Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Motion B25: Energipolitik

Vårt behov av el är stort och Sverige behöver billig elproduktion för vår basindustri och tillväxt. El är ett energislag som är enkelt att distribuera och effektiv att omvandla till andra energislag och är viktigt för att driva våra datorer och Internet.

Det finns många likheter mellan hur vi i Piratpartiet ser på eldistribution och hur vi ser på tillgång till Internet. Det finns inte någon som tycker att elen skall stängas av bara för att det har begåtts ett brott i ett hus som har el indraget och detta är en liknelse som kan gå hem hos de som inte är vana vid ett rikt liv på Internet. I många städer är det elnätägaren som lägger in svartkabel vid nybyggnation av bostäder så man kan installera Internet i bostaden och så länge som alla ISPer kan utnyttja svartkabeln så leder det till ett öppet Internet. Piratpartiet bör ha en god politik för el som komplement till vår politik för Internet för i båda fallen handlar det om nätverk som ger oss ett bättre liv.

Ett bättre elnät och mer spridd elproduktion

Elzonerna gör att elpriserna inte är samma i hela Sverige. Speciellt händer det på vintern då belastningen på elnätet är som störst och elen används för att värma våra bostäder. Elzonerna finns idag för att elnätet inte är tillräckligt utbyggt för att klara av att skicka tillräckligt med el från el-verk till konsumenter. Det finns inte tillräcklig elproduktion i alla delar av Sverige, t.ex. Zon 4 har idag endast 4% av elproduktionen och 20% av elkonsumtionen. Det är ett underskott som behöver åtgärdas. Elzonerna infördes för att komma åt detta problemet, men då elpriserna har varit exakt lika under stora delar av året så tillför de inte tillräckligt ekonomiskt incitament för att rätta till problemen.

För att säkerställa mera spridd elproduktion så kan man använda mjuk politisk påtryckning - dvs inte lag - och uppmana elkraftföretagen att skapa mer elproduktion i Zon 4, samt utnyttja sitt ägarinflytande över Vattenfall för att få det att bygga mer elkraft i Zon 4. Lokalpolitiskt inom Zon 4 finns det här stora möjlighet att profilera sig genom att puffa för mer elproduktion i närområdet.

Ett kraftigare stamnät med högre överföringskapacitet tillsammans med mer närproducerad el-kraft sänker elpriserna generellt. Elen kan då produceras i det mest kostnadseffektiva kraftverket och transporteras dit den behövs. Priserna blir då lika låga i alla elzonerna och elzonerna kan skrotas.

Sverige är beroende av att ha en bra och stabil kraftförsörjning i hela landet så att inte folk fryser i sina bostäder, tågen slutar gå eller internet går ner. Stabil energiförsörjning är grundläggande för hela vårt samhälle. I lokal- och regionnäten kan nedfallande träd kortsluta eller riva ner ledningar. Denna typ av fel inträffar inte i stamnätet, där ledningsgatorna är tillräckligt breda och stolparna tillräckligt höga för att träd inte ska kunna falla på ledningarna. Så mer nergrävda lokala elledningar tillsammans med ökad kapacitet i stamnätet är viktiga komponenter för att skapa ett väl fungerande elnät så alla kan få el utan avbrott.

Mindre byråkrati för mikroproduktion av el

I Tyskland har man infört nettodebitering vilket gjort att en del husägare satsar på att ha egen elproduktion. Det finns idag olika metoder som husägare kan använda sig av för att själva producera el som t.ex. solceller, vindkraft, vattenkraft, och i framtiden kanske också nya tänkbara elkällor som kall fusion. De flesta elmätare är idag anpassade för detta då de även säljs på tyska marknaden.

Men då det är besvärligt att sälja el genom nätägares krav och skattesitutionen så väljer de som sätter upp t.ex. solceller att inte investera i mer än vad de använder under dagtid.


Inför man nettodebitering så kan husägare automatiskt räkna av sin överskottselproduktion på dagtid mot användningen under nattetid och betalar bara för nettoförbrukningen av el från elföretaget.

Husägaren slipper krångla med att sälja el utan kan kvitta överskott mot underskott och blir sin egen elproducent. Elproducenten får dyrare el på dagen som den kan byta mot billigare el på natten. Staten tjänar på det då det ökar elproduktionen och minskar skillnaderna mellan elbehovet på sommaren och vintern. Nettodebitering på månadsbasis gör att man inte kan spara överskottsel från sommar till vinter och utnyttja att elpriserna kan skilja sig kraftigt månad för månad i sverige.

Dessutom kan man få bättre nät, så kallad smarta nät som en bieffekt av nettodebitering, för då kan det löna sig att skaffa batterilösningar genom att utnyttja prisskillnaden. Utanför tätorterna så finns det många fastighetsägare som behöver en säkerhet i energileverans, och med batterilösningar kan skadeverkningarna vid elavbrott minska. Speciellt djurhållningen förbättras genom att fläktarna som skall förhindra att djuren kvävs kan fortsätta även vid strömavbrott

Nettodebitering är teknikneutral och tillåter de husägare som har möjlighet till det att producera en del av sin el själva utan eget administrativt krångel. Även om nettodebitering inte kommer innebära någon större mikroproduktion av el så kan det hjälpa till att påverka branschen att bygga hus med mindre energibehov. Förslaget om nettodebitering gynnar ökad utbyggnad av plusenergihus där huset har någon sort av egen elproduktion och kan då långsiktigt - i takt med att en större andel av husen i Sverige blir plushus - hjälpa till att minska problemet med de mycket stora skillnaderna i el-konsumtion mellan vinter och sommar i Sverige.


Alla hem bör ha tillgång till el.

Självklart bör alla ha tillgång till bra och fungerande el - vilket kanske upplevs som självklart, men kan vara bra att säga i alla fall. Speciellt vill vi säga nej till en 3-strikes regel som innebär att man kan stänga av elen om en elkonsument inte uppfyller sina avtalsvilkor för elleverans tre gånger. Nu har ingen föreslagit detta för el - men vi vill ändå säga nej för att förekomma att det införs, samt göra det möjligt att skriva debattartiklar om att Piratpartiet säger nej till 3-strikes för både el och Internet. El är livsnödvändig för de flesta i Sverige.

Tillåt forskning på alla områden.

Det fanns i Sverige förbud för viss forskning inom kärnkraft 1986-2006. Vi ser detta både som kraftiga inskränkningar i folks rätt till yttrandefrihet och som ett hinder för teknologisk utveckling, och vill därmed skarp säga nej till alla sådan förslag. All forskning - givet att den följer de etiska riktlinjerna inom forskningsområdet - måste få vara tillåten.

Teknikneutral energipolitik

Energipolitiken är inte teknikneutral utan ofta beroende av vilket energislag man använder sig av av. Vi vill se över lagarna och långsiktigt jobba för att man gör en stor energipolitisk överenskommelse med generella regler för hur energiproduktionen skall vara som är teknikneutral och inte beroende av att produktionen sker med ett givet energislag

Till exempel har vissa krafttyper extra pålagor i form av skatter och försäkringskrav, medan andra får direkta och indirekta subventioner. Ofta kan samma kraftslag ha både straffsystem och subventioner samtidigt. Genom att man i stället tvingar alla energislag att ta hand om sina externa negativa effekter (avfall, restprodukter, utsläpp olyckor och annat) så kan man införa en mer teknikneutral energilagstiftning. Energiproducenter som släpper ut avfall eller har restprodukter skall självklart betala samhället kostnader för utsläppen enligt miljölagar och dessa bör vara neutrala med hänseende till hur utsläppen skapas.

Slutord

Piratpartiet vill att den bästa tekniken används. Detta leder till att man använder teknik som inte förstör vår miljö för framtida generationer vid produktion av elkraft.

Alla förändringar på energipolitens område bör ske med tanke på att det innebär stora investeringar att satsa i ett kraftverk och att marknadens aktörer därmed behöver fasta och långsiktiga regler för hur lagarna ser ut på området.Följande undertecknare av motionen stödjer den och önskar att den införs som Piratpartiets sakpolitk inom energiområdet.

Sverige 2012-04-01

Anders S Lindbäck
Rene Malmgren
Anton Nordenfur
Henrik Brändén
Alexandru F. Cornita
Henry Rouhivuori
Christoffer Willenfort
Christoffer Eldengrip
Tomas Kronvall


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:AndersLindbäck

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Av: AndersLindbäck Yrkande B25-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 13 personer gillar    1 personer ogillar

att Piratpartiet ska verka för att vi i Sverige alltid ska ha tillräcklig elproduktion för att säkert klara elbehovet för våra kalla vintrar
Av: AndersLindbäck Yrkande B25-Y02 (Motionens ursprungliga yrkande) 9 personer gillar    3 personer ogillar

att Piratpartiet ska verka för ett väl utbyggt elnät så att alla kan få den el de behöver
Av: AndersLindbäck Yrkande B25-Y03 (Motionens ursprungliga yrkande) 6 personer gillar    2 personer ogillar

att Piratpartiet ska verka för att elproduktionen byggs ut i de delar av landet där det finns underskott av el
Av: AndersLindbäck Yrkande B25-Y04 (Motionens ursprungliga yrkande) 5 personer gillar    3 personer ogillar

att Piratpartiet ska verka för nettodebitering av el på månadsbasis
Av: AndersLindbäck Yrkande B25-Y05 (Motionens ursprungliga yrkande) 5 personer gillar    5 personer ogillar

att Piratpartiet ska verka för allas rätt att få el indragen i sitt permanentboende
Av: AndersLindbäck Yrkande B25-Y06 (Motionens ursprungliga yrkande) 12 personer gillar    2 personer ogillar

att Piratpartiet ska verka för att Sverige inte ska ha förbud mot forskning
Av: AndersLindbäck Yrkande B25-Y07 (Motionens ursprungliga yrkande) 8 personer gillar    2 personer ogillar

att Piratpartiet ska verka för att all elproduktion i högsta möjliga mån ska ha en teknikneutral lagstiftning gällande t.ex. säkerhet, försäkringar, miljöpåverkan, omhändertagande av avfall, utsläpp, avveckling och skatter.
Av: TeirdeZ Yrkande B25-Y13 (Tilläggsyrkande på motionen) 8 personer gillar    0 personer ogillar

att medlemsmötet beslutar att Piratpartiet ska ha åsikten att framtidens energinät behöver byggas på öppna infrastrukturer med transparens, öppna standarder och privatpersoners rätt att bestämma över sin konsumtion och privata data om denna konsumtion i centrum.
Av: Tommten Yrkande B25-Y15 (Motyrkande) 7 personer gillar    0 personer ogillar

att Piratpartiet, för att elpriser ska hållas låga för befolkningens bästa året om, verkar för att ägardirektivet till det 100% statligt ägda företaget Vattenfall ändras, så att det framgår att Vattenfall hellre bör se till att hålla låga och stabila elpriser för befolkningen, än att försöka få enorma vinster.
Av: TeirdeZ Yrkande B25-Y14 (Tilläggsyrkande på motionen) 8 personer gillar    0 personer ogillar

att medlemsmötet beslutar att Piratpartiet ska anse att anonymitet och kontroll över personlig data inte ska tillåtas bli en lite dyrare produkt än icke-anonymitet och förlorad kontroll över privat data på framtidens elmarknad.


Yrkanden

Av: AndersLindbäck Yrkande B25-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 13 personer gillar    1 personer ogillar

att Piratpartiet ska verka för att vi i Sverige alltid ska ha tillräcklig elproduktion för att säkert klara elbehovet för våra kalla vintrar

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: AndersLindbäck Yrkande B25-Y02 (Motionens ursprungliga yrkande) 9 personer gillar    3 personer ogillar

att Piratpartiet ska verka för ett väl utbyggt elnät så att alla kan få den el de behöver

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: AndersLindbäck Yrkande B25-Y03 (Motionens ursprungliga yrkande) 6 personer gillar    2 personer ogillar

att Piratpartiet ska verka för att elproduktionen byggs ut i de delar av landet där det finns underskott av el

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: AndersLindbäck Yrkande B25-Y04 (Motionens ursprungliga yrkande) 5 personer gillar    3 personer ogillar

att Piratpartiet ska verka för nettodebitering av el på månadsbasis

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: AndersLindbäck Yrkande B25-Y05 (Motionens ursprungliga yrkande) 5 personer gillar    5 personer ogillar

att Piratpartiet ska verka för allas rätt att få el indragen i sitt permanentboende

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: AndersLindbäck Yrkande B25-Y06 (Motionens ursprungliga yrkande) 12 personer gillar    2 personer ogillar

att Piratpartiet ska verka för att Sverige inte ska ha förbud mot forskning

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: AndersLindbäck Yrkande B25-Y07 (Motionens ursprungliga yrkande) 8 personer gillar    2 personer ogillar

att Piratpartiet ska verka för att all elproduktion i högsta möjliga mån ska ha en teknikneutral lagstiftning gällande t.ex. säkerhet, försäkringar, miljöpåverkan, omhändertagande av avfall, utsläpp, avveckling och skatter.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarTilläggsyrkanden

Tillbakadraget yrkande B25-Y08 (Bortröstad)
Av: Christoffer Eldengrip


Av: TeirdeZ Yrkande B25-Y13 (Tilläggsyrkande på motionen) 8 personer gillar    0 personer ogillar

att medlemsmötet beslutar att Piratpartiet ska ha åsikten att framtidens energinät behöver byggas på öppna infrastrukturer med transparens, öppna standarder och privatpersoners rätt att bestämma över sin konsumtion och privata data om denna konsumtion i centrum.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B25-Y16 (Bortröstad)
Av: Qer


Av: Tommten Yrkande B25-Y15 (Motyrkande) 7 personer gillar    0 personer ogillar

att Piratpartiet, för att elpriser ska hållas låga för befolkningens bästa året om, verkar för att ägardirektivet till det 100% statligt ägda företaget Vattenfall ändras, så att det framgår att Vattenfall hellre bör se till att hålla låga och stabila elpriser för befolkningen, än att försöka få enorma vinster.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B25-Y09 (Jämkad med yrkande B25-Y15)
Av: Tommten


Tillbakadraget yrkande B25-Y10 (Bortröstad)
Av: Tommten


Tillbakadraget yrkande B25-Y11 (Bortröstad)
Av: Tommten


Tillbakadraget yrkande B25-Y12 (Bortröstad)
Av: infallsvinkel


Av: TeirdeZ Yrkande B25-Y14 (Tilläggsyrkande på motionen) 8 personer gillar    0 personer ogillar

att medlemsmötet beslutar att Piratpartiet ska anse att anonymitet och kontroll över personlig data inte ska tillåtas bli en lite dyrare produkt än icke-anonymitet och förlorad kontroll över privat data på framtidens elmarknad.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarMötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Christoffer Eldengrips avatar
2012-04-02, 21:28 #2
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att Piratpartiet ska verka för införandet av timdebitering på hushållsel
Konsumenten får makt att styra sin konsumtion till de delar av dygnet när elpriset är lågt.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Ingvar Kullberg
IsakGersons avatar
2012-04-03, 08:11 #3
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B25-Y07:
att Piratpartiet ska verka för att all elproduktion i högsta möjliga mån ska ha en teknikneutral lagstiftning gällande t.ex. säkerhet, försäkringar, miljöpåverkan, omhändertagande av avfall, utsläpp, avveckling och skatter.
Jag ogillar teknikneutralitet.
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-03, 11:23 #4
Inte uppkopplad
Sv: Motion B25: Energipolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av IsakGerson Visa inlägg
Jag har kommenterat på yrkande B25-Y07:
att Piratpartiet ska verka för att all elproduktion i högsta möjliga mån ska ha en teknikneutral lagstiftning gällande t.ex. säkerhet, försäkringar, miljöpåverkan, omhändertagande av avfall, utsläpp, avveckling och skatter.
Jag ogillar teknikneutralitet.
Kan du vidareutveckla den ställningen?
IsakGersons avatar
2012-04-03, 12:18 #5
Inte uppkopplad
Sv: Motion B25: Energipolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
Kan du vidareutveckla den ställningen?
Teknikneutralitet används ofta för att motverka coola visioner. Genom att reducera visionära idéer till tråkiga siffror kan man avslå mycket. Jag gillar cool teknik för den coola teknikens skull.
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-03, 12:39 #6
Inte uppkopplad
Sv: Motion B25: Energipolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av IsakGerson Visa inlägg
Teknikneutralitet används ofta för att motverka coola visioner. Genom att reducera visionära idéer till tråkiga siffror kan man avslå mycket. Jag gillar cool teknik för den coola teknikens skull.
Jag gillar också cool teknik för cool tekniks skull, och vi är på samma mynt inom det mesta gällande teknik och vetenskap. Jag håller dock fast vid denna motion, inklusive yrkandet av teknikneutralitet. Detta handlar inte om huruvida forskare ska få forska om cool ny teknik, snarare handlar den om att den teknik vi sedan använder för att få el är teknikneutral. Om den bästa tekniken är den coolaste så är det den som används, om den bästa tekniken är tråkig är det den som används. Tills den är användbar får den coola tekniken arbetas fram och förbättras.
2012-04-03, 18:08 #7
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att Piratpartiet skall verka för att det skrivs in i Vattenfalls direktiv att de i den mån det är möjligt bör pressa ner elpriserna för befolkningens bästa.
Idag ska Vattenfall tjäna så mycket pengar som möjligt. Jag anser att de istället ska verka för befolkningens bästa.
2012-04-03, 18:23 #8
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att Piratpartiet inte ska använda argumentet teknikneutralitet för att vara neutral eller motståndare till satsningar på projekt som innefattar ett viss teknik.
Ett lämpligt ställningstagande på en frågeställning man kan få angående formuleringarna om att vara "teknikneutral".
2012-04-03, 18:38 #9
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att Piratpartiet skall anse att priset inte ska vara den avgörande faktorn för partiets åsikter angående beslut av vilken elproduktion partiet anser ska byggas på ett visst ställe. Säkerhet, effektivitet, miljövänlighet, livslängd, driftstoppsbenägenhet, effekt på människor och djur i området, och människorna i närområdets inställning skall vara viktigare faktorer att väga in än priset.
För att Piratpartiet ska ha både mjuk och hjärta i sina åsikter i energifrågor tycker jag att detta är ett bra yrkande.
willenforts avatar
2012-04-03, 19:53 #10
Inte uppkopplad
Sv: Motion B25: Energipolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Jag har lagt det här yrkandet:
att Piratpartiet skall anse att priset inte ska vara den avgörande faktorn för partiets åsikter angående beslut av vilken elproduktion partiet anser ska byggas på ett visst ställe. Säkerhet, effektivitet, miljövänlighet, livslängd, driftstoppsbenägenhet, effekt på människor och djur i området, och människorna i närområdets inställning skall vara viktigare faktorer att väga in än priset.
För att Piratpartiet ska ha både mjuk och hjärta i sina åsikter i energifrågor tycker jag att detta är ett bra yrkande.
Så du menar att vi innom piratpartiet skall verka för att socialisera all energiproduktion ? för det är vad som krävs om vi skall kunna styra produktion på det sättet.
IsakGersons avatar
2012-04-03, 20:28 #11
Inte uppkopplad
Sv: Motion B25: Energipolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av willenfort Visa inlägg
Så du menar att vi innom piratpartiet skall verka för att socialisera all energiproduktion ? för det är vad som krävs om vi skall kunna styra produktion på det sättet.
Är det det yrkandet innebär? Då är jag för!
infallsvinkels avatar
2012-04-03, 22:08 #12
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att Piratpartiet ska slå fast att ett högt elpris för privatkonsumenter är samhällsskadligt, eftersom det hämmar användandet av informationsteknik.
Den nya informationstekniken (internet etc.) är det bästa som hänt demokratin och människors möjligheter till deltagande i samhället, åtminstone sedan införandet av kvinnlig rösträtt.

Därför är det direkt samhällsskadligt om höga elpriser hämmar användandet av den nya tekniken. Höga elpriser slår dessutom särskilt hårt mot familjer med små ekonomiska marginaler, och hämmar deras delaktighet i samhället.
Henrik Brändéns avatar
2012-04-04, 14:56 #13
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B25-Y07:
att Piratpartiet ska verka för att all elproduktion i högsta möjliga mån ska ha en teknikneutral lagstiftning gällande t.ex. säkerhet, försäkringar, miljöpåverkan, omhändertagande av avfall, utsläpp, avveckling och skatter.
Ett skäl till att jag gillar detta yrkande är att det löser upp kärnkraftfrågan, som annars skulle kunna ställa till stora problem både internt och eventuellt i realtion till den partigrupp i EU vi ingår i. Med detta förslag måste kärnkraften bära sina egna kostnader, även för försäkringar mot ev stora katastrofer, och för att ta hand om avfall i många tusentals år. De som är övertygade om att kärnkraft är ren och ofarlig kan därför nöjda luta sig tillbaka i trygg förvissning om att kärnkraften kommer att bli billig. Vi som är övertygade om motsatsen kan känna oss förvissade om att skyhöga försäkringspremier kommer att göra kärnkraften så olönsam, att marknadskrafterna snabbt åstadkommer det politiken inte mäktat på 30 år. Och sedan får verkligheten utvisa vilka av oss som haft rätt.
TeirdeZs avatar
2012-04-04, 18:13 #14
Inte uppkopplad
Sv: Motion B25: Energipolitik -
Har motionärerna tagit integritetsaspekter av smartläsare och smarta energinät i beaktan när de skrivit sina motioner om månadsdebitering?

I vintras gjordes följande presentation på 28C3 i Berlin: http://www.youtube.com/watch?v=xOArwu3lziQ

Den visar tydligt att de mätinstrument som används vid införandet av smarta energinät och smart debitering också gör det möjligt för utomstående att kartlägga energianvändarens beteende ned till nivån att man kan avgöra vilket tv-program som för närvarande visas på hushållets tv-apparat. I teorin innebär det att vem som helst med tillräckligt intresse av en privatperson kan få tillgång till informationen, i praktiken innebär det att i alla fall elbolaget har tillgång till sådan information.

I Nederländerna föll smartläsare på integritetsaspekten, och i EU:s Energieffektivitetsdirektiv som diskuterats i ITRE under våren har man likaledes infört möjligheter att välja bort smartläsare på grund av just integritetsskäl. I Sverige var debatten om privatliv inte lika stor i samband med smartläsarna och jag tror de är obligatoriska här. Det borde Piratpartiet, enligt mig, verka emot.
infallsvinkels avatar
2012-04-04, 18:22 #15
Inte uppkopplad
Sv: Motion B25: Energipolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av TeirdeZ Visa inlägg
Har motionärerna tagit integritetsaspekter av smartläsare och smarta energinät i beaktan när de skrivit sina motioner om månadsdebitering?

I vintras gjordes följande presentation på 28C3 i Berlin: http://www.youtube.com/watch?v=xOArwu3lziQ

Den visar tydligt att de mätinstrument som används vid införandet av smarta energinät och smart debitering också gör det möjligt för utomstående att kartlägga energianvändarens beteende ned till nivån att man kan avgöra vilket tv-program som för närvarande visas på hushållets tv-apparat. I teorin innebär det att vem som helst med tillräckligt intresse av en privatperson kan få tillgång till informationen, i praktiken innebär det att i alla fall elbolaget har tillgång till sådan information.

I Nederländerna föll smartläsare på integritetsaspekten, och i EU:s Energieffektivitetsdirektiv som diskuterats i ITRE under våren har man likaledes infört möjligheter att välja bort smartläsare på grund av just integritetsskäl. I Sverige var debatten om privatliv inte lika stor i samband med smartläsarna och jag tror de är obligatoriska här. Det borde Piratpartiet, enligt mig, verka emot.
Det tycker jag är en synnerligen väsentlig aspekt!

Smartläsare nämns inte uttryckligen i något av yrkandena. Vilka yrkanden tycker du är problematiska med tanke på detta?

Dessutom öppnar ett smart elnät upp för ökad risk för hackerattacker, eftersom varje smart punkt är en potentiell angreppspunkt.
TeirdeZs avatar
2012-04-04, 20:25 #16
Inte uppkopplad
Sv: Motion B25: Energipolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av infallsvinkel Visa inlägg
Det tycker jag är en synnerligen väsentlig aspekt!

Smartläsare nämns inte uttryckligen i något av yrkandena. Vilka yrkanden tycker du är problematiska med tanke på detta?

Dessutom öppnar ett smart elnät upp för ökad risk för hackerattacker, eftersom varje smart punkt är en potentiell angreppspunkt.
B25-Y04: "att Piratpartiet ska verka för nettodebitering av el på månadsbasis"

B25-Y08: "att Piratpartiet ska verka för införandet av timdebitering på hushållsel"

i motiven till särskilt den senare står "Konsumenten får makt att styra sin konsumtion till de delar av dygnet när elpriset är lågt", vilket skulle kunna vara som klippt från Electrobels smartmätarkampanj.

Ursprungsmotionärerna har följande text i sina motiv:

"I Tyskland har man infört nettodebitering vilket gjort att en del husägare satsar på att ha egen elproduktion. Det finns idag olika metoder som husägare kan använda sig av för att själva producera el som t.ex. solceller, vindkraft, vattenkraft, och i framtiden kanske också nya tänkbara elkällor som kall fusion. De flesta elmätare är idag anpassade för detta då de även säljs på tyska marknaden.

Men då det är besvärligt att sälja el genom nätägares krav och skattesitutionen så väljer de som sätter upp t.ex. solceller att inte investera i mer än vad de använder under dagtid.


Inför man nettodebitering så kan husägare automatiskt räkna av sin överskottselproduktion på dagtid mot användningen under nattetid och betalar bara för nettoförbrukningen av el från elföretaget.

Husägaren slipper krångla med att sälja el utan kan kvitta överskott mot underskott och blir sin egen elproducent. Elproducenten får dyrare el på dagen som den kan byta mot billigare el på natten. Staten tjänar på det då det ökar elproduktionen och minskar skillnaderna mellan elbehovet på sommaren och vintern. Nettodebitering på månadsbasis gör att man inte kan spara överskottsel från sommar till vinter och utnyttja att elpriserna kan skilja sig kraftigt månad för månad i sverige.

Dessutom kan man få bättre nät, så kallad smarta nät som en bieffekt av nettodebitering, för då kan det löna sig att skaffa batterilösningar genom att utnyttja prisskillnaden. Utanför tätorterna så finns det många fastighetsägare som behöver en säkerhet i energileverans, och med batterilösningar kan skadeverkningarna vid elavbrott minska. Speciellt djurhållningen förbättras genom att fläktarna som skall förhindra att djuren kvävs kan fortsätta även vid strömavbrott."

Jag saknar ett allmänt integritetsövervägande i texten. Den bästa sortens integritetspolitik är den som genomsyrar varje annan form av integritet. Man skulle också kunna tänka sig att teknikneutraliteten, som i motionärernas fall riktar sig mot den teknik som finns i kraftverket, istället åsyftar den sortens standarder (öppna, transparenta, fritt tillgängliga) som måste utgöra stommen i det informationsteknologiskt drivna smarta nät man föreställer sig för framtiden.
infallsvinkels avatar
2012-04-04, 21:03 #17
Inte uppkopplad
Sv: Motion B25: Energipolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av TeirdeZ Visa inlägg
B25-Y04: "att Piratpartiet ska verka för nettodebitering av el på månadsbasis"

B25-Y08: "att Piratpartiet ska verka för införandet av timdebitering på hushållsel"

i motiven till särskilt den senare står "Konsumenten får makt att styra sin konsumtion till de delar av dygnet när elpriset är lågt", vilket skulle kunna vara som klippt från Electrobels smartmätarkampanj.
Mot denna bakgrund yrkar jag avslag på dessa två yrkanden.

Riskerna vad gäller integritetsaspekterna är fullt reella och måste tas i beaktande.
infallsvinkels avatar
2012-04-04, 21:06 #18
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B25-Y04:
att Piratpartiet ska verka för nettodebitering av el på månadsbasis
Integritetsaspekterna har inte tagits i beaktande. Det är fullt möjligt att via elförbrukningen övervaka olika hushållsaktiviteter, återkommande rutiner i hushållet och hur många som bor eller besöker ett visst hushåll.

Det är även möjligt för hackers att bereda sig tillgång till den informationen.

Jag yrkar avslag.
infallsvinkels avatar
2012-04-04, 21:07 #19
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B25-Y08:
att Piratpartiet ska verka för införandet av timdebitering på hushållsel
Integritetsaspekterna har inte tagits i beaktande. Det är fullt möjligt att via elförbrukningen övervaka olika hushållsaktiviteter, återkommande rutiner i hushållet och hur många som bor eller besöker ett visst hushåll.

Det är även möjligt för hackers att bereda sig tillgång till den informationen.

Jag yrkar avslag.
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-04, 22:23 #20
Inte uppkopplad
Sv: Motion B25: Energipolitik -
I ljus av Andersdotters text yrkar även jag avslag på Y04 och Y08. Integritetsaspektens relation till dessa yrkanden slog mig inte ens när jag skrev på motionen, och hade de gjort det hade jag rest frågan direkt med de andra motionärerna.
Mabs avatar
Gammal Mab
2012-04-04, 22:23 #21
Inte uppkopplad
Sv: Motion B25: Energipolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Med detta förslag måste kärnkraften bära sina egna kostnader,
Varför? Det är ju lika teknikneutral lagstiftning att staten går in och täcker försäkringskostnader för alla energityper mot en fast avgift per producerad kilowatt.

Även om effekten blir olika på olika energikällor är lagstiftningen formellt neutral.
Christoffer Eldengrips avatar
2012-04-04, 23:30 #22
Inte uppkopplad
Sv: Motion B25: Energipolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av TeirdeZ Visa inlägg
B25-Y04:
B25-Y08: "att Piratpartiet ska verka för införandet av timdebitering på hushållsel"

i motiven till särskilt den senare står "Konsumenten får makt att styra sin konsumtion till de delar av dygnet när elpriset är lågt", vilket skulle kunna vara som klippt från Electrobels smartmätarkampanj.
Vad electrobels smartmätarkampanj är har jag ingen aning om argumentet är inte klippt därifrån utan egen komponerat.

Tror vi pratar om helt olika system men ifall vi nu inte gör det så får du gärna förtydliga på vilket sett det blir möjligt att avläsa vilket tv program jag tittar på ifall min el leverantör gör precis som idag och läser av förbrukningen löpande och sedan fakturerar mig med ett dagspris som är samma över hela dygnet eller att de läser av min förbrukning löpande och fakturerar mig med ett timpris istället?
TeirdeZs avatar
2012-04-04, 23:36 #23
Inte uppkopplad
Sv: Motion B25: Energipolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Christoffer Eldengrip Visa inlägg
Vad electrobels smartmätarkampanj är har jag ingen aning om argumentet är inte klippt därifrån utan egen komponerat.

Tror vi pratar om helt olika system men ifall vi nu inte gör det så får du gärna förtydliga på vilket sett det blir möjligt att avläsa vilket tv program jag tittar på ifall min el leverantör gör precis som idag och läser av förbrukningen löpande och sedan fakturerar mig med ett dagspris som är samma över hela dygnet eller att de läser av min förbrukning löpande och fakturerar mig med ett timpris istället?
Electrobel är det föredetta belgiska statligt ägda elmonopolet, jämför Vattenfall.

I Sverige är smartmätare redan obligatoriska i alla hushåll. Debatten om smartmätare i Sverige rörde aldrig integritetsaspekter utan effektivitetsvinster i elbranschen - medborgare blev konsumenter, företag... Var företag.

I Belgien och Nederländerna förde man debatt på nationell nivå om smartmätare och lagliga krav på installation i hushåll under 2009-2010. Där kom medborgarens roll som privatperson och medborgare och därigenom mäktig över sin egen persondata också in i bilden, och numera har man en lagstiftning som tillåter konsumenten att själv välja om den vill ha en smartmätare i sitt hushåll eller inte.

Smartmätare, smarta nät, är en förutsättning för den sortens debitering som finns i motionerna.

Nu kan det mycket väl vara så att medborgarna och privatpersonerna gör valet som konsument att ha en smartmätare i sitt hushåll trots integritetsriskerna - att elbolagen är villiga att ge bättre priser (det är inte kostnadsfritt att vara anonym, eller privat, utan en ekonomisk börda - våra persondata hanteras som och är i praktiken ofta en sorts immateriell valuta) till kunder som väljer smarta lösningar är ingen hemlighet.

Min parallell till Electrobel kom mest för att jag hade det stora nöjet att utsättas för två eller tre av deras tv-reklamfilmer förra helgen när jag slötittade på flamländsk tv2.
Christoffer Eldengrips avatar
2012-04-05, 10:15 #24
Inte uppkopplad
Sv: Motion B25: Energipolitik -
Men om mitt egna system av elförbrukande produkter är kopplade på andra sidan så kan jag ju själv styra dem när de ska vara igång och av beroende på det pris som marknaden vill ge mig. Detta om något skulle ge en höjd intergritets säkerhet då jag enkelt kan manipulera förbrukningen och på så sett påvisa aktivitet på tidpunkter när egentligen inget relevant i mitt liv händer. Husets värms under natten vilket drar upp förbrukningen så att det blir i princip omöjligt att avgöra ifall en ev tv är igång eller inte
IsakGersons avatar
2012-04-05, 12:22 #25
Inte uppkopplad
Sv: Motion B25: Energipolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Christoffer Eldengrip Visa inlägg
Men om mitt egna system av elförbrukande produkter är kopplade på andra sidan så kan jag ju själv styra dem när de ska vara igång och av beroende på det pris som marknaden vill ge mig. Detta om något skulle ge en höjd intergritets säkerhet då jag enkelt kan manipulera förbrukningen och på så sett påvisa aktivitet på tidpunkter när egentligen inget relevant i mitt liv händer. Husets värms under natten vilket drar upp förbrukningen så att det blir i princip omöjligt att avgöra ifall en ev tv är igång eller inte
Vad har det med integritet att göra?
AndersLindbäcks avatar
2012-04-05, 13:40 #26
Inte uppkopplad
Sv: Motion B25: Energipolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av TeirdeZ Visa inlägg
Smartmätare, smarta nät, är en förutsättning för den sortens debitering som finns i motionerna.
För nettodebitering på månadsbasis så behöver man bara en mätare som snurrar åt ena hållet när man använder el och åt andra när man producerar el utan att hålla reda på mer än så. Så den mätare som används kan då vara väldigt dum.

Du får gärna skriva ett tilläggsyrkande med krav på att elkunden skall kunna få kräva att inte bli övervakad av elbolaget och skall ha rätt att få en dum elmätare som bara mäter total nettoförbrukning.
2012-04-05, 18:29 #27
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B25-Y08:
att Piratpartiet ska verka för införandet av timdebitering på hushållsel
detta borde gå att genomföra och ändå ha integritetsaspekten i beaktande.
2012-04-05, 18:32 #28
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B25-Y12:
att Piratpartiet ska slå fast att ett högt elpris för privatkonsumenter är samhällsskadligt, eftersom det hämmar användandet av informationsteknik.
ett högt elpris kan hämma elkonsumtionen och informationsteknologin får då anpassa sig likt allt annat och försökta utveckla mer energieffektiva system.
2012-04-05, 18:33 #29
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B25-Y04:
att Piratpartiet ska verka för nettodebitering av el på månadsbasis
Detta bör gå att genomföra och ändå ha integritetsaspekten i beaktande.
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-05, 18:34 #30
Inte uppkopplad
Sv: Motion B25: Energipolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av averater Visa inlägg
Jag har kommenterat på yrkande B25-Y08:
att Piratpartiet ska verka för införandet av timdebitering på hushållsel
detta borde gå att genomföra och ändå ha integritetsaspekten i beaktande.
Jag har svårt att se hur. Förslag?
2012-04-05, 19:36 #31
Inte uppkopplad
Sv: Motion B25: Energipolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
Jag har svårt att se hur. Förslag?
Tillåt inte energibolag att spara dylik data efter att faktureringen är gjord till exempel. Tycker inte man ska förkasta hela förslaget bara för att det potentiellt finns riskabla integritetsaspekter.
erik78ses avatar
2012-04-05, 20:13 #32
Inte uppkopplad
Re: Motion B25: Energipolitik -
Jag som hört på den här debatten i flera år nu tycker att den börjar likna något genomtänkt.

Jag gillar inte allt, men å andra sidan så gillar jag det mesta.

Jag kommer stödja motionen!
TeirdeZs avatar
2012-04-05, 20:53 #33
Inte uppkopplad
Sv: Motion B25: Energipolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Du får gärna skriva ett tilläggsyrkande med krav på att elkunden skall kunna få kräva att inte bli övervakad av elbolaget och skall ha rätt att få en dum elmätare som bara mäter total nettoförbrukning.
Det vore inte så illa.
TeirdeZs avatar
2012-04-05, 20:55 #34
Inte uppkopplad
Sv: Motion B25: Energipolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Christoffer Eldengrip Visa inlägg
Men om mitt egna system av elförbrukande produkter är kopplade på andra sidan så kan jag ju själv styra dem när de ska vara igång och av beroende på det pris som marknaden vill ge mig. Detta om något skulle ge en höjd intergritets säkerhet då jag enkelt kan manipulera förbrukningen och på så sett påvisa aktivitet på tidpunkter när egentligen inget relevant i mitt liv händer. Husets värms under natten vilket drar upp förbrukningen så att det blir i princip omöjligt att avgöra ifall en ev tv är igång eller inte
Olika apparater drar olika spänning när de används, så elsignaturen blir något olika beroende på vilken maskin som används. Visst skulle du kunna "fejka" att du har en tv igång som tittar på Leif Loket Olsson dygnet runt, men det är väl ganska talande för din karaktär och personlighet om du gör det också?
TeirdeZs avatar
2012-04-05, 20:57 #35
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B25-Y06:
att Piratpartiet ska verka för att Sverige inte ska ha förbud mot forskning
Det här yrkandet implicerar att Sverige i vanliga fall förbjuder forskning. Eller att vi misstänker att det finns så starka planer i Sverige på att förbjuda forskning att vi känner det nödvändigt att sätta ned foten innan förbudet träder i kraft.
TeirdeZs avatar
2012-04-05, 20:58 #36
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B25-Y09:
att Piratpartiet skall verka för att det skrivs in i Vattenfalls direktiv att de i den mån det är möjligt bör pressa ner elpriserna för befolkningens bästa.
Det här godkänner statlig manipulation av ett privat företags affärsplaner. Vi behöver mer debatt i partiet, tror jag, innan vi tar ställning i en sådan fråga.
TeirdeZs avatar
2012-04-05, 21:02 #37
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att att medlemsmötet beslutar att Piratpartiet ska ha åsikten att framtidens energinät behöver byggas på öppna infrastrukturer med transparens, öppna standarder och privatpersoners rätt att bestämma över sin konsumtion och privata data om denna konsumtion i centrum.
Tillfogar ett integritetsperspektiv i debatten om framtidens elnät.
TeirdeZs avatar
2012-04-05, 21:04 #38
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att att medlemsmötet beslutar att Piratpartiet ska anse att anonymitet och kontroll över personlig data inte ska tillåtas bli en lite dyrare produkt än icke-anonymitet och förlorad kontroll över privat data på framtidens elmarknad.
Gör ett tydligt ställningstagande för att integritetskränkande lösningar i framtidens elnät inte får gå ut över människors förmåga att oberoende av ekonomiska faktorer bevaka sina demokratiska rättigheter.
troeds avatar
2012-04-06, 09:57 #39
Inte uppkopplad
Sv: Motion B25: Energipolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av TeirdeZ Visa inlägg
Jag har kommenterat på yrkande B25-Y06:
att Piratpartiet ska verka för att Sverige inte ska ha förbud mot forskning
Det här yrkandet implicerar att Sverige i vanliga fall förbjuder forskning. Eller att vi misstänker att det finns så starka planer i Sverige på att förbjuda forskning att vi känner det nödvändigt att sätta ned foten innan förbudet träder i kraft.
Nu är ju iofs kärnkraftsforskningsförbudet nyligen upphävt men att det fanns är väl en bra anledning till att sätta ner foten inför framtiden?

http://www.dn.se/nyheter/sverige/for...rskning-upphor
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-06, 11:07 #40
Inte uppkopplad
Sv: Motion B25: Energipolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av TeirdeZ Visa inlägg
Jag har kommenterat på yrkande B25-Y06:
att Piratpartiet ska verka för att Sverige inte ska ha förbud mot forskning
Det här yrkandet implicerar att Sverige i vanliga fall förbjuder forskning. Eller att vi misstänker att det finns så starka planer i Sverige på att förbjuda forskning att vi känner det nödvändigt att sätta ned foten innan förbudet träder i kraft.
Det det implicerar är att det har hänt förut att forskning förbjudits, och att det riskerar ske igen. Vi menar inte att det sker idag, men vi vill försäkra oss om att det inte sker i framtiden.
2012-04-06, 14:53 #41
Inte uppkopplad
Sv: Motion B25: Energipolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av TeirdeZ Visa inlägg
Jag har kommenterat på yrkande B25-Y09:
att Piratpartiet skall verka för att det skrivs in i Vattenfalls direktiv att de i den mån det är möjligt bör pressa ner elpriserna för befolkningens bästa.
Det här godkänner statlig manipulation av ett privat företags affärsplaner. Vi behöver mer debatt i partiet, tror jag, innan vi tar ställning i en sådan fråga.
Vattenfall är väl 100% ägt av staten och får idag ägardirektiv från regeringen?
willenforts avatar
2012-04-06, 15:32 #42
Inte uppkopplad
Sv: Motion B25: Energipolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av TeirdeZ Visa inlägg
Jag har kommenterat på yrkande B25-Y06:
att Piratpartiet ska verka för att Sverige inte ska ha förbud mot forskning
Det här yrkandet implicerar att Sverige i vanliga fall förbjuder forskning. Eller att vi misstänker att det finns så starka planer i Sverige på att förbjuda forskning att vi känner det nödvändigt att sätta ned foten innan förbudet träder i kraft.
Med tanke på "tankeförbudslagen" som levde i 20 år så kan det vara bra att stämma i bäcken här. Dessutom så ger det oss en bra öppning att förklara problemet med cencurerad forskning i allmänhet om ngn frågar varför vi har denna punkten i vårt program.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Tankef%C3%B6rbudet
willenforts avatar
2012-04-06, 15:33 #43
Inte uppkopplad
Sv: Motion B25: Energipolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av TeirdeZ Visa inlägg
Jag har lagt det här yrkandet:
att att medlemsmötet beslutar att Piratpartiet ska ha åsikten att framtidens energinät behöver byggas på öppna infrastrukturer med transparens, öppna standarder och privatpersoners rätt att bestämma över sin konsumtion och privata data om denna konsumtion i centrum.
Tillfogar ett integritetsperspektiv i debatten om framtidens elnät.
Den var bra.
2012-04-06, 18:19 #44
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att Piratpartiet, för att elpriser ska hållas låga för befolkningens bästa året om, verkar för att ägardirektivet till det 100% statligt ägda företaget Vattenfall ändras, så att det framgår att Vattenfall hellre bör se till att hålla låga och stabila elpriser för befolkningen, än att försöka få enorma vinster.
Ägardirektivet har nästan alla riksdagspartier åsikter om på ett eller annat sätt. Det är i sig inget speciellt anmärkningsvärt i att ha åsikter om vad som står i ägardirektivet.
AndersLindbäcks avatar
2012-04-07, 19:54 #45
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B25-Y14:
att att medlemsmötet beslutar att Piratpartiet ska anse att anonymitet och kontroll över personlig data inte ska tillåtas bli en lite dyrare produkt än icke-anonymitet och förlorad kontroll över privat data på framtidens elmarknad.
Egentligen så borde detta inte gälla elmarknaden som sådan utan generellt gälla alla brancher alltid.

Varför har vi inte med detta i vårt principprogram ? För om det står där så borde väl denna sakfråga vara naturlig överallt i vårt partiprogram och inte bara gälla energipolikens område ?
2012-04-08, 00:21 #46
Inte uppkopplad
Sv: Motion B25: Energipolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Jag har kommenterat på yrkande B25-Y07:
att Piratpartiet ska verka för att all elproduktion i högsta möjliga mån ska ha en teknikneutral lagstiftning gällande t.ex. säkerhet, försäkringar, miljöpåverkan, omhändertagande av avfall, utsläpp, avveckling och skatter.
Ett skäl till att jag gillar detta yrkande är att det löser upp kärnkraftfrågan, som annars skulle kunna ställa till stora problem både internt och eventuellt i realtion till den partigrupp i EU vi ingår i. Med detta förslag måste kärnkraften bära sina egna kostnader, även för försäkringar mot ev stora katastrofer, och för att ta hand om avfall i många tusentals år. De som är övertygade om att kärnkraft är ren och ofarlig kan därför nöjda luta sig tillbaka i trygg förvissning om att kärnkraften kommer att bli billig. Vi som är övertygade om motsatsen kan känna oss förvissade om att skyhöga försäkringspremier kommer att göra kärnkraften så olönsam, att marknadskrafterna snabbt åstadkommer det politiken inte mäktat på 30 år. Och sedan får verkligheten utvisa vilka av oss som haft rätt.
Jag har inte något emot detta yrkande, men jag tror det kommer ha ganska liten betydelse. Debatten kommer istället handla om vilka kriterier som ska vägas in (och hur) när man värderar säkerhet, miljöpåverkan, utsläpp, avfall, osv. Små skillnader i avvägande kan ge stora skillnader i slutresultatet.

Risken är dessutom att dessa avvägningar görs av byråkrater utan någon form av demokratisk insyn, därmed kan de i princip få fram vilka resultat de vill.

Jag är positiv till kärnkraft, inte för att jag gillar kärnkraft i sig, utan för att jag ogillar den mest troliga ersättaren: kolkraft, vilket är mycket billigare men sämre ur alla andra aspekter.
TeirdeZs avatar
2012-04-08, 03:44 #47
Inte uppkopplad
Sv: Motion B25: Energipolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Vattenfall är väl 100% ägt av staten och får idag ägardirektiv från regeringen?
Vattenfall är ett aktiebolag som är ägt av staten men som verkar enligt marknadens förhållanden på en konkurrensutsatt nordisk och europeisk marknad. Att införa prisreglering för Vattenfall skulle vara att frångå den avreglering av elmarknaden som infördes i slutet av 1990-talet. Det skulle försvåra för våra svenska alternativa eltillhandahållare i Sverige (EON och Fortum är de stora, men Storumans energi och GodEl finns också).

En prisreglering skulle förmodligen gå emot EU:s konkurrensregler. Om vi säljer till underpris i Sverige kommer Vattenfall nästan säkerligen få sämre konkurrenskraft på tyska och polska marknader där de för närvarande expanderat och bli tvungna att dra sig tillbaka till base. En värdigare och bättre prisreglering att göra för privathushållens räkning är att kontrollera bolåneräntorna och huspriserna, men där går vi olyckligtvis i motsatt riktning och inför marknadspriser/hyror.
2012-04-08, 04:34 #48
Inte uppkopplad
Sv: Motion B25: Energipolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av TeirdeZ Visa inlägg
En prisreglering skulle förmodligen gå emot EU:s konkurrensregler. Om vi säljer till underpris i Sverige kommer Vattenfall nästan säkerligen få sämre konkurrenskraft på tyska och polska marknader där de för närvarande expanderat och bli tvungna att dra sig tillbaka till base.
Okej. Det jag är ute efter är inte att Vattenfall ska sälja i underpris. Jag vill att de inte ska sälja till överpris, och därmed via konkurens se till att andra elaktörer också tvingas till att inte sälja till överpris. Jag vet inte hur jag ska förändra mitt yrkande för att förtydliga det.
AndersLindbäcks avatar
2012-04-08, 06:41 #49
Inte uppkopplad
Sv: Motion B25: Energipolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Okej. Det jag är ute efter är inte att Vattenfall ska sälja i underpris. Jag vill att de inte ska sälja till överpris, och därmed via konkurens se till att andra elaktörer också tvingas till att inte sälja till överpris. Jag vet inte hur jag ska förändra mitt yrkande för att förtydliga det.
Det där kan staten styra genom att sätta kravet på vilket avkastning vattenfall skall ge sina ägare. T.ex. så kan man från statens sida säga att man vill att vattenfall skall använda pris för att konkurrera på marknaden och ta marknadsandelar.

Dock är sådant förbjudet då ett offenligtägt bolag inte får sänka priserna för att konkurrera på marknaden för att ta marknadsandelar - det får dock ett privat bolag göra.

Hela motionen är skriven för att införa nya system och regler som gör att mer elkraft skapas. En överproduktion av elkraft och en fri elmarknad pressar ner elpriserna.

Vad man lagligt kan göra är en statlig styrning där man säger åt vattenfall att bygga nya kraftverk i zon 4 för att fixa att det zon 4 genererar 4% av elen och konsumerar 20% så kommer det per automatik leda till mer el produceras i sverige och därmed generellt längre priser i sverige och tar bört överpriserna på el i sverige.

Så det du efterfrågar finns med redan med i motionen. Vi har tänkt till för att skapa låga elpriser för att gynna sverige el-intensiva industri och minska kostnaden för el generellt i Sverige.

Sammanfattningsvis det du vill göra explicit är förbjudna men de åtgärder som vi vill genomföra leder i alla fall det till du vill åtstakomma men som en konsekvens av andra beundransvärda mål.
TeirdeZs avatar
2012-04-08, 16:12 #50
Inte uppkopplad
Sv: Motion B25: Energipolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Vad man lagligt kan göra är en statlig styrning där man säger åt vattenfall att bygga nya kraftverk i zon 4 för att fixa att det zon 4 genererar 4% av elen och konsumerar 20% så kommer det per automatik leda till mer el produceras i sverige och därmed generellt längre priser i sverige och tar bört överpriserna på el i sverige.
Fast vi har mycket elproduktion i norr för att det är där produktionsmöjligheterna finns. Barsebäck fick läggas ned efter att danskarna inte vill ha det för nära sin gräns. Det kommer alltså snabbt in komplicerade internationella relationer där vi bland annat måste ta i beaktan om det är värt att gå emot danska regeringens vilja i kraftverksfrågor, med tanke på att många svenskar i Öresundsregioner får sin inkomst från Danmark.

Öresundsregionen är i allmänhet ett bra exempel på hur gränsöverskridande samarbeten kan förenklas eller försvåras genom EU-koordinering eller brist på densamma. Den är också ett bra exempel i vår närhet på hur opraktiskt det kan vara att ha ett snävt nationellt perspektiv.
AndersLindbäcks avatar
2012-04-08, 16:53 #51
Inte uppkopplad
Sv: Motion B25: Energipolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av TeirdeZ Visa inlägg
Öresundsregionen är i allmänhet ett bra exempel på hur gränsöverskridande samarbeten kan förenklas eller försvåras genom EU-koordinering eller brist på densamma. Den är också ett bra exempel i vår närhet på hur opraktiskt det kan vara att ha ett snävt nationellt perspektiv.
Jag tror nog att Sverige har tillräckligt bra relationer med danmark så att vi inte behöver ha EU som medlar mellan oss.

Dessutom är Zon 4 större än öresundsregionen så det finns gott om plats och slänga upp kraftverk på.

T.ex. så planeras det en enorm vindkraftfarm utanför blekinges kust.
TeirdeZs avatar
2012-04-08, 17:12 #52
Inte uppkopplad
Sv: Motion B25: Energipolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Jag tror nog att Sverige har tillräckligt bra relationer med danmark så att vi inte behöver ha EU som medlar mellan oss.

Dessutom är Zon 4 större än öresundsregionen så det finns gott om plats och slänga upp kraftverk på.

T.ex. så planeras det en enorm vindkraftfarm utanför blekinges kust.
Det är tråkigt att du har en så negativ inställning till gränsöverskridande samarbeten. Öresundsregionen har via EU-samarbetet kunnat vara till stor hjälp för andra gränsöverskridande områden i unionen, bland annat i Belgien, Tyskland, Frankrike och Nederländerna. Också i Östeuropa finns många gränsöverskridande regioner som via den erfarenhet man har av integrering i Öresundsregionen kunnat berika sina egna erfarenheter och snabba på med den återförenande process som man gått igenom efter järnridåns fall. Det finns alltså en spridningsfaktor som gör det europeiska samarbetet relevant.

Svensk-danska relationer är i många fall mer komplexa än vad som kan skönjas på ytan. När danska regeringen för 1,5 år sedan valde att återinföra gränskontroller, till skada för många svenska privatpersoner som pendlar till andra sidan sundet, var det Europaunionens regler för rörelsefrihet som gjorde mångas livssituation drägligare än vad den annars hade varit. Det finns således också bromsmekanismer på europeisk nivå som gör det svårare att bryta ned tidigare samarbeten av impulsivitet och vi har därmed nytta av Europa.

Örestatprojektet (orestat.se) är ett utmärkt exempel på hur EU-koordinerad finansiering av gränsöverskridande statistiksamarbeten skulle vara gynnsam för båda sidor av sundet. Olyckligtvis för Stockholm en politik mot sådan koodinering - kanske för att Stockholm ligger för långt bort från Öresundsregionen för att ha en god relation till samarbetssvårigheter på regionnivån. Danska regeringen, å sin sida, som är direkt berörd av Örestatprojektet och gränssvårigheterna på grund av sin närhet till situtionen, har varit mer positiv till vidare koordinering.
2012-04-08, 17:23 #53
Inte uppkopplad
Sv: Motion B25: Energipolitik -
Gränsöverskridande samarbeten kan man ha utan EU.
2012-04-08, 17:36 #54
Inte uppkopplad
Sv: Motion B25: Energipolitik -
Yrkande B25-Y07

Yrkar bifall på alla motioner fram till och med ovanstående.
Andreas Bjärnemalms avatar
2012-04-10, 01:57 #55
Inte uppkopplad
Sv: Motion B25: Energipolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av TeirdeZ Visa inlägg
Jag har kommenterat på yrkande B25-Y09:
att Piratpartiet skall verka för att det skrivs in i Vattenfalls direktiv att de i den mån det är möjligt bör pressa ner elpriserna för befolkningens bästa.
Det här godkänner statlig manipulation av ett privat företags affärsplaner. Vi behöver mer debatt i partiet, tror jag, innan vi tar ställning i en sådan fråga.
Mig veterligen har regeringen inte sålt ut delar i Vattenfall och det borde därmed fortfarande vara helägt av svenska staten.
Andreas Bjärnemalms avatar
2012-04-10, 02:14 #56
Inte uppkopplad
Sv: Motion B25: Energipolitik -
Hmm. Jag kanske skulle ta och läsa sida 2 också innan jag säger nåt, ser ju nu att det redan avklarats.
2012-04-11, 05:14 #57
Inte uppkopplad
Sv: Motion B25: Energipolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Hela motionen är skriven för att införa nya system och regler som gör att mer elkraft skapas. En överproduktion av elkraft och en fri elmarknad pressar ner elpriserna.
Om miljöovänliga elsorter är dyr pga miljöregler så finns det utrymme att höja priset för alla andra. Vattenfall kan även stänga av kärnkraften för att sälja vattenkraften dyrare. I en helt fri elmarknad är väl oligopol ett troligt scenario? Ge ett exempel på att det du hävdar stämmer.
2012-04-11, 05:32 #58
Inte uppkopplad
Sv: Motion B25: Energipolitik -
Http://teknikdebatt.se/debatt/eljatt...-hoga-elpriser
Läs både artikeln och kommentarerna.
AndersLindbäcks avatar
2012-04-11, 06:58 #59
Inte uppkopplad
Sv: Motion B25: Energipolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av TeirdeZ Visa inlägg
Det är tråkigt att du har en så negativ inställning till gränsöverskridande samarbeten. Öresundsregionen har via EU-samarbetet kunnat vara till stor hjälp för andra gränsöverskridande områden i unionen, bland annat i Belgien, Tyskland, Frankrike och Nederländerna.

Enligt subsidaritetsprincipen skall beslut tas på den lägsta nivå som möjligt. Därför är ett bilateralt avtal mellan Sverige och Danmark den rätta lösningen. Vi vill inte att andra EU länder skall in och pilla i våra interna angelägenheter.


Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Om miljöovänliga elsorter är dyr pga miljöregler så finns det utrymme att höja priset för alla andra. Vattenfall kan även stänga av kärnkraften för att sälja vattenkraften dyrare. I en helt fri elmarknad är väl oligopol ett troligt scenario? Ge ett exempel på att det du hävdar stämmer.
Priset på elen bestämms via en elmarknad. Finns det ett överskott på el så sjunker elpriser. Finns det ett underskott på el så ökar elpriser.

Målet för motionen är att skapa överskott på el för att vi skall klara av elproduktionen under de värsta vintrarna när vi behöver mycket el för att värma upp hus med direktverkande el. Dessa vintrar kommer inte alltid inträffa utan är vintern lite mildare så behövs inte hela produktionskapaciteten.

Det betyder att huvudelen av året och även de flesta vintrar så kommer vi ha överskott på el. Överskott på el leder till låga elpriser.
AndersLindbäcks avatar
2012-04-11, 07:14 #60
Inte uppkopplad
Sv: Motion B25: Energipolitik -
När det gäller oligopol och konkurrenslagstiftningen så behöver den skärpas för oligopolsituationer. Men om en aktör på marknaden missbrukar sin ställning så bör det självklart leda till åtgärder.

Vi måste bygga lagstiftningen på energiområdet utifrån att marknaden fungerar bra. Om marknaden inte fungerar bra så är det snarare konkurrenslagstiftningen man skall se över.
willenforts avatar
2012-04-11, 07:30 #61
Inte uppkopplad
Sv: Motion B25: Energipolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Enligt subsidaritetsprincipen skall beslut tas på den lägsta nivå som möjligt. Därför är ett bilateralt avtal mellan Sverige och Danmark den rätta lösningen. Vi vill inte att andra EU länder skall in och pilla i våra interna angelägenheter.
Detta är en vanlig feltolkning av Subsidaritetsprincipen. Det rätta är snarare "beslut ska fattas på lägsta ändamålsenliga nivå"

Så för det vi diskuterar nu så bör besklutet tas mellan länderna ENDAST om problemet mellan sverige/danmark är unikt för just oss.
Om det däremot är ett problem som kan inträffa mellan fler länder så är rätt ställe för beslutet (elelr snarare regelverk för hur man ta beslut) EU nivå.

I detta fallet verkar inte beslutet vara så fruktansvert unikt

/C
willenforts avatar
2012-04-11, 07:37 #62
Inte uppkopplad
Sv: Motion B25: Energipolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
När det gäller oligopol och konkurrenslagstiftningen så behöver den skärpas för oligopolsituationer. Men om en aktör på marknaden missbrukar sin ställning så bör det självklart leda till åtgärder.

Vi måste bygga lagstiftningen på energiområdet utifrån att marknaden fungerar bra. Om marknaden inte fungerar bra så är det snarare konkurrenslagstiftningen man skall se över.
Jag skulle vilja utrycka det lite anorlunda. Elproduktion har en serie omständigheter som gör den marknaden unik. (tex så finns begränsat med ställen där man kan anlägga storskalig vattenkraft) Att i regelverket för energimarknaden ignorera dessa förhållanden och säga "vi löser problemet i den gennerella konkurenslagstiftningen" är att spänna hästen franför vagnen.

Vist kan vi behöva stärka den gennerella konkurenslagstiftningen (vi ser frö många fall av ogliopol i sverige för att det skall vara slump)
Men för just elmarknaden så behöver vi regler som tar hänsyn till elproduktions inneboende förutsättningar (tex begränsningar i möjligheterna att öka utbudet) och bygga regelverket så att det i mesta möjliga mån kompenserar för dessa problemen så att en fungerande marknad uppstår.
AndersLindbäcks avatar
2012-04-11, 08:56 #63
Inte uppkopplad
Sv: Motion B25: Energipolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av willenfort Visa inlägg
Jag skulle vilja utrycka det lite anorlunda. Elproduktion har en serie omständigheter som gör den marknaden unik. (tex så finns begränsat med ställen där man kan anlägga storskalig vattenkraft) Att i regelverket för energimarknaden ignorera dessa förhållanden och säga "vi löser problemet i den gennerella konkurenslagstiftningen" är att spänna hästen franför vagnen.
.
Att det finns marknader som i sin tur är beroende av begränsade resurser är inget nytt finns. Det på andra områden med. t.ex. gruvnäringen, jordbruket och fisket.

Så fort som man har med utnyttjandet av naturresurser så är de begränsade och det kan då påverka marknaden. Men det är inget unikt enbart för energiproduktionen utan gäller i många brancher.

Självklart så måste man ha generella regler för utnyttjadet av naturresurser som gör att de upplevs som rättvisa.
Qers avatar
Gammal Qer
2012-04-15, 15:54 #64
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B25-Y07:
att Piratpartiet ska verka för att all elproduktion i högsta möjliga mån ska ha en teknikneutral lagstiftning gällande t.ex. säkerhet, försäkringar, miljöpåverkan, omhändertagande av avfall, utsläpp, avveckling och skatter.
En sån punkt kräver miljöskatter på tex fossila och biobränslen som hamnar på sån nivå att ingen vettigt funtad politiker kommer vara beredd att verkligen driva saken till den nivå där en sån här avvägning kommer fungera på riktigt. Det är just genom att våra energiformer INTE tvingas betala sina egna skador som Sverige fortfarande kan använda fossila bränslen för ca hälften av sitt energibehov.

Ett annat problem är förstås att det är snudd på omöjligt att nå koncensus om de verkliga skadorna en viss energiform innebär. Beroende på hur stor skuld man anser att mänsklighetens utsläpp har vad gäller tex växthuseffekten (bara för att ta ett exempel) innebär att det snabbt kommer finnas minst lika många åsikter om vad en lämplig miljöskatt ska ligga på som det finns personer med en uttalad åsikt.

Det låter bra men ju mer jag funderar på en sån här teknikneutral lösning, dess mer inser jag att det är en dödfödd idé.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Emil Isberg
willenforts avatar
2012-04-15, 19:11 #65
Inte uppkopplad
Sv: Motion B25: Energipolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Qer Visa inlägg
Jag har kommenterat på yrkande B25-Y07:
att Piratpartiet ska verka för att all elproduktion i högsta möjliga mån ska ha en teknikneutral lagstiftning gällande t.ex. säkerhet, försäkringar, miljöpåverkan, omhändertagande av avfall, utsläpp, avveckling och skatter.
En sån punkt kräver miljöskatter på tex fossila och biobränslen som hamnar på sån nivå att ingen vettigt funtad politiker kommer vara beredd att verkligen driva saken till den nivå där en sån här avvägning kommer fungera på riktigt. Det är just genom att våra energiformer INTE tvingas betala sina egna skador som Sverige fortfarande kan använda fossila bränslen för ca hälften av sitt energibehov.
Vi pratar om produktion av EL. Den är till ca 95% fri från fosila inslag (Det är i princip endast våra nödgeneratorer i Karlshamn och ett par andra ställen som fortfarande kör fosilt.)
Citat:
Ursprungligen postat av Qer Visa inlägg
Ett annat problem är förstås att det är snudd på omöjligt att nå koncensus om de verkliga skadorna en viss energiform innebär. Beroende på hur stor skuld man anser att mänsklighetens utsläpp har vad gäller tex växthuseffekten (bara för att ta ett exempel) innebär att det snabbt kommer finnas minst lika många åsikter om vad en lämplig miljöskatt ska ligga på som det finns personer med en uttalad åsikt.

Det låter bra men ju mer jag funderar på en sån här teknikneutral lösning, dess mer inser jag att det är en dödfödd idé.
Vist finns det olika åsikter och du kommer aldrig få total konsensus men det går alldeles utmärkt att komma nära och nära är MYCKET bättre än nuvarande systemet där politiker ger omotiverade bidrag till "dagens elproducent" för att man lyssnade på en skicklig lobyist. Så om du inte har andra argument mot det så tror jag fortfarande att det är F-N så mycket bätre än dagens lösning.
Qers avatar
Gammal Qer
2012-04-15, 20:23 #66
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att Piratpartiet ska eftersträva en rimlig balans mellan effektiva möjligheter för el-leverantörerna att timdebitera (eller annan tidsperiod) och kundernas rätt till integritet. Lämpligtvis genom regler för vilken typ av information om kunden som får sparas, hur länge den får sparas och till vad informationen får användas. Dvs ungefär vad som normalt gäller för teleoperatörer. Efter den perioden ska informationen antingen raderas eller anonymiseras så att kunden inte längre kan identifieras.
Detta ska ses som ett motyrkande mot både Y13 och Y14!

Timdebitering är ett praktiskt sätt att effektivare utnyttja elsystemet genom att skapa en morot för kunden att försöka matcha sin förbrukning till perioder på dygnet när tillgången är som störst. Två exempel på när detta kan vara önskvärt är:

* Att försöka förflytta vissa former av elförbrukning till nätterna när nätlasten är som lägst och på så sätt jämna ut dyngsvariationerna.

* Om Sverige fortsätter sin utbyggnad av vindkraft till en nivå där vindkraften blir en påtaglig del av elförsörjningen. Eftersom vindkraft är så pass nyckfullt som det är är det bra om förbrukningen försöker följa tillgången, annars måste vindkraften "stöttas" med baskraft vilket kan leda till ineffektiv användning av vindkraften om baskraften inte hinner kompensera för variationerna. Ofta är det lättare att variera förbrukningen eftersom många former av förbrukning (tex uppvärmning av hus, laddning av elbilar mm) kan regleras på en bråkdel av en sekund, vilket därmed har bättre potential att "fånga upp" förändringarna.

Detta kräver dock timdebitering (eller finare uppdelning) och i och med detta måste potentiellt integritetskränkande information lagras om kunderna. Jag anser inte att det är mer kontroversiellt än att vi tex tillåter telefonoperatörerna att lagra samtalstider etc för att kunna debitera sina kunder och att miljö- och energinyttan gör detta integritetsintrång försvarbart. Däremot är det rimligt att det finns ett regelverk som reglerar omfattningen av datalagringen. Förstås.

En anonymiserad elförsörjning innebär, som jag ser det, att man blir fast i dagens system med elmätare som bara lagrar antalet kWh som förbrukats utan närmare information om när. Ett sånt system förhindrar timdebitering och omöjliggör därmed också en effektivare eldistribution. Att kräva att en kund ska kunna få vara anonym med bibehållet elpris kommer därmed inte ens vara tekniskt möjlig.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Christoffer Eldengrip, Emil Isberg
willenforts avatar
2012-04-15, 20:50 #67
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B25-Y16:
att Piratpartiet ska eftersträva en rimlig balans mellan effektiva möjligheter för el-leverantörerna att timdebitera (eller annan tidsperiod) och kundernas rätt till integritet. Lämpligtvis genom regler för vilken typ av information om kunden som får sparas, hur länge den får sparas och till vad informationen får användas. Dvs ungefär vad som normalt gäller för teleoperatörer. Efter den perioden ska informationen antingen raderas eller anonymiseras så att kunden inte längre kan identifieras.
JAg gillar skrivelsen om balans. frågan är bara om vi inte borde lyfta detta ställningstagandet till en gennerell princip ngt i stil med "näringsidkare får inte hålla personligt identifierbar data om privatpersoner längre än som är nödvändigt för att fulfölja sina åtaganden mot dessa personer. Datan som hålls skall även vara det minimum som behövs för att fullfälja åtagandena"
Qers avatar
Gammal Qer
2012-04-15, 21:12 #68
Inte uppkopplad
Re: Motion B25: Energipolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av willenfort Visa inlägg
Jag har kommenterat på yrkande B25-Y16:
att Piratpartiet ska eftersträva en rimlig balans mellan effektiva möjligheter för el-leverantörerna att timdebitera (eller annan tidsperiod) och kundernas rätt till integritet. Lämpligtvis genom regler för vilken typ av information om kunden som får sparas, hur länge den får sparas och till vad informationen får användas. Dvs ungefär vad som normalt gäller för teleoperatörer. Efter den perioden ska informationen antingen raderas eller anonymiseras så att kunden inte längre kan identifieras.
JAg gillar skrivelsen om balans. frågan är bara om vi inte borde lyfta detta ställningstagandet till en gennerell princip ngt i stil med "näringsidkare får inte hålla personligt identifierbar data om privatpersoner längre än som är nödvändigt för att fulfölja sina åtaganden mot dessa personer. Datan som hålls skall även vara det minimum som behövs för att fullfälja åtagandena"
Det är nog en klok idé. Frågan är väl om det betyder att Y16 (samt Y13/Y14) därmed ska dras tillbaka eller ej...
Nicholas Miless avatar
2012-04-15, 21:50 #69
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B25-Y06:
att Piratpartiet ska verka för att Sverige inte ska ha förbud mot forskning
Tankeförbudet som avskaffades efter regeringsskiftet 2006 skall inte återinföras.
Qers avatar
Gammal Qer
2012-04-16, 08:24 #70
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B25-Y08:
att Piratpartiet ska verka för införandet av timdebitering på hushållsel
Ska man ha vindkraft, solkraft eller andra former av energikällor som är allmänt otillberäkneliga så är det här nästan ett krav om inte det där med förnyelsebar energi bara ska bli en tom politisk gest.

Att kräva förnyelsebar energi i form av flamsig och opålitlig energi och samtidigt kräva fast kWh-pris är oförenligt. Make up your mind, typ.
AndersLindbäcks avatar
2012-04-17, 08:15 #71
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B25-Y08:
att Piratpartiet ska verka för införandet av timdebitering på hushållsel
Detta införs från och med 1 okt. Så det är att sparka in redan öppna dörrar.

http://www.dn.se/ekonomi/timmatning-av-el-ska-hjalpa-kunden
2012-04-17, 10:28 #72
Inte uppkopplad
Sv: Motion B25: Energipolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Jag har kommenterat på yrkande B25-Y08:
att Piratpartiet ska verka för införandet av timdebitering på hushållsel
Detta införs från och med 1 okt. Så det är att sparka in redan öppna dörrar.

http://www.dn.se/ekonomi/timmatning-...-hjalpa-kunden
En kommentar till artikeln
Citat:
Så här har Sollentuna Energi det redan. Det är inte alls till hjälp för kunden utan till hjälp för elbolaget, då det senare kan införa "effektavgift" som inte alls premierar lägre förbrukning utan konstant förbrukning. Effektavgiften gör räkningen många gånger dyrare, då den bara räknar på ett fåtal toppar (mellan 07 och 19 vardagar i Sollentuna) som (om man har otur) kommer olyckligt. Min egen elnätsräkning blev 3-4 gånger dyrare utan att förbrukningen ökade, tack vare timmätning/effektavgift.
Det låter inte bra. Och jag undrar hur man ska kunna kontrollera att de uppgifter elbolaget uppger om hur många timmar man förbrukat under vilken timme till ett visst pris.
Christoffer Eldengrips avatar
2012-04-19, 08:42 #73
Inte uppkopplad
Sv: Motion B25: Energipolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av infallsvinkel Visa inlägg
Jag har kommenterat på yrkande B25-Y04:
att Piratpartiet ska verka för nettodebitering av el på månadsbasis
Integritetsaspekterna har inte tagits i beaktande. Det är fullt möjligt att via elförbrukningen övervaka olika hushållsaktiviteter, återkommande rutiner i hushållet och hur många som bor eller besöker ett visst hushåll.

Det är även möjligt för hackers att bereda sig tillgång till den informationen.

Jag yrkar avslag.
Kan du förklara på vilket sätt en timpris på min konsumtion gentemot leverantören ger dem möjlighet att avgöra hur många personer som vistas hemma hos mig vid det berörda tillfället och vad personerna sysslar med? För mig är detta så otroligt vagt för att det ens kan ses som ett argument mot.
2012-05-07, 14:18 #74
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B25-Y05:
att Piratpartiet ska verka för allas rätt att få el indragen i sitt permanentboende
Stödjer detta men det bör finnas ett kostnadstak per bostad för det allmäna, (Bor man för långt ut i skogen kan man nog inte begära att staten eller privata bolag ska stå för hela kostnaden)
2012-05-07, 17:17 #75
Inte uppkopplad
Sv: Motion B25: Energipolitik -
Man kan tänka sig någon som bor på en bergstopp någonstans i skogen förstås, men i praktiken lär de vara så få att det inte blir något problem.
2012-05-07, 17:19 #76
Inte uppkopplad
Sv: Motion B25: Energipolitik -
...Sen står det inte heller något om att få det indraget gratis i att satsen.
willenforts avatar
2012-05-07, 18:10 #77
Inte uppkopplad
Sv: Motion B25: Energipolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Apis Visa inlägg
...Sen står det inte heller något om att få det indraget gratis i att satsen.
Med den tolkningen så är krafet snömos. För det finns inget bolag idag som skulle vägra dig att dra in el. däremot så kommer de tvinga dig att betala genom näsan.
2012-05-08, 12:46 #78
Inte uppkopplad
Sv: Motion B25: Energipolitik -
Jo, onekligen, synd att det inte var tydligare formulerat. Det står inte riktigt något i motivationen heller mer än att alla hem bör ha tillgång till el, främst för att kunna säga nej till 3-strikes för både el och Internet.
willenforts avatar
2012-05-08, 13:52 #79
Inte uppkopplad
Sv: Motion B25: Energipolitik -
Känns som vi kommer att behöva förtydliga och rätta en hel del av de enskilda yrkandena till hösten.

/C
AndersLindbäcks avatar
2012-05-08, 17:04 #80
Inte uppkopplad
Sv: Motion B25: Energipolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Apis Visa inlägg
...Sen står det inte heller något om att få det indraget gratis i att satsen.
Tror inte heller det står någonstans att tanken är att detta skall vara gratis.

Däremot ger skrivningen möjlighet att stoppa elleveratörer som då inte alls vill koppla in en abbonent eller de som kräver hutlösa priser eller andra typer av orimliga krav för att ansluta någon etc.

Vill påtala att det finns väldigt många människor på jorden som idag inte har el i sina hus. Så ett generellt ställningstagande från piratpartiet i denna frågan påverkar även hur vi ser på frågan i ett internationellt perspektiv.

Så detta är ett generellt ställningstagande för allas rätt att få el indraget till sin bostad.

De som vill att det skall vara helt gratis kan alltid skicka in en motion om just det till höstmötet.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com