dessutom fått samlad överblick som inkluderat vad du hade skrivit i bloggen istället. Men oavsett bra att du kommenterar.

Du har också i långt och mycket skrivit detaljerade kommentarer som gärna skulle ligga som en kommentar direkt på yrkandet, så att man får den kommentaren till övrigas... men det gör du naturligtvis precis som du vill.

Jag har även länkat in din blogg-post i min egen skrivning om propositionerna (som dock inte tar upp något som jag inte redan har kommenterat i själva tråden). För jag tycker att länkkärlek ska man ge varandra.
infallsvinkels avatar
2011-10-24, 12:00 #30
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 01: Budget för 2012 -
@Emil:

Du har helt rätt i att det vore en utmärkt sak att även klistra in texten här på forumet, särskilt när det gäller de olika yrkandena.

Så här skrev jag på min blogg om proposition 01:
Denna proposition tänker jag inte diskutera särskilt ingående. Det är helt enkelt styrelsens budgetförslag, och det är lite olyckligt att detta enligt partiets stadgar ska läggas som en proposition till medlemsmötet. (Detta är förhoppningsvis på väg att ändras.)

Det är nämligen styrelsen som äger budgeten. Oavsett utfallet av denna votering kan styrelsen ändra hela budgeten närsomhelst efter medlemsmötet om det är nödvändigt.

Men ifall du vill skicka en signal om hur partiets pengar ska användas, och om du inte delar styrelsens bedömning, kan du förstås bifalla något av ändringsyrkandena.
infallsvinkels avatar
2011-10-24, 12:15 #31
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 01: Budget för 2012 -
Citat:
Ursprungligen postat av infallsvinkel Visa inlägg
Det är helt enkelt styrelsens budgetförslag, och det är lite olyckligt att detta enligt partiets stadgar ska läggas som en proposition till medlemsmötet. (Detta är förhoppningsvis på väg att ändras.)
Med parentesen syftar jag förstås på Motion A03: Stadgeändringar gällande budget.
Henrik Brändéns avatar
2011-10-26, 12:44 #32
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 01: Budget för 2012 -
Här vill jag påminna om att det är styrelsen som fastställer budget, och att de eventuella ändringar som sker i dokumentet bara är rekommendationer till styrelsen. Beslut som fattas under punkten verksamhetsplan är däremot sådana styrelsen måste försöka rätta sig efter.

Det yrkanden som i mina ögon gör underlaget för styrelsen bättre är P01-Y02. P01-Y03 gör varken till eller från. P01-Y04 gör underlaget något sämre, eftersom de två poster som föreslås klumpas ihop är till för helt olika saker. P01-Y05 gör också underlaget något sämre, eftersom det ibland uppkommer behov av resor som faller något mellan stolarna, och det är för sådana denna budgetpost finns till.

Slutligen ogillar jag P01-Y07 högeligen, inte för att jag missunnar presidiet, valberedningen och revisorerna möjlighet att själva besluta om att köpa fungerande headsets till sina möten, utan eftersom förslaget innebär att man ska öka partiets utgifter med 20 000 kr utan att samtidigt spara någon annan stans.
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2011-10-26, 13:13 #33
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 01: Budget för 2012 -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Det yrkanden som i mina ögon gör underlaget för styrelsen bättre är P01-Y02. P01-Y03 gör varken till eller från. P01-Y04 gör underlaget något sämre, eftersom de två poster som föreslås klumpas ihop är till för helt olika saker. P01-Y05 gör också underlaget något sämre, eftersom det ibland uppkommer behov av resor som faller något mellan stolarna, och det är för sådana denna budgetpost finns till.
P01-Y03 gör budgeten tydligare. Så jo, det tycker jag visst. Just nu består budgeten av gamla slaskposter i en oordning som gamla styrelsen antog efter krav från partiledaren.

P01-Y04 anser du är sämre. Jag kan tänka mig att ogilla/avslå det yrkandet om du kan berätta vad skillnaden är på Ledningen och Ledningsinitiativ. Styrelsen har i budgetskommentarerna/brödtexten slagit ihop dessa två.

P01-Y07 (som du råkar skriva y05) är en ren övrig-post som absolut måste strykas. Ska vem som helst få använda denna eller vem ansvarar för den? Är det ledningen? Ja låt ledningen åka på sin ledningsbudget. Om du inte håller med, det finns fler kostnader som ibland kan falla mellan stolarna. Ska inte dessa också i så fall ha en övrig-post? Nej, låt partiet struktur på ansvarsområden (styrelsen, partiledaren, arbetsgrupper inom partiledningen osv) gå hand i hand med budgeten.

Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Slutligen ogillar jag P01-Y07 högeligen, inte för att jag missunnar presidiet, valberedningen och revisorerna möjlighet att själva besluta om att köpa fungerande headsets till sina möten, utan eftersom förslaget innebär att man ska öka partiets utgifter med 20 000 kr utan att samtidigt spara någon annan stans.
Jag utgår från att du menar P01-Y06. Ja, vanligtvis tycker jag att det är oansvarigt att öka kostnaderna utan att spara någon annanstans. Nu har dock inte vi medlemmar något ansvar i budgetfrågan, den beslutar ju styrelsen om. I och med detta tycker jag att det är helt ok att vi medlemmar säger vad vi tycker, utan att ta det där ansvaret.
Henrik Brändéns avatar
2011-10-26, 16:59 #34
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 01: Budget för 2012 -
Citat:
Ursprungligen postat av agnesson Visa inlägg
Nu har dock inte vi medlemmar något ansvar i budgetfrågan, den beslutar ju styrelsen om. I och med detta tycker jag att det är helt ok att vi medlemmar säger vad vi tycker, utan att ta det där ansvaret.
Konsekvensen av detta är rimligen att du tycker det är helt OK om styrelsen struntar i de beslut medlemsmötet fattar på den här punkten. Jag tycker det är konstruktivare om medlemsmötet fattar ansvarsfulla beslut om rekommendationer, som styrelsen sedan tar till sig.
Mabs avatar
Gammal Mab
2011-10-27, 14:44 #35
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 01: Budget för 2012 -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Konsekvensen av detta är rimligen att du tycker det är helt OK om styrelsen struntar i de beslut medlemsmötet fattar på den här punkten.
Jag tror du tolkar honom helt fel.

Jag tror du ska tolka honom såhär:

Det är helt ok att medlemsmötet uttalar som sin vilja att en ny budgetpost ska tillföras utan att samtidigt ge förslag på var det ska ske besparingar eftersom det är styrelsen som beslutar om budget och de därmed har ett fritt mandat att göra besparingar där de finner lämpligt för att täcka de ökade kostnader som medlemsmötet vill se.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
agnesson, JPAnderson
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com