Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Proposition P05: Om mötesordning som stadgebilaga

Bakgrund
Hur ett medlemsmöte ska gå till regleras till viss del i partiets stadgar. Den regleringen är dock väldigt övergripande och därför har tidigare års- och medlemsmöten i partiet dels tagit beslut i ordningsfrågor, dels antagit mötesordningar, för att reglera det sätt som partiets medlemsmöten ska genomföras.

Efter den omfattande stadgerevision som genomfördes vid årsskiftet är det mötespresidiet som beslutar i ordningsfrågor, och antagandet av en mötesordning är en sådan fråga. Därför skulle styrelsen vilja att mötesordningen istället lades som en bilaga till stadgan. En bilaga till stadgan antas och ändras av ett medlemsmöte med 50% majoritet. Det skulle därmed flytta beslutsfattandet om hur mötet ska gå till från mötespresidiet till mötesdeltagarna.

Förslaget bygger på de mötesordningar som beslutats om på de senaste mötena, samt de ordningsfrågor avseende mötesordning som fastslagits under dessa.

Några exempel på sådana beslut i ordningsfrågor som avgjorts och som varit vägledande:
  • Att val ska ske med personval i motsats till tidigare metod med listval. (vårmötet 2011)
  • Att motioner ska presenteras under motionärens riktiga namn. (vårmötet 2011)
  • Att mötet inte tillåter direktjustering av stadgar på mötet. (årsmötet 2010)
  • Att tillbakadragna yrkanden kan lyftas av andra mötesdeltagare under en viss tid efter att tiden för yrkanden gått ut. (årsmötet 2010)
  • Att alternativet "Avstår" ska finnas med i alla voteringar, som ett sätt att markera närvaro som inte påverkar resultatet i omröstningen. (årsmötet 2008)

Delar av mötesordningen är ett förtydligande av vissa delar av stadgan, till exempel avsnittet om när voteringar i sakfrågor sker. Styckena om ordningsfrågor och lika röstetal är andra exempel.

I mötesordningen finns det även förtydliganden av hur vissa situationer som uppstått på tidigare möten ska hanteras, som tex vad som gäller om en person kandiderar till flera förtroendeposter man inte kan vara vald till samtidigt. Även situationer som kan tänkas uppstå försöker denna mötesordning hantera, till exempel om en person blir vald till en post, men avsäger sig uppdraget innan mötet är slut.

Stycket "Val till förtroendeposter" är en sammanställning av vad som anges i stadgarna kombinerat med tidigare mötesbeslut i ordningsfrågor, och anpassat för personval.

Mötesordningen är också skriven för att vara teknikneutral och hänsyn har också tagits till att den inte ska bli alltför detaljstyrande. Detta för att undvika att framtida möten ska vara låsta till en viss mötesplattform.

Mötesordning för medlemsmöten

Presentation av motioner
Motioner presenteras under motionärens riktiga namn, samt eventuellt användarnamn på mötet. För att tydliggöra innehållet i motioner (och även propositioner) sätter mötespresidiet en rubrik till förslaget i samband med publicering.


Mötesformalia
I frågan om mötets behöriga utlysande, val av justerare, eventuellt godkännande av fyllnadsvalda mötespresidium samt fastställande av voteringsordning ska medlemmar ha minst ett dygn på sig att lägga yrkanden och förslag, och därefter minst två timmar för att lyfta eventuella tillbakadragna yrkanden och förslag.

Som ett sätt att få fram närvaro innehåller voteringar alltid alternativet 'avstår'.
Det är ett sätt för den som tagit del av voteringen, men inte tagit ställning för något av alternativen, att visa att den varit närvarande men inte röstat. Avstår kan aldrig på något sätt påverka utfallet av voteringen.


Voteringsordning och yrkanden
Vad gäller behandling av motioner, propositioner och andra sakfrågor får yrkanden läggas, dras tillbaka och jämkas under mötets två första veckor. Därefter ska alla mötesdeltagare under ett dygn ha möjlighet att lyfta tillbakadragna yrkanden, och lägga dessa i eget namn.

Voteringar i ovan nämnda frågor äger rum under mötets två sista veckor. En vecka innan voteringarna ska börja publicerar presidiet ett första förslag till voteringsordning, och ett slutligt förslag fem dagar innan voteringarna ska starta. Kompletta alternativa förslag till voteringsordning kan läggas senast tre dagar innan voteringarna ska börja, och omröstning om voteringsordningen hålls därefter under minst 36 timmar.

Voteringar sker sedan i fyra voteringspass om minst två och ett halvt dygn vardera, med möjlighet att utnyttja ett extra avslutande voteringspass om minst 36 timmar ifall detta skulle behövas för att nå slutligt beslut i någon fråga.

Presidiet fastställer en konkret tidsplan med datum och tidpunkt för voteringspass och sista tillfälle att lägga, dra tillbaka eller lyfta yrkanden i olika frågor, och anslår denna senast en vecka in på mötet.


Val till företroendeposter
Val till styrelse, revisorer, valberedning och fyllnadsval till dessa, samt val av presidium för kommande mötesperiod äger rum under samma voteringspass som omröstningar i sakfrågor.

Dessa val sker genom att mötesdeltagare röstar på upp till det antal personer som ska väljas, och att de kandidater som i en sådan omröstning får flest röster blir valda. I de voteringar där antalet kandidater är färre, eller lika många som antalet poster som ska fyllas ska 'vakant' vara ett röstalternativ. Vakant ska även läggas till som röstalternativ i efterföljande valomgångar när inte tillräckligt många kandidater blivit valda, detta även ifall antalet valbara överstiger antalet platser som ska fyllas.

För att bli vald krävs att en kandidat fått stöd av över 50% av de röstande. Ifall alla platser på grund av denna regel inte kan fyllas efter en första valomgång genomförs ytterligare valomgångar. I dessa omgångar väljer man bland de ickevalda kandidater som fått flest röster - så många som är kvar att väljas plus en.

I händelse av att inget av röstalternativen i en valomgång erhåller egen majoritet ska det röstalternativ som erhållit minst antal röster tas bort i nästa valomgång. Detta gäller även vakant, om det är ett av röstalternativen.

Vissa förtroendeposter kan inte innehas samtidigt av samma person. Om någon är kandidat till flera sådana poster, måste personen meddela presidiet i vilken ordning den önskar prioritera dessa. Om kandidaten inte gör detta väljs den till en post enligt följande ordning:


styrelsen, sammankallande
styrelsen, ledamot
revisor
revisorsersätterare
---------------------
valberedningen, sammankallande
valberedningen, ledamot
---------------------
mötespresidium kommande mötesperiod, mötesordförande
mötespresidium kommande mötesperiod, vice mötesordförande

Vid fyllnadsval har långa mandat högre prioritet framför kortare mandat.


För den händelse att en kandidat i en första omröstningsomgång väljs till en plats längre ned på listan men kvarstår i en andra valomgång till en plats högre upp på listan gäller följande: Kandidaten kan då kvarstå i ytterligare omgångar i valet till platsen högre upp, och resultatet av valet till platsen längre ner är då preliminärt tills valen till platsen högre upp är avgjorda.

Fram till mötets avslutande kan en kandidat tacka nej till en post den blivit vald till. Ifall någon under mötet avstår en plats den blivit vald till och det finns en ytterligare kandidat på tur som fått en majoritet av avgivna röster men ej blivit vald, så inträder denna automatiskt på den nu lediga platsen. Finns kandidater som ej fått en sådan majoritet, och tid fortfarande finns att hålla en ytterligare valomgång på ordinarie voteringspass, hålles en ytterligare valomgång. Annars lämnas posten vakant och fyllnadsval sker på nästa medlemsmöte.


Lika röstetal
Vid lika röstetal görs ny votering. Om lika röstetal kvarstår avgör lotten såvida inte ett av alternativen är avslag, då gäller istället avslag. Om lotten avgör administreras detta av mötespresidiet. Mötets justerare samt partiets revisorer äger rätt att granska avgörandet.


Ordningsfrågor
Ordningsfråga lämnas in genom ett meddelande på därför avsedd plats på mötet. Mötespresidiet ska publicera sitt beslut inom tre dygn från frågans inkommande, med undantag för allmänna helgdagar.

Mötespresidiet kan välja att låta en ordningsfråga gå till rådgivande votering. Sker detta under mötets första fyra veckor ska en sådan votering vara öppen minst två dygn med en inledande diskussion under minst 24 timmar.

Under mötets två sista veckor, de så kallade voteringsveckorna, ska eventuell rådgivande votering i ordningsfråga överlappa avslutningen av ett voteringspass. Detta genom att den rådgivande voteringen i ordningsfrågan inleds minst sex timmar innan voteringspasset avslutas, och avslutas minst 30 minuter efter voteringspasset. Därigenom ges mötet fasta tillfällen då dessa voteringar kan ske som sammanfaller med de ordinarie voteringarna.


Reservationer
Reservationer skickas direkt till motespresidiet@piratpartiet.se (med tydligt angivet vilket beslut medlemmen vill reservera sig mot och varför). Presidiet postar därefter reservationen på för ändamålet avsedd plats. En mötesdeltagare kan ställa sig bakom en annan mötesdeltagares reservation, detta görs genom att medlemmen mailar mötespresidiet och anger vilken reservation den vill ställa sig bakom, mötespresidiet lägger sedan till personens namn till den lagda reservationen.


Direktjustering
Ändringar av stadgarna får inte direktjusteras. Varje möte i sin helhet ska vara baserat på samma stadgar.


Respekt för mötet
Mötespresidiet har rätt att avbryta diskussioner och flytta undan inlägg som innehåller rena personangrepp eller på annat sätt uppenbart stör mötet till en därför avsedd plats. Mötesordförande äger rätt att väcka ordningsfråga om att frånta medlem eller annan närvarande sin yttrande- och/eller förslagsrätt under hela, eller delar av, medlemsmötet.


Att använda färger i meddelanden
Färgerna blått och rött är reserverade för presidiet och får inte användas i annat fall.
Övriga färger får lov att användas, men mötesdeltagarna uppmuntras att använda möjligheten sparsamt. Mötespresidiet kan komma att ändra meddelanden där mötesdeltagaren använder färger ifall det skulle anse det behövas.


Språkliga och administrativa korrigeringar
Mötespresidiet äger rätt att döpa om och flytta meddelanden skapade av mötesdeltagare för att passa in dessa i mötets struktur. Dessutom har mötespresidiet rätt att ta bort inlägg som är identiska med nyligen, av samma person, skrivna inlägg - s.k. dubbelinlägg. Vidare har mötespresidiet rätt att korrigera stavfel och andra språkliga fel i lagda yrkanden innan votering, detta under förutsättning att det inte innebär en förändring av yrkandets innebörd.


Proposition från: styrelsen

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Av: styrelsen Yrkande P05-Y01 (Propositionens ursprungliga yrkande) 2 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet antar ovanstående text att läggas som bilaga till partiets stadgar.
Av: Andreas Bjärnemalm Yrkande P05-Y02 (Tilläggsyrkande på propositionen) 4 personer gillar    1 personer ogillar

att i andra meningen i första stycket under rubriken 'Voteringsordning och yrkanden' infoga ordet 'minst', så att meningen istället lyder:

"Därefter ska alla mötesdeltagare under minst ett dygn ha möjlighet att lyfta tillbakadragna yrkanden, och lägga dessa i eget namn."


Yrkanden

Av: styrelsen Yrkande P05-Y01 (Propositionens ursprungliga yrkande) 2 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet antar ovanstående text att läggas som bilaga till partiets stadgar.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeTilläggsyrkanden

Av: Andreas Bjärnemalm Yrkande P05-Y02 (Tilläggsyrkande på propositionen) 4 personer gillar    1 personer ogillar

att i andra meningen i första stycket under rubriken 'Voteringsordning och yrkanden' infoga ordet 'minst', så att meningen istället lyder:

"Därefter ska alla mötesdeltagare under minst ett dygn ha möjlighet att lyfta tillbakadragna yrkanden, och lägga dessa i eget namn."

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarMötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Andreas Bjärnemalms avatar
2011-10-16, 14:02 #2
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att att i andra meningen i första stycket under rubriken 'Voteringsordning och yrkanden' infoga ordet 'minst', så att meningen istället lyder:

"Därefter ska alla mötesdeltagare under minst ett dygn ha möjlighet att lyfta tillbakadragna yrkanden, och lägga dessa i eget namn."
Jag tycker det är lite olyckligt att hårdkoda att det enbart ska vara ett dygn som mötesdeltagarna har på sig att lyfta tillbakadragna yrkanden. På detta mötet har vi lyckats automatisera processer så på bra (hoppas vi) att vi bestämt att mötesdeltagarna kan ha tre dygn på sig att lyfta tillbakadragna yrkanden.

Det är möjligt att kommande mötespresidium klarar av att förlänga den tiden ytterligare, eller så kanske de finner sig tvungna att korta ner den. Genom att infoga ordet 'minst' i meningen så har presidiet åtminstone lite valbarhet, så som meningen är skriven nu så får tiden för att lyfta tillbakadragna yrkanden inte vara längre än ett dygn.
infallsvinkels avatar
2011-10-24, 07:10 #3
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 05: Om mötesordning som stadgebilaga -
Jag har bloggat om propositionerna: Propositioner på Piratpartiets höstmöte 2011.

Läs och kommentera gärna på bloggen eller här på forumet!

Mvh.
Torbjörn Wester (infallsvinkel)
Emil Isbergs avatar
2011-10-24, 10:08 #4
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 05: Om mötesordning som stadgebilaga -
Citat:
Ursprungligen postat av infallsvinkel Visa inlägg
Jag har bloggat om propositionerna: Propositioner på Piratpartiets höstmöte 2011.
Duktigt Torbjörn. Du kunde också skrivit om vad du tyckte här i tråden så hade man dessutom fått samlad överblick som inkluderat vad du hade skrivit i bloggen. Men jättebra att du kommenterar.

Jag hade gärna sett din kommentar gällande P05-Y02 på själva yrkandet för tydlighetens skull... men det gör du naturligtvis precis som du vill.

Jag har även länkat in din blogg-post i min skrivning om propositionerna (som dock inte tar upp något som jag inte redan har kommenterat i själva tråden). För jag tycker att länkkärlek ska man ge varandra.
infallsvinkels avatar
2011-10-24, 12:10 #5
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 05: Om mötesordning som stadgebilaga -
@Emil:

Du har helt rätt i att det vore en utmärkt sak att även klistra in texten här på forumet, särskilt när det gäller de olika yrkandena.

Så här skrev jag på min blogg om proposition 05:
Poängen med denna proposition är att flytta ansvaret för hur våra medlemsmöten går till, från mötespresidiet till mötesdeltagarna. Det finns god anledning till att göra en sådan förändring med anledning av hur partiets stadgar förändrats, och gett mötespresidiet rätten att fatta beslut i ordningsfrågor. (Det finns en utförligare förklaring i anslutning till propositionen.)

Det har kommit ett tilläggsyrkande med beteckningen P05-Y02, som förtydligar en detalj i propositionen. Jag rekommenderar bifall till tilläggsyrkandet.
Daniel Flöijers avatar
2011-11-03, 14:51 #6
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande P05-Y02:
att i andra meningen i första stycket under rubriken 'Voteringsordning och yrkanden' infoga ordet 'minst', så att meningen istället lyder:

"Därefter ska alla mötesdeltagare under minst ett dygn ha möjlighet att lyfta tillbakadragna yrkanden, och lägga dessa i eget namn."
Jag kanske har fel, men det känns som att det är bättre med exakta definitioner.
Andreas Bjärnemalms avatar
2011-11-03, 15:54 #7
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 05: Om mötesordning som stadgebilaga -
Citat:
Ursprungligen postat av Daniel Flöijer Visa inlägg
Jag har kommenterat på yrkande P05-Y02:
att i andra meningen i första stycket under rubriken 'Voteringsordning och yrkanden' infoga ordet 'minst', så att meningen istället lyder:

"Därefter ska alla mötesdeltagare under minst ett dygn ha möjlighet att lyfta tillbakadragna yrkanden, och lägga dessa i eget namn."
Jag kanske har fel, men det känns som att det är bättre med exakta definitioner.
Mötespresidiet har på detta mötet tillåtit mötesdeltagarna att lyfta tillbakadragna yrkanden under tre dygn. På vårmötet gällde istället ett dygn, men då tekniken förfinats till detta mötet, samt att det inte varit en påskhelg mitt under den tid presidiet arbetar med voteringsordningen, har tiden för att lyfta yrkanden på detta mötet kunnat förlängas till tre dygn.

Det kan inte göras på ett framtida möte ifall P05-Y02 avslås (och propositionen i sig bifalls), då mötesordningen i så fall endast tillåter mötesdeltagarna att lyfta tillbakadragna yrkanden under ett dygn.

Genom att lägga till ordet 'minst' (enligt P05-Y02) finns det en möjlighet för mötespresidiet att kunna tillåta lyftande av tillbakadragna yrkanden under längre tid än ett dygn, men aldrig mindre än ett dygn. Jag skulle alltså hävda att det blir en oerhörd förbättring av mötesordningen att lägga till ordet 'minst', enligt vad som yrkas i P05-Y02.

(Observera att jag skriver detta inlägg som enskild medlem i partiet. Det är alltså inte ett inlägg från mötespresidiet.)
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com