Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Anton Nordenfur Inte uppkopplad
 
Anton Nordenfurs avatar
 
Inlägg: 1 600
Reg.datum: Nov 2008
Standard Icke beslutsmässigt styrelsemöte oktober 2012 AFK i Stockholm - 2012-11-18, 20:29

Protokoll fört vid styrelsemöte för Piratpartiet 27-28 oktober 2012 i Stockholm.

Närvarande ledamöter: Henrik Brändén, Mattias Bjärnemalm, Torbjörn Wester, Anton Nordenfur, Nathalie Ylitalo, Rick Falkvinge

Frånvarande ledamöter: Marit Deldén, Johanna Julén, Sammy Nordström, Fredrik Strandin, Plux Stahre, Emil Isberg, Andreas Larsson, JP Anderson, Fredrik Holmbom, Stella Papasotirou

Närvarande adjungerade: Partiledare Anna Troberg, revisor Isak Gerson.

§ 1. Mötets öppnande
Styrelsens sekreterare Henrik Brändén förklarade mötet öppnat, konstaterade att styrelsen inte är beslutsmässig men att vi genomför mötet och på alla beslutspunkter diskuterar och utformar ett förslag som sedan läggs ut för PC-beslut.


§ 2. Val av mötesfunktionärer
Till mötesordförande valdes Henrik Brändén.
Till mötessekreterare valdes Anton Nordenfur.
Till justeringspersoner valdes Rick Falkvinge och Torbjörn Wester.


§ 3. Eventuella adjungeringar
Inga adjungeringar gjordes utöver närvarande ständigt adjungerade.


§ 4. Dagordningen
Mötet lade till punkten "Styrelseavhopp" (5). Dagordningen fastställdes i övrigt enligt utskickat förslag.

§5. Styrelseavhopp
Mötet noterar till protokollet att Emil Isberg meddelat att han avsagt sig sitt uppdrag som styrelseledamot.


§6. Partiledarrapport
PL föredrog partiledarrapporten (möteshandlingarnas bilaga 1, https://forum.piratpartiet.se/attach...1&d=1350473304).

§7. Godkännande av ytterligare lokala föreningar.
Handlingar har inkommit från nya föreningar i Västmanland (möteshandlingarnas bilaga 2) och Västerås (möteshandlingarnas bilaga 3). Arbetsgruppen för att bereda godkännanden av lokala föreningar har gjort en utvärdering (återfinns i bilaga).
Mötet beslutade att det ska sammanställa underlag till två per capsulum om att godkänna lokalföreningarna.

§8. Fortsatt arbete med breddning, sakpolitiska program och kommunalpolitisk mall.
Underlag (möteshandlingarnas bilaga 4) har kommit från ledningens arbetsgrupp för politiska program.
Mötet beslutade att det ska sammanställas underlag till ett per capsulum om en preliminär tidsplan för sakpolitiska program.

§9. Dialog om kandidatförsäkran/väljarkontrakt.
Styrelsemötet i november 2011 beslöt i anslutning till att man rev upp en rad dokument att föra en diskussion med medlemmarna om behovet av något dokument snarlikt kandidatdeklaration/väljarkontrakt i valen 2014, med målsättning att styrelsen ska nå ett beslut i frågan senast före vårmötet 2013. Styrelsemötet i juni 2012 utsåg Sammy Nordström att arbeta fram ett förslag till nästa styrelsemöte om hur dialogen och processen kring kandidatförsäkring/väljarkontrakt ska gå till. Något förslag har inte inkommit.
Mötet konstaterade att ledningen avser att i kommande medlemsutskick be om synpunkter kring eventuell kandidatförsäkran.

§10. Tjänstemannaorganisation efter ett lyckat riksdagsval
Styrelsemötet i november 2011 beslöt i anslutning till att man rev upp en rad dokument att före vårmötet 2013 ta fram dokument som reglerar tjänstemannaorganisation, rekryteringsprocess och lönepolicy. Styrelsemötet i juni 2012 beslöt att styrelsen ska arbeta fram ett gemensamt dokument om dessa frågor. Styrelsemötet i september 2012 uppdrog åt Emil Isberg att till nästa möte konkretisera uppdraget för arbetsgruppen samt att kontakta dem som var inblandade i att bereda liknande frågor inför valet 2010 och fråga om de vill delta i arbetet, och bordlägga att utse ledamöter i gruppen. Något underlag har inte inkommit.
Mötet konstaterade att det till mötet i januari bör finnas ett beslutsunderlag och att Henrik Brändén och Stella Papasotiriou redan efter detta möte samråder med dem som var involverade i processen inför valet 2010 med sikte på att ta fram ett sådant beslutsunderlag.

§11. Formerna för fortsatt arbete med godkännande av lokala föreningar.
Den arbetsgrupp som hittills granskat nya föreningar var en provisorisk ad hoc-lösning. Styrelsen måste därför diskutera hur frågan om godkännanden av lokala föreningar fortsättningsvis ska beredas. I Sammy Nordströms skrivelse till styrelsemötet i september (septembermötets dagordnings bilaga 15) finns en rad synpunkter och förslag rörande detta som bordlades av styrelsemötet i september.

Mötet konstaterade att de som är kvar i den grupp som tidigare berett ärendena (Anton och Nathalie) i samråd med lokal samordnare tänker fortsätta utarbeta förslag till per capsulabeslut kring nya föreningar som kommer in.

Mötet noterade att det vore bra om nästa revision av arbetsordning innehöll klarläggande av om yrkanden som ställs i ett inskickat beslutsunderlag automatiskt är lagda till mötet, och att man samtidigt kan reda ut icke närvarande ledamöters möjligheter att reservera sig etc.

§12. Samarbetsorganisation för lokala föreningar - samrådshandling.
Styrelsen aviserade i propositionen om lokala föreningar till höstmötet 2011 en ny proposition till vårmötet 2013 om samarbetsorganisation och täckande av faktiska kostnader. Där förklarade vi också att vi avser skicka ut det förslag som arbetas fram för diskussion innan slutligt förslag antas av styrelsen, och att detta ska föregås av en diskussion med befintliga lokala föreningar. Styrelsemötet i juni 2012 beslöt be ledningen informera de lokala föreningar som bildas att diskussionen kommer att initieras efter nästa styrelsemöte, samt uppdrog åt Sammy och Henrik att ställa samman ett diskussionsunderlag till nästkommande möte. Något underlag har inte inkommit.
Mötet konstaterade att Torbjörn Wester i samråd med Mattias Bjärnemalm skriver utkast till en proposition till nästa möte som mötet sedan kan skicka till lokala föreningar för synpunkter.

§13. Politiska utskott
Frågan har diskuterats i styrelsen under våren. Till styrelsemötet i juni inkom ett beslutsunderlag från Torbjörn Wester, varefter styrelsen beslöt att lägga ut underlaget på forumet för synpunkter, och sedan uppdra åt Marit Deldén och Torbjörn Wester att tillsammans utifrån inkomna synpunkter arbeta fram ett beslutsunderlag till styrelsens septembermöte. Frågan togs pga tidsbrist inte upp på septembermötet. Inget beslutsunderlag har inkommit.
Mötet konstaterade att Torbjörn avser till nästa möte inkomma med en sammanfattning av synpunkter som getts på det material som lades ut på nätet.

§14. Piratshopen (diskussionspunkt)
Styrelsemötet i juni 2012 beslöt att på nästa styrelsemöte ta upp en diskussionspunkt om hur partiets shop ska fungera på längre sikt. Frågan togs pga tidsbrist inte upp på septembermötet. Ett diskussionsunderlag har inkommit (möteshandlingarnas bilaga 5). Mötet konstaterade att det kunde vara en bra idé att bjuda in Johan mlg Karlsson till nästa möte och höra om hans planer.

§15. Medlemskap i PPI (diskussionspunkt)
Styrelsemötet i juni 2012 beslöt att lägga en proposition till höstmötet om att ansöka om observatörsmedlemskap med rätt för styrelsen att ansöka om uppgradering till fullt medlemskap. Styrelsemötet i september beslöt att uppdra åt Mattias Bjärnemalm att i samråd med Henrik Brändén sammanställa propositionen och sända den till medlemsmötet. Detta skedde dock inte. Ett yrkande har dock lagts om saken på det pågående höstmötet under punkten verksamhetsplan. Partiledaren föredrog en muntlig rapport från den internationelle kontaktpersonen, och mötet diskuterade frågan.

§16. Informellt agerande (diskussionspunkt)
Frågan bordlagd sedan junimötet, dit ett diskussionsunderlag kommit (junimötets dagordnings bilaga 11). Mötet diskuterade frågan.

§17. Kommunikation inom styrelsen (diskussionspunkt)
Frågan bordlagd sedan junimötet, dit ett diskussionsunderlag kommit (junimötets dagordnings bilaga 13).
Mötet konstaterade att det vore bra om det diskuteras att inkludera partiledare och övriga ständigt adjungerande i styrelsens kommunikation när nästa styrelse bestämmer styrelsens arbetsordning.

§18. Övriga frågor
Mötet informerades att om vi vill komma till Bryssel nästa år så vore MEP:ar glada om datum bestäms detta år.

§19. Mötets avslutande
Henrik Brändén förklarade mötet avslutat.


aki

Partistyrelsen 2012-2017
Partiorganisatör 2014-2016
Partisekreterare 2016-2017
Revisor 2018-nutid

Ingenting jag skriver ska betraktas som ett formellt uttalande från mig som revisor, förutsatt att jag inte explicit skriver det. Fråga om du är osäker.

Bloggar på antonnordenfur.com och är krönikör på frihetssmedjan.se.
  Skicka ett meddelande via Skype™ till Anton Nordenfur  
Svara med citat
  (#2) Gammal
infallsvinkel Inte uppkopplad
 
infallsvinkels avatar
 
Inlägg: 421
Reg.datum: Mar 2009

Länk: #283407
Standard Sv: Styrelsemöte oktober 2012 AFK i Stockholm - 2012-11-18, 20:29

Justerat.


Torbjörn Wester
Medlem i partiledningen
Ordförande i Piratpartiet Norrköping


Blogg: http://infallsvinkel.se
E-post: torbjorn.wester [a] piratpartiet.se, Facebook, Google+, Twitter
  Skicka ett meddelande via Skype™ till infallsvinkel  
Svara med citat
  (#3) Gammal
Mikael Holm Inte uppkopplad
 
Inlägg: 421
Reg.datum: Dec 2008

Länk: #283411
Standard Sv: Styrelsemöte oktober 2012 AFK i Stockholm - 2012-11-19, 15:10

Hej.

Jag har en fråga till styrelsen.

Hur tänkte ni när ni var medvetna om att ni inte var beslutsmässiga men trots det tog ett flertal beslut på mötet?

Ni valde mötesfunktionärer.
Ni la till en punkt på dagordningen.
Ni beslutade att sammanställa per capsulam beslut.

Sen väljer ni formuleringar som att mötet "noterade" och "konstaterade" saker, som mycket enkelt går att tolka som beslut.

Svar uppskattas.


Mikael Holm
--
   
Svara med citat
  (#4) Gammal
Henrik Brändén Inte uppkopplad
 
Henrik Brändéns avatar
 
Inlägg: 1 722
Reg.datum: Oct 2010

Länk: #283417
Standard Sv: Styrelsemöte oktober 2012 AFK i Stockholm - 2012-11-19, 22:25

Bara en beslutsmässig styrelse har rätt att fatta några beslut som har direkt bäring på partiet.

Valfri grupp människor som samlas har rätt att välja en mötesordförande och en mötesekreterare, och skriva ett protokoll.

Valfri grupp partimedlemmar har rätt att sammanställa underlag för ett per capsulambeslut och tillställa sammankallande, som sedan har rätt att avgöra om han/hon vill lägga fram förslaget till styrelsen för pc-beslut.

Vad man kan diskutera är om valfri grupp människor ska ha rätt att publicera protokollet från sitt möte på den plats som är reserverad för styrelsens protokoll. I min världsbild är det i detta fall försvarligt, eftersom de som samlades var ledamöter av styrelsen som diskuterade frågor som skulle ha stått på dagordningen ifall ett styrelsemöte ägt rum. Vi tyckte det var öppnare, tydligare och genomskinligare inför medlemmarna att protokollföra och tydligt tala om vilka diskussioner vi fört, istället för att bara sitta och föra samma diskussioner informellt utan att berätta om saken för någon. Vilket vi rent formellt lika gärna skulle ha kunnat göra.

mvh,


Henrik Brändén, Uppsala
Bloggar på Henrik B och Henrik Brändén, Molekylärbiolog
   
Svara med citat
  (#5) Gammal
Mikael Holm Inte uppkopplad
 
Inlägg: 421
Reg.datum: Dec 2008

Länk: #283418
Standard Sv: Styrelsemöte oktober 2012 AFK i Stockholm - 2012-11-19, 22:55

"Protokoll fört vid styrelsemöte för Piratpartiet 27-28 oktober 2012 i Stockholm"

Så inleds ett protokoll postat på det ställe där enbart partistyrelsens protokoll postas.

Titeln för tråden är dessutom "Styrelsemöte oktober 2012 AFK i Stockholm" i Partistyrelsens del av forumet.

Henrik kan du se hur det kan verka otydligt för medlemmar som inte har koll på stadgar och formalia när det står att man inte är beslutsmässig men man ändå tagit massa beslut, skrivit protokoll och postat det i partistyrelsens del av forumet?


Mikael Holm
--
   
Svara med citat
  (#6) Gammal
Mikael Holm Inte uppkopplad
 
Inlägg: 421
Reg.datum: Dec 2008

Länk: #283419
Standard Sv: Styrelsemöte oktober 2012 AFK i Stockholm - 2012-11-19, 22:58

Jag ser i dagordningen för ert kommande styrelsemöte att ni inte tar upp Emil Isbergs avhopp, är det så att ni nöjer er med att notera hans avhopp på det ej beslutsmässiga styrelsemötet eller har ni bara glömt bort det?


Mikael Holm
--
   
Svara med citat
  (#7) Gammal
Henrik Brändén Inte uppkopplad
 
Henrik Brändéns avatar
 
Inlägg: 1 722
Reg.datum: Oct 2010

Länk: #283420
Standard Sv: Styrelsemöte oktober 2012 AFK i Stockholm - 2012-11-19, 23:24

acwder:

1) Jo, hade jag varit sekreterare o postat skulle jag kanske satt rubrik i stil med "Protokoll fört vid icke beslutsmässig sammankomst av styrelseledamöter", eller ngt liknande.

2) Fast nu står ju iofs en tydlig förklaring av det hela vid mötets öppnande. Så om man läser protokollet ...

3) Tack för påpekandet om Emils avhopp. Det hade jag tappat bort!


Henrik Brändén, Uppsala
Bloggar på Henrik B och Henrik Brändén, Molekylärbiolog
   
Svara med citat
  (#8) Gammal
Anton Nordenfur Inte uppkopplad
 
Anton Nordenfurs avatar
 
Inlägg: 1 600
Reg.datum: Nov 2008

Länk: #283421
Standard Sv: Styrelsemöte oktober 2012 AFK i Stockholm - 2012-11-20, 01:45

Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
1) Jo, hade jag varit sekreterare o postat skulle jag kanske satt rubrik i stil med "Protokoll fört vid icke beslutsmässig sammankomst av styrelseledamöter", eller ngt liknande.
Det är förstås helt mitt fel, eftersom jag var mötessekreterare. Anledningen till att texten på tråden samt överst i protokollet är som den är var för att jag sökte harmonisera hur jag publicerade protokollet med hur andra protokoll publicerats tidigare. Att det formulerades som det gjorde slog mig inte då.


aki

Partistyrelsen 2012-2017
Partiorganisatör 2014-2016
Partisekreterare 2016-2017
Revisor 2018-nutid

Ingenting jag skriver ska betraktas som ett formellt uttalande från mig som revisor, förutsatt att jag inte explicit skriver det. Fråga om du är osäker.

Bloggar på antonnordenfur.com och är krönikör på frihetssmedjan.se.
  Skicka ett meddelande via Skype™ till Anton Nordenfur  
Svara med citat
  (#9) Gammal
Henrik Brändén Inte uppkopplad
 
Henrik Brändéns avatar
 
Inlägg: 1 722
Reg.datum: Oct 2010

Länk: #283423
Standard Sv: Styrelsemöte oktober 2012 AFK i Stockholm - 2012-11-20, 07:17

Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
acwder:
1) Jo, hade jag varit sekreterare o postat skulle jag kanske satt rubrik i stil med "Protokoll fört vid icke beslutsmässig sammankomst av styrelseledamöter", eller ngt liknande.
När jag tänker efter var jag nog medskyldig till misstaget, och har väl dessutom ett generellt ansvar för sådant som styrelsens sekreterare. Så det var mycket dumt och orättvist mot Aki att formulera mig som jag gjorde. Vilket inte hindrar att det ändå varit bra om vi hade kommit på att det vore bättre att med en annan rubrik för protokollet.


Henrik Brändén, Uppsala
Bloggar på Henrik B och Henrik Brändén, Molekylärbiolog
   
Svara med citat
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com