Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Christoffer Eldengrip Inte uppkopplad
 
Christoffer Eldengrips avatar
 
Inlägg: 558
Reg.datum: Mar 2011
Standard Kallelse till styrelsemöte 19 april 21.00/Protokoll - 2012-04-17, 10:54

Skype Alt telefon

dagordning
Mötets öppnande
Mötets behörighet
Mötesfunktionärer
Fastställande av Möteshandlingar till kongressen
Övrigt
Mötets avslutas


Förslag på möteshandlingar till kongressen bifogas
Följande saknas förslag till
Verksamhets rapport 2011
Ekonomisk redovisning 2011
revision 2011
Bifogade filer
Filtyp: odt Motioner 2012.odt (27.9 KB, 34 visningar)
Filtyp: ods Budget UPSD 2012.ods (16.6 KB, 38 visningar)
Filtyp: odt Proposition om hederspriset.odt (12.9 KB, 34 visningar)
Filtyp: odt UPSD VP 2012.odt (15.3 KB, 46 visningar)
  Skicka ett meddelande via Skype™ till Christoffer Eldengrip  
Svara med citat
  (#2) Gammal
Christoffer Eldengrip Inte uppkopplad
 
Christoffer Eldengrips avatar
 
Inlägg: 558
Reg.datum: Mar 2011

Länk: #275457
Standard Sv: Kallelse till styrelsemöte 19 april 21.00/Protokoll - 2012-04-21, 10:53

Mötets öppnande
Mötet öppnats
Mötets behörighet
mötet anses behörigt
Mötesfunktionärer
Ordförande tillika sekreterare Christoffer Eldengrip
Justerare Tomas Kronvall
Fastställande av Möteshandlingar till kongressen

Verksamhetsplan
Ung Pirat Södra Distriktet ska under 2012 göra följande:
Ge medlemmarna möjlighet till utbildningsprojket rörande, El-fordon,
Jordskepp, Funktionärsskap.
Hålla regelbundna styrelsemöten minst varannan månad.
Dokumentera egna och kräva in dokumentation från lokalavdelningarnas
möten och förehavande (deltagardagar).
I Region Skåne kunna uppvisa över 300 medlemmar mellan 7 och 25 år.
Kunna redovisa minst 150 regionala deltagardagar i Region Skåne.
Ovanstående fördelat på minst sex lokalavdelningar belägna i olika
kommuner i Region Skåne.
Inom Distriktet uppvisa minst 700 medlemmar.
Att minst 80% av medlemmarna ska vara mellan 7 och 25 år nere på lägsta
föreningsnivå inom distriktet.
Kunna visa minst en aktiv lokalavdelning i varje län.
Återuppväcka insomnade lokalavdelningar inom distriktet innan 31/12.
Kampanja på falsterbo horseshow.
Betala ut bidrag till lokalavdelningar som under året mister
upptagningsområde till en nystartad eller återuppväckt lokalavdelning.
Minska bortfallet av icke förnyade medlemskap.
Dela ut hederspriset.
Ta fram profilmateriel på egen hand eller tilsammans med någon annan.

Verksamhetsberättelse
UPSD har under 2011 hållit beslutsmässiga styrelsemöten 2011-06-04 och
2011-06-12.
Det har även vid ett flertal tillfällen försökts hålla styrelsemöten
som inte varit beslutsmässiga och andra informella möten
styrelsemedlemmar emellan.
Distriktet har medverkat vid Ung Pirat Örkelljungas Vinterläger där två
personer från styrelsen var närvarande.
Det har tagits fram en proposition rörande hederspriset.
Det har tagits fram underlag för bidragssökningar för landsting som
inte skickades in då organisationen i princip saknar möjlighet att söka
bidrag utan att moderpartiet har mandat i berört landsting. En ljusglimt
för region skåne hittades och den har det arbetats på för att
förverkliga under 2013.
Distriktet beviljades extrabidrag från förbundet i och med ovanstående
arbete.
Det bildades en lokalavdelning i Blekinge, den första UP-avdelningen
någonsin i länet.
Ett projekt i Nordvästskåne gjorde så att det bildades nya föreningar i
Båstad, Höganäs, Bjuv, Perstorp, Åstorp, Klippan och Ängelholm. Arbetet
med dem kommer fortgå under 2012.
Malmö, Lund, Helsingborg, Örkelljunga, Växjö och Jönköping har hållit
årsmöten.
Ystad, Kristianstad, Kalmar och Västervik har tyvärr inte hållit
årsmöten.
Lokalavdelningar finns i samtliga landsting/regioner utom kalmar län.

Budget

Materiel
130k
Befintliga tillgångar 250'000 Materiel Finansiering 50'000
Distriktsbidrag från förbundet 20'000 Kampanj (BOD) 40'000
Bidrag för Lokalavdelningar 20'000 3-D skanner, skrivare, bok 40'000
Försäljning 10'000 Utbildningsprojekt
40k
Donationer, Stipendier,Bidrag 75'000 Elfordon 10'000
Jordskepp 15'000
Funktionär 15'000
Möten
35k
Styrelsemöten 10'000
Lokal/Kontor 15'000
Kongress 10'000
Region och länsutveckling
40k
RegionSkåne 30'000
Aktiva i länen 10'000
Föreningarna och Medlemmarna
40k
Falsterbo Horseshow 10'000
Återuppståndelse 10'000
Söndringsbidrag 20'000
Övrigt
90k
Styrelsens friheter 20'000
Internationellt samarbete 20'000
Arvodering/Ersättningar 50'000
Totalt 375'000
375k
Proposition
”Hederspriset”s syfte är att uppmärksamma extraordinära insatser för
piratrörelsen i Södra Distriktet och ge instiftarna en chans att påvisa
sin tacksamhet över insatserna som gjorts.
Priset ska årligen delas ut till den person(er) som styrelsen och
medlemsföreningarna finner har gjort den största insatsen för rörelsen
kriterierna ska vara att personen(erna) i fråga har på ett
utomordentligt sätt stått upp för de principer som råder inom rörelsen,
och på ett progressivt sätt fört rörelsen framåt. Priset kan delas ut
till såväl medlemmar som icke medlemmar.

Nominering för insatser under år x får inkomma till styrelsen löpand.
Nomineringarna sätts därefter upp för omröstning och den som får flest
röster vinner. Varje styrelsemedlem har en röst. Votering sker under år
x+1 och priset delas ut under högtidliga former samma år.
Dvs. för insatser gjorda 2011 kan man förvärvas hederspriset år 2012.
Den utsedde personen får förfrågan om vederbörande vill acceptera sin
utmärkelse, om personen ej anser sig värdig till priset eller vägrar ta
emot det så tillfrågas personerna från omröstningen i fallande ordning.
Om två eller flera förslag får samma röstetal delas priset mellan dem.
Om ingen har nominerats eller om ingen kandidat finnes lämplig utdelas
inget pris.
Yrkar att ovanstående står som grund för Ung Pirat Södra Distriktets
Hederspris.

Motioner

Motion 1
Ung Pirat Jönköping:
3D-skrivare är under stor framgång just nu och något som ekonomiskt
börjar bli försvarbart för privatpersoner att inneha. Ung Pirats politik
med upphovsrätt och Open Source passar utmärkt tillsammans med
3D-skrivare. Möjligheterna att visualisera framtiden och skapa intresse
för vår politik ökar kraftigt med en skrivare hos lokalföreningar.

Ung Pirat Jönköping yrkar att kongressen avsätter 60.000:- av 2012-års
budget till inköp av 3D-skrivare till lokalavdelningar.

Motion 2
Miniutbildningar i Södra distriktet
I Uppsala arrangeras så kallade Miniutbildningar för nyblivna eller
oerfarna medlemmar, detta har varit mycket uppskattat och uppföljts av
en resa till Bryssel där deltagarna får hälsa på Amelia Andersdotter och
Christian Engström, Piratpartiets MEPar. Utbildningarna innebär en
kortare utbildning i Ung Pirats organisationsstruktur och en möjlighet
att lära känna andra pirater. Mer finns att läsa exempelvis här:
http://ungpirat.se/intresseanmalan-miniutbildning-eu/

Detta är en mycket god idé som vi i Södra distriktet borde ta efter.
Uppsalas utbildningar har vad jag förstått intagningar från hela landet,
men jag tror ändå att motsvarande utbildningar i det Södra distriktet
skulle vara ett välkommet alternativ, både för budgeten (minskade
resekostnader) och för att det Södra distriktet har ett annat
upptagningsområde.

Yrkanden:
...att distriktskongressen lägger till följande mål i
verksamhetsplanen: Distriktet ska arrangera en ‘miniutbildning’ under
verksamhetsåret.
...att distriktskongressen budgeterar 20 000 SEK för en
miniutbildning..
...att distriktskongressen beslutar att distriktsstyrelsen ska se över
möjligheten till extern finansiering om det beslutas att utbildningen
ska vara öppen för deltagare från alla Ung Pirats distrikt.
...att distriktskongressen beslutar att distriktsstyrelsen får i
uppgift att ta kontakt med piratpartiets eu-parlamentariker för att se
om distriktets miniutbildning kan bjudas ner som besöksgrupp till
Bryssel.
Motion 3
Utbildningar i valsystem, politiska beslutsprocesser och
‘piratideologi’
För att den idépolitiska diskussionen ska kunna utvecklas från en
abstrakt idédiskussion till konkreta politiska förslag behövs en
förståelse för de politiska ramar vi agerar inom. Denna förståelse ser
jag som tvådelad; hur man kommer till makten (valsystem i Sverige och
EU) samt hur politiska förslag läggs fram och klubbas i Sverige och EU
(politiska beslutsprocesser). Vidare får detta gärna kompletteras med en
teoretisering kring vad som kan kallas piratideologi, det vill säga en
redogörelse för de begrepp som används i och utgör ‘piratideologin’,
exempel på sådana begrepp är immaterialrätt, personlig integritet och
fri kunskap. Utbildningens målsättning är alltså att utveckla de
praktiska kunskaperna om de politiska system vi lyder under och de
teoretiska kunskaperna om den ideologi vi pirater får sägas anamma.
Formen för utbildningen behöver såklart diskuteras, förslag på upplägg
är ett tillfälle för alla tre områden eller tre skilda
utbildningstillfällen med varsin inriktning.

Yrkanden:
...att distriktskongressen beslutar att distriktsstyrelsen ska se över
möjligheterna att arrangera en utbildning i valsystem, politiska
beslutsprocesser och piratideologi med målsättningen att under
verksamhetsåret hålla i minst en sådan utbildning.
...att distriktskongressen budgeterar 30 000 SEK för denna utbildning.
...att distriktskongressen beslutar att distriktsstyrelsen ska se över
möjligheten till extern finansiering om det beslutas att utbildningen
ska vara öppen för deltagare från alla Ung Pirats distrikt.
Motion 4
Idédagar i Södra distriktet
För närvarande är distriktet väldigt decentraliserat, mer eller mindre
utan verksamhet och definitivt utan samordning eller formellt utbyte av
idéer mellan lokalföreningarna. Liknande ett Parley tänker jag mig att
det södra distriktet borde kalla samman till idédagar för sina medlemmar
(andra också välkomna, förstås) med stimulerande föreläsningar,
paneldiskussioner och workshops där alla idéer är välkomna, utbyts,
utvecklas och sprids. Jag ser också gärna att detta blir ett
återkommande evenemang, möjligtvis i samband med distriktskongressen för
att på så vis minska resekostnader och öka närvarandet på båda
tillställningar. Jag föreställer mig positiva följder i form av:

* Större upplevd betydelse av det politiska idéarbetet på lokal nivå
till följd av att idéer utbyts, diskuteras, utvecklas och framför allt
erkänns av människor som möts AFK eller på annat sätt. Det vill säga att
evenemanget förhoppningsvis sporrar idédebatten genom att erkänna den.
* Att de mindre lokalföreningarna (sett till antalet aktiva medlemmar)
uppmuntras att fortsätta med sitt arbete och därtill, genom idédagarna,
får hjälp och stöd av mer etablerade eller välfungerande
lokalfördelningar. Att ha formella åtanganden i form av representation
på dessa dagar kan förstärka den upplevda vikten av det lokala arbetet.
* Upplösandet av rotlösheten som är en följd av ett decentraliserat
förbund; genom ett distriktsevenemang kan lokalföreningarna bryggas till
ett mer centralt politiskt idéarbete och därtill erbjuder den ett
sammanhang för lokalföreningarnas politik samt en arena för att testa
och utveckla de politiska idéerna.
* En intressant kontrast till de vanliga piratfikorna. Genom
regelbundna evenemang skapar man tidsramar för det idépolitiska arbetet
och håller igång lokalföreningarnas engagemang under de perioder som
inte präglas av valkampanjande.

Yrkanden:
...att distriktskongressen lägger till följande mål i
verksamhetsplanen: Distriktet ska under verksamhetsåret genomföra ett
distriktsevenemang för idéutveckling och ~utbyte
...att distriktskongressen budgeterar 20 000 SEK för detta evenemang.
...att distrikskongressen uttalar som sin åsikt att detta evenemang ska
bli ett återkommande inslag i distriktets verskamhet.


Övrigt
ekonomisk redovisning lämnas på kongressen
Mötets avslutas
  Skicka ett meddelande via Skype™ till Christoffer Eldengrip  
Svara med citat
  (#3) Gammal
Cernael Inte uppkopplad
 
Inlägg: 183
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #275493
Standard Sv: Kallelse till styrelsemöte 19 april 21.00/Protokoll - 2012-04-22, 10:22

Justerat.
   
Svara med citat
Svara

Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com