Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Motion B16: Vårdpolitik

Sveriges sjukvård behöver moderniseras och effektiviseras. Det går inte längre att få Sveriges statsbudget att täcka det behov som en allt äldre befolkning belastar systemet med. För att lösa vårt underskott behöver allmänsjukvården både skära ned sina kostnader samtidigt som sjukvårdens kvalité ökar. Samtidigt behöver Sverige satsa proaktivt för att minska det existentiella hotet från nya typer av aggressiva bakterier och dödliga virus. Således behöver vi öka investeringen i forskning på dessa områden.

En stor del av människans välmående är förankrat i hennes livsstil och staten behöver säkerställa att fördomar och vidskeplighet hennes hälsa bekämpas och att kunskapsbaserade råd om hur vi bör sköta om oss genom ett sunt levene finns allmänt tillgängligt.

Sjukvård blir effektivare om mer information om patienten kan behandlas vid varje vårdbesök. En ökad informationsbehandling innebär risker för den personliga integriteten. Det är därför viktigt att patientjournalen moderniseras och att ett helt nytt tankesätt för att hantera journaldata genomförs som möjliggör maximal tillgänglighet på individens villkor.

Vårdgivare måste använda rätt verktyg för att bedriva sin verksamhet. Staten ska verka för att personanpassad teknik tillgodoser de behov som finns för att fatta snabbare och säkrare beslut. Läkare ska inte behöva tillbringa mer tid med dokumentation än vad de spenderar på att vårda sina patienter. Patientens vårddata ska vara lätt tillgänglig för vårdgivaren på vårdtagarens villkor.

Rätten till sjukvård är en hörnsten i vårt demokratiska samhälle. Oavsett var i landet man bor ska man ha möjlighet till en högkvalitativ vård.

Transparens, mätbarhet och kunskap är viktiga hörnpelare i framtidens vård. Staten ska verka för en ökad möjlighet att på individuell nivå ta ett ökat ansvar för sin vård genom tillgängliggörandet av teknik och tjänster som mäter och ökar kunskapen om vårdtagarens fysiska välfärd. Beslut om vård ska vara förankrade i patientens vårddata och läkarbeslut ska vara transparenta och för vårdtagaren i så stor utsträckning som möjligt.

Staten bör tillhanda hålla en informationsteknologisk förmedlingstjänst för vårddata. Systemet ska byggas med öppna grässnitt för att förenkla maximal integration mellan alla vårdaktörer; statliga och privata vårdgivare såväl som vårdtagare. Alla vårddata måste vara autentiserad av en individuell vårdtagare och staten ska garantera säkerheten.

Staten ska erbjuda konsultation för lagring av privat vårddata.

I nedanstående yrkanden benämns Piratpartiet som PP.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Kristofer Pettersson

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Av: Kristofer Pettersson Yrkande B16-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 5 personer gillar    3 personer ogillar

att PP verkar för en god tillgänglighet och valfrihet bland en mångfald av vårdgivare
Av: Henrik Brändén Yrkande B16-Y19 (Motyrkande) 21 personer gillar    0 personer ogillar

att Piratpartiet ska anse att alla i Sverige ska ha tillgång till en högkvalitativ vård, oavsett om man bor i glesbygd eller storstad.
Av: Kristofer Pettersson Yrkande B16-Y03 (Motionens ursprungliga yrkande) 11 personer gillar    2 personer ogillar

att PP verkar för att säkerställa att hälso- och sjukvården är kunskapsbaserad och att fördomar och vidskepelser bekämpas.
Av: Henrik Brändén Yrkande B16-Y20 (Motyrkande) 8 personer gillar    0 personer ogillar

att Hälso- och sjukvårdens olika aktörers resultat ska följas upp på ett öppet och jämförbart sätt genom öppna och tillgängliga system
Av: Kristofer Pettersson Yrkande B16-Y07 (Motionens ursprungliga yrkande) 6 personer gillar    3 personer ogillar

att vårdtagarna ska ges möjlighet till delaktighet och självbestämmande
Av: Henrik Brändén Yrkande B16-Y21 (Motyrkande) 7 personer gillar    0 personer ogillar

att Piratpartiet ska anse att personliga vårddata ska vara tillgängliga för vårdtagaren på dennes premisser.
Av: Kristofer Pettersson Yrkande B16-Y12 (Motionens ursprungliga yrkande) 4 personer gillar    0 personer ogillar

att PP verkar för att kunskap och erfarenheter tillvaratas inom all verksamhet för att systematiskt förbättra hälso- och sjukvården
Av: infallsvinkel Yrkande B16-Y27 (Motyrkande) 5 personer gillar    0 personer ogillar

att Piratpartiet ska verka för att underlätta för undersköterskor och sjuksköterskor att fortbilda sig till läkare och specialistläkare.
Av: Kristofer Pettersson Yrkande B16-Y14 (Motionens ursprungliga yrkande) 8 personer gillar    0 personer ogillar

att PP verkar för att öka mängden öppna systemlösningar, öppen källkod och patentfria lösningar inom vården varje år med målet att öppenheten skapar utrymme för fler oberoende leverantörer av vårdteknik, medicin och IT.
Av: Henrik Brändén Yrkande B16-Y23 (Motyrkande) 6 personer gillar    0 personer ogillar

att Piratpartiet ska kräva att utvärderingar och jämförelser av behandlingsmetoder (såsom sådana som nu görs av SBU) ska göras lätt tillgängliga för medborgarna.
Av: Aleexii Yrkande B16-Y31 (Tilläggsyrkande på motionen) 1 personer gillar    0 personer ogillar

att PP verkar för att öka mängden öppna systemlösningar, öppen källkod och patentfria lösningar inom apoteken varje år med målet att öppenheten skapar utrymme för fler oberoende leverantörer av medicin och IT.
Av: Mårten Fjällström Yrkande B16-Y29 (Tilläggsyrkande på motionen) 4 personer gillar    0 personer ogillar

att PP verkar för att tillgången till patientjournaler blir spärrad så att bara den som vårdar en patient har tillgång till dennes journal
Av: Mårten Fjällström Yrkande B16-Y30 (Tilläggsyrkande på motionen) 4 personer gillar    2 personer ogillar

att PP anser att patienter själva ska ha möjlighet att i journalen komplettera uppgifter och kommentera behandling
Av: Tommten Yrkande B16-Y24 (Tilläggsyrkande på motionen) 6 personer gillar    0 personer ogillar

att Sverige behöver ett rikstäckande journalsystem som tillgodoser både den medicinska patientsäkerheten och patientens personliga integritet.
Av: JPAnderson Yrkande B16-Y32 (Tilläggsyrkande på motionen) 3 personer gillar    0 personer ogillar

att Piratpartiet ska verka för att alla ska ges möjlighet att komma åt och titta på sin egen sjukjournal hemifrån via internet.
Av: JPAnderson Yrkande B16-Y34 (Tilläggsyrkande på motionen) 1 personer gillar    0 personer ogillar

att Piratpartiet verkar för att vårdgivare inte får neka införandet av avvikande meningar och tilläggsanteckningar om oriktiga uppgifter i en patientjournal.
Av: Anton Nordenfur Yrkande B16-Y16 (Motyrkande) 0 personer gillar    0 personer ogillar

att Piratpartiet verkar för att ny forskning och vetenskaplig koncensus ständigt ska beaktas inom all verksamhet för att systematiskt förbättra hälso- och sjukvården.


Yrkanden

Av: Kristofer Pettersson Yrkande B16-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 5 personer gillar    3 personer ogillar

att PP verkar för en god tillgänglighet och valfrihet bland en mångfald av vårdgivare

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: Henrik Brändén Yrkande B16-Y19 (Motyrkande) 21 personer gillar    0 personer ogillar

att Piratpartiet ska anse att alla i Sverige ska ha tillgång till en högkvalitativ vård, oavsett om man bor i glesbygd eller storstad.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B16-Y02 (Jämkad med yrkande B16-Y19)
Av: Kristofer Pettersson


Av: Kristofer Pettersson Yrkande B16-Y03 (Motionens ursprungliga yrkande) 11 personer gillar    2 personer ogillar

att PP verkar för att säkerställa att hälso- och sjukvården är kunskapsbaserad och att fördomar och vidskepelser bekämpas.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarTillbakadraget yrkande B16-Y04 (Bortröstad)
Av: Kristofer Pettersson


Av: Henrik Brändén Yrkande B16-Y20 (Motyrkande) 8 personer gillar    0 personer ogillar

att Hälso- och sjukvårdens olika aktörers resultat ska följas upp på ett öppet och jämförbart sätt genom öppna och tillgängliga system

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B16-Y05 (Jämkad med yrkande B16-Y20)
Av: Kristofer Pettersson


Tillbakadraget yrkande B16-Y06 (Bortröstad)
Av: Kristofer Pettersson


Av: Kristofer Pettersson Yrkande B16-Y07 (Motionens ursprungliga yrkande) 6 personer gillar    3 personer ogillar

att vårdtagarna ska ges möjlighet till delaktighet och självbestämmande

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B16-Y09 (Bortröstad)
Av: Kristofer Pettersson


Av: Henrik Brändén Yrkande B16-Y21 (Motyrkande) 7 personer gillar    0 personer ogillar

att Piratpartiet ska anse att personliga vårddata ska vara tillgängliga för vårdtagaren på dennes premisser.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B16-Y08 (Bortröstad)
Av: Kristofer Pettersson
Tillbakadraget yrkande B16-Y10 (Jämkad med yrkande B16-Y21)
Av: Kristofer Pettersson


Tillbakadraget yrkande B16-Y11 (Bortröstad)
Av: Kristofer Pettersson


Av: Kristofer Pettersson Yrkande B16-Y12 (Motionens ursprungliga yrkande) 4 personer gillar    0 personer ogillar

att PP verkar för att kunskap och erfarenheter tillvaratas inom all verksamhet för att systematiskt förbättra hälso- och sjukvården

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: infallsvinkel Yrkande B16-Y27 (Motyrkande) 5 personer gillar    0 personer ogillar

att Piratpartiet ska verka för att underlätta för undersköterskor och sjuksköterskor att fortbilda sig till läkare och specialistläkare.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B16-Y13 (Jämkad med yrkande B16-Y22)
Av: Kristofer Pettersson
Tillbakadraget yrkande B16-Y22 (Jämkad med yrkande B16-Y27)
Av: Henrik Brändén


Av: Kristofer Pettersson Yrkande B16-Y14 (Motionens ursprungliga yrkande) 8 personer gillar    0 personer ogillar

att PP verkar för att öka mängden öppna systemlösningar, öppen källkod och patentfria lösningar inom vården varje år med målet att öppenheten skapar utrymme för fler oberoende leverantörer av vårdteknik, medicin och IT.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: Henrik Brändén Yrkande B16-Y23 (Motyrkande) 6 personer gillar    0 personer ogillar

att Piratpartiet ska kräva att utvärderingar och jämförelser av behandlingsmetoder (såsom sådana som nu görs av SBU) ska göras lätt tillgängliga för medborgarna.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B16-Y15 (Bortröstad)
Av: Kristofer Pettersson


Tilläggsyrkanden

Tillbakadraget yrkande B16-Y17 (Jämkad med yrkande B16-Y18)
Av: Tommten
Tillbakadraget yrkande B16-Y18 (Tillbakadraget)
Av: Tommten
Av: Aleexii Yrkande B16-Y31 (Tilläggsyrkande på motionen) 1 personer gillar    0 personer ogillar

att PP verkar för att öka mängden öppna systemlösningar, öppen källkod och patentfria lösningar inom apoteken varje år med målet att öppenheten skapar utrymme för fler oberoende leverantörer av medicin och IT.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: Mårten Fjällström Yrkande B16-Y29 (Tilläggsyrkande på motionen) 4 personer gillar    0 personer ogillar

att PP verkar för att tillgången till patientjournaler blir spärrad så att bara den som vårdar en patient har tillgång till dennes journal

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: Mårten Fjällström Yrkande B16-Y30 (Tilläggsyrkande på motionen) 4 personer gillar    2 personer ogillar

att PP anser att patienter själva ska ha möjlighet att i journalen komplettera uppgifter och kommentera behandling

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: Tommten Yrkande B16-Y24 (Tilläggsyrkande på motionen) 6 personer gillar    0 personer ogillar

att Sverige behöver ett rikstäckande journalsystem som tillgodoser både den medicinska patientsäkerheten och patientens personliga integritet.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B16-Y26 (Bortröstad)
Av: AndersLindbäck
Tillbakadraget yrkande B16-Y28 (Bortröstad)
Av: Mårten Fjällström
Tillbakadraget yrkande B16-Y35 (Bortröstad)
Av: Qer


Tillbakadraget yrkande B16-Y25 (Tillbakadraget)
Av: Tommten


Av: JPAnderson Yrkande B16-Y32 (Tilläggsyrkande på motionen) 3 personer gillar    0 personer ogillar

att Piratpartiet ska verka för att alla ska ges möjlighet att komma åt och titta på sin egen sjukjournal hemifrån via internet.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarTillbakadraget yrkande B16-Y33 (Tillbakadraget)
Av: JPAnderson


Av: JPAnderson Yrkande B16-Y34 (Tilläggsyrkande på motionen) 1 personer gillar    0 personer ogillar

att Piratpartiet verkar för att vårdgivare inte får neka införandet av avvikande meningar och tilläggsanteckningar om oriktiga uppgifter i en patientjournal.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: Anton Nordenfur Yrkande B16-Y16 (Motyrkande) 0 personer gillar    0 personer ogillar

att Piratpartiet verkar för att ny forskning och vetenskaplig koncensus ständigt ska beaktas inom all verksamhet för att systematiskt förbättra hälso- och sjukvården.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarMötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Anton Nordenfurs avatar
2012-04-02, 22:23 #2
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att Piratpartiet verkar för att ny forskning och vetenskaplig koncensus ständigt ska beaktas inom all verksamhet för att systematiskt förbättra hälso- och sjukvården.
AndersLindbäcks avatar
2012-04-03, 05:19 #3
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B16-Y04:
att PP bygger vidare på allmänt tillgängliga databaser över sjukdomsstatistik, vårdstatistik, kunskapsluckor, IT-fel, mediciner och diagnoser.
För vagt och för farligt.

Databaser läcker.
Kristofer Petterssons avatar
2012-04-03, 07:13 #4
Inte uppkopplad
Sv: Motion B16: Vårdpolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Jag har kommenterat på yrkande B16-Y04:
att PP bygger vidare på allmänt tillgängliga databaser över sjukdomsstatistik, vårdstatistik, kunskapsluckor, IT-fel, mediciner och diagnoser.
För vagt och för farligt.

Databaser läcker.
Men Anders, vi kan inte gå fram i livet och vara rädda för databaser. Databaser är hörnstenen i all forskning och teknologisk utveckling. PPs egen infrastruktur skulle inte kunna drivas utan databaser. Flera stycken till och med. Med känslig information.

Det som avses med ovanstående yrkande är att beakta det faktum att vår nuvarande regering investerat i det här utmärkta projektet:
http://sbu.se/sv/, "SBU - Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården".


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Urban Sundström
Kristofer Petterssons avatar
2012-04-03, 07:22 #5
Inte uppkopplad
Sv: Motion B16: Vårdpolitik -
Jag är lite osäker på vad koncensus innebär. Vore det inte bättre med att ange sigma-nivå för empirisk forskning?
Dessutom undrar jag om det inte borde finnas ett visst utrymme för risktagande om det skulle vara sannolikt att patienten är i sitt slutspel. "Ja behandlingen gjorde ingen skillnad men det kunde ha förhindrat cancern att döda honom. Nu vet vi bättre." "Ja, han är en psykopatisk mordmaskin och varje gång vi släpper kontrollen våldtar han ett barn så det är helt ok att pröva nya typer av neuroleptika på honom som en del i empirisk forskning."

Sjukvård bör vara kunskapsbaserad, men vi måste också öppna upp för möjlighet att arbeta runt möjliga situationer eller individuella önskemål ("döda mig nu innan cancern är det sista av mitt ansikte"). Sådana drastiska åtgärder går inte att formulera i policy, men istället kan man lämna en springa i dörren för att kunna anpassa de befintliga policies till en oförutsägbar verklighet.
IsakGersons avatar
2012-04-03, 07:43 #6
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B16-Y01:
att PP verkar för en god tillgänglighet och valfrihet bland en mångfald av vårdgivare
Motionen yrkar på tillgänglighet och valfrihet i vården utan att uttala sig om vem som ska garantera det. Med senaste året i backspegeln har vi sett att marknaden inte lyckats sköta vården särskilt bra, så det är bra att inte på förväg säga att marknaden eller staten ska garantera det.
IsakGersons avatar
2012-04-03, 07:44 #7
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B16-Y09:
att PP verkar för en nationell strategisk satsning på cyberteknik och personliga hälsomonitorer.
Jag är oreserverat för cybernetik. Inget kan få mig att ändra mig på den punkten. Inte ens en pistol i nacken eller waterboarding. Framtiden är här! Nu laddar vi upp oss till internet!
Kristofer Petterssons avatar
2012-04-03, 08:50 #8
Inte uppkopplad
Sv: Motion B16: Vårdpolitik -
Det är rimligt att anta att PP någon gång kommer att hamna i en beslutsfattande position, och det är från detta utgångsläge som motionen får sin betydelse. Det är meningslöst att yrka på en samverkan mot valfrihet om man tänker lämna allt arbete till någon annan, eller hur?
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-03, 11:05 #9
Inte uppkopplad
Sv: Motion B16: Vårdpolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Kristofer Pettersson Visa inlägg
Det är rimligt att anta att PP någon gång kommer att hamna i en beslutsfattande position, och det är från detta utgångsläge som motionen får sin betydelse. Det är meningslöst att yrka på en samverkan mot valfrihet om man tänker lämna allt arbete till någon annan, eller hur?
Nu kanske jag missförstår dig, och jag vill inte lägga ord i din mun, men för mig låter det som om du alltså menar att du vill öppna upp vården för privatisering, vilket i så fall inte är tydligt nog i motionen. Kan du utveckla?
Kristofer Petterssons avatar
2012-04-03, 11:24 #10
Inte uppkopplad
Sv: Motion B16: Vårdpolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
Nu kanske jag missförstår dig, och jag vill inte lägga ord i din mun, men för mig låter det som om du alltså menar att du vill öppna upp vården för privatisering, vilket i så fall inte är tydligt nog i motionen. Kan du utveckla?
Det finns ingen i motionen som är emot privatisering, eller för privatisering. Motionens yrkar för ökad individuell valfrihet oavsett om det sker i statlig regi eller släpps fritt för marknadskrafter. Ansvaret för att garantera valfriheten ligger dock på staten.
IsakGersons avatar
2012-04-03, 12:16 #11
Inte uppkopplad
Sv: Motion B16: Vårdpolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Kristofer Pettersson Visa inlägg
Det finns ingen i motionen som är emot privatisering, eller för privatisering.
Det var alltså just det jag tyckte var bra i formuleringen av motionen. Tack för förtydligandet :-)
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-03, 12:25 #12
Inte uppkopplad
Sv: Motion B16: Vårdpolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Kristofer Pettersson Visa inlägg
Det finns ingen i motionen som är emot privatisering, eller för privatisering. Motionens yrkar för ökad individuell valfrihet oavsett om det sker i statlig regi eller släpps fritt för marknadskrafter. Ansvaret för att garantera valfriheten ligger dock på staten.
Men hur ska detta göras? I nuläget tror jag att missförstånd väldigt lätt kan förekomma (se bara min förra kommentar :|).
2012-04-03, 16:36 #13
Inte uppkopplad
Sv: Motion B16: Vårdpolitik -
Jag tycker att Annas SvD artikel "Ge patienten makt över informationen" är en bra ingångspunkt för vårdpolitik.
2012-04-03, 17:10 #14
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att övriga yrkanden avslås och medlemsmötet istället ålägger partistyrelsen att till höstmötet 2012 inkomma med en proposition innehållande ett första förslag till sjukvårdspolitik, för höstmötet att besluta om fortsatt arbete med förslaget. Förslaget ska ta sin grund i partiledarens artikel http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/ge-patienten-makt-over-informationen_6862151.svd, samt diskussionen på detta vårmöte.
Då jag tycker att partiledarens artikel är väldigt bra, och ser att den har fått positiv respons i stort sett överallt jag har tittat, anser jag att den är en mycket bra grund för piratpartiets sjukvårdspolitik.

Jag tycker också att styrelsen för en kommande proposition ska ta i beaktande och fånga upp goda idéer som tas upp i diskussionerna på detta möte.
infallsvinkels avatar
2012-04-03, 17:12 #15
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B16-Y03:
att PP verkar för att säkerställa att hälso- och sjukvården är kunskapsbaserad och att fördomar och vidskepelser bekämpas.
Jag begriper inte vad detta rimligtvis skulle betyda i praktiken. Det konkretiseras inte på något vis i brödtexten.

Hur går detta utöver dagens lagkrav på "vetenskap och beprövad erfarenhet"?
Mabs avatar
Gammal Mab
2012-04-03, 17:21 #16
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B16-Y17:
att övriga yrkanden avslås och medlemsmötet istället ålägger partistyrelsen att till höstmötet 2012 inkomma med en proposition innehållande ett första förslag till sjukvårdspolitik, för höstmötet att besluta om fortsatt arbete med förslaget. Förslaget ska ta sin grund i partiledarens artikel http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/ge-patienten-makt-over-informationen_6862151.svd, samt diskussionen på detta vårmöte.
ska du ålägga styrelsen en sådan här sak så kommer styrelsen behöver minst ett år på sig. Ett halvårs arbete från styrelsens sida, som redan har gott om saker på sitt bord, kommer inte resultera i en bättre utredning än om du skriver den själv.
infallsvinkels avatar
2012-04-03, 17:27 #17
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B16-Y17:
att övriga yrkanden avslås och medlemsmötet istället ålägger partistyrelsen att till höstmötet 2012 inkomma med en proposition innehållande ett första förslag till sjukvårdspolitik, för höstmötet att besluta om fortsatt arbete med förslaget. Förslaget ska ta sin grund i partiledarens artikel http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/ge-patienten-makt-over-informationen_6862151.svd, samt diskussionen på detta vårmöte.
Det här tycker jag vore en dålig idé.

Vi är inne i en process för breddning av partiets politik, som följer den process som antogs vid höstmötet förra året. Länk: https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=35353

Citat:
att de sakpolitiska programmen ska tas fram i en process där medlemsmöte fastställer sakpolitiska ställningstaganden i form av korta konkreta punkter (som gärna får föregås av en motiverande, resonerande text, som dock inte är en del av beslutet), varefter styrelsen har som uppgift att från dessa redigera fram och uppdatera sakpolitiska program.
Detta innebär att medlemsmötena antar sakpolitiska ställningstaganden inom olika politikområden, som partistyrelsen sedan ansvarar för blir sammanställda som sakpolitiska program.

Detta gäller samtliga politikområden.

Även om det skulle kunna hända att partistyrelsen lägger en proposition inom något område där behovet för detta särskilt föreligger, vet jag inte varför just sjukvårdspolitiken i dagsläget skulle få en sådan särställning gentemot andra politikområden.

Då är det mycket bättre om politiken inom de allra flesta områden byggs underifrån. (Styrelsen kommer utan tvekan att inta en alltmer aktiv roll när det gäller att stimulera ett organiskt utvecklande av politiken.)

De medlemmar som känner ett engagemang för sjukvårdsfrågor uppmuntras strängeligen att - gärna med utgångspunkt i partiledarens artikel om man särskilt uppskattar den - formulera sakpolitiska ställningstaganden till höstmötet... ;-)
2012-04-03, 17:29 #18
Inte uppkopplad
Sv: Motion B16: Vårdpolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
ska du ålägga styrelsen en sådan här sak så kommer styrelsen behöver minst ett år på sig. Ett halvårs arbete från styrelsens sida, som redan har gott om saker på sitt bord, kommer inte resultera i en bättre utredning än om du skriver den själv.
Okej. Du är ju helt klart mer insatt i detta så jag lyssnar på dig och kommer ändra mitt yrkande till ett år istället.
2012-04-03, 17:37 #19
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att övriga yrkanden avslås och medlemsmötet istället ålägger partistyrelsen att till vårmötet 2013 inkomma med en proposition innehållande ett första förslag till sjukvårdspolitik, för vårmötet 2013 att besluta om fortsatt arbete med förslaget. Förslaget ska ta sin grund i partiledarens artikel http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/ge-patienten-makt-over-informationen_6862151.svd, samt diskussionen på detta vårmöte.
Det behövs längre tid eftersom styrelsen kommer vara ganska upptagen.
Kristofer Petterssons avatar
2012-04-03, 23:25 #20
Inte uppkopplad
Sv: Motion B16: Vårdpolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
Men hur ska detta göras? I nuläget tror jag att missförstånd väldigt lätt kan förekomma (se bara min förra kommentar :|).
Jag är strateg och inte taktiker. Jag lämnar implementation till mer lämpade fotsoldater. :-P
Kristofer Petterssons avatar
2012-04-03, 23:30 #21
Inte uppkopplad
Sv: Motion B16: Vårdpolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av infallsvinkel Visa inlägg
Jag har kommenterat på yrkande B16-Y03:
att PP verkar för att säkerställa att hälso- och sjukvården är kunskapsbaserad och att fördomar och vidskepelser bekämpas.
Jag begriper inte vad detta rimligtvis skulle betyda i praktiken. Det konkretiseras inte på något vis i brödtexten.

Hur går detta utöver dagens lagkrav på "vetenskap och beprövad erfarenhet"?
Det är inte ett lagförslag utan en principiell förhållning till sjukvården som också har stor politisk relevans. Googla gärna för att hitta flera bloggande professorer på ämnet.

Den nuvarande regeringens implementation av motsvarande direktiv är SBU Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården.

Se även:
http://www.sbu.se/sv/Evidensbaserad-...sbaserad-vard/
Kristofer Petterssons avatar
2012-04-03, 23:53 #22
Inte uppkopplad
Sv: Motion B16: Vårdpolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av IsakGerson Visa inlägg
Jag har kommenterat på yrkande B16-Y09:
att PP verkar för en nationell strategisk satsning på cyberteknik och personliga hälsomonitorer.
Jag är oreserverat för cybernetik. Inget kan få mig att ändra mig på den punkten. Inte ens en pistol i nacken eller waterboarding. Framtiden är här! Nu laddar vi upp oss till internet!
Regeringen är inte helt fel ute men skjuter kanske lite för brett eller så vågar de inte använda orden cybernetik och transhumanism: http://www.dn.se/ekonomi/supersatsni...ensk-forskning

"– Det vi är ute efter är att hitta grundbiologin för att förstå sjukdomars uppkomst och hitta nya behandlingsalternativ, sade Astra Zenecas vd Anders Ekblom."

Oavsett så ligger nationella forskningsinitiativ i tiden. Det är troligt att det svenska institutet kommer att smalna av beroende på vilka talanger de kommer att hitta. En smart taktik för en visionslös att ta till. ;-)
Henrik Brändéns avatar
2012-04-04, 00:10 #23
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B16-Y03:
att PP verkar för att säkerställa att hälso- och sjukvården är kunskapsbaserad och att fördomar och vidskepelser bekämpas.
Viktigt att hålla homeopati borta från vården. Akupunktur och andra icketraditionella metoder som visar sig ha effekt berörs inte!
Henrik Brändéns avatar
2012-04-04, 00:37 #24
Inte uppkopplad
Sv: Motion B16: Vårdpolitik -
Jag tycker detta är en utmärkt motion, som ligger nära många av de tankar jag själv haft om hur en piratpartistisk hälsovårdspolitik kan se ut.
Y01 yrkar bifall
Y02 tycker inte vi ska grotta ner oss i ifall just statliga utredningar är rätt väg att förverkliga ett mål. Låt oss kräva tillgång till högkvalitativ vård i såväl glesbygd som storstad!
Y03 bifall
Y04 Förstår inte hur du menar att partiet ska bygga vidare på allt detta. Menar du att partiet ska kräva att sjukvården utnyttjar all den kunskapen för att kvalitetssäkra och vidareutveckla sig själv?
Y05 Formulera om så att att-satsen blir begriplig även om den bifalles ensam! Inga syftningar till tidigare att-satser i en att-sats alltså!
Y06 bifall.
Y07 Viktig fråga. Bifall!
Y08 Superviktigt! Bifall.
Y09: Här är jag ledsen att jag inte riktigt förstår. Olyckligt att du använder två uppenbart betydelsemättade termer i att-satsen som inte beskrivits i brödtexten.
Y10 Här låter det som att du väljer teknisk lösning istället för att beskriva det som ska åstadkommas med hjälp av tekniken! Jag föreslår att du tar de sju sista orden i yrtkandet, och kompletterar dem till en fullständig mening.
Y11 Svårt att förstå hur det ska gå till i praktiken. Många beslut - särskilt svåra och komplexa - tas under stor tidspress.
Y12 och Y16: Konflikten mellan yrkandena en schimär. Det där har läkarkåren redan rett ut. Vetenskap och beprövad erfarenhet, lyder formeln. Kräver man vetenskaplig konsensus för varje steg skulle utvecklingen aldrig gå framåt, eftersom konsensus bara kan uppkomma när man jämför olika metoder, olika behandlingar etc i stor skala. Konsensus om vad, förresten? Ska man bara börja med mamografi om det finns konsensus om att det är bra? Eller ska man bara sluta med det om det finns konsensus om att det inte har effekt?
Y13: Finns redan: Läkarlinje -> AT -> ST. Möjligt att man ska se över möjligheten för dem som arbetat viss tid som undersköterska etc att med viss finansiering parallellt med arbete läsa på deltid.
Y14 Bifall
Y15: Åter för detaljerat i exakt hur en sak ska uppnås. Ta bort början av yrkandet, låt de sista 13 orden vara kvar, och gör det till en fullständig mening.
Henrik Brändéns avatar
2012-04-04, 00:39 #25
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att Piratpartiet ska anse att alla i Sverige ska ha tillgång till en högkvalitativ vård, oavsett om man bor i glesbygd eller storstad.
Henrik Brändéns avatar
2012-04-04, 00:41 #26
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att att Hälso- och sjukvårdens olika aktörers resultat ska följas upp på ett öppet och jämförbart sätt genom öppna och tillgängliga system
Henrik Brändéns avatar
2012-04-04, 00:44 #27
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att Piratpartiet ska anse att personliga vårddata ska vara tillgängliga för vårdtagaren på dennes premisser.
Henrik Brändéns avatar
2012-04-04, 00:48 #28
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att Piratpartiet ska anse att det ska göras praktiskt möjligt för undersköterskor och sjuksköterskor att fortbilda sig till läkare och specialistläkare
Henrik Brändéns avatar
2012-04-04, 00:52 #29
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att att Piratpartiet ska kräva att utvärderingar och jämförelser av behandlingsmetoder (såsom sådana som nu görs av SBU) ska göras lätt tillgängliga för medborgarna.
2012-04-04, 01:37 #30
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B16-Y01:
att PP verkar för en god tillgänglighet och valfrihet bland en mångfald av vårdgivare
"på individuell nivå ta ett ökat ansvar för sin vård"
Ansvaret för vården skall ligga på läkarna, inte på patienten.
2012-04-04, 07:45 #31
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att Sverige behöver ett rikstäckande journalsystem som tillgodoser både den medicinska patientsäkerheten och patientens personliga integritet.
Direkt från Annas artikel.
2012-04-04, 07:51 #32
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att Piratpartiet anser att alla ska ha rätt att komma åt och titta på sin egen sjukjournal hemifrån via internet.
En inställning som borde passa PP som handen i handsken.
2012-04-04, 07:52 #33
Inte uppkopplad
Sv: Motion B16: Vårdpolitik -
Jag tycker PP bör ha ett ställningstagande som på något sätt är emot scenariot som skedde med vaccinet pandemrix mot svininfluensan och risken för att drabbas av narkolepsi. Det vart ju bara knas med det där vaccinet. Svindyrt och barn fick narkolepsi. Inte bra att barn får narkolepsi.

Jag kommer inte på något bra yrkande, men jag tror de flesta väljare skulle ställa upp på att det inte fungerade bra och bör undvikas i fortsättningen, och pga det är det en bra åsikt för PP. Men jag kommer inte på nått yrkande för det som sagt var.
AndersLindbäcks avatar
2012-04-04, 08:51 #34
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att Piratpartiet skall motverka inrättandet av ett nationellt journalsystem och i stället skall alla själva få äga sina sjukdomshistorier
Nationellt journalsystem kommer fungera likadant som datalagringsdirektivet för de baserar sig i grunden på samma lösning.

Spara under känslig personuppgifter av typen X i en databas och låt offentliganställda av kategori Y läsa uppgifterna i databasen givet villkor Z.

DLD
X: trafikdata
Y: polisen
Z: misstanke om brott

Nationell journal
X: hälsouppgifter
Y: sjukvårdspersonal
Z: vid behov av vård


Som jag ser det så är det ingen skillnad från integritetsperspektiv. Båda förslaget är lika dåliga. Om vi i Piratpartiet verkligen anser integritetsaspekten viktig så borde vi självklart säga nej till båda lagarna.
DaMaans avatar
2012-04-04, 12:56 #35
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B16-Y25:
att Piratpartiet anser att alla ska ha rätt att komma åt och titta på sin egen sjukjournal hemifrån via internet.
Som jag ser det är fördelarna med förslaget följande:
-Det är smidigt och ger snabb kunskap om vad läkarna har skrivit.
-Bonus om all information om vilka som läst journalen finns markerat. Att vårdtagaren lättare kan se det skulle förhoppningsvis minska nyfiket journalläsande.
-Pappersutskrifter skulle undvikas vid utlämnande...

Nackdelarna är däremot fler:
-Ju färre som har tillgång till min journal desto bättre. Att öppna upp för tillgång via internet motsätter jag mig starkt.
-Sen har vi kostnaden/nytto-aspekten. Hur ofta vill den genomsnittlige användaren läsa sin journal? Hur kostnadseffektivt är nuvarande system jämfört med att inrätta ett med internetåtkomst? En gissning är att de flesta inte är intresserade av att läsa sin journal på löpande basis samt att utvecklingen av ett system (med den extrema säkerhet som behövs) kostar smaskiga pengar. Men det tål hursomhelst att räknas på.

Jag landar i att nackdelarna överväger fördelarna, även om det skulle vara rätt smidigt.
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-04, 13:59 #36
Inte uppkopplad
Sv: Motion B16: Vårdpolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Jag tycker PP bör ha ett ställningstagande som på något sätt är emot scenariot som skedde med vaccinet pandemrix mot svininfluensan och risken för att drabbas av narkolepsi. Det vart ju bara knas med det där vaccinet. Svindyrt och barn fick narkolepsi. Inte bra att barn får narkolepsi.

Jag kommer inte på något bra yrkande, men jag tror de flesta väljare skulle ställa upp på att det inte fungerade bra och bör undvikas i fortsättningen, och pga det är det en bra åsikt för PP. Men jag kommer inte på nått yrkande för det som sagt var.
Om vaccineringen inte skett och vi hade haft otur hade en stor procent av befolkningen dött. En vaccinering mot allvarliga epidemier gör mer gott än ont. Detsamma gäller airbags, som definitivt räddar mängder av liv trots att det ibland sker olyckor som skadar eller dödar förare. Vi kommer alltid att se sidoeffekter med denna typ av preparat, det enda vi kan göra är att minimera riskerna så mycket som möjligt, inte sluta använda medicinen.
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-04, 14:01 #37
Inte uppkopplad
Sv: Motion B16: Vårdpolitik -
För att undvika missförstånd: Självklart ska de som drabbas av bieffekterna få ersättning för sina skador, vilket redan är på väg idag. Tyvärr tar byråkratin bakom sådan lång tid, inte bara när det gäller vaccin utan i allmämnhet.
Henrik Brändéns avatar
2012-04-04, 14:45 #38
Inte uppkopplad
Sv: Motion B16: Vårdpolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
Om vaccineringen inte skett och vi hade haft otur hade en stor procent av befolkningen dött. En vaccinering mot allvarliga epidemier gör mer gott än ont. Detsamma gäller airbags, som definitivt räddar mängder av liv trots att det ibland sker olyckor som skadar eller dödar förare. Vi kommer alltid att se sidoeffekter med denna typ av preparat, det enda vi kan göra är att minimera riskerna så mycket som möjligt, inte sluta använda medicinen.
+1
Kristofer Petterssons avatar
2012-04-04, 15:37 #39
Inte uppkopplad
Sv: Motion B16: Vårdpolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Y02 tycker inte vi ska grotta ner oss i ifall just statliga utredningar är rätt väg att förverkliga ett mål. Låt oss kräva tillgång till högkvalitativ vård i såväl glesbygd som storstad!
jämkat.

Citat:
Y04 Förstår inte hur du menar att partiet ska bygga vidare på allt detta. Menar du att partiet ska kräva att sjukvården utnyttjar all den kunskapen för att kvalitetssäkra och vidareutveckla sig själv?
Vi signalerar att pågående initiativ är bra och att vi inte tänker sätta stopp för dem utan istället kanske till och med spendera ännu mer resurser för att stödja dessa projekt. Självklart ska det finnas krav på att sjukvården kvalitetssäkras. Jag förstår nog inte riktigt din kritik.

Citat:
Y05 Formulera om så att att-satsen blir begriplig även om den bifalles ensam! Inga syftningar till tidigare att-satser i en att-sats alltså!
jämkat. tack.

Citat:
Y09: Här är jag ledsen att jag inte riktigt förstår. Olyckligt att du använder två uppenbart betydelsemättade termer i att-satsen som inte beskrivits i brödtexten.
Jag gissar på vilka termer du ställer dig ifrågasättande till:
Första termen 'cyberteknik'. Det här är en etablerad forskningsgren inom ramen för komplexa system. I praktiken är det forskning på hur teknik kan integreras i människokroppen. Det är klart att det aldrig skadar med fler förklaringar.Jag borde kanske tänkt på att inte alla vet vad det betyder. Dock är begreppet väldefinierat och ingen betydande risk föreligger för ändamålsglidning.

Andra termen: personlig hälsomonitor. Det här är självförklarande. Det är en monitor som bevakar din personliga hälsa. En googling ger "Monitor: An instrument or device used for observing, checking, or keeping a continuous record of a process or quantity: 'a heart monitor'". Ingen magi alltså utan väldigt enkelt.
Det är inte en produkt utan ett koncept för produkter. Exempel på existerande implementationer finns här: http://www.mchips.com/Citat:
Y10 Här låter det som att du väljer teknisk lösning istället för att beskriva det som ska åstadkommas med hjälp av tekniken! Jag föreslår att du tar de sju sista orden i yrtkandet, och kompletterar dem till en fullständig mening.
Tjänsten är "förmedling av vårddata"; det är just detta som är tricket för lyckas med en personlig vårdjournal överhuvudtaget. Det är en system 'stack' som skapar förutsättningar för transaktioner. Jag ska dock fundera på en bättre meningsbyggnad.

Citat:
Y11 Svårt att förstå hur det ska gå till i praktiken. Många beslut - särskilt svåra och komplexa - tas under stor tidspress.
Det är därför det behövs en informationsteknologisk plattform som förbättrar möjligheten att ta många komplexa beslut. Det går.

Citat:
Y12 och Y16: Konflikten mellan yrkandena en schimär. Det där har läkarkåren redan rett ut. Vetenskap och beprövad erfarenhet, lyder formeln. Kräver man vetenskaplig konsensus för varje steg skulle utvecklingen aldrig gå framåt, eftersom konsensus bara kan uppkomma när man jämför olika metoder, olika behandlingar etc i stor skala. Konsensus om vad, förresten? Ska man bara börja med mamografi om det finns konsensus om att det är bra? Eller ska man bara sluta med det om det finns konsensus om att det inte har effekt?
Jag tycker det är bra att skriva in i sjukvårdens uppdrag att den ska utvecklas.
Jag är kritisk till läkarkåren och många av de läkare jag mött. Det finns utrymme till förbättring.

Jag ogillar begreppet konsensus enligt tidigare kommentar på ändringsyrkandet.

Citat:
Y13: Finns redan: Läkarlinje -> AT -> ST. Möjligt att man ska se över möjligheten för dem som arbetat viss tid som undersköterska etc att med viss finansiering parallellt med arbete läsa på deltid.
Nej det finns inte i praktiken. Läkarkåren är extremt hierarkisk och traditionsbunden och de som blir läkare har ofta en förutsägbar social bakgrund. Det behövs en bättre ordning med mer dynamik och mindre fasta titlar (precis som trenden är för alla andra industrier).

Citat:
Y14 Bifall
Y15: Åter för detaljerat i exakt hur en sak ska uppnås. Ta bort början av yrkandet, låt de sista 13 orden vara kvar, och gör det till en fullständig mening.
jämkar. (men får felkod 5.. hmm)
Senast redigerad av Mötespresidiet den 2012-04-09 klockan 15:20. Anledning: lagat quote-tagg
Kristofer Petterssons avatar
2012-04-04, 15:43 #40
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B16-Y25:
att Piratpartiet anser att alla ska ha rätt att komma åt och titta på sin egen sjukjournal hemifrån via internet.
Yrkandet finns redan som Y10 och Y14. Det är inte lämpligt att använda "Internet" eftersom det är ett samlingsnamn på flera oberoende privata nätverk som kan komma att se väldigt annorlunda ut i framtiden. Jag nämner istället det mer neutrala begreppet "informationteknologisk förmedlingstjänst".

Det är för övrigt viktigt att det inte måste vara statens uppgift att lagra en fullständig data journal. Jag tycker det verkar rimligare att journalen är uppdelad på flera privata aktörer (som vårdtagaren själv, hans släktingar eller en affärsverksamhet). Staten ska tillhandahålla API och gränssnitt för att förmedla journaldatan säkert mellan alla vårdaktörerna (kanske över Internet).
Kristofer Petterssons avatar
2012-04-04, 15:46 #41
Inte uppkopplad
Sv: Motion B16: Vårdpolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Jag har lagt det här yrkandet:
att Piratpartiet skall motverka inrättandet av ett nationellt journalsystem och i stället skall alla själva få äga sina sjukdomshistorier
Nationellt journalsystem kommer fungera likadant som datalagringsdirektivet för de baserar sig i grunden på samma lösning.

Spara under känslig personuppgifter av typen X i en databas och låt offentliganställda av kategori Y läsa uppgifterna i databasen givet villkor Z.

DLD
X: trafikdata
Y: polisen
Z: misstanke om brott

Nationell journal
X: hälsouppgifter
Y: sjukvårdspersonal
Z: vid behov av vård


Som jag ser det så är det ingen skillnad från integritetsperspektiv. Båda förslaget är lika dåliga. Om vi i Piratpartiet verkligen anser integritetsaspekten viktig så borde vi självklart säga nej till båda lagarna.
Frivillighet borde kanske spela in? Jag är helt klart emot tvångslagring av min vårdhistorik i en journal som jag inte kan använda mig av eller påverka, men om det är en tjänst som jag bestämmer över så låter det inte alls illa.
2012-04-04, 17:02 #42
Inte uppkopplad
Sv: Motion B16: Vårdpolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Kristofer Pettersson Visa inlägg
Frivillighet borde kanske spela in? Jag är helt klart emot tvångslagring av min vårdhistorik i en journal som jag inte kan använda mig av eller påverka, men om det är en tjänst som jag bestämmer över så låter det inte alls illa.
Jag har absolut inget problem att jämka mig med ett yrkande som lyckas få in en formulering att det ska vara frivilligt att vara med i det nationella journalsystemet.
infallsvinkels avatar
2012-04-04, 17:14 #43
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att Piratpartiet ska verka för att underlätta för undersköterskor och sjuksköterskor att fortbilda sig till läkare och specialistläkare.
infallsvinkels avatar
2012-04-04, 17:16 #44
Inte uppkopplad
Sv: Motion B16: Vårdpolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av infallsvinkel Visa inlägg
Jag har lagt det här yrkandet:
att Piratpartiet ska verka för att underlätta för undersköterskor och sjuksköterskor att fortbilda sig till läkare och specialistläkare.
Jag tycker inte om uttrycket "praktiskt möjligt" i originalyrkandet. Det kan lätt råda delade meningar om vad som är "praktiskt möjligt". Faktum är att yrkandet antyder att detta är praktiskt omöjligt idag.
infallsvinkels avatar
2012-04-04, 17:20 #45
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B16-Y25:
att Piratpartiet anser att alla ska ha rätt att komma åt och titta på sin egen sjukjournal hemifrån via internet.
En ofrånkomlig konsekvens av detta är att hackers tar sig in i andras sjukjournaler (eftersom det är omöjligt att bygga helt säkra system) och eventuellt kan se och sprida känsliga integritetskränkande uppgifter.

Frågan är inte om det sker, utan när det sker.

Jag yrkar avslag.
Henrik Brändéns avatar
2012-04-05, 11:43 #46
Inte uppkopplad
Sv: Motion B16: Vårdpolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av infallsvinkel Visa inlägg
Jag har kommenterat på yrkande B16-Y25:
att Piratpartiet anser att alla ska ha rätt att komma åt och titta på sin egen sjukjournal hemifrån via internet.
En ofrånkomlig konsekvens av detta är att hackers tar sig in i andras sjukjournaler (eftersom det är omöjligt att bygga helt säkra system) och eventuellt kan se och sprida känsliga integritetskränkande uppgifter.

Frågan är inte om det sker, utan när det sker.
Samt hur allvarliga de negativa konsekvenserna av detta är i jämförelse med de positiva konsekvenserna av att en behandlande läkare snabbt kan få veta om en nyss inkommen intensivvårdspatient sådant som blodgrupp och att hon har kraftiga allergiska reaktioner mot det antibiotika som annars vore förstahandsval.
Mårten Fjällströms avatar
2012-04-05, 16:28 #47
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att PP verkar för att landstingen och staten utvecklar en gemensam standard för patientjournaler och säkra sätt att överföra journaler digitalt mellan olika landsting.
Det viktiga är inte om ansvaret för systemet vilar på landstingen eller staten, det viktiga är att det fungerar att läsa journalen för sjukvårdspersonalen. Idag faxas journaler vilket inte är säkert eller effektivt.

Den här formuleringen använde vi för övrigt i landstingsvalet i Uppsala län 2010.
Mårten Fjällströms avatar
2012-04-05, 16:41 #48
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att PP verkar för att tillgången till patientjournaler blir spärrad så att bara den som vårdar en patient har tillgång till dennes journal
För att citera mig själv från 2010:

Citat:
Vårdpersonal får i dag – precis som tidigare – bara läsa journaler för patienter de vårdar.

Tidigare när journaler var fysiska ting kunde personal i vården rent praktiskt inte heller läsa journaler för andra patienter än de vars journaler fanns på arbetsplatsen. I och med digitaliseringen finns fler journaler i samma system, vilket gör att fler personer kan läsa fler journaler. Det ger en ökad risk för missbruk.


Med den patientdatalag som kom 2008 har vi som patienter rätt att spärra delar eller hela vår journal från åtkomst. Men det räcker inte med att man har rätt att göra det, man måste också praktiskt kunna spärra sin journal. Då måste det inte bara gå att göra, utan också vara enkelt. Men vi som patienter borde inte behöva slentrianmässigt spärra journaler.


Tillgången till patientjournaler borde vara spärrad så att bara den som vårdar en patient har tillgång till dennes journal. Det minskar också risken att göra fel för stressad vårdpersonal.


Nu kanske någon oroas över risken att spärrade uppgifter inte finns tillgängliga om man medvetslös förs in på akuten. Det är en relevant oro, men lyckligtvis är detta redan täckt i patientdatalagen och akutpersonalen kan då häva spärren.

Jag hittar inte motsvarande mening i något tidigare yrkande, men det är en sådan här åsikt som ger grunden för att driva en systemförändring som den Anna argumenterat för. Den är dessutom grundad i dagens patientdatalag vilket gör förändringen lättare att förklara och möjlig att praktiskt driva på både statlig nivå och landstingsnivå
Mårten Fjällströms avatar
2012-04-05, 16:46 #49
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B16-Y26:
att Piratpartiet skall motverka inrättandet av ett nationellt journalsystem och i stället skall alla själva få äga sina sjukdomshistorier
Att "alla själva få äga sina sjukdomshistorier" må ha en bra klang, men är väldigt oklart vad det betyder. Eftersom det ställs i motsats till nationellt journalsystem så verkar det som att vi om vi tar det här också skulle vara emot dagens journalsystem, ja faktiskt alla journalsystem som inte har datan distribuerad hos den enskilde patienten.
2012-04-05, 20:31 #50
Inte uppkopplad
Sv: Motion B16: Vårdpolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Kristofer Pettersson Visa inlägg
Jag har kommenterat på yrkande B16-Y25:
att Piratpartiet anser att alla ska ha rätt att komma åt och titta på sin egen sjukjournal hemifrån via internet.
Yrkandet finns redan som Y10 och Y14. Det är inte lämpligt att använda "Internet" eftersom det är ett samlingsnamn på flera oberoende privata nätverk som kan komma att se väldigt annorlunda ut i framtiden. Jag nämner istället det mer neutrala begreppet "informationteknologisk förmedlingstjänst".
Jag missade det du sa där. Då drar jag tillbaks mitt yrkande. Du har skrivit lite fel i det yrkandet btw. Du skrev av två gånger. Lägg ett motyrkande och jämka dig med dig själv?

"att PP verkar för införandet av en informationsteknologisk förmedlingstjänst av av vårddata. Grundförutsättningen för tjänsten ska vara att personlig vårddata är tillgänglig på vårdtagarens premisser."
Kristofer Petterssons avatar
2012-04-05, 22:30 #51
Inte uppkopplad
Sv: Motion B16: Vårdpolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Mårten Fjällström Visa inlägg
Jag har kommenterat på yrkande B16-Y26:
att Piratpartiet skall motverka inrättandet av ett nationellt journalsystem och i stället skall alla själva få äga sina sjukdomshistorier
Att "alla själva få äga sina sjukdomshistorier" må ha en bra klang, men är väldigt oklart vad det betyder. Eftersom det ställs i motsats till nationellt journalsystem så verkar det som att vi om vi tar det här också skulle vara emot dagens journalsystem, ja faktiskt alla journalsystem som inte har datan distribuerad hos den enskilde patienten.
Jag ser det nog lite annorlunda och jag är kanske inte emot ett nationellt journalsystem men jag tycker att vården först och främst borde erbjuda en förmedlingstjänst för journaldata mellan all vårdaktörer (privata så väl som statliga). Jag ser gärna att privata företag går in och förvaltar min journaldata och bevakar mina intressen (gärna flera olika företag) så ingen har tillgång till min samlade journal (utom jag).

Om vårdgivaren dessutom upprättar en skuggjournal känns inte så viktigt, så länge den inte används som en auktoriserad journal över min sjukdomshistoria.
2012-04-06, 06:58 #52
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B16-Y14:
att PP verkar för att öka mängden öppna systemlösningar, öppen källkod och patentfria lösningar inom vården varje år med målet att öppenheten skapar utrymme för fler oberoende leverantörer av vårdteknik, medicin och IT.
"vårdteknik, medicin och IT." Kan bli bredare än man tror, och kan handla om stora kostnader som försvinner.
2012-04-06, 07:00 #53
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B16-Y08:
att vårdtagaren garanteras möjlighet att ta del av all personlig information och vårddata.
Jag ser detta som naturligt.
Mårten Fjällströms avatar
2012-04-06, 21:51 #54
Inte uppkopplad
Sv: Motion B16: Vårdpolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Kristofer Pettersson Visa inlägg
Jag ser det nog lite annorlunda och jag är kanske inte emot ett nationellt journalsystem men jag tycker att vården först och främst borde erbjuda en förmedlingstjänst för journaldata mellan all vårdaktörer (privata så väl som statliga). Jag ser gärna att privata företag går in och förvaltar min journaldata och bevakar mina intressen (gärna flera olika företag) så ingen har tillgång till min samlade journal (utom jag).

Om vårdgivaren dessutom upprättar en skuggjournal känns inte så viktigt, så länge den inte används som en auktoriserad journal över min sjukdomshistoria.
Så här ser jag det: din journal - eller rättare sagt en vårdenhets journal om dig - är inte bara din, den är också vårdenhetens journal om hur du har behandlats. Det finns ingen auktoriserad journal om dig, bara ett antal vårdenheters journaler om vården av dig som kanske eller kanske inte innehåller bilder från andra journaler. Om vi vill riva upp det bör vi vara väldigt klara med hur journaler används och jag är i alla fall inte där än.

Istället vill jag reformera hur journalsystemet används och vilka som har vilken tillgång genom följande steg:
- Journalsystem som lyfter fram relevant information istället för att huvudsakligen stapla information kronologiskt - täcks i yrkande B16-Y06
- Journalsystem skrivna i öppen källkod - det täcks i yrkande B16-Y14
- Journalsystem som ger möjlighet för patienten att själv läsa sina journaler på ett lättillgängligt sätt - med i yrkande B16-Y08 och B16-Y21
- Journalsystem som möjliggör överföring av journaler utan att de som idag faxas och sedan läggs till som bilder (I kid you not) - därav yrkande B16-Y28
- Journalsystem som begränsar tillgången till journalerna till relevant vårdpersonal - B16-Y29
- Journalsystem som ger patienten möjlighet att själv komplettera med relevant information - nytt yrkande kommer strax.

Det är möjligt att journalsystemet som vi känner det idag behöver avskaffas och ersättas av något där inget annat än det vi själva bär med oss samlar information av våra möten med vårdenheter, men i så fall behöver det beskrivas i betydligt större detalj än de förslag vi har här och konsekvenserna för vården funderas på.
Mårten Fjällströms avatar
2012-04-06, 21:52 #55
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att PP anser att patienter själva ska ha möjlighet att i journalen komplettera uppgifter och kommentera behandling
Det här är ett förslag från Sveriges Farmacevtförbund som kom härom året. Verkar vettigt och jag tycker vi kan stödja det.

http://www.dagensmedicin.se/nyheter/...ill-journalen/
JorgenLs avatar
2012-04-07, 00:25 #56
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B16-Y04:
att PP bygger vidare på allmänt tillgängliga databaser över sjukdomsstatistik, vårdstatistik, kunskapsluckor, IT-fel, mediciner och diagnoser.
Detta är ett viktigt krav för att utveckla kvaliteten i vården och för den medicinska forskningen
JorgenLs avatar
2012-04-07, 00:27 #57
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B16-Y20:
att att Hälso- och sjukvårdens olika aktörers resultat ska följas upp på ett öppet och jämförbart sätt genom öppna och tillgängliga system
Detta är en bra sak för att underlätta att ta informerade beslut när man väljer vårdgivare.
JorgenLs avatar
2012-04-07, 00:31 #58
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B16-Y09:
att PP verkar för en nationell strategisk satsning på cyberteknik och personliga hälsomonitorer.
Fluffiga buzzwords som cyberteknik utan närmare definition av vad som avses vinner inte mitt gillande...
JorgenLs avatar
2012-04-07, 00:34 #59
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B16-Y21:
att Piratpartiet ska anse att personliga vårddata ska vara tillgängliga för vårdtagaren på dennes premisser.
Föredrar detta yrkande framför dess motyrkande. Vi behöver bara tala om VAD vi vill uppnå, inte hur. Det viktiga är att patienterna får tillgång till informatinen.
JorgenLs avatar
2012-04-07, 00:36 #60
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B16-Y11:
att PP verkar för att kunskapsbaserad vård ska drivas av transparenta beslutsprocesser baserad på främst vårdtagarens egen vårddata.
Vad betyder detta? Till skillnad från vad?
JorgenLs avatar
2012-04-07, 00:45 #61
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B16-Y26:
att Piratpartiet skall motverka inrättandet av ett nationellt journalsystem och i stället skall alla själva få äga sina sjukdomshistorier
Detta skulle antagligen ge dåliga effekter för patientsäkerheten i situationer där det är viktigt att snabbt få tillgång till korrekta och relevanta uppgifter om avsikten är att var och en ska bära med sig sin journal (alt. nyckel till jourmnal).
2012-04-07, 01:00 #62
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att att PP verkar för att öka mängden öppna systemlösningar, öppen källkod och patentfria lösningar inom apoteken varje år med målet att öppenheten skapar utrymme för fler oberoende leverantörer av medicin och IT.
2012-04-07, 01:41 #63
Inte uppkopplad
Sv: Motion B16: Vårdpolitik -
Andra är välkomna med motyrkanden som leder till att man bryter monopolisering av apoteken. Det är en stor marknad. Har detta tagits upp förut?
IsakGersons avatar
2012-04-07, 08:28 #64
Inte uppkopplad
Sv: Motion B16: Vårdpolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Aleexii Visa inlägg
Andra är välkomna med motyrkanden som leder till att man bryter monopolisering av apoteken. Det är en stor marknad. Har detta tagits upp förut?
Apotekets monopol har ju (tyvärr) redan brutits. Är det något speciellt du syftar på?
2012-04-07, 09:00 #65
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B16-Y07:
att vårdtagarna ska ges möjlighet till delaktighet och självbestämmande
Kirurger och doktorer ska inte behöva bli kommenderade av vårdtagaren att måsta göra saker som går emot deras läkaretik och utbildning pga att vårdtagaren tror på någon konstig alternativ metod han/hon har läst om. Jag ogillar detta yrkande.
JPAndersons avatar
2012-04-07, 09:12 #66
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B16-Y24:
att Sverige behöver ett rikstäckande journalsystem som tillgodoser både den medicinska patientsäkerheten och patientens personliga integritet.
Helt rätt.
Dagens lösning med olika datasystem i olika landsting är redan ett påtalat hot mot patientsäkerheten.
Ett enhetligt nationellt system är absolut rätt väg att gå.
JPAndersons avatar
2012-04-07, 09:15 #67
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B16-Y26:
att Piratpartiet skall motverka inrättandet av ett nationellt journalsystem och i stället skall alla själva få äga sina sjukdomshistorier
Inte alls optimalt. Detta skulle snarare försämra patientsäkerheten och försvåra journalföringen för vårdgivare på patientens bekostnad.

Yrkar avslag.
2012-04-07, 09:19 #68
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B16-Y06:
att alla läkare och sjuksköterskor utrustas med personanpassad teknik för att underlätta deras beslutsprocess och minska deras administrationsbörda.
"Personanpassad teknik"? Vad menas? Jag gillar inte yrkandet eftersom jag inte förstår det.
2012-04-07, 09:27 #69
Inte uppkopplad
Sv: Motion B16: Vårdpolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av IsakGerson Visa inlägg
Apotekets monopol har ju (tyvärr) redan brutits. Är det något speciellt du syftar på?
Jo, vet inte hur läget ser ut, men hur ligger det till med de dyrare medicinen och vårdteknik som apoteken erbjuder? Finns det inget utrymme kvar till att fortsätta öppna upp för andra aktörer?
2012-04-07, 09:35 #70
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B16-Y28:
att PP verkar för att landstingen och staten utvecklar en gemensam standard för patientjournaler och säkra sätt att överföra journaler digitalt mellan olika landsting.
Jag tror att du har missuppfattat mitt yrkande. I mitt yrkande så har jag skrivit "rikstäckande", inte statligt. Rikstäckande innebär enbart att det är tillgängligt över hela riket.

Vem som ser till att det blir ett rikstäckande journalsystem och exakt på vilket sätt det ska vara rikstäckande är för detaljerat anser jag.
JPAndersons avatar
2012-04-07, 09:47 #71
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B16-Y08:
att vårdtagaren garanteras möjlighet att ta del av all personlig information och vårddata.
Känns överflödigt då denna möjlighet redan finns.

Citat:
"Som patient har du i regel rätt att läsa din journal. Journalen tillhör vårdgivaren, men du kan begära att få ta del av den. Du kan antingen läsa den på stället eller be om en kopia till självkostnadspris. Det finns två undantag då du inte kan få tillgång till din journal:
  • om det finns risk för att behandlingen blir lidande
  • om det finns risk för att någon person som nämns i journalen kan komma till skada."
JPAndersons avatar
2012-04-07, 10:07 #72
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att Piratpartiet ska verka för att alla ska ges möjlighet att komma åt och titta på sin egen sjukjournal hemifrån via internet.
Denna möjlighet drivs redan av minst ett landsting, närmare bestämt Uppsala.

Citat:
"Till hösten ska invånarna i Uppsala län läsa sina journaler via en e-tjänst. En förutsättning är att de har en e-legitimation.

Sedan tidigare skickar landstinget hem utskrifter av journaler till patienterna med posten. Under 2010 begärdes nära 11 000 journaler ut, en fördubbling jämfört med några år tidigare.
Den nya e-tjänsten har testats på en husläkarmottagning i några år, och ska vara igång fullt ut under hösten 2012. Enligt Benny Eklund, tillförordnad IT-direktör och projektledare, följer tjänsten alla sekretessregler för att uppgifterna inte ska hamna i fel händer.
– Patienterna ska kunna känna sig lika trygga som när de använder sin Internetbank, säger han."
Tillgänglighet har alltid varit en viktig fråga för partiet och likaså internets möjligheter. Vi skulle dessutom vara första partiet att driva detta på ett nationellt plan.
JPAndersons avatar
2012-04-07, 11:53 #73
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B16-Y24:
att Sverige behöver ett rikstäckande journalsystem som tillgodoser både den medicinska patientsäkerheten och patientens personliga integritet.
Den nya patientdatalagen säger bara att "det finns utrymme för ett frivilligt samarbete mellan olika vårdgivare att ta del av varandras journaler via digitala medier". Ganska vagt och intetsägande alltså.

Sverige behöver ett gemensamt IT-system för effektivare och säkrare journalföring och jag ser ingen anledning till varför inte Piratpartiet skulle gå i spetsen för att införa en sådan som kan ersätta de olika journalföringssystem med varierande grader av kvalitet, terminologi och åtkomst som landstingen använder idag.

Jag yrkar bifall.
JPAndersons avatar
2012-04-07, 12:12 #74
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att Piratpartiet verkar för att vårdgivare inte får neka införande/rättande av avvikande meningar och ändringar av oriktiga uppgifter i en patientjournal.
Den nya patientdatalagen konstaterar idag att:

"En patient kan be läkaren att föra in en avvikande mening eller att en uppgift är oriktig i journalen. Om en uppgift ska rättas krävs det att den som ansvarar för journalföringen är överens med patienten om felaktigheten."

Vårdgivare kan alltså, som det ser ut idag, neka dessa ändringar.
Men att ha en avvikande mening ifråga om ens egna vård är per definition att man inte är överens.
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-07, 17:40 #75
Inte uppkopplad
Sv: Motion B16: Vårdpolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av JPAnderson Visa inlägg
Jag har lagt det här yrkandet:
att Piratpartiet verkar för att vårdgivare inte får neka införande/rättande av avvikande meningar och ändringar av oriktiga uppgifter i en patientjournal.
Den nya patientdatalagen konstaterar idag att:

"En patient kan be läkaren att föra in en avvikande mening eller att en uppgift är oriktig i journalen. Om en uppgift ska rättas krävs det att den som ansvarar för journalföringen är överens med patienten om felaktigheten."

Vårdgivare kan alltså, som det ser ut idag, neka dessa ändringar.
Men att ha en avvikande mening ifråga om ens egna vård är per definition att man inte är överens.
Fast är det bra att patienten är den som bestämmer exempelvis vad den har för sjukdom, och att läkaren ska se bort från fakta och köra med "patienten har alltid rätt"? Menar du att en patient ska kunna gå till sin läkare och säga "rätta det där, jag har inte alls AIDS", och att läkaren måste ändra i journalen även om alla tester visar att patienten har AIDS? Eller missförstår jag dig?
2012-04-07, 18:23 #76
Inte uppkopplad
Sv: Motion B16: Vårdpolitik -
Jag tror att det kan vara bra om exempelvis en vårdtagare känner sig missbehandlad och vill få det i protokollet redan då och där ifall det blir en rättslig tvist senare. Då är det inte så bra om han/hon blir nekad det.

Införande borde alltså vara ganska bra, men kanske inte rättande?
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-07, 18:32 #77
Inte uppkopplad
Sv: Motion B16: Vårdpolitik -
Med andra ord, i mitt exempel skulle det framgå att patienten inte håller med om AIDS-diagnosen, men det framgår också att läkaren håller fast vid att det är AIDS? Det kan jag hålla med, om det var det motionären menade.
JPAndersons avatar
2012-04-07, 18:32 #78
Inte uppkopplad
Sv: Motion B16: Vårdpolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
Fast är det bra att patienten är den som bestämmer exempelvis vad den har för sjukdom, och att läkaren ska se bort från fakta och köra med "patienten har alltid rätt"? Menar du att en patient ska kunna gå till sin läkare och säga "rätta det där, jag har inte alls AIDS", och att läkaren måste ändra i journalen även om alla tester visar att patienten har AIDS? Eller missförstår jag dig?
Läs igen, det handlar om införande av anteckningar och ändring av oriktiga uppgifter i patientjournalen. Inte redigera, sätta en egen diagnos eller dyl.

En vanlig patientjournal är full av anteckningar och tilläggsinfo (jag vet har faktiskt hanterat sådant) såsom högst personliga reflektioner från enskilda läkare, sjuksköterskor etc. Alltså sådant som kan men oftast inte tillför sjukhistoriken något.

Att en patient vill få in en anteckning om att de inte anser att tex. en läkare har utrett en åkomma tillräckligt eller att vårdgivare har uppgett fel medicinhistorik i journalen ser jag som självklart genom att man ska kunna kommentera och få till en anteckning om. Främst om det nån gång skulle komma på fråga om feldiagnostisering eller ännu värre felbehandling.

Möjligheten finns redan som jag listat ovan, med förbehållet dock att den som för anteckningen håller med dig.... det skriker villlkorat dravel lång väg.
Antingen ges möjligheten ovillkorligen eller också inte alls.
JPAndersons avatar
2012-04-07, 18:37 #79
Inte uppkopplad
Sv: Motion B16: Vårdpolitik -
Är själv ganska nöjd med formuleringen men ett förtydligande av yrkandet skulle kunna lyda:

Citat:
att Piratpartiet verkar för att vårdgivare inte får neka införandet av avvikande meningar och tilläggsanteckningar om oriktiga uppgifter i en patientjournal.
?
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-07, 18:42 #80
Inte uppkopplad
Sv: Motion B16: Vårdpolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av JPAnderson Visa inlägg
Läs igen, det handlar om införande av anteckningar och ändring av oriktiga uppgifter i patientjournalen. Inte redigera, sätta en egen diagnos eller dyl.

En vanlig patientjournal är full av anteckningar och tilläggsinfo (jag vet har faktiskt hanterat sådant) såsom högst personliga reflektioner från enskilda läkare, sjuksköterskor etc. Alltså sådant som kan men oftast inte tillför sjukhistoriken något.

Att en patient vill få in en anteckning om att de inte anser att tex. en läkare har utrett en åkomma tillräckligt eller att vårdgivare har uppgett fel medicinhistorik i journalen ser jag som självklart genom att man ska kunna kommentera och få till en anteckning om. Främst om det nån gång skulle komma på fråga om feldiagnostisering eller ännu värre felbehandling.

Möjligheten finns redan som jag listat ovan, med förbehållet dock att den som för anteckningen håller med dig.... det skriker villlkorat dravel lång väg.
Antingen ges möjligheten ovillkorligen eller också inte alls.
Ah, då förstår jag vad du menar. Medhåll!
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-07, 18:43 #81
Inte uppkopplad
Sv: Motion B16: Vårdpolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av JPAnderson Visa inlägg
Är själv ganska nöjd med formuleringen men ett förtydligande av yrkandet skulle kunna lyda:

?
Mycket bättre. Bifall.
JPAndersons avatar
2012-04-07, 19:26 #82
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att Piratpartiet verkar för att vårdgivare inte får neka införandet av avvikande meningar och tilläggsanteckningar om oriktiga uppgifter i en patientjournal.
Den nya patientdatalagen konstaterar idag att:

"En patient kan be läkaren att föra in en avvikande mening eller att en uppgift är oriktig i journalen. Om en uppgift ska rättas krävs det att den som ansvarar för journalföringen är överens med patienten om felaktigheten."

Vårdgivare kan alltså, som det ser ut idag, neka dessa rättelser/anteckningar.
Men att ha en avvikande mening ifråga om journalförandet av ens egna vård är per definition att man inte är överens.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Kristofer Pettersson
2012-04-08, 16:55 #83
Inte uppkopplad
Sv: Motion B16: Vårdpolitik -
Rent spontant yiiikes vad många yrkanden.
Utan att ha läst alla kommentarer så är min kommentar att antalet yrkanden riskerar i denna motion att stjälpa alla då jag inte tror att alla mötesdeltagare orkar sätta sig in i alla yrkanden.
Kristofer Petterssons avatar
2012-04-08, 20:22 #84
Inte uppkopplad
Sv: Motion B16: Vårdpolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Mårten Fjällström Visa inlägg
Så här ser jag det: din journal - eller rättare sagt en vårdenhets journal om dig - är inte bara din, den är också vårdenhetens journal om hur du har behandlats. Det finns ingen auktoriserad journal om dig, bara ett antal vårdenheters journaler om vården av dig som kanske eller kanske inte innehåller bilder från andra journaler. Om vi vill riva upp det bör vi vara väldigt klara med hur journaler används och jag är i alla fall inte där än.
I ovanstående stycke verkar det finnas en motsägelse som du gärna får förklara för mig. Å ena sidan skriver du att det finns en (jag tolkar det som en och endast en) vårdjournal som har delat ägarskap, men å andra sidan skriver du att det finns många vårdjournaler. Sedan skriver du också "det finns ingen auktoriserad journal om dig". Vad är poängen mot icke-autentiserad vårddata? Hur garanterar man äktheten och relevansen? Oavsett så förstår jag inte konceptet med flera halvbra vårddokument som inte ägs av vårdtagaren.

Att en vårdenhet har en egen databas för att fungera är irrelevant eftersom alla beslut bör vägas mot vårdtagarens auktoriserade journal. Det är fullt möjligt för en vårdgivare att ifrågasätta journalens korrekthet och det ska också ske med full transparens; en vårdtagare kan få ett digitalt rykte i vårdsystemets ekosfär om uppgifterna är felaktiga eller på annat sätt manipulerade.

Citat:
Istället vill jag reformera hur journalsystemet används och vilka som har vilken tillgång genom följande steg:
- Journalsystem som lyfter fram relevant information istället för att huvudsakligen stapla information kronologiskt - täcks i yrkande B16-Y06
- Journalsystem skrivna i öppen källkod - det täcks i yrkande B16-Y14
- Journalsystem som ger möjlighet för patienten att själv läsa sina journaler på ett lättillgängligt sätt - med i yrkande B16-Y08 och B16-Y21
- Journalsystem som möjliggör överföring av journaler utan att de som idag faxas och sedan läggs till som bilder (I kid you not) - därav yrkande B16-Y28
- Journalsystem som begränsar tillgången till journalerna till relevant vårdpersonal - B16-Y29
- Journalsystem som ger patienten möjlighet att själv komplettera med relevant information - nytt yrkande kommer strax.

Det är möjligt att journalsystemet som vi känner det idag behöver avskaffas och ersättas av något där inget annat än det vi själva bär med oss samlar information av våra möten med vårdenheter, men i så fall behöver det beskrivas i betydligt större detalj än de förslag vi har här och konsekvenserna för vården funderas på.
Jag delar inte din uppfattning om att vi inte har en god insikt i hur den övergripande infrastrukturen bör se ut. Vi följer bara samma mönster som vi tillämpat på Internet: Dela upp ansvaret i de som är ansvariga för infrastruktur, och de som är ansvariga för tjänster. Vill vi maximera antalet tillgängliga vårdaktörer (inte bara vårdgivare utan även kringtjänster och produkter) så måste det finnas en öppen och oberoende infrastruktur, och journaldata är bland de viktigaste som kan färdas i den infrastrukturen.
Kristofer Petterssons avatar
2012-04-08, 20:25 #85
Inte uppkopplad
Sv: Motion B16: Vårdpolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Peter Johansson Visa inlägg
Rent spontant yiiikes vad många yrkanden.
Utan att ha läst alla kommentarer så är min kommentar att antalet yrkanden riskerar i denna motion att stjälpa alla då jag inte tror att alla mötesdeltagare orkar sätta sig in i alla yrkanden.
Jag för min del hoppas att ointresserade och oinsatta medlemmar struntar i att rösta så vi får största möjliga upplysta deltagande och inte en skock blinda får som klickar sig fram på måfå.

Vill du ha en paketlösning så får du väl fråga någon som vet vad du bör rösta på eller till och med gör det åt dig. Jag är övertygad om att det finns många redo att hjälpa dig.
Andreas Bjärnemalms avatar
2012-04-13, 21:21
Inte uppkopplad
Raderat inlägg (dolt)
Andreas Bjärnemalms avatar
2012-04-13, 21:22
Inte uppkopplad
Raderat inlägg (dolt)
Qers avatar
Gammal Qer
2012-04-15, 10:44 #86
Inte uppkopplad
Re: Motion B16: Vårdpolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av IsakGerson Visa inlägg
Jag har kommenterat på yrkande B16-Y01:
att PP verkar för en god tillgänglighet och valfrihet bland en mångfald av vårdgivare
Motionen yrkar på tillgänglighet och valfrihet i vården utan att uttala sig om vem som ska garantera det. Med senaste året i backspegeln har vi sett att marknaden inte lyckats sköta vården särskilt bra, så det är bra att inte på förväg säga att marknaden eller staten ska garantera det.
Med senaste årets mediadrev i backspegeln menar du?

Det som framkommit väldigt tydligt är att tex Carema har en del vägda blöjor i garderoben. Det som INTE framkommit lika tydligt är att samma metoder som Carema blivit hårt kritiserade för förekommer kommunalt med.

Min högst personliga erfarenhet av privat respektive offentlig vård är att det som i slutänden avgör hur bra (eller dålig) den är handlar mer om personer och resurser än ägandeform. Den mest katastrofalt dåliga sjukvård jag fått skedde inom det offentliga men den mest katastrofalt dåliga tandvård jag fått utfördes av en privat tandläkare.

Den absolut bästa vård jag upplevt (om än inte empiriskt på min egna kropp) har varit hos veterinärer. De är ofta servicemindiga och måna om sitt rykte på en nivå som allmän sjukvård (oavsett ägandeform) sällan lever upp till. Det är lite tragiskt.
Qers avatar
Gammal Qer
2012-04-15, 11:05 #87
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att Piratpartiet förordar en gemensam patientjournalsstandard som underlättar överförandet av journaler mellan olika vårdenheter (dvs i linje med Y28) för att på så sätt undvika ett centralt register med den byråkrati och stagnation det innebär.
Y28 har inte hamnat som ett motyrkande mot de här yrkandena men jag anser att det borde vara det.

Ett centralt register kommer bli oerhört byråkratiskt och leda till ineffektivitet och stagnation. Bättre då att försöka införa ett gemensamt protokoll så att journaler enklare kan delas mellan systemen. Det gör det möjligt för vårdinrättningar att ha separata system för att på så sätt möjliggöra konkurrens och vidareutveckling utan att systemen blir inkompatibla med varandra.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Kristofer Pettersson
Kristofer Petterssons avatar
2012-04-16, 19:21 #88
Inte uppkopplad
Sv: Motion B16: Vårdpolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Qer Visa inlägg
Jag har lagt det här yrkandet:
att Piratpartiet förordar en gemensam patientjournalsstandard som underlättar överförandet av journaler mellan olika vårdenheter (dvs i linje med Y28) för att på så sätt undvika ett centralt register med den byråkrati och stagnation det innebär.
Y28 har inte hamnat som ett motyrkande mot de här yrkandena men jag anser att det borde vara det.

Ett centralt register kommer bli oerhört byråkratiskt och leda till ineffektivitet och stagnation. Bättre då att försöka införa ett gemensamt protokoll så att journaler enklare kan delas mellan systemen. Det gör det möjligt för vårdinrättningar att ha separata system för att på så sätt möjliggöra konkurrens och vidareutveckling utan att systemen blir inkompatibla med varandra.
Yrkandet bör inte innehålla en referens till ett annat yrkande dock och speciellt inte ett motyrkande. Kan du jämka med dig själv så att den referensen försvinner?
Henrik Enbloms avatar
2012-05-04, 09:40 #89
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B16-Y04:
att PP bygger vidare på allmänt tillgängliga databaser över sjukdomsstatistik, vårdstatistik, kunskapsluckor, IT-fel, mediciner och diagnoser.
Varför ska PP göra socialstyrelsens jobb?
Daniel Flöijers avatar
2012-05-05, 14:51 #90
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B16-Y01:
att PP verkar för en god tillgänglighet och valfrihet bland en mångfald av vårdgivare
Det här tror jag kan splittra våra väljare då det tolkas som en en typisk höger-vänster-fråga trots att inget om privata vårdgivare nämns.
Daniel Flöijers avatar
2012-05-05, 14:52 #91
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B16-Y04:
att PP bygger vidare på allmänt tillgängliga databaser över sjukdomsstatistik, vårdstatistik, kunskapsluckor, IT-fel, mediciner och diagnoser.
Det Henrik Enblom sa. Yrkandet är troligen felformulerat och bör därför avslås.
Daniel Flöijers avatar
2012-05-05, 14:54 #92
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B16-Y07:
att vårdtagarna ska ges möjlighet till delaktighet och självbestämmande
Detta ges redan. Om det är något som ska ändras måste det vara tydligt vad som ska ändras och i vilken omfattning.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com