Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Proposition P03: Om lokala föreningar

 1. Bakgrund, syfte
  Piratpartiet har sedan starten varit ett centraliserat parti med en centraliserad beslutsstruktur. Det har i många avseenden hittills tjänat partiet väl, men styrelsen menar att det nu av flera skäl är dags att öppna upp för lokala föreningar med ett betydande mått av självstyre:

  Inflytande och engagemang hänger ihop: I en rörelse som bygger på människors ideella arbete är det viktigt att de som engagerar sig också upplever att de kan påverka det arbete de deltar i. Därför är det viktigt att aktiva i en kommun eller ett län/en region om de önskar ska kunna organisera arbetet lokalt i ordnade demokratiska former.

  En fungerande lokal samarbetspartner: Självstyrande lokala föreningar underlättar organiserat samarbete mellan lokal piratverksamhet och aktörer som organisationer, studieförbund, företag etc, som gärna ser en lokal partner med befogenhet att fatta snabba beslut med lokal förankring

  En kommunalpolitisk aktör: Självstyrande lokala föreningar gör det lättare och smidigare att hantera kommunalpolitiskt engagemang. Det skapar strukturer med tydliga mandat att arbeta fram listor, mejsla ut partiets lokala politik, hantera alla de svåra löpande politiska avvägningar som följer på framgång i kommunala val och för att upprätthålla en kontinuerlig kommunikation mellan kommunalt förtroendevalda pirater och övriga lokalt aktiva. Självstyrande lokala föreningar är en naturlig mottagare av framtida mandatstöd, och säkerställer att kraven uppfylls att stödet ska användas för lokal verksamhet inom kommunen.

 2. Överväganden
  För att det ska bli möjligt att snabbt komma igång med lokala föreningar har vi arbetat fram ett förslag som kan sjösättas utan att det krävs några ändringar av Piratpartiets stadgar. De beslut som krävs är att två stadgebilagor antas, en som innehåller regler för Piratpartiet kring uppstart, accepterande mm av lokala föreningar, en som innehåller de stadgar som lokala föreningarna ska arbeta efter. I utformningen av dessa dokument har bland annat följande överväganden gjorts:

  Fungera både nu och efter 2014: Förslaget är utformat så att reglerna för lokala föreningar kan fungera både i dagsläget med begränsade ekonomiska och personella resurser och ingen representation i kommunala fullmäktige, och i en framtid där lokala föreningarna ska hantera löpande kommunalpolitiskt arbete, ta emot mandatstöd och där vi har betydligt fler aktiva än idag.

  Medlemskap i partiet förblir personligt: Med detta förslag fortsätter medlemskapet i partiet centralt att vara personligt. Partiet består även fortsättningsvis av sina medlemmar, inte av lokala föreningar. Däremot ges medlemmar möjlighet att vid sidan om medlemskapet i partiet centralt också vara medlemmar i en lokal förening. I detta förslag är medlemskap i en lokal förening alltså inte obligatoriskt för den som bor i dess område.

  Möjlighet att frånta förening rätt att representera partiet: En viktig fråga i diskussionen om lokal organisation har varit i vilken mån partiets centrala organ ska vara överordnade lokala föreningarna. I detta förslag är lokala föreningarna i praktiken självstyrande. Man kan emellertid inte utesluta den olyckliga möjligheten att någon förening kan skapas eller tas över av personer med helt andra syften än partiets. Partistyrelsen har därför rätt att som yttersta nödfallsåtgärd frånta avdelningen rätten av vara lokal förening till partiet.

  Hantering av lokal politik: Ett av syftena med lokala föreningar är att få ett organisationsled som kan ta ansvar för det lokala politiska arbetet i kommuner och landsting/regioner. I detta förslag har det lokala medlemsmötet sista ordet om den lokala politiken – det tar fram listor, fastställer program och det lokala medlemsmötet kan slå fast partiets linje i lokala principiellt viktiga frågor. Däremot delegeras till ordinarie ledamöter och suppleanter i fullmäktige att fatta de löpande besluten om hur man ska rösta och agera i de olika frågor som dyker upp. Partimedlemmar ska naturligtvis få komma och lyssna och berätta vad de tycker, men skulle behovet uppstå är det nödvändigt att fullmäktigegruppen har möjlighet att begränsa den tid pratglada partivänner får lägga beslag på.

 3. Samarbete mellan lokala föreningarna mm
  När Piratpartiet kommit in i lokala beslutande församlingar runt om i landet kommer vi att ställas inför stora utmaningar. Det kommer att finnas ett stort behov för pirater med lokalpolitiska uppdrag att träffas och utbyta erfarenheter med varandra – och att stödja varandra i den ofta ensamma tillvaron som den ende eller nästan ende representanten för sitt parti i en styrelse, nämnd eller fullmäktigeförsamling. Det är också viktigt att Piratpartiet går att känna igen från en kommun till en annan, och ett bättre sätt att åstadkomma detta än centrala order och piskor är att lokalpolitiskt aktiva pirater regelbundet träffas och diskuterar lokalpolitik. Med vårt inträde i kommunala och landstingsförsamlingar uppkommer alltså ett behov av regelbundna träffar mellan olika kategorier av lokalpolitiskt aktiva.

  Former och villkor för en samarbetsorganisation mellan lokala föreningar, liksom för lokala föreningarnas täckande av faktiska kostnader, behöver diskuteras och utredas ytterligare, men måste vara fastslagna i god tid före valet 2014. Styrelsen planerar därför att återkomma till frågorna i en proposition till vårmötet 2013, och har ambitionen att dessförinnan först ha diskuterat frågan med de lokala föreningar som bildats, och sedan låta ett preliminärt förslag diskuteras i partiet innan den slutliga propositionen läggs.

Förslag till bilaga 1: Förslag till stadgebilaga: Regelverk för Piratpartiet kring lokala föreningar.

§ 1. Önskar minst 5 medlemmar i Piratpartiet i en kommun, där lokal kommunförening saknas, ska partiledningen vara dem behjälpliga att kalla alla partiets medlemmar i kommunen till ett konstituerande uppstartsmöte för en lokal kommunförening. Önskar minst 5 medlemmar iPiratpartiet i ett landsting/en region, där lokal regionförening saknas, ska partiledningen vara dem behjälpliga att kalla alla partiets medlemmar i landstinget/regionen till ett konstituerande uppstartsmöte för en lokal regionförening.

§ 2. En lokal förening inom Piratpartiet har bildats ifall:
a) ett konstituerande uppstartsmöte genomförts med minst fem (5) deltagare där följande punkter ingått i dagordningen:
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Antagande av Piratpartiets av medlemsmöte fastställda stadga för lokala föreningar
5. Val av styrelse:
(a) Val av ordförande (b) Val av sekreterare (c) Val av kassör (d) Fastställande av antal övriga ledamöter till ett antal mellan två och tio (e) Val av dessa ledamöter
6. Val av revisor och ersättare för denna
7. Val av valberedning (en till fem personer)
8. Övriga frågor
b) protokoll från uppstartsmötet delgetts Piratpartiets styrelse tillsammans med de kontaktuppgifter som ska gälla för föreningen.
c) föreningen valt ordförande, sekreterare, kassör och revisor, och antagit den av Piratpartiets medlemsmöte fastställda stadgan för lokala föreningar.

§ 3. Partistyrelsen ska på sitt närmast kommande möte därefter notera i protokollet att en lokal förening bildats, och tillse att den får en egen del av partiets hemsida.

§ 4 Lokalpolitik:
4.1 Kommunförening representerar partiet i kommunal- och kyrkopolitik och regionförening i landstings-/regionpolitik inom sitt område.
4.2 Lokalföreningens års- eller medlemsmöte beslutar om att ställa upp i val till kommuner, landsting/regioner och kyrkofullmäktige, fastställer listor och beslutar om lokala politiska program. Både listor och program ska delges Piratpartiets styrelse.
4.3 Lokalföreningens styrelse eller medlemsmöte nominerar partiets kandidater till övriga förtroendeuppdrag i kommuner och landsting/regioner och kyrkopolitik.
4.4 Lokalföreningens medlemsmöte kan besluta hur partiet ska agera i frågor av stor principiell vikt i kommunen/landstinget/regionen/kyrkopolitiken.
4.5 Piratpartiets ledamöter och suppleanter i kommun-/landstings-/regions-/kyrkofullmäktige bildar partiets fullmäktigegrupp, som löpande avgör hur partiets ledamöter ska rösta. Vid lika röstetal avgörs frågan av lokala föreningens ordförande.
4.6 Vid fullmäktigegruppens möten har lokala föreningens alla medlemmar närvaro- och yttranderätt. Fullmäktigegruppen kan dock om omständigheterna så kräver begränsa denna till ett tidsbegränsat inlägg per medlem och fråga på fullmäktiges dagordning.

§ 5. Ifall partistyrelsen bedömer att den lokala föreningens agerande uppenbarligen står i strid mot partiets intressen, uppenbarligen skadar partiet eller lokala föreningen, eller på annat sätt motarbetar partiet kan partistyrelsen häva samtliga av partiet till föreningen givna rättigheter, såsom att representera och agera i partiets namn. Sådant beslut ska fattas med minst tre fjärdedelars (3/4) majoritet av styrelsens ledamöter och gäller med omedelbar verkan. Vid partiets nästa medlemsmöte ska dock beslutet tas upp för behandling, varvid beslutet antingen bekräftas eller upphävs.

§ 6. Om minst fem medlemmar i Piratpartiet i det område en vilande förening täcker så begär ska partiledningen vara dem behjälplig att kalla alla Piratpartiets medlemmar i området till ett medlemsmöte för att försöka återuppväcka föreningen.

§ 7. Om en lokal förening läggs ned ska styrelsen notera detta i sitt protokoll.


Förslag till bilaga 2: Förslag till stadgebilaga: Stadgar för lokal förening

§ 1. Föreningen
1.1 Föreningens namn är Piratpartiet i <xxx> och har sitt säte i <xxx>.
1.2 Föreningens verksamhetsområde omfattar <xxx kommun eller landsting/region>.
1.3 Föreningens syfte är:
att verka för Piratpartiets syfte och värderingar;
att inom sitt verksamhetsområde driva politiskt arbete baserat på Piratpartiets politik;
att stödja Piratpartiets verksamhet operativt och ekonomiskt på en solidarisk basis.
1.4 Föreningens verksamhetsår är kalenderår.

§ 2. Medlemskap, rösträtt, valbarhet, närvaro, jäv
2.1 Medlem av Piratpartiet som bor eller verkar inom föreningens område har rätt att erhålla medlemskap i föreningen. Medlem av Piratpartiet som ej har sådan koppling till föreningens verksamhetsområde kan beviljas rätt att erhålla medlemskap av föreningens styrelse.
2.2 Medlemsavgift fastställs av årsmöte.
2.3 Rösträtt på medlemsmöte äger den som är medlem i föreningen sedan två månader före rösttillfället.
2.4 Valbar till förtroendeuppdrag inom föreningen är person som är medlem i föreningen. Detta krav gäller inte för revisor eller dess ersättare. Uppdrag som revisor och valberedare i föreningen får ej kombineras med att vara styrelseledamot i föreningen.
2.5 För föreningens och dessa stadgars syften ska elektronisk kommunikation vara att jämställa med skriftlig på papper.
2.6 För föreningens och dessa stadgars syften ska elektronisk närvaro vara att jämställa med fysisk närvaro.
2.7 Regler om jäv i Piratpartiets stadga gäller för tillämpliga delar i föreningens arbete.

§ 3. Årsmöte
3.1 Årsmöte är föreningens högsta beslutande organ, och ska hållas senast 31 mars. Styrelsen beslutar om tid och plats.
3.2 Styrelsen ansvarar för att kalla till årsmöte via e-post till de medlemmar som har gett partiet sin adress. Kallelse ska ske minst två veckor före mötet, och innehålla information om hur medlem kan väcka ett ärende att behandlas på mötet (motion). Om Piratpartiet upplåtit plats för den lokala föreningen på Piratpartiets hemsida behöver kallelsen återges även där.
3.3 Medlem kan kräva att ett ärende (motion) ska behandlas på årsmöte. Motionen ska i så fall vara inskickad till styrelsen senast en vecka före mötet.
3.4 Motioner ska vara publicerade väl synliga på föreningens del av partiets hemsida, eller delgivet via e-post, senast fem dagar före mötet.
3.5 Förslag från styrelsen till årsmöte (exempelvis förslag till verksamhetsplan och budget) kallas propositioner, och ska också senast fem dagar före mötet vara publicerade väl synliga på föreningens del av partiets hemsida eller delgivet via e-post.
3.6 På årsmöte behandlas följande ärenden:
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Mötets behörighet
4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare
5. Godkännande av dagordningen
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år
7. Styrelsens ekonomiska berättelse för föregående år.
8. Revisionsberättelse för det föregående året
9. Frågan om ansvarsfrihet för föregående års styrelse
10. Inkomna motioner
11. Kommande års verksamhetsplan och budget samt andra propositioner från styrelsen
12. Val av kommande års styrelse:
(a) Val av ordförande (b) Val av sekreterare (c) Val av kassör (d) Fastställande av antal övriga ledamöter till ett antal mellan två och tio (e) Val av dessa ledamöter
13. Val av kommande års revisor och ersättare för denna
14. Val av kommande års valberedning (en till fem personer)
15. Övriga frågor
3.7 Om en övrig fråga väcks på årsmöte utan att ha angetts i kallelsen krävs två tredjedels majoritet (2/3) för att mötet ska fatta beslut.

§ 4. Medlemsmöte
4.1 Om föreningens styrelse, revisor, minst en tredjedel (1/3) av föreningens medlemmar eller Piratpartiets styrelse kräver det ska styrelsen kalla till medlemsmöte.
4.2 Vid giltigt krav på medlemsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg.
4.3 På medlemsmöte kan endast de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§ 5. Styrelse
5.1 Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet.
5.2 Styrelsen beslutar om firmateckning för föreningen.
5.3 Styrelsen är beslutsmässig om alla ledamöter är kallade minst en vecka före mötet eller om de är kallade minst två dagar i förväg och minst två tredjedelar (2/3) av ledamöterna deltar i mötet.
5.4 Föreningens revisor och dennes ersättare har rätt att närvara vid styrelsemöten.
5.5 Styrelsen organiserar verksamhet inom föreningens område och ska
a) inför årsmöte utforma förslag till verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår,
b) efter avslutat verksamhetsår redovisa verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse, leverera denna till Piratpartiets partistyrelse senast 15 februari och minst fem dagar före årsmötet anslå dessa på föreningens del av partiets hemsida, om sådan finnes.

§ 6. Revision
6.1 Revisorn ska för det år den är vald granska föreningens verksamhet och ekonomi: hur styrelsen verkställt fattade beslut, använt föreningens resurser och dokumenterat ekonomiska transaktioner.
6.2 Efter genomförd revision ska revisorn upprätta en revisonsberättelse som ska lämnas till föreningens styrelse senast fem dagar innan årsmötet, och samtidigt delges Piratpartiets styrelse samt om möjligt publiceras på upplåten plats på Piratpartiets hemsida.
6.3 Det åligger styrelsen att vara både föreningens och Piratpartiets revisorer behjälplig i deras arbete och låta dem ta del av alla relevanta handlingar.

§ 7. Valberedning
Valberedningens uppgift är att ta fram förslag på personer till de val som förrättas på årsmöte, och om årsmöte så beslutar även bereda andra val till förtroendeuppdrag.

§ 8. Stadgetolkning
Vid oklarhet om hur dessa stadgar ska tolkas avgörs frågan av Piratpartiets styrelse, med undantag för eventuella stadgebilagor under § 11.5 för vilket föreningens styrelse ska anses ha tolkningsföreträde.

§ 9. Stadgeändring
Alla stadgeändringar utom stadgebilagor under § 11.5 beslutas av Piratpartiets medlemsmöte genom enkel majoritet och träder i kraft fyra (4) veckor efter fattat beslut.

§ 10. Nedläggning
10.1 Om föreningen inte hållit årsmöte två (2) månader efter utsatt tid i § 3.1 anses föreningen vilande, i upp till ett år.
10.2 När föreningen är vilande har varje grupp om minst fem (5) medlemmar i Piratpartiet inom föreningens verksamhetsområde rätt att kalla alla partiets medlemmar i föreningens område till ett medlemsmöte, för att behandla de frågor som nämns i §3.6.
10.3 Om ett sådant möte väljer ny styrelse och revisor och påbörjar en process för att hantera de ytterligare frågor som nämns i §3.6 ska föreningen anses vara återuppväckt.
10.4 Om förening inte återuppväckts inom ett år läggs den ned, och dess tillgångar tillfaller Piratpartiet.

§ 11. Bilagor
11.1 Årsmöte kan välja att lägga dokument som bilaga till stadgan.
11.2 Vid motsägelser mellan bilagas och stadgas formulering gäller stadgan.
11.3 Bilaga ändras, läggs till eller tas ifrån stadgan genom beslut på årsmöte med enkel majoritet av rösterna.
11.4 När bilaga läggs till eller tas ifrån stadgan uppdateras § 11.5 omedelbart utan att vidare beslut om stadgeändring krävs.
11.5 Följande dokument ligger som bilaga till dessa stadgar:


Proposition från: styrelsen

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Av: styrelsen Yrkande P03-Y01 (Propositionens ursprungliga yrkande) 4 personer gillar    0 personer ogillar

att som stadgebilaga för Piratpartiet anta ”Regelverk för Piratpartiet kring lokala föreningar” enligt bilaga 1.
Av: styrelsen Yrkande P03-Y02 (Propositionens ursprungliga yrkande) 3 personer gillar    0 personer ogillar

att som stadgebilaga för Piratpartiet anta ”Stadgar för lokal förening” enligt bilaga 2.
Av: styrelsen Yrkande P03-Y03 (Propositionens ursprungliga yrkande) 7 personer gillar    0 personer ogillar

att uppmuntra partiets medlemmar att bilda lokala föreningar.
Av: agnesson Yrkande P03-Y10 (Tilläggsyrkande på propositionen) 4 personer gillar    0 personer ogillar

att i §3.6 punkt 9 ändra till "Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen".
Av: agnesson Yrkande P03-Y09 (Tilläggsyrkande på propositionen) 2 personer gillar    0 personer ogillar

att i §3.6 lägga till "endast" så att §3.6 inleds med "På årsmötet behandlas endast följande ärenden".
Av: agnesson Yrkande P03-Y11 (Tilläggsyrkande på propositionen) 2 personer gillar    0 personer ogillar

att i §3.6 ersätta "kommande års" med "årets".
Av: AndersLindbäck Yrkande P03-Y06 (Tilläggsyrkande på propositionen) 6 personer gillar    1 personer ogillar

att i bilaga 2 ersätta "Piratpartiet i <xxx>" med "Piratpartiet <xxx>"
Av: Gustav Nipe Yrkande P03-Y08 (Tilläggsyrkande på propositionen) 6 personer gillar    1 personer ogillar

att uppdra partistyrelsen att inkomma med en proposition till nästa medlemsmöte om hur reglerna ska se ut för att kunna bilda en förening som vill ställa upp i andra val än till kommun och landsting.
Av: agnesson Yrkande P03-Y12 (Tilläggsyrkande på propositionen) 3 personer gillar    0 personer ogillar

att i regelverket och stadgan för lokala föreningar byta ut "årsmöte" till "medlemsmöte" och där förslaget inte hänvisar till Piratpartiets medlemsmöte, byta ut "medlemsmöte" till "extra medlemsmöte".
Av: Andreas Bjärnemalm Yrkande P03-Y13 (Tilläggsyrkande på propositionen) 3 personer gillar    4 personer ogillar

att i bilaga 2, i §11.3 ändra "enkel majoritet av rösterna" till "två tredjedels majoritet (2/3) av rösterna".
Av: Andreas Bjärnemalm Yrkande P03-Y14 (Tilläggsyrkande på propositionen) 3 personer gillar    1 personer ogillar

att i bilaga 1 ändra paragraf 1 och 6 till nedanstående formulering:

§ 1. Om minst fem (5) av Piratpartiets medlemmar i en kommun där lokal kommunförening saknas önskar det ska partiledningen vara dem behjälplig att kalla alla partiets medlemmar i kommunen till ett konstituerande uppstartsmöte för en lokal kommunförening. Om minst fem (5) av Piratpartiets medlemmar i ett landsting/en region där lokal regionförening saknas önskar det ska partiledningen vara dem behjälplig att kalla alla partiets medlemmar i landstinget/regionen till ett konstituerande uppstartsmöte för en lokal regionförening.

§ 6. Om minst fem (5) av Piratpartiets medlemmar i det område en vilande lokal förening täcker önskar det ska partiledningen vara dem behjälplig att kalla alla partiets medlemmar i området till ett medlemsmöte för att försöka återuppväcka föreningen.
Av: Andreas Bjärnemalm Yrkande P03-Y15 (Tilläggsyrkande på propositionen) 3 personer gillar    1 personer ogillar

att i bilaga 1 samt bilaga 2 ändra ordet 'lokalförening' till 'lokal förening'. Detta inkluderar också eventuella böjningar av ordet (exempelvis lokalföreningen=lokala föreningen), eller vid användande av andra ändelser till ordet (exempelvis lokalföreningens=lokala föreningens).
Av: Andreas Bjärnemalm Yrkande P03-Y16 (Tilläggsyrkande på propositionen) 3 personer gillar    0 personer ogillar

att vid angivelse i text av antal (exempel: två, tre fjärdedelar) i de två föreslagna stadgebilagorna ska direkt därefter siffror sättas ut inom parentes, i enlighet med följande exempel: "Om minst fem (5) medlemmar i Piratpartiet...". Undantaget från detta är i bilaga 1, §2 punkterna 1-8; samt i bilaga 2, §3.6 punkterna 1-15.
Av: Andreas Bjärnemalm Yrkande P03-Y17 (Tilläggsyrkande på propositionen) 4 personer gillar    0 personer ogillar

att i bilaga 1 ändra paragraf 7 till:

§ 7. Om en lokal förening läggs ned ska partistyrelsen på sitt närmast kommande möte därefter notera detta i protokollet.
Av: Andreas Bjärnemalm Yrkande P03-Y18 (Tilläggsyrkande på propositionen) 3 personer gillar    0 personer ogillar

att i §1.3 i bilaga 2 ska, i likhet med hur det ser ut i §5.5 i samma bilaga, infogas a), b), c), samt de två semi-kolon som används bytas till komma enligt nedan:

1.3 Föreningens syfte är:
a) att verka för Piratpartiets syfte och värderingar,
b) att inom sitt verksamhetsområde driva politiskt arbete baserat på Piratpartiets politik,
c) att stödja Piratpartiets verksamhet operativt och ekonomiskt på en solidarisk basis.
Av: Andreas Bjärnemalm Yrkande P03-Y19 (Tilläggsyrkande på propositionen) 4 personer gillar    1 personer ogillar

att i §2.3 i bilaga 2 ändra 'medlemsmöte' till 'års- och medlemsmöte'.
Av: Andreas Bjärnemalm Yrkande P03-Y20 (Tilläggsyrkande på propositionen) 2 personer gillar    0 personer ogillar

att i bilaga 2 byta ut ordet 'ej' mot 'inte'.
Av: Andreas Bjärnemalm Yrkande P03-Y21 (Tilläggsyrkande på propositionen) 2 personer gillar    0 personer ogillar

att i bilaga 2 ska ordet 'partiet' (inklusive eventuella ändelser) tillfogas prefixet 'Pirat' så att det tydligt framgår vilket parti det är som denna fristående organisations stadga avser när den talar om partiet.
Av: Andreas Bjärnemalm Yrkande P03-Y22 (Tilläggsyrkande på propositionen) 3 personer gillar    0 personer ogillar

att det, för att reglera hur kallelse till medlemsmöte ska ske, i bilaga 2, §4.2 ska läggas till "Kallelse ska ske i enlighet med § 3.2." sist i paragrafen.
Av: Andreas Bjärnemalm Yrkande P03-Y23 (Tilläggsyrkande på propositionen) 2 personer gillar    0 personer ogillar

att i bilaga 2, sätta ut numreringen 7.1, 8.1 respektive 9.1 framför meningarna i paragraferna 7, 8 och 9, så att det är i enlighet med hur det ser ut i resten av dokumentet.


Yrkanden

Av: styrelsen Yrkande P03-Y01 (Propositionens ursprungliga yrkande) 4 personer gillar    0 personer ogillar

att som stadgebilaga för Piratpartiet anta ”Regelverk för Piratpartiet kring lokala föreningar” enligt bilaga 1.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeAv: styrelsen Yrkande P03-Y02 (Propositionens ursprungliga yrkande) 3 personer gillar    0 personer ogillar

att som stadgebilaga för Piratpartiet anta ”Stadgar för lokal förening” enligt bilaga 2.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeAv: styrelsen Yrkande P03-Y03 (Propositionens ursprungliga yrkande) 7 personer gillar    0 personer ogillar

att uppmuntra partiets medlemmar att bilda lokala föreningar.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeTilläggsyrkanden

Av: agnesson Yrkande P03-Y10 (Tilläggsyrkande på propositionen) 4 personer gillar    0 personer ogillar

att i §3.6 punkt 9 ändra till "Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen".

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarTillbakadraget yrkande P03-Y04 (Bortröstad)
Av: Jon Severinsson
Tillbakadraget yrkande P03-Y05 (Tillbakadraget)
Av: AndersLindbäck
Tillbakadraget yrkande P03-Y07 (Tillbakadraget)
Av: Henry Rouhivuori


Av: agnesson Yrkande P03-Y09 (Tilläggsyrkande på propositionen) 2 personer gillar    0 personer ogillar

att i §3.6 lägga till "endast" så att §3.6 inleds med "På årsmötet behandlas endast följande ärenden".

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: agnesson Yrkande P03-Y11 (Tilläggsyrkande på propositionen) 2 personer gillar    0 personer ogillar

att i §3.6 ersätta "kommande års" med "årets".

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: AndersLindbäck Yrkande P03-Y06 (Tilläggsyrkande på propositionen) 6 personer gillar    1 personer ogillar

att i bilaga 2 ersätta "Piratpartiet i <xxx>" med "Piratpartiet <xxx>"

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: Gustav Nipe Yrkande P03-Y08 (Tilläggsyrkande på propositionen) 6 personer gillar    1 personer ogillar

att uppdra partistyrelsen att inkomma med en proposition till nästa medlemsmöte om hur reglerna ska se ut för att kunna bilda en förening som vill ställa upp i andra val än till kommun och landsting.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: agnesson Yrkande P03-Y12 (Tilläggsyrkande på propositionen) 3 personer gillar    0 personer ogillar

att i regelverket och stadgan för lokala föreningar byta ut "årsmöte" till "medlemsmöte" och där förslaget inte hänvisar till Piratpartiets medlemsmöte, byta ut "medlemsmöte" till "extra medlemsmöte".

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: Andreas Bjärnemalm Yrkande P03-Y13 (Tilläggsyrkande på propositionen) 3 personer gillar    4 personer ogillar

att i bilaga 2, i §11.3 ändra "enkel majoritet av rösterna" till "två tredjedels majoritet (2/3) av rösterna".

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: Andreas Bjärnemalm Yrkande P03-Y14 (Tilläggsyrkande på propositionen) 3 personer gillar    1 personer ogillar

att i bilaga 1 ändra paragraf 1 och 6 till nedanstående formulering:

§ 1. Om minst fem (5) av Piratpartiets medlemmar i en kommun där lokal kommunförening saknas önskar det ska partiledningen vara dem behjälplig att kalla alla partiets medlemmar i kommunen till ett konstituerande uppstartsmöte för en lokal kommunförening. Om minst fem (5) av Piratpartiets medlemmar i ett landsting/en region där lokal regionförening saknas önskar det ska partiledningen vara dem behjälplig att kalla alla partiets medlemmar i landstinget/regionen till ett konstituerande uppstartsmöte för en lokal regionförening.

§ 6. Om minst fem (5) av Piratpartiets medlemmar i det område en vilande lokal förening täcker önskar det ska partiledningen vara dem behjälplig att kalla alla partiets medlemmar i området till ett medlemsmöte för att försöka återuppväcka föreningen.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: Andreas Bjärnemalm Yrkande P03-Y15 (Tilläggsyrkande på propositionen) 3 personer gillar    1 personer ogillar

att i bilaga 1 samt bilaga 2 ändra ordet 'lokalförening' till 'lokal förening'. Detta inkluderar också eventuella böjningar av ordet (exempelvis lokalföreningen=lokala föreningen), eller vid användande av andra ändelser till ordet (exempelvis lokalföreningens=lokala föreningens).

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: Andreas Bjärnemalm Yrkande P03-Y16 (Tilläggsyrkande på propositionen) 3 personer gillar    0 personer ogillar

att vid angivelse i text av antal (exempel: två, tre fjärdedelar) i de två föreslagna stadgebilagorna ska direkt därefter siffror sättas ut inom parentes, i enlighet med följande exempel: "Om minst fem (5) medlemmar i Piratpartiet...". Undantaget från detta är i bilaga 1, §2 punkterna 1-8; samt i bilaga 2, §3.6 punkterna 1-15.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: Andreas Bjärnemalm Yrkande P03-Y17 (Tilläggsyrkande på propositionen) 4 personer gillar    0 personer ogillar

att i bilaga 1 ändra paragraf 7 till:

§ 7. Om en lokal förening läggs ned ska partistyrelsen på sitt närmast kommande möte därefter notera detta i protokollet.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: Andreas Bjärnemalm Yrkande P03-Y18 (Tilläggsyrkande på propositionen) 3 personer gillar    0 personer ogillar

att i §1.3 i bilaga 2 ska, i likhet med hur det ser ut i §5.5 i samma bilaga, infogas a), b), c), samt de två semi-kolon som används bytas till komma enligt nedan:

1.3 Föreningens syfte är:
a) att verka för Piratpartiets syfte och värderingar,
b) att inom sitt verksamhetsområde driva politiskt arbete baserat på Piratpartiets politik,
c) att stödja Piratpartiets verksamhet operativt och ekonomiskt på en solidarisk basis.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: Andreas Bjärnemalm Yrkande P03-Y19 (Tilläggsyrkande på propositionen) 4 personer gillar    1 personer ogillar

att i §2.3 i bilaga 2 ändra 'medlemsmöte' till 'års- och medlemsmöte'.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: Andreas Bjärnemalm Yrkande P03-Y20 (Tilläggsyrkande på propositionen) 2 personer gillar    0 personer ogillar

att i bilaga 2 byta ut ordet 'ej' mot 'inte'.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: Andreas Bjärnemalm Yrkande P03-Y21 (Tilläggsyrkande på propositionen) 2 personer gillar    0 personer ogillar

att i bilaga 2 ska ordet 'partiet' (inklusive eventuella ändelser) tillfogas prefixet 'Pirat' så att det tydligt framgår vilket parti det är som denna fristående organisations stadga avser när den talar om partiet.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: Andreas Bjärnemalm Yrkande P03-Y22 (Tilläggsyrkande på propositionen) 3 personer gillar    0 personer ogillar

att det, för att reglera hur kallelse till medlemsmöte ska ske, i bilaga 2, §4.2 ska läggas till "Kallelse ska ske i enlighet med § 3.2." sist i paragrafen.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: Andreas Bjärnemalm Yrkande P03-Y23 (Tilläggsyrkande på propositionen) 2 personer gillar    0 personer ogillar

att i bilaga 2, sätta ut numreringen 7.1, 8.1 respektive 9.1 framför meningarna i paragraferna 7, 8 och 9, så att det är i enlighet med hur det ser ut i resten av dokumentet.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarMötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Jon Severinssons avatar
2011-10-04, 19:10 #2
Inte uppkopplad
att i bilaga 1 § 4.1 ersätta "kommunal- och kyrkopolitik" med "kommunalpolitik";
i bilaga 1 § 4.2 ersätta "kommuner, landsting/regioner och kyrkofullmäktige" med "kommuner, landsting och regioner";
i bilaga 1 § 4.3 stryka "och kyrkopolitik";
i bilaga 1 § 4.4 stryka "/kyrkopolitiken";
och i bilaga 1 § 4.5 stryka "-/kyrko"
Senast redigerad av Mötespresidiet den 2011-10-04 klockan 19:50.
Jon Severinssons avatar
2011-10-04, 19:12 #3
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 03: Om lokala föreningar -
Min motivering till yrkandet ovan verkar ha försvunnit spårlöst, så jag skriver in den igen:

Jag anser att Piratpartiet inte ska blanda sig i internpolitiken i andra ideella föreningar, speciellt inte religiösa sådana, inte ens de som har så många medlemmar som Svenska Kyrkan, och yrkar därför att vi inte ska ge våra lokalföreningar befogenhet att göra så.
Mabs avatar
Gammal Mab
2011-10-04, 19:39 #4
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 03: Om lokala föreningar -
Citat:
Ursprungligen postat av Jon Severinsson Visa inlägg
0
Jag anser att Piratpartiet inte ska blanda sig i internpolitiken i andra ideella föreningar,
Som varandes piratstudent som under flera år kandiderat i kårvalet i Uppsala studentkår för Piratstudenternas räkning och en av fyra pirater att ha jobbat heltid som presidialer på kåren tack vara just piratstudenternas beslut att kandidera i kårval känner jag mig tvingad att ifrågasätta värdet av en sådan princip som du för fram här.

Själv skulle jag, som ateist, inte få för mig att kandidera till kyrkofullmäktige. Men jag är övertygad om att våra värderingar om öppenhet, delad kultur och kunskap och ett värnande om demokrati och personlig integritet är värderingar som även Svenska kyrkan skulle må bra av. Och finns det då lokala pirater i någon kommun som kännner att de vill driva våra frågor i den arenan ser jag inte varför vi centralt skulle stoppa dem.
AndersLindbäcks avatar
2011-10-04, 20:24 #5
Inte uppkopplad
att att i bilaga 1 § 4.1 ersätta "kommunal- och kyrkopolitik" med "kommunal-, kyrko- och samepolitik";
i bilaga 1 § 4.2 ersätta "kommuner, landsting/regioner och kyrkofullmäktige" med "kommuner, landsting/regioner, kyrkofullmäktige och sametinget";
i bilaga 1 § 4.3 ersätta "och kyrkopolitik" med ", kyrkopolitik och samepolitik"
i bilaga 1 § 4.4 ersätta "/kyrkopolitiken" med "/kyrkopolitiken/samepolitiken";
och i bilaga 1 § 4.5 ersätta "-/kyrko" med "-/kyrko/same"
Senast redigerad av Mötespresidiet den 2011-10-04 klockan 21:32.
Henry Rouhivuoris avatar
2011-10-04, 20:36 #6
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 03: Om lokala föreningar -
Bifall originalyrkanden, avslag motyrkanden.
Jon Severinssons avatar
2011-10-04, 21:35 #7
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 03: Om lokala föreningar -
Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
Som varandes piratstudent som under flera år kandiderat i kårvalet i Uppsala studentkår för Piratstudenternas räkning och en av fyra pirater att ha jobbat heltid som presidialer på kåren tack vara just piratstudenternas beslut att kandidera i kårval känner jag mig tvingad att ifrågasätta värdet av en sådan princip som du för fram här.
Jag motsätter mig inte att en grupp mänskor med piratideologi går samman och försöker förändra andra föreningar med piratvärderingar som grund, bara att de gör det i Piratpartiets namn. Att göra det i "Piratstudenternas" eller "Piratkristnas" namn är en annan femma, då finns fortfarande en skiljelinje.

Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
Själv skulle jag, som ateist, inte få för mig att kandidera till kyrkofullmäktige. Men jag är övertygad om att våra värderingar om öppenhet, delad kultur och kunskap och ett värnande om demokrati och personlig integritet är värderingar som även Svenska kyrkan skulle må bra av.
Som troende kristen och medlem i Senska Kyrkan håller jag med till 100%.

Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
Och finns det då lokala pirater i någon kommun som kännner att de vill driva våra frågor i den arenan ser jag inte varför vi centralt skulle stoppa dem.
Det ska vi inte heller göra, men jag vill inte att de ska göra det i vårt namn.
AndersLindbäcks avatar
2011-10-04, 21:44 #8
Inte uppkopplad
att i bilaga 2 ersätta "Piratpartiet i <xxx>" med "Piratpartiet <xxx>"
Senast redigerad av Mötespresidiet den 2011-10-04 klockan 21:56.
Jon Severinssons avatar
2011-10-04, 21:46 #9
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 03: Om lokala föreningar -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
att att i bilaga 1 § 4.1 ersätta "kommunal- och kyrkopolitik" med "kommunal-, kyrko- och samepolitik";
i bilaga 1 § 4.2 ersätta "kommuner, landsting/regioner och kyrkofullmäktige" med "kommuner, landsting/regioner, kyrkofullmäktige och sametinget";
i bilaga 1 § 4.3 ersätta "och kyrkopolitik" med ", kyrkopolitik och samepolitik"
i bilaga 1 § 4.4 ersätta "/kyrkopolitiken" med "/kyrkopolitiken/samepolitiken";
och i bilaga 1 § 4.5 ersätta "-/kyrko" med "-/kyrko/same"
Sametinget är inte lokalt till enskilda kommuner, så även om jag stödjer att Piratpartiet skulle ställa i valet till sametinget om det finns samer som är intresserade av att kandidera, så anser jag att vi måste hitta en annan lösning för det. Eventuellt en separat regional förening som täcker alla samer i Sverige men inte krockar med de vanliga regionföreningarna, eller ett separat samiskt Piratparti. I nuvarande utformning yrkar jag dock på avslag.

Mötespresidiet: Detta yrkande må ändra på samma paragrafer som mitt yrkande, men är egentligen oberoende av det (d.v.s. det är uppenbart vad som ska ske med texten om båda går igenom). Jag skulle därför gärna se att de inte ställdes mot varandra.
Mötespresidiets avatar
2011-10-04, 22:16 #10
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 03: Om lokala föreningar -
Citat:
Ursprungligen postat av Jon Severinsson Visa inlägg
Mötespresidiet: Detta yrkande må ändra på samma paragrafer som mitt yrkande, men är egentligen oberoende av det (d.v.s. det är uppenbart vad som ska ske med texten om båda går igenom). Jag skulle därför gärna se att de inte ställdes mot varandra.
Vi kommer att sätta samman ett förslag till voteringsordning under mötets tredje och fjärde vecka. Då kommer vi att se över hur yrkanden står mot varandra, och förhoppningsvis få till en korrekt voteringsordning.

Vi kommer att presentera ett första utkast i början av mötets fjärde vecka. Ta gärna och kontrollera det när vi lägger upp det, så att det blir den voteringsordning som passar bäst.
Mabs avatar
Gammal Mab
2011-10-04, 22:22 #11
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 03: Om lokala föreningar -
Citat:
Ursprungligen postat av Jon Severinsson Visa inlägg
Jag motsätter mig inte att en grupp mänskor med piratideologi går samman och försöker förändra andra föreningar med piratvärderingar som grund, bara att de gör det i Piratpartiets namn. Att göra det i "Piratstudenternas" eller "Piratkristnas" namn är en annan femma, då finns fortfarande en skiljelinje.
Det är möjligt. Men den skiljelinjen är ytterst tunn och min erfarenhet från flera års kårengagemang genom piratstudenterna är att ingen, inte ens vi själva, gör den distinktionen särskilt ofta.

Dessutom är Piratstudenterna en förening som är en lokalavdelning inom Ung Pirat, som är Piratpartiets officiella ungdomsförbund. Så även här finns det en direkt organisatorisk koppling.

Skulle du vara mindre emot att vi lät folk kandidera till kyrkofullmäktige om vi tvingade dem ha en separat förening för det, men fortfarande knuten till partiet, men med namnet kyrkopiraterna i X (eller liknande)?
Henry Rouhivuoris avatar
2011-10-04, 22:40 #12
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 03: Om lokala föreningar -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
att att i bilaga 1 § 4.1 ersätta "kommunal- och kyrkopolitik" med "kommunal-, kyrko- och samepolitik";
i bilaga 1 § 4.2 ersätta "kommuner, landsting/regioner och kyrkofullmäktige" med "kommuner, landsting/regioner, kyrkofullmäktige och sametinget";
i bilaga 1 § 4.3 ersätta "och kyrkopolitik" med ", kyrkopolitik och samepolitik"
i bilaga 1 § 4.4 ersätta "/kyrkopolitiken" med "/kyrkopolitiken/samepolitiken";
och i bilaga 1 § 4.5 ersätta "-/kyrko" med "-/kyrko/same"
Piratpartiet Sápmi. (inte >i< Sápmi) Ja, kör på det.
Jon Severinssons avatar
2011-10-04, 22:58 #13
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 03: Om lokala föreningar -
Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
Skulle du vara mindre emot att vi lät folk kandidera till kyrkofullmäktige om vi tvingade dem ha en separat förening för det, men fortfarande knuten till partiet, men med namnet kyrkopiraterna i X (eller liknande)?
Mindre emot ja, förutsatt att det står "Kyrkopiraterna" och inte "Piratpartiet" på valsedlarna i kyrkovalet. Då kan man åtminstone välja att inte ha med dom att göra även om man är intresserad av lokalpolitik.

(Att jag sedan personligen är emot att blanda ihop religion och politik, och därför ratar alla politiska partier i kyrkovalen av samma anledning som jag ratar kristdemokraterna i riksdags-, landstings- och kommunvalen, är ovidkommande denna diskussion).

Dessutom, med tanke på att kyrkovalen sker på fyra nivåer, två av vilka är större än komuner (stiftet och kyrkomötet) så skulle kyrkopiraterna i X snarare vara knutna till "Kyrkopiraterna" än Piratpartiet, och "Kyrkopiraterna" skulle jag helst se som en separat, men ideologiskt allierad, förening (tänk Piratbyrån snarare än Ung Pirat), men anknuten till Piratpartiet likt Ung Pirat är för mig acceptabelt.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Isaksson
Jon Severinssons avatar
2011-10-04, 23:04 #14
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 03: Om lokala föreningar -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Piratpartiet Sápmi. (inte >i< Sápmi) Ja, kör på det.
Så som Anders har skrivit sitt yrkande är det Piratpartiet i Arjeplog, Piratpartiet i Jokkmokk, och Piratpartiet i Åre m.f. som får ställa upp i val till Sametinget. Vill du ha ett separat Piratpartiet Sápmi får du lägga ett motyrkade...
Henry Rouhivuoris avatar
2011-10-04, 23:37 #15
Inte uppkopplad
att i bilaga 1 § 4 får följande lydelse:

4.1 Kommunförening representerar partiet i kommunalpolitik, regionförening i landstings-/regionpolitik inom sitt område. Övriga lokala föreningar representerar partiet inom kyrkan och sametinget.
4.2 Lokalföreningens års- eller medlemsmöte beslutar om att ställa upp i val till kommuner, landsting/regioner, kyrkovalet samt valet till sametinget, fastställer listor och beslutar om lokala politiska program. Både listor och program ska delges Piratpartiets styrelse.
4.3 Lokalföreningens styrelse eller medlemsmöte nominerar partiets kandidater till övriga förtroendeuppdrag i kommuner, landsting/regioner, inom kyrkan och sametinget.
4.4 Lokalföreningens medlemsmöte kan besluta hur partiet ska agera i frågor av stor principiell vikt i kommunen/landstinget/regionen/kyrkopolitiken/sametinget.
4.5 Piratpartiets ledamöter och suppleanter i kommun-/landstings-/regionsfullmäktige, inom kyrkan och sametinget bildar partiets fullmäktigegrupp, som löpande avgör hur partiets ledamöter ska rösta. Vid lika röstetal avgörs frågan av lokala föreningens ordförande.
4.6 Vid fullmäktigegruppens möten har lokala föreningens alla medlemmar närvaro- och yttranderätt. Fullmäktigegruppen kan dock om omständigheterna så kräver begränsa denna till ett tidsbegränsat inlägg per medlem och fråga på fullmäktiges dagordning.
Piratpartiet centralt bör inte begränsa i vilka val som lokala föreningar kan ställa upp i, utan partiet skall vara öppet att kandidera i samtliga val inom Sverige.
IsakGersons avatar
2011-10-05, 07:38 #16
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 03: Om lokala föreningar -
Citat:
Ursprungligen postat av Jon Severinsson Visa inlägg
Jag motsätter mig inte att en grupp mänskor med piratideologi går samman och försöker förändra andra föreningar med piratvärderingar som grund, bara att de gör det i Piratpartiets namn. Att göra det i "Piratstudenternas" eller "Piratkristnas" namn är en annan femma, då finns fortfarande en skiljelinje.
1. Så om vi hade kallat oss "Piratpartiet" istället för "Piratstudenterna" i valet hade du varit emot satsningen, som givit oss mycket inflytande i Sveriges största studentkår för att driva partiets politik i flera år?

2. Vad vi kallar oss själva gör inte så mycket skillnad. Andra partier kallar oss Piratpartiet och piratpartister. Våra väljare kallar oss Piratpartiet och piratpartister. Jag kan inte komma på någon i kårens närhet som kallar oss "Piratstudenterna" eller "piratstudenter" förutom vi själva. Så: vad är det viktiga med att vi försöker kontrollera språket på ett sätt som inte kommer att lyckas?
Jon Severinssons avatar
2011-10-05, 20:24 #17
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 03: Om lokala föreningar -
Citat:
Ursprungligen postat av IsakGerson Visa inlägg
1. Så om vi hade kallat oss "Piratpartiet" istället för "Piratstudenterna" i valet hade du varit emot satsningen, som givit oss mycket inflytande i Sveriges största studentkår för att driva partiets politik i flera år?
Jag hade inte varit emot satsningen, bara en viktig detalj i genomförandet av den.

Citat:
Ursprungligen postat av IsakGerson Visa inlägg
2. Vad vi kallar oss själva gör inte så mycket skillnad. Andra partier kallar oss Piratpartiet och piratpar tister. Våra väljare kallar oss Piratpartiet och piratpartister. Jag kan inte komma på någon i kårens närhet som kallar oss "Piratstudenterna" eller "piratstudenter" förutom vi själva. Så: vad är det viktiga med att vi försöker kontrollera språket på ett sätt som inte kommer att lyckas?
Dom flesta kallar oss piratpartister bara för pirater, och det är inga problem, så länge det går att göra skillnad de få gånger det faktiskt spelar någon roll. Med ojämna mellanrum får jag nämligen problem nog att några potentiella väljare belastar Piratpartiet för (i deras tycke) dumheter Piratbyrån och The Pirate Bay hittar på, och jag tvingas gå in och försvara oss för att vi inte ska tappa sympatisörer. Det brukar gå att förklara att det rör sig om skilda grupper, förvisso med visst överlapp, och att man inte måste gilla dem för att gilla Piratpartiet. Men om vi öppnar för att grupper i andra föreningar får kalla sig för "Piratpartiet" så tappar vi den skiljelinjen och kommer att hamna i situationer där vi i (den lokala) opinionen ställs till svars för vad de ställer till med.

När det gäller religiösa föreningar så är det extra känsligt, både bland ateister och personer av annan tro. Så även om piratideologi skulle passa i Svenska kyrkan så skulle jag vilja ha vis distans där, ännu mer så än mot Uppsala Studentkår.

Jag vet för övrigt att Piratpartiet i Linköping fick åtminstone en extra röst 2010 för att vi, till skillnad från Moderaterna, inte hade gjort "dumma utspel" i det lokala kyrkovalet 2009...


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Isaksson
Gustav Nipes avatar
2011-10-10, 14:18 #18
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att uppdra partistyrelsen att inkomma med en proposition till nästa medlemsmöte om hur reglerna ska se ut för att kunna bilda en förening som vill ställa upp i andra val än till kommun och landsting.
motyrkande:

Svenska kyrkan är uppbyggd på ett sätt, med församlingar, samfällighet, stift och kyrkomöte som många gånger inte följer samma regionala indelningar som kommuner och landsting. Därför tycker jag att det är felaktigt att lägga ansvar på kyrkoval och kyrkopolitik på kommunföreningarna. Mitt förslag är istället att vi för närvarande lyfter ut allt som rör kyrkopolitik ur de båda föreslagna stadgebilagorna för att istället uppdra åt styrelsen att undersöka kyrkans organisation och under nästa år inkomma med en proposition till vårmötet om hur kyrkopolitik ska kunna bedrivas inom Piratpartiet.

Jag anser också att Henry Rouhivuoris förslag till lösning (motyrkande y07) är direkt felaktigt då "Övriga lokala föreningar" inte kan bildas i enlighet med regelverk §1.

Vad gäller yrkanden om samepolitik så är det samma resonmang som med svenska kyrkan över, det bör rimligen inte vara kommunföreningen som ansvarar för frågan, utan en särkild same-förening. Även det något för styrelsens proposition.

Jag stödjer Jon Severinssons yrkande Y04 även om jag inte tar ställning till om Piratpartiet ska kunna ställa upp i kyrkovalet, eller val till sametinget.
Henry Rouhivuoris avatar
2011-10-10, 14:56 #19
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 03: Om lokala föreningar -
Citat:
Ursprungligen postat av Gustav Nipe Visa inlägg
Jag anser också att Henry Rouhivuoris förslag till lösning (motyrkande y07) är direkt felaktigt då "Övriga lokala föreningar" inte kan bildas i enlighet med regelverk §1.
Se där fanns en bugg.

Jag drar tillbaka yrkandet och ger uppdraget till styrelsen hur medlemmarna skall gå tillväga för att bilda en förening för att ställa upp på någon nivå inom kyrkan. Sametinget bör också vara en politisk församling där partiet tillåter kandidering genom en partiförening.
IsakGersons avatar
2011-10-10, 15:06 #20
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 03: Om lokala föreningar -
Citat:
Ursprungligen postat av Gustav Nipe Visa inlägg
Svenska kyrkan är uppbyggd på ett sätt, med församlingar, samfällighet, stift och kyrkomöte som många gånger inte följer samma regionala indelningar som kommuner och landsting. Därför tycker jag att det är felaktigt att lägga ansvar på kyrkoval och kyrkopolitik på kommunföreningarna. Mitt förslag är istället att vi för närvarande lyfter ut allt som rör kyrkopolitik ur de båda föreslagna stadgebilagorna för att istället uppdra åt styrelsen att undersöka kyrkans organisation och under nästa år inkomma med en proposition till vårmötet om hur kyrkopolitik ska kunna bedrivas inom Piratpartiet.
Jag håller med till viss del, men problematiken är inte nödvändigtvis av ondo. Det går nog att koordinera val i församlingar och samfälligheter på kommunnivå. Stiftsvalen däremot bör nog ligga hos stiftsavdelningar. Vi vill ju inte ha för många avdelningar heller, och en avdelning per samfällighet eller församling kommer att vara rätt jobbigt att ordna. Utan att yrka skulle jag föreslå att ansvaret för församlings- och samfällighetsval bör ligga hos kommunföreningen samt att ansvaret för stiftsval ligger hos stiftsföreningar separata från regionavdelningarna.
IsakGersons avatar
2011-10-10, 15:08 #21
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 03: Om lokala föreningar -
Jag glömde en del av min kommentar. Jag tänkte också nämna att det är bra att studera hur andra partier är organiserade i kyrkovalet.
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2011-10-10, 15:48 #22
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att i §3.6 lägga till "endast" så att §3.6 inleds med "På årsmötet behandlas endast följande ärenden".
Tydlighet är bra. Genom att lägga in "endast" så får vi inte se några ärenden som egentligen ska ligga under propositioner, motioner eller övriga frågor.
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2011-10-10, 15:48 #23
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att i §3.6 punkt 9 ändra till "Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen".
Då den lokala föreningen har sitt årsmöte senast 31 mars varje år innebär det att den styrelse som lämnar sitt uppdrag i samband med årsmötet även styrt en bit i början av det året den lämnar uppdraget. Då kan det vara lite olyckligt att bara behandla ansvarsfrihet för det föregående året, och därmed missa upp till 25% av deras mandattid.
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2011-10-10, 15:51 #24
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att i §3.6 ersätta "kommande års" med "årets".
Lydelsen kommande års verksamhetsplan kan skapa frågan om det i mars månad ska beslutas om nuvarande års verksamhetsplan eller nästa års. Samma sak när det gäller valen, ska det väljas för det innevarande året eller för nästa år.
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2011-10-10, 15:53 #25
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att i regelverket och stadgan för lokala föreningar byta ut "årsmöte" till "medlemsmöte" och där förslaget inte hänvisar till Piratpartiets medlemsmöte, byta ut "medlemsmöte" till "extra medlemsmöte".
Enhetlighet är bra då det är lättförståeligt. Partiet har idag två årliga medlemsmöten, varför ska de lokala föreningarna då använda sig av termen årsmöte?

Det extra årsmötet kallas i förslaget medlemsmöte, vilket kan skapa förvirring. Flera stadgeparagrafer pratar om vad årsmötet har för beslutsrättigheter, men det är oklart om ett extra årsmöte (kallat medlemsmöte) har samma rättigheter. Därför är det betydligt bättre att kalla det extra årsmötet för 'Extra medlemsmöte', helt i enlighet med Piratpartiets stadga.
2011-10-10, 19:00 #26
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande P03-Y04:
att i bilaga 1 § 4.1 ersätta "kommunal- och kyrkopolitik" med "kommunalpolitik";
i bilaga 1 § 4.2 ersätta "kommuner, landsting/regioner och kyrkofullmäktige" med "kommuner, landsting och regioner";
i bilaga 1 § 4.3 stryka "och kyrkopolitik";
i bilaga 1 § 4.4 stryka "/kyrkopolitiken";
och i bilaga 1 § 4.5 stryka "-/kyrko"
Om Pirater vill engagera sig kyrkligt skall de få göra det, så länge de sakfrågor de driver stämmer överens med grundläggande värderingar från Piratpartiet. Piratpartiet i sig behöver inte ta ställning vare sig för eller emot religiösa samfund.
Johan mlg Karlssons avatar
2011-10-10, 20:33 #27
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande P03-Y04:
att i bilaga 1 § 4.1 ersätta "kommunal- och kyrkopolitik" med "kommunalpolitik";
i bilaga 1 § 4.2 ersätta "kommuner, landsting/regioner och kyrkofullmäktige" med "kommuner, landsting och regioner";
i bilaga 1 § 4.3 stryka "och kyrkopolitik";
i bilaga 1 § 4.4 stryka "/kyrkopolitiken";
och i bilaga 1 § 4.5 stryka "-/kyrko"
Jag tycker det är bättre att inte besluta om kyrkopolitik utan istället att P03-Y08 går igenom så styrelsen får komma med ett urförligare förslag på hur kyrkopolitiken ska fungera. Nuvarande förslag funkar inte eftersom regionerna i kyrkopolitiken inte matchar de i lokalpolitiken.
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2011-10-10, 20:34 #28
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 03: Om lokala föreningar -
Citat:
Ursprungligen postat av Glenn Brude Visa inlägg
Om Pirater vill engagera sig kyrkligt skall de få göra det, så länge de sakfrågor de driver stämmer överens med grundläggande värderingar från Piratpartiet. Piratpartiet i sig behöver inte ta ställning vare sig för eller emot religiösa samfund.
Jag håller med, men regelverket är för dåligt konstruerat för att detta ska bli smidigt som det är idag. Remiss till styrelsen på denna bit!
Andreas Bjärnemalms avatar
2011-10-10, 23:06 #29
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att i bilaga 2, i §11.3 ändra "enkelt majoritet av rösterna" till "två tredjedels majoritet (2/3) av rösterna".
Jag anser att det kommer att bli för lätt att ändra föreningarnas stadgebilagor. Piratpartiets stadebilagor ändras med enkel majoritet, men det är å andra sidan väldigt många fler som närvarar och röstar på partiets medlemsmöten. Det är därmed befogat att öka kravet på förändringar av föreningarnas stadgebilaga till 2/3 majoritet av rösterna.
erik78ses avatar
2011-10-15, 00:57 #30
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 03: Om lokala föreningar -
Nu ska jag ställa en enkel fråga.

Om jag förstår det här rätt så betyder ett bifall att vi kan bilda Södertäljes Piratparti med 5 personer från och med att förslaget går igenom och att vi då kan sätta igång direkt att bygga lokal politik omedelbart?
Mabs avatar
Gammal Mab
2011-10-15, 03:51 #31
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 03: Om lokala föreningar -
Citat:
Ursprungligen postat av erik78se Visa inlägg
Om jag förstår det här rätt så betyder ett bifall att vi kan bilda Södertäljes Piratparti med 5 personer från och med att förslaget går igenom och att vi då kan sätta igång direkt att bygga lokal politik omedelbart?
Ja.
Christoffer Eldengrips avatar
2011-10-15, 06:10 #32
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 03: Om lokala föreningar -
Val till sametinget ska hållas i maj 2013
Val till svenska kyrkan 15 september 2013.

Vilket gör att det bör vara på sin plats att få till ett yrkande som gör det möjligt att bilda och driva den typen av förening som krävs i de specifika fallen. Ifall medlemsmötet anser att det vore en god utveckling. Och att vi inte ska behöva vänta tills efter riksdagsval och EU val.

"Inför varje val upprättas en samisk röstlängd. Rätten att bli upptagen i röstlängden och därmed ha rösträtt har du som uppfattar dig som same och har eller har haft samiska som språk hemma. Det går också bra om dina föräldrar, far- eller morföräldrar har eller har haft samiska som språk i hemmet eller om du har en förälder som är upptagen i röstlängden. Du ska ha fyllt eller fylla 18 år på valdagen och vara svensk medborgare. Bestämmelser om rösträtt och den samiska röstlängden finns i Sametingslagen (1992:1433)." http://www.sametinget.se/1061

Kyrkan verkar lite mer komplicerad men då de har en mer traditionell föreningsstruktur tror jag att det inte ska vara alltför svårt att reda ut vad som gäller.
AndersLindbäcks avatar
2011-10-16, 00:19 #33
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 03: Om lokala föreningar -
Från http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=663510

Citat:
Det finns fyra villkor som alltid ska vara uppfyllda. För att vara valbar måste man:
- tillhöra Svenska kyrkan,
- vara döpt eller vara eller ha varit förtroendevald i Svenska kyrkan,
- vara lägst 18 år, och
- vara folkbokförd i Sverige.
...
Det finns ytterligare ett villkor för valbarhet som måste vara uppfyllt, nämligen att vara anmäld som kandidat av en registrerad nomineringsgrupp och själv ha accepterat att kandidera.
Man får rösta om man är 18 år och medlem i svenska kyrkan.
Christoffer Eldengrips avatar
2011-10-16, 02:03 #34
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 03: Om lokala föreningar -
Har för mig att det är 16 år vill erinra mig om att det var ett himmelskt liv hemomkring för några år sedan då det från SD håll försökte värvas väljare i den åldersgruppen. Om det är sant vet jag inte allmän smutskastning är vanligt förekommande.
Andreas Bjärnemalms avatar
2011-10-16, 16:58 #35
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att att i bilaga 1 ändra paragraf 1 och 6 till nedanstående formulering:

§ 1. Om minst fem (5) av Piratpartiets medlemmar en kommun där lokal kommunförening saknas önskar det ska partiledningen vara dem behjälplig att kalla alla partiets medlemmar i kommunen till ett konstituerande uppstartsmöte för en lokal kommunförening. Om minst fem (5) av Piratpartiets medlemmar i ett landsting/en region där lokal regionförening saknas önskar det ska partiledningen vara dem behjälplig att kalla alla partiets medlemmar i landstinget/regionen till ett konstituerande uppstartsmöte för en lokal regionförening.

§ 6. Om minst fem (5) av Piratpartiets medlemmar i det område en vilande lokal förening täcker önskar det ska partiledningen vara dem behjälplig att kalla alla partiets medlemmar i området till ett medlemsmöte för att försöka återuppväcka föreningen.
Nuvarande §1 och §6 är formulerade på olika sätt, med ett något annorlunda språk de två paragraferna emellan. Detta trots att de är väldigt snarlika. Med de omformuleringar jag yrkat om får vi ett enhetligt språk i de två paragraferna. Jag tycker det ger ett bättre språk som är lättare att läsa.

Detta är egentligen bara kosmetiska förändringar. Betydelsen av de bägge paragraferna är densamma.
Andreas Bjärnemalms avatar
2011-10-16, 17:00 #36
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att i bilaga 1 samt bilaga 2 ändra ordet 'lokalförening' till 'lokal förening'. Detta inkluderar också eventuella böjningar av ordet (exempelvis lokalföreningen=lokala föreningen), eller vid användande av andra ändelser till ordet (exempelvis lokalföreningens=lokala föreningens).
Jag har haft en liten inblick i arbetet kring detta förslag och vet därför att man i början av arbetet använde sig av begreppet 'lokalförening'. Efterhand i arbetet gick man dock ifrån det och började istället använda formuleringen 'lokal förening'. Dock har den gamla formuleringen hållt sig kvar på sina håll i förslaget. Detta yrkande är ett sätt att rensa upp detta, så vi får en enhetlig skrivning genom bägge dokumenten.
Andreas Bjärnemalms avatar
2011-10-16, 17:03 #37
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att vid angivelse i text av antal (exempel: två, tre fjärdedelar) i de två föreslagna stadgebilagorna ska direkt därefter siffror sättas ut inom parentes, i enlighet med följande exempel: "Om minst fem (5) medlemmar i Piratpartiet...". Undantaget från detta är i bilaga 1, §2 punkterna 1-8; samt i bilaga 2, §3.6 punkterna 1-15.
På sina håll i bilagorna görs redan detta, men på de flesta ställen inte. Jag tycker det är bra att märka ut antal på det viset, det gör det lättare att hitta de punkterna vid en snabb titt på dokumenten. Det är också i enlighet med hur partiets egna stadgar är skrivna, de stadgar som dessa dokument är tänkta att ligga som bilaga till.

De undantagna punkterna i §2 i bilaga 1 samt §3.6 i bilaga 2 är den uppräkning av vad som ska förekomma på de möten som beskrivs i de två paragraferna. Där ser det bättre ut att behålla antalsangivelserna i text, utan klargörande parentes.
Andreas Bjärnemalms avatar
2011-10-16, 17:04 #38
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att i bilaga 1 ändra paragraf 7 till:

§ 7. Om en lokal förening läggs ned ska partistyrelsen på sitt närmast kommande möte därefter notera detta i protokollet.
I paragraf 7 så som den ser ut i förslaget är det inte tydligt vilken styrelse som ska notera nedläggandet i sitt protokoll. Med detta yrkande löses det, samtidigt som vi får §7 att vara mer i stil med §3 i samma bilaga. Jag tycker det ser bättre ut med ett enhetligt språk genom hela dokumentet.
Andreas Bjärnemalms avatar
2011-10-16, 17:06 #39
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att i §1.3 i bilaga 2 ska, i likhet med hur det ser ut i §5.5 i samma bilaga, infogas a), b), c), samt de två semi-kolon som används bytas till komma enligt nedan:

1.3 Föreningens syfte är:
a) att verka för Piratpartiets syfte och värderingar,
b) att inom sitt verksamhetsområde driva politiskt arbete baserat på Piratpartiets politik,
c) att stödja Piratpartiets verksamhet operativt och ekonomiskt på en solidarisk basis.
På alla andra ställen i dokumenten där det är en sån här uppräkning används bokstäver enligt samma modell, men i §1.3 verkar det ha fallit bort. Vidare används inte semi-kolon på detta sätt i det övriga dokumentet, där används istället komma.

Detta är helt och hållet en kosmetisk förändring och inget ord har förändrats eller flyttats i paragrafen.
Andreas Bjärnemalms avatar
2011-10-16, 17:06 #40
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att i §2.3 i bilaga 2 ändra 'medlemsmöte' till 'års- och medlemsmöte'.
I stadgarna för den lokala föreningen står det att de högsta beslutande organen är års- och medlemsmöte, men paragrafen som reglerar rösträtt pratar endast om medlemsmöte. Detta yrkande är till för att laga detta.
Andreas Bjärnemalms avatar
2011-10-16, 17:07 #41
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att i bilaga 2 byta ut ordet 'ej' mot 'inte'.
Ordet 'ej' är ett gammalt ord som idag inte används särskilt mycket. Det är till och med så att det även för byråkratisk svenska rekommenderas att inte längre använda ordet 'ej'. Då tycker jag det vore synd om vi använde oss av det i våra reglerande dokument.
Andreas Bjärnemalms avatar
2011-10-16, 17:08 #42
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att i bilaga 2 ska ordet 'partiet' (inklusive eventuella ändelser) tillfogas prefixet 'Pirat' så att det tydligt framgår vilket parti det är som denna fristående organisations stadga avser när det talar om partiet.
Den lokala föreningen är ju en fristående organisation, då kan det också vara lämpligt att klart och tydligt visa vilket parti det är som stadgarna för den organisation faktiskt pratar om när de till exempel säger att kallelse till årsmötet ska e-postas till de medlemmar som gett partiet sin adress. På många håll i den föreslagna stadgan används Piratpartiet istället för partiet, men på sina håll har det missats.
Andreas Bjärnemalms avatar
2011-10-16, 17:09 #43
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att det, för att reglera hur kallelse till medlemsmöte ska ske, i bilaga 2, §4.2 ska läggas till "Kallelse ska ske i enlighet med § 3.2." sist i paragrafen.
Detta yrkande är för att klargöra vilka regler som gäller för kallelse till medlemsmöte i en lokal förening. Det är i förslaget inte helt tydligt och för att det inte ska uppstå några oklarheter, och därmed skilja mellan hur kallelse till medlemsmöte går till i de olika lokala föreningarna, föreslår jag detta tillägg.
Andreas Bjärnemalms avatar
2011-10-16, 17:09 #44
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att i bilaga 2, sätta ut numreringen 7.1, 8.1 respektive 9.1 framför meningarna i paragraferna 7, 8 och 9, så att det är i enlighet med hur det ser ut i resten av dokumentet.
Detta är ytterligare en förändring som är helt och hållet kosmetisk. I alla övriga paragrafer i bilaga 2 får första meningen numreringen x.1, men i paragraferna 7, 8 och 9 verkar detta ha trillat bort.
erik78ses avatar
2011-10-16, 17:27 #45
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 03: Om lokala föreningar -
Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
Ja.
Jag gillar svar med två bokstäver. Särskilt när det kommer från någon man respekterar. Även om vi inte tycker lika i alla frågor.
Christoffer Eldengrips avatar
2011-10-22, 06:50 #46
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 03: Om lokala föreningar -
Hur kommer funktionärsrollerna se ut i framtiden kommer KL och VL avskaffas eller överlåts deras nuvarande uppgifter till de lokala föreningarna?

Tror de bäddar för konflikter och ifall man behåller det gamla systemet parallellt med det nya att ha en organisation som röstar fram en eller flera representanter ur sina medlemmar (där det inte är säkert att alla partimedlemmars åsikter finns med då de ej nödvändigtvis är medlemmar i den lokala föreningen) samtidigt som man har ett annat system där man uppifrån utser ansvarsområden från partiet centralt.

har personligen lite svårt att se i förslaget hur det är tänkt att fungera någon som har en tydlig bild eller tror sig veta?
AndersLindbäcks avatar
2011-10-22, 10:19 #47
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 03: Om lokala föreningar -
KL och VL definieras av partiledningen. Lokala föreningar av medlemsmötet. KL och VL är inga officiella poster enligt något som helst beslut på medlemsmöten utan är partiledningens sätt att ha kontakt med medlemmarna.

Det blir upp till partiledningen att bestämma hur de vill ha det gällande VL och KL när man börjar med lokala föreningar.
Mabs avatar
Gammal Mab
2011-10-22, 11:51 #48
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 03: Om lokala föreningar -
Citat:
Ursprungligen postat av Christoffer Eldengrip Visa inlägg
H
har personligen lite svårt att se i förslaget hur det är tänkt att fungera någon som har en tydlig bild eller tror sig veta?
Min gissning är att KL och VL kommer finnas kvar som ansvariga för valsedelsdistributionen, men att övriga uppgifter kom migrera till de lokala föreningarna.
Henry Rouhivuoris avatar
2011-10-22, 11:54 #49
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 03: Om lokala föreningar -
Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
Min gissning är att KL och VL kommer finnas kvar som ansvariga för valsedelsdistributionen, men att övriga uppgifter kom migrera till de lokala föreningarna.
Valsedelsdistributionen för riksdagsvalet då. De lokala föreningarna distribuerar sina lokala valsedlar själva. KL är troligen med i den lokala föreningen så det löser sig.
Mabs avatar
Gammal Mab
2011-10-22, 12:33 #50
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 03: Om lokala föreningar -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Valsedelsdistributionen för riksdagsvalet då.
Ja precis.
Christoffer Eldengrips avatar
2011-10-22, 14:45 #51
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 03: Om lokala föreningar -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Valsedelsdistributionen för riksdagsvalet då. De lokala föreningarna distribuerar sina lokala valsedlar själva. KL är troligen med i den lokala föreningen så det löser sig.
Jo troligtvis är dem det. Men hade gärna sett att det i så stor utsträckning som möjligt blir den Lokala valsedelsdistributören som även ansvarar för riksdagsvalsedlarna i kommunen eller tvärt om. Antar att i de flesta fall inte kommer bli några problem. Men många gånger förr har det blivit trubbel fast ingen egentligen menade att det skulle bli så.

Vore det önskvärt att ledningen då bör tillfråga den lokala föreningen om vem de anser bör vara KL?

Fördelar/nackdelar?
Mabs avatar
Gammal Mab
2011-10-22, 14:57 #52
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 03: Om lokala föreningar -
Citat:
Ursprungligen postat av Christoffer Eldengrip Visa inlägg
Vore det önskvärt att ledningen då bör tillfråga den lokala föreningen om vem de anser bör vara KL?
Så sker i praktiken redan idag i de orter där det finns någon större organiserad verksamhet. I Uppsala till exempel har alla KL valts av oss som varit aktiva för tillfället och sen i efterhand formellt utsetts av VL.
AndersLindbäcks avatar
2011-10-22, 15:14 #53
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 03: Om lokala föreningar -
Citat:
Ursprungligen postat av Christoffer Eldengrip Visa inlägg
Vore det önskvärt att ledningen då bör tillfråga den lokala föreningen om vem de anser bör vara KL?
Det är inte bara önskvärt utan det får nog ses som ett tvång om de skall hitta en KL. Alla lokalt aktiva i PP kommer dras med i lokala föreningen så det kommer förmodligen inte finnas någon utanför den som kommer vilja vara KL.

I praktiken så kommer alla KLs uppdrag skötas av den lokal föreningen.
JPAndersons avatar
2011-10-22, 18:28 #54
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 03: Om lokala föreningar -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Det är inte bara önskvärt utan det får nog ses som ett tvång om de skall hitta en KL. Alla lokalt aktiva i PP kommer dras med i lokala föreningen så det kommer förmodligen inte finnas någon utanför den som kommer vilja vara KL.

I praktiken så kommer alla KLs uppdrag skötas av den lokal föreningen.

Där de finns ja... men långt ifrån alla kommuner kommer att skapa föreningar bara för att möjligheten finns. Främst pga att vi saknar nog aktiva helt enkelt.

Vi skall nog vara försiktiga med att generalisera i den här frågan. Vi vet inte alls hur det kommer att se ut framöver.
AndersLindbäcks avatar
2011-10-22, 22:48 #55
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 03: Om lokala föreningar -
Citat:
Ursprungligen postat av JPAnderson Visa inlägg
Där de finns ja... men långt ifrån alla kommuner kommer att skapa föreningar bara för att möjligheten finns. Främst pga att vi saknar nog aktiva helt enkelt.
Diskussionen gällde de kommuner där man bildar lokala föreningar.

Där det inte bildas sådana så kommer det finnas KL på samma sätt som idag.
Christoffer Eldengrips avatar
2011-10-24, 04:02 #56
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande P03-Y06:
att i bilaga 2 ersätta "Piratpartiet i <xxx>" med "Piratpartiet <xxx>"
Bra förslag. Hoppas fler inser fördelarna med detta yrkande då det förenklar och ger en tydlighet.
infallsvinkels avatar
2011-10-24, 07:08 #57
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 03: Om lokala föreningar -
Jag har bloggat om propositionerna: Propositioner på Piratpartiets höstmöte 2011.

Läs och kommentera gärna på bloggen eller här på forumet!

Mvh.
Torbjörn Wester (infallsvinkel)
Emil Isbergs avatar
2011-10-24, 09:53 #58
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 03: Om lokala föreningar -
Citat:
Ursprungligen postat av infallsvinkel Visa inlägg
Jag har bloggat om propositionerna: Propositioner på Piratpartiets höstmöte 2011.
Jättebra Torbjörn. Du kunde också skrivit om vad du tyckte här i tråden så hade man dessutom fått samlad överblick som inkluderat vad du hade skrivit i bloggen istället. Men alltid bra att du bidrar till diskussionen.

Jag är överens med dig i grundtanken till att P03-Y04 samt P03-Y08 bör avslås men jag skulle gärna se att den diskussionen även först här i tråden. men det gör du naturligtvis precis som du vill.

Jag har även länkat in din blogg-post i min egen skrivning om propositionerna (som dock inte tar upp något som jag inte redan har kommenterat i själva tråden). För jag tycker att länkkärlek ska man ge varandra.
infallsvinkels avatar
2011-10-24, 12:06 #59
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 03: Om lokala föreningar -
@Emil:

Du har helt rätt i att det vore en utmärkt sak att även klistra in texten här på forumet, särskilt när det gäller de olika yrkandena.

Så här skrev jag på min blogg om proposition 03:
“Äntligen” skulle man kunna utbrista, ungefär som då vinnaren av Nobelpriset i litteratur tillkännages.

Piratpartiet är en gräsrotsorganisation, som står och faller med det lokala engagemanget. Det är många som kämpat länge för möjligheten att bygga ett ordentligt, stabilt, robust och demokratiskt parti med möjlighet att bilda lokala föreningar.

Denna proposition är styrelsens förslag för hur den möjligheten kan öppnas upp. I förlängningen kommer detta förhoppningsvis att skapa ett ramverk för långsiktig lokal piratverksamhet. Den här propositionen är Piratpartiets framtid.

Till denna proposition har det kommit en stor mängd tilläggsyrkanden. Så brukar det vara när en fråga handlar om stadgar, och denna proposition inbegriper två förslag till stadgebilagor. Stadgar är som bekant detsamma som en grundlag för en organisation, så det är inte konstigt att det finns synpunkter på ordval och liknande.

En hel del av diskussionen kring tilläggsyrkandena handlar om P03-Y04, vilket berör frågan huruvida partiet ska eller kan ställa upp i kyrkovalen eller i valet till sametinget.

Jag anser att den frågan behöver utredas ytterligare (alltså vad som gäller rent tekniskt) och rekommenderar därför avslag för detta tilläggsyrkande. (Jag delar heller inte åsikten bakom tilläggsyrkandet.)

Om det finns pirater som verkligen är intresserade av att ställa upp i dessa val föreslår jag att de utreder vad som gäller i en dialog med partistyrelsen, så kan partistyrelsen återkomma med en proposition kring detta framöver. Jag är öppen inför att att pirater ska kunna kandidera i dessa val.

Men om det egentligen bara är en filosofisk fundering (det kanske inte för närvarande finns tillräckligt med pirater som vill satsa på dessa val) tycker jag att frågan kan lämnas därhän för tillfället.

Detta innebär även att jag tycker att Gustav Nipes yrkande P03-Y08 om att styrelsen ska få i uppgift att utreda förutsättningarna bör avslås, eftersom det är dumt att binda upp begränsade personresurser ifall detta egentligen är onödigt.

Yrkande P03-Y13 vill jag nog fundera lite till på:

Citat:
att i bilaga 2, i §11.3 ändra “enkel majoritet av rösterna” till “två tredjedels majoritet (2/3) av rösterna”.
Kommentera gärna detta yrkande ytterligare.

När det gäller resterande tilläggsyrkanden kring en mängd olika ordalydelser i förslagen till stadgebilagor, rekommenderar jag att du går in i forumtråden och läser och bildar dig en uppfattning om huruvida du delar avsikten med ändringsförslagen eller inte. Yrkandena är väl motiverade av de som yrkat.
Henrik Brändéns avatar
2011-10-26, 14:23 #60
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 03: Om lokala föreningar -
jag tycker förening ska kunna ägna sig också åt kyrkopolitik, men det är en rimlig synpunkt att man kanske i så fall också ska styra upp former för att arbeta med kårpolitik, sameting och andra liknande ställen med politiska val. Möjligen är det en bra idé att låta styrelsen till nästa medlemsmöte se över dokumentet och hitta en lösning som kan användas i alla sådana sammanhang. Dvs bifall till P03-Y08 och avslag på P03-Y04.

Agnesson och Andreas Bjärnemalm har vidare hittat en massa ställen där de putsat på texterna, som i mina ögon bara gjort dem bättre, så det är med glädje jag yrkar bifall till P03-Y09, P03-Y10, P03-Y11, P03-Y14, P03-Y15, P03-Y16, P03-Y17, P03-Y18, P03-Y19, P03-Y21.

På några ställen håller jag dock inte med vännerna vad gäller utseendet, och kommer därför själv att rösta mot P03-Y20 och P03-Y23.

En fråga jag och de två herrarna diskuterat mycket är vad man ska kalla de lokala föreningarnas möten: Jag tycker vi ska följa normal praxis i föreningsliv och kalla årsmöten för årsmöten och medlemsmöten för medlemsmöten, även om det blir lite förvirrande när partiet centralt valt att använda ordet medlemsmöte för det som i resten av organisationslivet kallas årsmöte. Jag yrkar därför avslag till P03-Y12.

Slutligen vill jag fästa mötets uppmärksamhet på att bland alla yrkanden som bara rör redigering och ordval finns två yrkanden som rör substans: P03-Y06 som rör hur de lokala föreningarna ska namnges, och P03-Y13, som handlar om hur stor majoritet som ska krävas för att lokal förening ska få anta, ändra och upphäva stadgebilaga.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com