Piratpartiets mötesplattform


 
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Mårten Fjällström Inte uppkopplad
 
Mårten Fjällströms avatar
 
Inlägg: 2 622
Reg.datum: Feb 2006
Standard 2009-12-12 och 2009-12-13 Styrelsemöte - 2009-12-17, 13:17

12/12 2009
Mötet öppnas 10:18 i Uppsala

Närvarande:
Stefan Flod
Rick Falkvinge
Rickard Olsson
Anna Troberg
Mårten Fjällström
Christian Engström via telefon

1. Mötesfunktionärer
Styrelsen valde som mötesfunktionärer för mötet.
Ordf: Rick Falkvinge
Sekr: Mårten Fjällström
Justerare: Stefan Flod och Anna Troberg

2. Dagordning
Stefan Flod lägger till tre saker till övriga frågor:
Årsmötesdatum 2010
3piraters-initiativ till styrelsen
Parleys 2010

Nya övriga frågor läggs till kontinuerligt.

3. Rapporter från ledningen
* Rick och Anna har gjort tour, det gick bra och var givande.
* Konfliktlösningsgruppen har fått presenter som tack för insatsen.
* Primärvalet börjar på måndag. Ser tekniskt stabilt ut i dagsläget.
* Mårten rapporterar från Köpenhamn. Responsen från miljörörelsen är god, de ser patenten som en viktig fråga vad gäller tekniköverföring till tredje världen
* Ekonomin ser efter genomgång bra ut och vi går in 2010 starkare än vi gick in 2009.
* Opinionsläget: 1,8% i senaste undersökningen. Bra läge 9 månader innan valet.
* Internationellt: Brysselmöte i januari/februari.

3b. Andra rapporter
Styrelsen har fått in skrivelse från Christian Engström - Information om EU-pengar - som tas till protokollet så att alla intresserade kan få information.

Presentation av Otto Rehbinder om förberedelser för riksdagsgrupp
* Arbetat i riksdagen för vänsterpartiet.

Målbild
* Piratpartiet i riksdagen som målbild
* Skapa en riksdagsgrupp genom att förbereda allt: personal, arbetsformer
* Positiv målbild frigör energi
* Media: Piratpartiet gör studiebesök i sina Riksdagslokaler
* Personal: rekrytera i förväg, hitta rätt personer

I riksdagen
* Enormt informationsöverskott - rutiner är bra att ha i förväg
* Väldigt stressigt - stor risk för utbrändhet - behövs stöd till tjänstemän och politiker
* Utskotten - vanligt att ledamöter fokuserar på "sitt" utskott men det ger lite tillbaka, då frågorna är uppgjorda på förhand (regering, departement). Bra för att bevaka vad som kommer dock.
* Stor risk för att man blir assimilerad av kulturen och de sociala nätverken.
* Risk att man jobbar med personliga åsikter och projekt, vi behöver strukturer för att hantera det. Bra med dokument innan valet (egentligen innan valsedlarna är klara).
* Skapa strukturer i riksdagen och i landet för att skapa fokus på frågor.
* Dokument: frågor, interpellationer, motioner, propositioner - använd svärmen för att ha texterna klara innan valet.
* Riksdagsåret
* Vad ger resultat? Stor möjlighet att åka runt och prata med folk. Struktur för det ger inflytande på opinionen -> ger resultat
* Lokala organisationer tar mycket energi. Fokusera på verksamhet, inte struktur för dess egen skull. Lokala föreningar är inget självändamål.
* Organisera och balansera riksdagsgruppens makt mot partiets (styrelse/kansli).

Riksdagsgrupp/Partikansli
* Organisera riksdagsgrupp/partikansli
* Rekrytera personal
* Utbilda - workshops - träffa varandra
* Ideologi - vad ska vi jobba med, och vad ska vi inte jobba med.
* Valrörelse - kopiera tidigare framgångar
* Jobba vidare med det man är bra på och utveckla det ännu mer.
* Inte fokusera på partiorgen, utan på verksamheten, kampanjer.

12:30 lunch

13:50 Mötet återupptas

4. Lönenivåer för riksdagstjänstemän och andra
Styrelsen diskuterade lönenivåerna i händelse av inträde i riksdagen. Styrelsen ansåg att det behövs en policy för lönenivåer redan nu så att förberedande arbete kan börja med rekrytering innan valet.

Lönerna knyts till prisbasbeloppet. Lönenivå 10 motsvarar dagens lönenivå för en riksdagsledamot, varje steg i lönenivå är en tiondel av dagens lönenivå för riksdagsledamot. Lönenivå 7 är alltså 70% av dagens lönenivå för riksdagsledamot. Lönerna kommer alltså inte följa lönerna för ledamöterna i framtiden, utan kommer följa prisbasbeloppet.

I den mån en anställd har lön som ledamot av riksdag eller Europaparlament, minskas lönen från partiet med samma belopp som ledamotslönen ligger på.

Partiledare lönenivå 14
Vice partiledare lönenivå 13
Partisekreterare lönenivå 12
Gruppansvarig lönenivå 11
Kanslichef lönenivå 9
Specialchef lönenivå 8
Press-sekreterare lönenivå 7
Politisk sekretare lönenivå 6
Specialkanslist lönenivå 5
Kanslist lönenivå 4

Vid diskussion och beslut om lönenivå för specialchefer lämnade Rickard Olsson rummet.
Vid diskussion och beslut om lönenivå för partisekreterare lämnade Mårten Fjällström rummet.
Vid diskussion och beslut om lönenivå för vice partiledare lämnade Anna Troberg rummet och Christian Engström var bortkopplad.
Vid diskussion och beslut om lönenivå för ordinare partiledare lämnade Rick Falkvinge rummet.

Stefan Flod anmälde reservation.

5. Återrapportering för dokument och uppdrag
1. Operativa organisationens utformning (Falkvinge)
Organisationskarta presenteras.
2. Styrdokument om värderingar och mjuka frågor (Falkvinge)
Behandlas senare under mötet.
3. Styrdokument om miljöpolicy (Dahlgren)
Bordlades.
4. Styrdokument om styrelsens arbetsformer (Falkvinge, Nilsson, Odlund)
Bordlades.
5. Möjliga tekniska lösningar för att signera dokument (Olsson)
Lösning är på gång i Pirateweb.
6. Möjliga tekniska lösningar för medlemsmöten (Olsson)
Jörgen Lindell håller på med en utökad funktionalitet för forumet för att anpassa det till årsmöten, bl.a. för att ge en bättre översikt över diskussioner och voteringar. Rick framförde önskemål om att kunna driva alla voteringar parallellt för att en medlem skulle kunna klara av alla voteringar på årsmötet i en enda sittning under mötestiden.

6. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för 2009; verksamhetsplan och budget för 2010

Styrelsen diskuterade frågan och uppdrog åt partisekreteraren att fortsätta beredningen till nästa möte.

7. Preliminär budget för 2010

Styrelsen diskuterade frågan och fastställde preliminär budget i enlighet med bifogat dokument.

8. Fråga om att rulla över lokala budgetar
Styrelsen diskuterade frågan och beslöt att outnyttjad budget på ett lokalt budgetkonto belastas fullt ut i bokslutet och förs över som en negativ post till nästa års resultaträkning, så att medlen s.a.s. står kvar över årsskiftet.

9. Frågor om valen
9a) Arbetsordning för piratpartiets riksdagsgrupp

Styrelsen diskuterade frågan och beslöt att som arbetsordning för piratpartiets riksdagsgrupp bestämma följande:

Arbetsordning för piratpartiets riksdagsgrupp

1. Gruppen består av tjänstgörande ledamöter till riksdagen, valda på piratpartiets valsedlar. Ständigt adjungerade med yttrande- och förslagsrätt är piratpartiets ordinarie och vice partiledare, partisekreterare, partistyrelsens ledamöter, Ung Pirats utsedda representant, kanslichef för riksdagskansliet och piratpartiets presschef. Gruppen kan besluta att adjungera in andra personer med yttranderätt.

2. Gruppen håller under riksdagsåret möte minst en gång per vecka, möte kallas av gruppsekreterare. För att mötet skall vara behörigt skall det antingen a) kallats minst en vecka innan mötets starttid , b) ha 75% av ledamöterna närvarande och kallats 2 timmar innan mötets starttid och hållas dagtid under tisdag, onsdag och torsdag under riksdagsåret eller c) ha 75% av ledamöterna närvarande och kallats 24 timmar innan mötets starttid.

3. Gruppen utser inom sig gruppsekreterare och kvittningsperson. Gruppsekreterare fungerar som ordförande på gruppens möten samt utför de funktioner riksdagen ger gruppledare. Kvittningsperson har ansvar för kvittningar och kommunikationen därom med andra riksdagsgruppers kvittningspersoner.

4. Gruppen fattar beslut med enkel majoritet, varje ledamot har en röst. Försöksvotering följs av votering med handuppräckning. Vid lika röstetal avgör lotten. Personval förättas med sluten votering om någon så begär, annars tillämpas inte sluten votering. Vid annat beslut än val tillämpas röstprotokoll om någon så begär.

5. Gruppens protokoll är tillgängliga för gruppen, tjänstemän vid riksdagskansliet och partistyrelse samt partiledning. Relevanta beslut ska meddelas medlemmarna, men protokollen är hemliga fram till ett år efter nästa val, sedan ska de offentliggöras.

6. Gruppen voterar om hur ledamöterna skall votera i kammaren.

Ledamot som inte kan rösta i kammaren i enlighet med den linje som gruppen röstat fram skall reservera sig mot beslutet. Skriftlig reservation skall bifogas protokollet och meddelas medlemmarna.

7. Gruppen beslutar själv hur den ska verkställa uppdrag från årsmöte och partistyrelse.

8. För att ändra denna arbetsordning krävs beslut av gruppen, med stöd av 2/3 av riksdagsgruppens ledamöter. Om inga ledamöter för piratpartiet finns i riksdagen kan denna arbetsordning ändras genom beslut av partistyrelsen.

9b) Lokala val

Sista datum för att ha klar program och strategi flyttas till 24:e januari. Lokala organisationen anordnar omröstning 24-31 januari. Mårten Fjällström skickar funktionärsmejl.

9c) Sjökort till riksdagsvalet 2010
Styrelsen diskuterade frågan och beslutade att partiledningen får i uppdrag att påbörja arbetet med valmanifest som kan antas på medlems- eller årsmöte.

10 Fråga till revisorerna om vem som reviderar för 2008
Styrelsen diskuterade frågan och beslutade att partisekreterare Mårten Fjällström får i uppdrag att fråga Anders Andersson vem som ska revidera år 2008 års verksamhet.

11 Fråga från valberedningen om närvaro vid styrelsemöte
Styrelsen diskuterade och beslöt att bjuda in valberedningen att delta vid februari månads face-to-face-möte.

12 Personuppgiftslagen och medlemsregistret
Punkten bordlades.

13 Strategiska, taktiska och klusterformade arbetsgrupper
Punkten bordlades.

14 Årsmötesdatum 2010
Styrelsen planerar att kalla medlemsmötet 12-25 april. Då det blev bättre med en veckas möte under hösten, planerar vi nu för ännu längre och ännu bättre.

15 Trepiraters-initiativ till styrelsen
Styrelsen diskuterade frågan och beslöt att ta upp alla frågor som minst tre medlemmar står bakom.

16 Parleys 2010
Styrelsen diskuterade Parleys och kom fram till att det är bra att styrelseledamöter åker på Parleys, att vi vill ha datum så snart det är möjligt och att vi försöker koordinera oss efter inbjudningar så att styrelseledamöter sprider sig jämt.

Mötet ajourneras 18:00

Mötet återupptogs 13/12 13:00 via chatt

17. Anonyma donationer
Styrelsen tar beslutet, i syfte att undvika ens potentiella intressekonflikter hos våra funktionärer och aktivister, att alla donationer och donatorer till partiet är anonyma. Undantaget är när våra folkvalda politiker donerar, och de själv - på en direkt fråga - godkänner att donationen blir känd. I sådana donationer ligger ingen sakpolitisk intressekonflikt.

18. Icke-exklusivt partimedlemsskap
Piratpartiets mål är att sprida sina politiska idéer och värderingar. Härigenom väljer vi att inte bara tillåta, utan direkt uppmuntra, medlemskap i andra politiska partier utöver Piratpartiet. Detta gör att våra idéer sprids till de partierna, vilket är precis vad vi vill.

7. Preliminär budget för 2010
Punkten återupptas. Den preliminära budgeten från gårdagen justeras då valmyndigheten höjt priset på valsedlar. 25 kkr flyttas från ökningen av lokala budgetar till att bli en ökning av valsedelsbudgeten. Dokument bifogas.

5. Återrapportering för dokument och uppdrag
Punkten återupptas för behandling av delfråga 2.
2. Styrdokument om värderingar och mjuka frågor (Falkvinge)
Styrelsen diskuterade frågan och konsaterade behovet om levande dokument rörande partiets kultur. Styrelsen beslöt att anta dokument "Ledarskap i piratpartiet" samt "Piratpartiets värderingar" efter votering. Dokument bifogas.

Reservationer
Till protokollet vill Stefan Flod lägga följande i sin reservation till beslutet på punkt 4:

Angående Lönenivåer för riksdagstjänstemän och andra anser jag att det var beklagligt att styrelsens valmöjligheter i frågan om rekommendationer till lönenivåer kraftigt begränsades av ett undermåligt beslutsunderlag inför och under styrelsemötet. Jag vill ha ett starkt Piratparti i riksdagen 2010, en allt för frikostig lönepolitik kan försvaga partiet i form av färre anställda och mindre resurser till organisationen.

Sedan är det orimligt att styrelsen för 2009 beslutar stora ekonomiska frågor som kommer påverka styrelsen och ledningen för 2010 kraftigt när Piratpartiet kommer in i riksdagen 2010. En förutsättningslös diskussion kring lönenivåer borde beslutas utav styrelsen, ledningen och av medlemmarna 2010, inte av styrelsen för 2009. Jag hoppas att beslutet om lönenivåer leder till början på en konstruktiv interndemokratisk process där en större del av organisationens medlemmar deltar i arbetet för det framtida riksdagspartiet Piratpartiet.

Bifogade dokument:
Information om EU-pengar
Preliminär budget för 2010
Ledarskap i piratpartiet
Piratpartiets värderingar


Vid protokollet
Mårten Fjällström

Justeras
Justerat/Stefan Flod
Justerat/Anna Troberg
Bifogade filer
Filtyp: pdf Information_om_EU-pengar.pdf (38.5 KB, 595 visningar)
Filtyp: pdf PP Budget 2010.pdf (95.9 KB, 452 visningar)
Filtyp: pdf ppledarskap-latest.pdf (43.6 KB, 248 visningar)
Filtyp: pdf ppvalues-latest.pdf (48.9 KB, 299 visningar)


"Med bevis finns inga hinder att döma så kallade muslimer i svenska domstolar, det sker dagligen. Terroristlagstiftningen gäller bara så kallade muslimer som är oskyldiga i lagens mening." - Jan Guillou
_________________
   
Svara med citat
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av


Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
2009-07-01:Styrelsemöte Mikael Nilsson Styrelsens protokoll 190 2009-12-05 20:50
2009-10-03 Styrelsemöte Björn Odlund Styrelsens protokoll 97 2009-11-19 00:37
2009-09-07 Styrelsemöte Mårten Fjällström Styrelsens protokoll 16 2009-09-14 10:48
styrelsemöte 2009-07-18 Falathar Ung Pirat-avdelningen Piratnätet 0 2009-07-18 13:40
2009-06-02: styrelsemöte Mårten Fjällström Styrelsens protokoll 7 2009-06-09 22:36Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com