Piratpartiets mötesplattform


< DöljPiratpartiets vårmöte 2017
Mötesklocka   


 • Dagordning
 • 1. Mötets öppnande
 • 2. Mötets behörighet
 • 3. Fastställande av mötesordning
 • 4. Eventuellt godkännande av fyllnadsvalt mötespresidium
 • 5. Val av två justerare
 • 6. Godkännande av voteringsordningen
 • 7. Föregående års partistyrelses verksamhetsberättelse
 • 8. Föregående års partistyrelses ekonomiska berättelse
 • 9. Revisionsberättelse för det föregående året
 • 10. Frågan om ansvarsfrihet för föregående års partistyrelse
 • 11. Eventuella bordlagda frågor från tidigare medlemsmöte
  • 11a 2014 års partistyrelses ekonomiska berättelse
  • 11b Revisionsberättelse för 2014
  • 11c Frågan om ansvarsfrihet för 2014 års partistyrelse
 • 12. Propositioner
  • 13. Motioner
   • Stadgar
    • Politik
     • Övrigt
     • 14. Eventuella fyllnadsval
     • 15. Val av mötespresidium för kommande mötesperiod
     • 14. Mötets avslutande

     • Ordningsfrågor
     • Dokument
     • Reservationer
     • Ordet är fritt
     Svara
      
     Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
       (#1) Gammal
     Christoffer Eldengrip Inte uppkopplad
      
     Christoffer Eldengrips avatar
      
     Inlägg: 545
     Reg.datum: Mar 2011
     Standard Kallelse till styrelsemöte 19 april 21.00/Protokoll - 2012-04-17, 11:54

     Skype Alt telefon

     dagordning
     Mötets öppnande
     Mötets behörighet
     Mötesfunktionärer
     Fastställande av Möteshandlingar till kongressen
     Övrigt
     Mötets avslutas


     Förslag på möteshandlingar till kongressen bifogas
     Följande saknas förslag till
     Verksamhets rapport 2011
     Ekonomisk redovisning 2011
     revision 2011
     Bifogade filer
     Filtyp: odt Motioner 2012.odt (27.9 KB, 34 visningar)
     Filtyp: ods Budget UPSD 2012.ods (16.6 KB, 38 visningar)
     Filtyp: odt Proposition om hederspriset.odt (12.9 KB, 34 visningar)
     Filtyp: odt UPSD VP 2012.odt (15.3 KB, 45 visningar)
       Skicka ett meddelande via Skype™ till Christoffer Eldengrip  
     Svara med citat
       (#2) Gammal
     Christoffer Eldengrip Inte uppkopplad
      
     Christoffer Eldengrips avatar
      
     Inlägg: 545
     Reg.datum: Mar 2011

     Länk: #275457
     Standard Sv: Kallelse till styrelsemöte 19 april 21.00/Protokoll - 2012-04-21, 11:53

     Mötets öppnande
     Mötet öppnats
     Mötets behörighet
     mötet anses behörigt
     Mötesfunktionärer
     Ordförande tillika sekreterare Christoffer Eldengrip
     Justerare Tomas Kronvall
     Fastställande av Möteshandlingar till kongressen

     Verksamhetsplan
     Ung Pirat Södra Distriktet ska under 2012 göra följande:
     Ge medlemmarna möjlighet till utbildningsprojket rörande, El-fordon,
     Jordskepp, Funktionärsskap.
     Hålla regelbundna styrelsemöten minst varannan månad.
     Dokumentera egna och kräva in dokumentation från lokalavdelningarnas
     möten och förehavande (deltagardagar).
     I Region Skåne kunna uppvisa över 300 medlemmar mellan 7 och 25 år.
     Kunna redovisa minst 150 regionala deltagardagar i Region Skåne.
     Ovanstående fördelat på minst sex lokalavdelningar belägna i olika
     kommuner i Region Skåne.
     Inom Distriktet uppvisa minst 700 medlemmar.
     Att minst 80% av medlemmarna ska vara mellan 7 och 25 år nere på lägsta
     föreningsnivå inom distriktet.
     Kunna visa minst en aktiv lokalavdelning i varje län.
     Återuppväcka insomnade lokalavdelningar inom distriktet innan 31/12.
     Kampanja på falsterbo horseshow.
     Betala ut bidrag till lokalavdelningar som under året mister
     upptagningsområde till en nystartad eller återuppväckt lokalavdelning.
     Minska bortfallet av icke förnyade medlemskap.
     Dela ut hederspriset.
     Ta fram profilmateriel på egen hand eller tilsammans med någon annan.

     Verksamhetsberättelse
     UPSD har under 2011 hållit beslutsmässiga styrelsemöten 2011-06-04 och
     2011-06-12.
     Det har även vid ett flertal tillfällen försökts hålla styrelsemöten
     som inte varit beslutsmässiga och andra informella möten
     styrelsemedlemmar emellan.
     Distriktet har medverkat vid Ung Pirat Örkelljungas Vinterläger där två
     personer från styrelsen var närvarande.
     Det har tagits fram en proposition rörande hederspriset.
     Det har tagits fram underlag för bidragssökningar för landsting som
     inte skickades in då organisationen i princip saknar möjlighet att söka
     bidrag utan att moderpartiet har mandat i berört landsting. En ljusglimt
     för region skåne hittades och den har det arbetats på för att
     förverkliga under 2013.
     Distriktet beviljades extrabidrag från förbundet i och med ovanstående
     arbete.
     Det bildades en lokalavdelning i Blekinge, den första UP-avdelningen
     någonsin i länet.
     Ett projekt i Nordvästskåne gjorde så att det bildades nya föreningar i
     Båstad, Höganäs, Bjuv, Perstorp, Åstorp, Klippan och Ängelholm. Arbetet
     med dem kommer fortgå under 2012.
     Malmö, Lund, Helsingborg, Örkelljunga, Växjö och Jönköping har hållit
     årsmöten.
     Ystad, Kristianstad, Kalmar och Västervik har tyvärr inte hållit
     årsmöten.
     Lokalavdelningar finns i samtliga landsting/regioner utom kalmar län.

     Budget

     Materiel
     130k
     Befintliga tillgångar 250'000 Materiel Finansiering 50'000
     Distriktsbidrag från förbundet 20'000 Kampanj (BOD) 40'000
     Bidrag för Lokalavdelningar 20'000 3-D skanner, skrivare, bok 40'000
     Försäljning 10'000 Utbildningsprojekt
     40k
     Donationer, Stipendier,Bidrag 75'000 Elfordon 10'000
     Jordskepp 15'000
     Funktionär 15'000
     Möten
     35k
     Styrelsemöten 10'000
     Lokal/Kontor 15'000
     Kongress 10'000
     Region och länsutveckling
     40k
     RegionSkåne 30'000
     Aktiva i länen 10'000
     Föreningarna och Medlemmarna
     40k
     Falsterbo Horseshow 10'000
     Återuppståndelse 10'000
     Söndringsbidrag 20'000
     Övrigt
     90k
     Styrelsens friheter 20'000
     Internationellt samarbete 20'000
     Arvodering/Ersättningar 50'000
     Totalt 375'000
     375k
     Proposition
     ”Hederspriset”s syfte är att uppmärksamma extraordinära insatser för
     piratrörelsen i Södra Distriktet och ge instiftarna en chans att påvisa
     sin tacksamhet över insatserna som gjorts.
     Priset ska årligen delas ut till den person(er) som styrelsen och
     medlemsföreningarna finner har gjort den största insatsen för rörelsen
     kriterierna ska vara att personen(erna) i fråga har på ett
     utomordentligt sätt stått upp för de principer som råder inom rörelsen,
     och på ett progressivt sätt fört rörelsen framåt. Priset kan delas ut
     till såväl medlemmar som icke medlemmar.

     Nominering för insatser under år x får inkomma till styrelsen löpand.
     Nomineringarna sätts därefter upp för omröstning och den som får flest
     röster vinner. Varje styrelsemedlem har en röst. Votering sker under år
     x+1 och priset delas ut under högtidliga former samma år.
     Dvs. för insatser gjorda 2011 kan man förvärvas hederspriset år 2012.
     Den utsedde personen får förfrågan om vederbörande vill acceptera sin
     utmärkelse, om personen ej anser sig värdig till priset eller vägrar ta
     emot det så tillfrågas personerna från omröstningen i fallande ordning.
     Om två eller flera förslag får samma röstetal delas priset mellan dem.
     Om ingen har nominerats eller om ingen kandidat finnes lämplig utdelas
     inget pris.
     Yrkar att ovanstående står som grund för Ung Pirat Södra Distriktets
     Hederspris.

     Motioner

     Motion 1
     Ung Pirat Jönköping:
     3D-skrivare är under stor framgång just nu och något som ekonomiskt
     börjar bli försvarbart för privatpersoner att inneha. Ung Pirats politik
     med upphovsrätt och Open Source passar utmärkt tillsammans med
     3D-skrivare. Möjligheterna att visualisera framtiden och skapa intresse
     för vår politik ökar kraftigt med en skrivare hos lokalföreningar.

     Ung Pirat Jönköping yrkar att kongressen avsätter 60.000:- av 2012-års
     budget till inköp av 3D-skrivare till lokalavdelningar.

     Motion 2
     Miniutbildningar i Södra distriktet
     I Uppsala arrangeras så kallade Miniutbildningar för nyblivna eller
     oerfarna medlemmar, detta har varit mycket uppskattat och uppföljts av
     en resa till Bryssel där deltagarna får hälsa på Amelia Andersdotter och
     Christian Engström, Piratpartiets MEPar. Utbildningarna innebär en
     kortare utbildning i Ung Pirats organisationsstruktur och en möjlighet
     att lära känna andra pirater. Mer finns att läsa exempelvis här:
     http://ungpirat.se/intresseanmalan-miniutbildning-eu/

     Detta är en mycket god idé som vi i Södra distriktet borde ta efter.
     Uppsalas utbildningar har vad jag förstått intagningar från hela landet,
     men jag tror ändå att motsvarande utbildningar i det Södra distriktet
     skulle vara ett välkommet alternativ, både för budgeten (minskade
     resekostnader) och för att det Södra distriktet har ett annat
     upptagningsområde.

     Yrkanden:
     ...att distriktskongressen lägger till följande mål i
     verksamhetsplanen: Distriktet ska arrangera en ‘miniutbildning’ under
     verksamhetsåret.
     ...att distriktskongressen budgeterar 20 000 SEK för en
     miniutbildning..
     ...att distriktskongressen beslutar att distriktsstyrelsen ska se över
     möjligheten till extern finansiering om det beslutas att utbildningen
     ska vara öppen för deltagare från alla Ung Pirats distrikt.
     ...att distriktskongressen beslutar att distriktsstyrelsen får i
     uppgift att ta kontakt med piratpartiets eu-parlamentariker för att se
     om distriktets miniutbildning kan bjudas ner som besöksgrupp till
     Bryssel.
     Motion 3
     Utbildningar i valsystem, politiska beslutsprocesser och
     ‘piratideologi’
     För att den idépolitiska diskussionen ska kunna utvecklas från en
     abstrakt idédiskussion till konkreta politiska förslag behövs en
     förståelse för de politiska ramar vi agerar inom. Denna förståelse ser
     jag som tvådelad; hur man kommer till makten (valsystem i Sverige och
     EU) samt hur politiska förslag läggs fram och klubbas i Sverige och EU
     (politiska beslutsprocesser). Vidare får detta gärna kompletteras med en
     teoretisering kring vad som kan kallas piratideologi, det vill säga en
     redogörelse för de begrepp som används i och utgör ‘piratideologin’,
     exempel på sådana begrepp är immaterialrätt, personlig integritet och
     fri kunskap. Utbildningens målsättning är alltså att utveckla de
     praktiska kunskaperna om de politiska system vi lyder under och de
     teoretiska kunskaperna om den ideologi vi pirater får sägas anamma.
     Formen för utbildningen behöver såklart diskuteras, förslag på upplägg
     är ett tillfälle för alla tre områden eller tre skilda
     utbildningstillfällen med varsin inriktning.

     Yrkanden:
     ...att distriktskongressen beslutar att distriktsstyrelsen ska se över
     möjligheterna att arrangera en utbildning i valsystem, politiska
     beslutsprocesser och piratideologi med målsättningen att under
     verksamhetsåret hålla i minst en sådan utbildning.
     ...att distriktskongressen budgeterar 30 000 SEK för denna utbildning.
     ...att distriktskongressen beslutar att distriktsstyrelsen ska se över
     möjligheten till extern finansiering om det beslutas att utbildningen
     ska vara öppen för deltagare från alla Ung Pirats distrikt.
     Motion 4
     Idédagar i Södra distriktet
     För närvarande är distriktet väldigt decentraliserat, mer eller mindre
     utan verksamhet och definitivt utan samordning eller formellt utbyte av
     idéer mellan lokalföreningarna. Liknande ett Parley tänker jag mig att
     det södra distriktet borde kalla samman till idédagar för sina medlemmar
     (andra också välkomna, förstås) med stimulerande föreläsningar,
     paneldiskussioner och workshops där alla idéer är välkomna, utbyts,
     utvecklas och sprids. Jag ser också gärna att detta blir ett
     återkommande evenemang, möjligtvis i samband med distriktskongressen för
     att på så vis minska resekostnader och öka närvarandet på båda
     tillställningar. Jag föreställer mig positiva följder i form av:

     * Större upplevd betydelse av det politiska idéarbetet på lokal nivå
     till följd av att idéer utbyts, diskuteras, utvecklas och framför allt
     erkänns av människor som möts AFK eller på annat sätt. Det vill säga att
     evenemanget förhoppningsvis sporrar idédebatten genom att erkänna den.
     * Att de mindre lokalföreningarna (sett till antalet aktiva medlemmar)
     uppmuntras att fortsätta med sitt arbete och därtill, genom idédagarna,
     får hjälp och stöd av mer etablerade eller välfungerande
     lokalfördelningar. Att ha formella åtanganden i form av representation
     på dessa dagar kan förstärka den upplevda vikten av det lokala arbetet.
     * Upplösandet av rotlösheten som är en följd av ett decentraliserat
     förbund; genom ett distriktsevenemang kan lokalföreningarna bryggas till
     ett mer centralt politiskt idéarbete och därtill erbjuder den ett
     sammanhang för lokalföreningarnas politik samt en arena för att testa
     och utveckla de politiska idéerna.
     * En intressant kontrast till de vanliga piratfikorna. Genom
     regelbundna evenemang skapar man tidsramar för det idépolitiska arbetet
     och håller igång lokalföreningarnas engagemang under de perioder som
     inte präglas av valkampanjande.

     Yrkanden:
     ...att distriktskongressen lägger till följande mål i
     verksamhetsplanen: Distriktet ska under verksamhetsåret genomföra ett
     distriktsevenemang för idéutveckling och ~utbyte
     ...att distriktskongressen budgeterar 20 000 SEK för detta evenemang.
     ...att distrikskongressen uttalar som sin åsikt att detta evenemang ska
     bli ett återkommande inslag i distriktets verskamhet.


     Övrigt
     ekonomisk redovisning lämnas på kongressen
     Mötets avslutas
       Skicka ett meddelande via Skype™ till Christoffer Eldengrip  
     Svara med citat
       (#3) Gammal
     Cernael Inte uppkopplad
      
     Inlägg: 183
     Reg.datum: Jan 2006

     Länk: #275493
     Standard Sv: Kallelse till styrelsemöte 19 april 21.00/Protokoll - 2012-04-22, 11:22

     Justerat.
        
     Svara med citat
     Svara

     Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
     Sök i det här ämnet:

     Avancerad sökning
     Visningsalternativ

     Regler för att posta
     Du får inte posta nya ämnen
     Du får inte posta svar
     Du får inte posta bifogade filer
     Du får inte redigera dina inlägg

     BB-kod är
     Smilies är
     [IMG]-kod är
     HTML-kod är av
     Powered by vBulletin® Version 3.8.5
     Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
     Svensk översättning av: Anders Pettersson
     vBulletin Skin developed by: vBStyles.com