Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Bongoman Inte uppkopplad
 
Inlägg: 475
Reg.datum: Oct 2006
Standard Läckande register? Ta reda på hemliga telefonnummer här! - 2006-10-12, 09:44

Med anledning av turerna av licensskolkande ministrar så har jag funderat lite på vad som hänt.Jag vill först poängtera att detta inte ska innebära en debatt om licensens berättigande eller om det är fel att vägra betala. Jag vill helst inte heller se stickspår om barnflickor och politiska påhopp. Men det verkar de flesta sköta snyggt så jag behöver väl inte oroa mig?Detta är något som är verkligen allvarligt. Ett register förvaltat av ett statligt bolag läcker som ett såll. Tjänstemän på Radiotjänst har efterforskat om vår nya kulturminister betalar licens. Media ringer/faxar/mailar för att få reda på om fler ministrar har några lik i garderoben.

Uppgifter i allmänhetens intresse kan man tycka men där finns vissa frågor om huruvida det är lagligt att som tjänsteman i ett statligt aktiebolag göra utdrag ur kundregistret och läcka till media. I motsättning till staliga verk och myndigheter finns ingen offentlighetsprincip. I ett fall med Vattenfall fick en person nej på en begäran om utdrag ur ett register med just den motiveringen. Statliga bolag har ingen skyldighet att berätta något för någon någonsin!

Då kommer man över på de allmänna reglerna om register i bolag. Personuppgifter skall skyddas mot obehörig åtkomst. Punkt.

Ringer X in till mig och frågar om Y är kund hos mig får han ett skratt i luren. Säger han att han är polis får han ett nytt skratt och min mailadress. Jag får inte berätta något för någon. Gör jag det kan jag bli åtalad för vårdslöshet med personuppgift!

Varför ska man inte berätta? Svaret är busenkelt: Skyddad identitet. Den som söker uppgifter kan vara en åtalad som söker ett vittne. Eller en misshandlande exmake. En konkurrent som vill skaffa sig fördelar. Orsaken kvittar. Det är förbjudet att säga något.Vad Radiotjänst AB har gjort nu är att de avslöjat personlig information om ett kundförhållande, eller brist på sådant, för media. Eftersom de har valt spår så borde de rimligtvis inte kunna säga nej till exmaken om hans fd. fru. Visserligen har de inte kommit med en rimlig förklaring varför de granskat vissa personer men de kommer troligen att gömma sig bakom offentlighetsprincipen. Det funkar tyvärr inte...Jag kommer att skriva ett brev till dem snarast där jag kommer att ta bort mitt (aldrig givna) tillstånd till databehandling av mina personuppgifter. Då kommer jag att få ett svar om de anser sig lyda under bolagsregler eller myndighetsregler. Är de bolag måste de följa min begäran. Anser de att de är en myndighet så står de inför ett gigantiskt problem. Radiotjänst blir den nya källan till information. Det är bara att utrusta sig med ett personnummer till vem som helst och ta ut alla uppgifter från 1990. Hur de har flyttat, om de betalt i tid och andra kul grejor de lagrar. Hemliga telefonnummer till offentliga personer?Dessutom är Radiotjänst styrelse infiltrerat av (s) och de blev väl nervösa nu när en kritiker som vill avskaffa licensen blev chef över "deras" departement men det kan vi diskutera i Off Topic om någon har lust. Denna tråden önskar jag vara fri från pajkastning.Tack för ordet.
   
Svara med citat
  (#2) Gammal
RikMatts Inte uppkopplad
 
RikMattss avatar
 
Inlägg: 1 776
Reg.datum: Sep 2006

Länk: #60548
Standard RE: Läckande register? Ta reda på hemliga telefonnummer här! - 2006-10-12, 10:39

Precis min tanke också. Registret över tv-innehav är knappast en offentlig handling. Hur fick medierna veta?Jag kommer också att skicka in en officiell begäran att mina uppgifter behandlas med större sekretess "på förekommen anledning".Kan de inte sköta det här skall det kosta för dem i databashantering.Ed: Enligt Bilaga till Sekretesslagen (1980:100) är Radiotjänsts register offentlig handling. Tyvärr.BilagaI enlighet med vad som anges i 1 kap. 8 § skall vad som föreskrivs i

tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av handlingar hos myndighet

i tillämpliga delar gälla också handlingar hos något av de organ som

nämns nedan i den mån handlingarna hör till där angiven verksamhet hos

organet. Verksamheten anges i förekommande fall med hänvisning till

numret i Svensk författningssamling (SFS) på den författning med stöd av

vilken verksamheten har uppdragits åt organet.--------------------------Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag ärenden om TV-avgifter (SFS

1989:41)

--------------------------
----------------------------------------------------------------
Jag blev och är Bengt Jonsson.

blogg: http://viktualiebrodern.wordpress.com
   
Svara med citat
  (#3) Gammal
Bongoman Inte uppkopplad
 
Inlägg: 475
Reg.datum: Oct 2006

Länk: #60551
Standard RE: Läckande register? Ta reda på hemliga telefonnummer här! - 2006-10-12, 12:04

Ur 1980:100Citat:8 § Sekretess gäller hos tillståndsmyndigheten på postområdet ochhos myndighet som bedriver postverksamhet för uppgift som angårsärskild postförsändelse. Om sekretess inte följer av annanbestämmelse, får dock sådan uppgift lämnas till den som ärförsändelsens avsändare eller mottagare.Sekretess gäller hos myndighet som driver televerksamhet föruppgiftsom angår särskilt telefonsamtal eller annat telemeddelande. Omsekretess inte följer av annan bestämmelse, får dock sådan uppgiftlämnas till den som har tagit del i telefonsamtalet eller annars ärtelemeddelandets avsändare eller mottagare eller som innehar apparatsom har använts för telemeddelandet.Sekretess gäller hos myndighet som handhar allmän samfärdsel föruppgift som angår enskilds förbindelse med samfärdselverksamheten ochsom inte avses i första eller andra stycket, om det inte står klartatt uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider skada eller men.Sekretessen hos myndighet som bedriver postverksamhet för uppgift omenskilds adress gäller dock endast, om det kan antas att röjande avuppgiften skulle medföra fara för att någon utsätts för övergreppeller annat allvarligt men.Sekretess gäller för uppgift vid särskild sambandstjänst inomtotalförsvaret, om uppgiften avser telemeddelande som utomståendeutväxlar på telenät.Sekretess gäller i ärenden som avser TV-avgifter för uppgift omenskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antasatt den enskilde eller någon honom närstående lider skada eller menom uppgiften röjs.I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen enligttredje och femte styckena i högst tjugo år. Lag (1996:1586).
Att avslöja uppgifter är förbjudet om det kan anses ge men för personen som avses. De lider verkligen skada eller men av avslöjandet!

1998:204

Citat:

9 § Den personuppgiftsansvarige skall se till atta) personuppgifter behandlas bara om det är lagligt,b) personuppgifter alltid behandlas på ett korrekt sätt och i

enlighet med god sed,c) personuppgifter samlas in bara för särskilda, uttryckligt

angivna och berättigade ändamål,d) personuppgifter inte behandlas för något ändamål som är

oförenligt med det för vilket uppgifterna samlades in,e) de personuppgifter som behandlas är adekvata och relevanta i

förhållande till ändamålen med behandlingen,f) inte fler personuppgifter behandlas än som är nödvändigt med

hänsyn till ändamålen med behandlingen,g) de personuppgifter som behandlas är riktiga och, om det är

nödvändigt, aktuella,h) alla rimliga åtgärder vidtas för att rätta, blockera eller

utplåna sådana personuppgifter som är felaktiga eller

ofullständiga med hänsyn till ändamålen med behandlingen, ochi) personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som

är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.fråga om första stycket d gäller dock att en behandling av

personuppgifter för historiska, statistiska eller vetenskapliga

ändamål inte skall anses som oförenlig med de ändamål för vilka

uppgifterna samlades in.

Personuppgifter får bevaras för historiska,

statistiska eller vetenskapliga ändamål under längre tid än som

sagts i första stycket i. Personuppgifterna får dock i sådana

fall inte bevaras under en längre tid än vad som behövs för

dessa ändamål.

Personuppgifter som behandlas för historiska, statistiska eller

vetenskapliga ändamål får användas för att vidta åtgärder i

fråga om den registrerade bara om den registrerade har lämnat

sitt samtycke eller det finns synnerliga skäl med hänsyn till

den registrerades vitala intressen.
Varför skall data sparas i all oändlighet? PUL förbjuder sådan lagring. Jag kan inte se anledningen till att bevara identifierbar data för statistik. Det kan likväl sammanställas årligen och avidentifieras.Dessutom är det brottsligt att inte betala licens så de behandlar även uppgifter om brott och detta är sekretessbelagt vilken lag man än lutar sig mot...Det enda som är kvar är tryckfrihetsförordningen och den är jag inte så bevandrad i.
   
Svara med citat
  (#4) Gammal
kastberg Inte uppkopplad
 
Inlägg: 71
Reg.datum: Sep 2006

Länk: #60565
Standard RE: Läckande register? Ta reda på hemliga telefonnummer här! - 2006-10-12, 16:06

men är inte handlingen i sig ett brott? att inte betala tv avgift (om man har tv dvs) är då är det lite andra principer som rycker in? sen så finns det meddelandefrihet och eftersom detta uppenbarligen är en bra story för journalisterna som skapar opinion för/emot de som styr landet så är det knappast av skada.Däremot så misstänker jag att du har rätt, de är nog allmänt kassa med personuppgifter, även om det i det här fallet verkar rätt.Kom och hjälp oss SM5POR !
   
Svara med citat
  (#5) Gammal
SM5POR Inte uppkopplad
 
SM5PORs avatar
 
Inlägg: 2 983
Reg.datum: Feb 2006

Länk: #60706
Standard RE: Läckande register? Ta reda på hemliga telefonnummer här! - 2006-10-15, 16:18

Jag har inte satt mig in i alla era tankegångar ovan, men offentlighetsprincipen innebär alltså att verksamhet som bedrivs i offentlig regi (statlig eller kommunal) som regel skall vara öppen för insyn. Av det följer att även privata bolag som bedriver verksamhet på offentligt uppdrag måste lämna ut dylika uppgifter på begäran. Dock behöver inte all information i bolaget lämnas ut på detta sätt, utan endast sådan information som rör det offentliga uppdraget.Radiotjänst i Kiruna AB har statens uppdrag att kräva in avgifter för innehav av TV-mottagare. Detta är ett uppdrag som tidigare sköttes av Televerket, en statlig myndighet som numera har upphört. Jag är alltså inte "kund" hos Radiotjänst som hos vilket annat företag som helst jag kan välja att göra affärer med, utan vad mig anbelangar är Radiotjänst bara en förgrening av den statliga myndighetsutövningen. Vilka TV-avgifter jag har betalat blir därmed lika offentligt som hur mycket skatt jag betalar, alltså fullt tillgängligt för var och en som vill kontrollera att ingen undandrar sig sina skyldigheter gentemot det allmänna.Insynen i verksamheten motiveras inte i första hand med att man skall kunna kontrollera enskilda, utan med att man skall kunna kontrollera myndighetsutövningen. Om en myndighet kunde hemlighålla varifrån staten får sina inkomster, då skulle myndighetens personal kunna frestas att gynna sig själva eller sina vänner och släktingar genom att "glömma" att kontrollera deras betalningsskyldighet. Frestelsen att ta emot mutor i samma syfte skulle vara stor, och korruptionen skulle frodas.Jag vet inte huruvida Radiotjänst har tillgång till eller lämnar ut "skyddade" telefonnummer, men eftersom avgiftsindrivningen sker per post inser jag inte vad de behöver telefonnumren till, och när jag fyller i allehanda blanketter med mina kontaktuppgifter hoppar jag ibland över sådant som jag inte anser behövs (framför allt e-postadress, men även telefonnummer till arbetet). Har man väl lämnat ut dessa uppgifter så kan man inte kräva att någon annan skall hålla dem hemliga.Personer med skyddad identitet gör bäst i att inte sprida ut sina kontaktuppgifter alls, men de är så få att jag kan tänka mig att bjuda dem på TV-avgiften. De får väl köpa sina TV-mottagare via ombud som redan har TV, så att de slipper lämna uppgifter till TV-handlaren och därigenom till Radiotjänst.Staten är urusel på att bevara hemligheter, och bör så förbli om enskilda skall ha något privatliv och någon frihet kvar.


Anders Andersson
   
Svara med citat
Svara

Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av


Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Läckande brittisk ID-databas Ahruman PP i media 3 2009-08-12 07:21
Varför måste man uppge telefonnummer? vice Ung Pirat - allmänt 6 2009-03-06 15:48
Aktivistdagar att hålla reda på TeirdeZ Övrig piratpolitik 0 2008-09-04 15:05
Fler nya lagar att hålla reda på Ken Rabelius PP i media 20 2007-12-19 22:53
Ordning o reda Slask 5. Östergötlands län, 1 2006-02-17 15:45Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com