Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Motion P01: Proposition 01: Principprogram 4.0

Bakgrund

Höstmötet 2011 uppdrog åt styrelsen att till vårmötet 2012 lägga fram förslag till nytt principprogram för partiet. Det förslag som nu lämnas är resultatet av en process där en liten grupp under ledningen skrivit, styrelsen i flera etapper reagerat och gjort justeringar, och resultatet två gånger lagts ut på forumet, partiets webbsajt och partiledarens blogg med uppmaning till medlemmar och sympatisörer att ge synpunkter och förslag. De synpunkter som kommit in har gåtts genom, och i många fall beaktats.


Överväganden

Då detta program tagits fram har styrelsen strävat efter att sätta människan, inte tekniken, i fokus. Vi har försökt vara konkreta och skriva så att även den med måttliga datakunskaper ska förstå. Samtidigt har vi försökt att vara visionära och lyfta fram de fantastiska möjligheter teknikerna skapar. Vi ser detta som ett stort steg framåt, jämfört med tidigare texter som haft tendenser att vara svårtillgängliga, teknikfokuserade, alarmistiska och negativa.

Vi har samtidigt försökt hålla skrivningarna på en principiell nivå, och fokusera på de åsikter de flesta piratpartister har gemensamt. Detta eftersom ett principprogram måste kunna ”hålla” även när lagar ändras och teknik fortsätter utvecklas. Och det krävs tre fjärdedelars majoritet på medlemsmöte för att anta eller ändra ett principprogram. Detaljerade sakpolitiska åsikter (som optimal skyddstid i upphovsrätt eller skolpolitiska krav) behandlas istället (enligt beslut på höstmötet 2011) direkt av medlemsmöte, som kan slå fast ställningstaganden, som styrelsen sedan för in i de sakpolitiska program som ska utarbetas.

Därtill har arbetsgruppen och styrelsen lagt kraft på att programmet ska ha enhetligt språk, en enhetlig nivå och en disposition där de tre huvuddelarna (möjligheter, hot och grundläggande principer) ska vara ungefär lika långa, och uppdelade i ungefär lika många underavdelningar, som i flera fall svarar mot varandra.


OBS: De numreringar som gjorts av avsnitt och stycken finns för att underlätta debatt och formuleringar av förslag, och kommer inte nödvändigtvis att finnas i det slutliga programmet.

__________________________________________________________
__________________________________________________________

Principprogram för Piratpartiet

(intro 1) Piratpartiet tror att människor som har tillgång till fri kommunikation, kultur och kunskap växer, mår bättre och tillsammans skapar ett roligare och mänskligare samhälle för alla att leva i. Vi ser att den moderna informationstekniken öppnar nya möjligheter för människor att själva ta makten över sina liv och vara med och påverka samhällsutvecklingen. Vi ser hur ett friare informationsflöde gör att både tankar, kulturellt skapande och ekonomin kan växa. För att dessa möjligheter ska infrias, och vi ska slippa snärjas in i alltmer kontroll och övervakning, krävs dock två grundläggande attitydförändringar från de makthavandes sida:


(Intro 2) Staten måste börja lita på sina medborgare, visa dem större respekt och ge dem mer frihet.

Människor som möts med misstanke kommer att svara med misstanke. Människor som möts med förtroende svarar med förtroende.

Människor som möts med hårdhet svarar med hårdhet. Människor som möts med medmänsklighet svarar med medmänsklighet.

Människor som behandlas som potentiella brottslingar riskerar att bli det. Människor som ges frihet och ansvar tar ansvar för sin frihet.


(Intro 3) Samhället måste bruka och inte missbruka de fantastiska verktyg som vi fått till vår hjälp.

Rätten till fri kommunikation och ett privatliv är inte ett hot, det är en förutsättning för att både människor och demokratin ska frodas.

Fri kunskap är inte ett hot, det är en förutsättning för innovation och framsteg.

Delad kultur är inte ett brott, det är bland det finaste man kan ge både kulturen och sina medmänniskor.


1. Modern informationsteknik öppnar fantastiska möjligheter

Vi lever i en tid som är unik i mänsklighetens historia. Aldrig tidigare har så många haft möjlighet att kommunicera så lätt med varandra. Aldrig tidigare har så många haft tillgång till så mycket kunskap. Aldrig tidigare har spridande av information bidragit till så många så snabba tekniska, kulturella och ekonomiska framsteg, och dessutom öppnat nya förutsättningar och möjligheter för delaktighet och demokrati.

Detta är resultatet av en teknisk utveckling som sätter mänskliga relationer i centrum. Medan tidigare tekniska landvinningar krympt de fysiska avstånden mellan människor har den moderna informationstekniken stärkt de sociala och emotionella banden människor emellan över såväl geografiska som sociala avstånd och gränser.

Piratpartiet verkar för att denna utveckling ska bli en språngbräda för en rad positiva förändringar i både Sverige, Europa och resten av världen.


1.1 Människors möjlighet att kommunicera fritt med varandra stärker frihet, delaktighet och demokrati.

(1.1.1) Tack vare den moderna informationstekniken behöver människor inte längre förlita sig på officiella kommunikéer och traditionell nyhetsrapportering. Man kan följa händelseutvecklingen i realtid genom folkets egna ögon. Det innebär att färre övergrepp kan ske utan att uppmärksammas och att olika former av humanitär hjälp kan skickas tidigare. Tack vare nya möjligheter att kommunicera snabbt och lätt med varandra kan människor organisera sig på nya sätt mot diktatur och förtryck. Vi har redan sett hur detta lett till att somliga regimer fallit och andra anpassat sig.

(1.1.2) Även i Sverige gynnar den allt friare kommunikationen demokratin. Nya möjligheter öppnas för människor att vara en del av det politiska samtalet. Förr hänvisades de flesta vänligt men bestämt till insändarsidornas dunkel. I dag har nästan alla möjlighet att på många olika sätt delta i samhällsdebatten. Rätten och möjligheten att vara anonym gör att ingen behöver frukta repressalier, vilket är viktigt, ty varje gång människor av olika skäl lämnas utanför det demokratiska samtalet undermineras det. Ett aktivt arbete för delaktighet gör istället demokratin starkare.

(1.1.3) Fri kommunikation ökar också kraven på makthavare. Information om maktmissbruk och övertramp, som tidigare kunde döljas, kan idag spridas snabbt mellan människor. Detta kommer på sikt att driva fram mer transparens och öppenhet från makthavarnas sida, och kan samtidigt motverka en utveckling i en totalitär riktning.

(1.1.4) Piratpartiet anser att den fria kommunikationen ska fredas, att meddelarskyddet ska stärkas och gälla alla medier och att möjligheten att vara anonym i det offentliga samtalet ska bevaras. Detta är viktigt eftersom samhällsdebatten måste vara inkluderande om demokratin ska vara på riktigt.


1.2 Fri tillgång till kunskap förbättrar människors möjlighet att bygga ett gott liv.

(1.2.1) När kunskap och information kan spridas och bytas fritt blir det allt lättare för allt fler att göra nya innovationer, och att anpassa gamla efter annorlunda förhållanden. Detta har varit en viktig bakomliggande orsak till de senaste årtiondenas snabba ekonomiska utveckling, och till att en stor andel av världens befolkning på senare tid kunnat ta klivet från fattigdom till relativt välmående. I vårt land spelar lösningar med öppen källkod en viktig roll för många framgångsrika IT-företag och ett växande antal företag i andra branscher avstår medvetet från att ta patent. Fri användning av information kan alltså ingå i livskraftiga affärsmodeller och ökar möjligheterna för utvecklingens frukter att komma även fattiga nationer och individer till del.

(1.2.2) Den tekniska utvecklingen har också lett till en utjämning av tillgången till kunskap. Tidigare var kunskap något som bara var tillgängligt för ett fåtal. I dag har en uppkopplad tioåring i Asien, Afrika eller Sydamerika samma tillgång till kunskap som en tioåring i Svedala eller Umeå. Miljoner barn och ungdomar, som tidigare inte hade möjlighet att få utbildning, har nu tillgång till hela mänsklighetens samlade kunskap. Om ingen annan utbildning finns tillgänglig har de möjlighet att utbilda sig själva. Den informationstekniska revolutionen och den fria tillgången till kunskap och kultur ger därigenom många människor nya möjligheter att själv ta kontrollen över sina liv.

(1.2.3) Människor med specialintressen kan genom den moderna informationstekniken på ett helt annat sätt än tidigare finna varandra, och dela med sig av kunskap, idéer och erfarenheter. Genom människors ideella aktiviteter samlas därmed kunskap och kompetenser, som tidigare krävt stora professionella organisationer för att åstadkomma och upprätthålla. Många människor kan därmed uppleva en ännu större mening än tidigare i sitt ideella arbete. Ännu viktigare är att sådant oavlönat samarbete skapar stora värden, som i slutänden kan komma hela samhället till del. Samhällets strukturer måste därför förhålla sig till att en växande del av värdet i samhället skapas genom oavlönat arbete i allt från traditionella folkrörelser till nätbaserat svärmande.


1.3 Fri kommunikation stärker kulturen och sprider både utövande och upplevande till allt fler människor.

(1.3.1) Människor har ett naturligt behov av att ge tillvaron djup och mening. Genom kulturen har människan sedan urminnes tider tolkat sin samtid och omgivning för att bättre förstå sin egen tillvaro och roll i samhället.

(1.3.2) Dessvärre har mycket av kulturen, precis som kunskapen, under större delen av historien varit ett privilegium för ett fåtal. De senaste årens tekniska utveckling skapar emellertid stora möjligheter för allt fler att både uppleva, utöva och försörja sig på kultur.

(1.3.3) I dag kan många olika former av kultur kopieras och spridas fritt och på så sätt nå människor som annars aldrig skulle kunna ta del av den. Aldrig tidigare har unga svenskar haft så många olika musikstilar i sina samlingar. Aldrig har det varit så lätt att få tag på udda filmtitlar. Aldrig har så många människor i tredje världen haft tillgång till ett så stort och varierat kulturutbud.

(1.3.4) Människans kultur har alltid utvecklats genom att kulturskapare lånat av varandra, remixat och utvecklat varandras idéer. De nya teknikerna har gjort detta lättare än någonsin, och under de senaste femton åren har vi sett en explosion av mångfald och kreativitet i kulturlivet.

(1.3.5) Det har också blivit lättare för fler kulturproducenter att skapa egna alster och bearbeta andras. Den nya tekniken har gjort det lättare för kulturskapare att hitta en publik för sin egen stil, att hålla kontakt med sin publik och att få respons från den. Därmed har det också blivit lättare för många kulturskapare att ta klivet från hobbyskapande till professionellt arbete. Det ökande antalet kulturskapare leder till ett bredare kulturutbud och ett rikare kulturlandskap.

(1.3.6) Piratpartiet anser därför att samhällets kulturpolitik ska bygga på en realistisk uppfattning om hur kulturskapare bygger vidare på varandras framsteg (istället för på en romantisk myt om en ensam, genial upphovsman). Kulturell bredd och fri spridning av kultur för privat bruk ska uppmuntras. Kulturskapare ska få stöd att utforska den nya teknikens möjligheter.


2. Starka krafter vill lägga hinder för utvecklingen

Människors fria kommunikation och utbyte av idéer, kunskap och kultur ses som ett hot av många politiska och ekonomiska makthavare. Genom begränsningar av den fria kommunikationen, övervakning och repressalier vill de av olika anledningar och med olika motiveringar begränsa det utbyte av tankar, idéer, kunskap och uttryck, som genom hela historien varit grunden för mänsklighetens utveckling.


2.1 Övervakning kränker integriteten och hotar både demokratin och den fria informationsspridningen

(2.1.1) Demokrati är inte bara rätten att rösta. För att kunna göra ett välinformerat val måste man fritt kunna inhämta och sprida information och tala öppet eller anonymt om samhällsutvecklingen, utan att riskera repressalier. Det är därför ett direkt hot mot demokratin att makthavare på olika sätt försöker övervaka och begränsa människors kommunikation. Allmän och slentrianmässig övervakning och begränsningar gör inte skillnad mellan dem som faktiskt begått brott och oskyldiga människor. Det som motiveras som ett skydd mot terrorister eller brottslingar blir därför ofta i själva verket ett hot mot den egna integriteten och det öppna samhället.

(2.1.2) I Sverige övervakas medborgarna allt mer. All digital information och kommunikation som passerar Sveriges geografiska gränser filtreras och kan plockas ut för noggrannare granskning. Då både internet och telefoni mellan två punkter i Sverige ofta tar omvägen via utlandet innebär det att i stort sett all telefoni och internetanvändning idag kan vara övervakad. Eftersom allt fler människor idag använder digital kommunikation till sådant som tidigare skedde via brev, på telefon och i samtal över cafébord innebär detta en övervakning av samma slag som om alla telefoner ständigt avlyssnades, alla brev när som helst kunde ångas upp och läsas och det dessutom satt mikrofoner under borden på alla caféer och restauranger.

(2.1.3) Övervakningstrenden drivs dessutom vidare, inte minst på EU-nivå. Fler och fler inskränkningar i den personliga integriteten föreslås och röstas igenom. Vår privata kommunikation övervakas, inte ens information om var vi befinner oss, vilka tidningsartiklar vi läser, vilka resor vi bokar eller vem man dejtar är längre heligt.

(2.1.4) Sådana åtgärder innebär inte bara grova ingrepp i enskilda människors integritet. De hämmar också den fria spridningen av information. Exempelvis leder de till att journalister får svårt att garantera anonymitet åt sina källor, vilket begränsar deras förmåga att granska makthavare. Även möjligheten för privatpersoner att förbli anonyma när de diskuterar på internet skadas. Det innebär att många människor som på olika sätt sätt inte följer normen kan skrämmas till tystnad. Många viktiga röster riskerar därmed att aldrig bli hörda.

(2.1.5) Slentrianövervakning erbjuds allt oftare som ett sätt att behandla symptomen på samhällets problem istället för att man tar sig an de underliggande problemen. Vi erbjuds kameraövervakade gator och torg, istället för traditionellt polisarbete som är långt mer effektivt. Äldre människor erbjuds kameraövervakade sovrum som en ersättning för mänsklig hjälp och kontakt.

(2.1.6) Piratpartiet anser att fri kommunikation och rätten till privatliv är viktiga grundpelare för demokratin och att varje människas integritet och privatliv måste värnas. Övervakning och andra intrång på den personliga integriteten ska bara få ske vid grundad misstanke om grova brott, och efter individuell prövning. System som människor använder i sin vardag (för exempelvis betalning och passering) ska utformas så att man undviker eller minimerar mängden bevarade elektroniska fotavtryck. Mänsklig social närvaro i samhällsservice ska inte ersättas med elektronisk övervakning.


2.2 Patent och andra idémonopol hämmar innovationer och utveckling

(2.2.1) Starka ekonomiska aktörer lägger idag hinder för en fri användning av kunskap, idéer och information. Patent, växtsortsskydd, designskydd, varumärkesskydd och annan immaterialrätt sägs ha skapats för att stimulera och underlätta innovationer och utveckling. I själva verket är de ofta reliker från en tid med en starkt reglerad och styrd ekonomi, som försvårar innovation och utveckling och skapar onödiga globala orättvisor.

(2.2.2) I dag köper och söker företag patent och andra idémonopol bara för att hindra konkurrenter från att utnyttja dem. Många företag söker aggressivt patentmonopol på en rad närmast självklara principer för att kunna skrämma bort konkurrenter med hot om stämningar. När olika aktörer hävdar delvis överlappande patent i olika kombinationer blir det riskabelt för entreprenörer och företag att utnyttja många spännande innovationer. I kunskapsintensiva branscher måste därför många företag ägna lika stora resurser åt immaterialrättslig juridik som åt forskning och utveckling. Det är slöseri med resurser. Det hämmar innovationer. Det gynnar stora etablerade aktörer, och skapar en besvärlig situation för de små och medelstora företag, där många verkligt intressanta innovationer sker.

(2.2.3) Idémonopol är också problematiska ur ett rent humanitärt perspektiv. När idémonopolister tar ut höga priser för att täcka kostnaden för utveckling av exempelvis nya läkemedel eller grödor är priset ofta satt efter betalningförmågan i de rika länderna. Detta innebär att människor i fattigare delar av världen utestängs från många av utvecklingens frukter: De bästa medicinerna och härdigaste eller nyttigaste grödorna blir ett privilegium för människorna i den rika delen av världen. Friare kunskap och utnyttjande av innovationer bidrar därför till att minska ekonomiska klyftor både inom och mellan länder.

(2.2.4) Piratpartiet anser att immaterialrätt och andra inskränkningar i principen om fritt utnyttjande av information bara ska göras om det finns väldokumenterade positiva effekter som motiverar sådana inskränkningar.


2.3 Föråldrade kopieringsmonopol hindrar fritt spridande, delande och remixande av kultur

(2.3.1) Övervakningen och begränsningarna av människors fria kommunikation drivs ofta fram av privata företag som i stället för att utnyttja samtidens alla nya möjligheter och anpassa sig efter kundernas önskemål försöker hålla tillbaka utvecklingen genom att kräva en restriktiv lagstiftning som cementerar deras oligopol. Upphovsrättsindustrin är ett tidigt exempel på detta.

(2.3.2) Upphovsrättsindustrin motarbetar systematiskt alla försök att trampa upp nya stigar i kulturlandskapet. Man myglar fram lagar genom lobbyism, som inte tar hänsyn till de behov som samhället i stort har. Man åsidosätter personlig integritet, yttrandefrihet och meddelarskydd för sin egen vinnings skull. Fildelningssajter jagas utan pardon och skräms att stänga ner verksamheten. Oönskade sajter anmäls för upphovsrättsintrång och plockas bort, även när inga intrång gjorts.

(2.3.3) Kultur och kunskap färdas ofta samma vägar på internet. Det betyder att upphovsrättsindustrins aggressiva arbete mot kulturspridning på nätet även hämmar den fria kunskapsspridningen. Deras aggressiva retorik och agerande skapar till exempel problem för arkiv, museer och bibliotek, som vill digitalisera och öppna upp sina samlingar för medborgarna.

(2.3.4) Dessa kraftfulla åtgärder utförs i kulturskaparnas namn, men skadar i själva verket spridningen av kultur och kunskap. De gör det också svårare för kulturskapare att välja och utveckla nya sätt att sprida och tjäna pengar på sitt arbete. De gamla ersättningsstrukturerna krockar inte sällan med de nya och skapar problem för kulturskapare som vill möta sin publik på ett modernt sätt. Det kan till exempel vara svårt för enskilda kulturskapare att producera och distribuera sina analoga verk utan att underkasta sig upphovsrättsindustrins monopol.

(2.3.5) Samtidigt riskerar miljoner kulturkonsumenter att dömas för privat kulturdelning, trots att man vet att kulturdelning är bra reklam som leder till kulturköp. Det betyder i praktiken också att många ungdomar kommer att gå in i vuxenlivet stämplade som brottslingar, och med en rejäl knäck i förtroendet för vårt rättssystem, trots att de bara gjort något som gynnar kulturen och samhället. Allt på grund av en industris ovilja att inse att tiderna har förändrats och politikernas flathet gentemot den.

(2.3.6) Piratpartiet anser att att samhällsnyttan ska sättas före enskilda särintressen även i frågan om ekonomisk upphovsrätt, att kulturdelning i ickekommersiellt syfte ska avkriminaliseras och remixkulturen uppmuntras. Kulturskapare ska uppmuntras och att finna och använda sig av den nya teknikens möjligheter.


3. Piratpartiets uppgift och grundsatser

Piratpartiet vill slå vakt om de fantastiska möjligheter som modern informationsteknik öppnar för människor att förbättra sina liv, och kämpa mot alla förslag som hotar frihet och integriteten i både den elektroniska och fysiska världen. I det arbetet vägleds partiet av följande grundläggande principer:


3.1 Alla människor har samma rättigheter

(3.1.1) Piratpartiet tror på alla människors lika värde och att alla människor därför ska ha samma rättigheter. Det betyder att vi inte villkorar friheter, rättigheter och möjligheter utifrån exempelvis etnicitet, handikapp, härkomst, kön, religion, politisk åskådning eller sexuell läggning. Alla individer ska behandlas lika, åtnjuta likhet inför lagen och ha samma rätt att påverka samhällsutvecklingen. Samhället ska sträva efter att ge alla människor samma möjligheter att göra sin röst hörd och delta i samhällslivet. Ju fler som deltar, desto starkare blir demokratin.

(3.1.2) Piratpartiet tror på mångfald och inkludering. Alla vi människor mår bra av att så många människor som möjligt, med olika erfarenheter och tankar, är med och bygger det samhälle vi lever i.


3.2 Demokrati förutsätter fri, oövervakad kommunikation

(3.2.1) Alla människor ska ha samma rätt att påverka samhället. Piratpartiet vill värna och stärka demokratins fundament: likhet inför lagen, åsiktsfrihet, yttrandefrihet, pressfrihet, rätten att uttrycka sin åsikt anonymt och fria allmänna val med valhemlighet till samhällets beslutande organ.

(3.2.2) Politiska beslut måste fattas på den nivå de hör hemma, så att besluten fattas så nära de människor som berörs som möjligt. Makten ska ligga hos de valda politikerna, inte hos tjänstemän. Beslutsfattande måste präglas av tillgänglighet, öppenhet och transparens och vara möjligt att granska utifrån. Alla måste ha rätt att slå larm om missförhållanden utan att riskera repressalier. Dessa principer måste bevakas på alla nivåer (kommun, landsting, stat, samt mellan- och överstatliga samarbeten) och innebär särskilda utmaningar för politiken på EU-nivå.

(3.2.3) Alla måste ha möjlighet att fritt skaffa information i samhällsfrågor, och att göra sin röst hörd i samhällsdebatten. Yttrandefriheten är därför en omistlig del av demokratin, liksom att människors kommunikation med andra människor är fri och utan övervakning.

(3.2.4) Till yttrandefriheten hör självklart rätten att uttrycka sig anonymt. Ingen ska exkluderas ur det demokratiska samtalet för att han eller hon är rädd för olika former av repressalier. För att bygga ett gott samhälle behöver vi inte bara höra väletablerade normsvenskars åsikter. En 15-årig bög från Sveg, en gömd papperslös flykting, en 50-årig gruvarbetare i Kiruna, en lattemamma på Söder, en student i Lund eller en pensionär i Göteborg har allra minst en sak gemensamt. Samhället behöver just deras tankar och åsikter för att utvecklas och förbättras.


3.3 Alla människor har rätt till personlig integritet och privatliv

(3.3.1) Alla människor har en grundläggande rätt att själva bestämma vilka delar av sina privatliv de vill lämna ut till andra, och vilka de vill hålla för sig själva. Respekt för alla människors personliga integritet är nödvändig för att människor ska vara trygga, våga ta initiativ och säga vad de tycker. Intrång i privatlivet och övervakning ska därför bara få förekomma efter individuell prövning vid misstanke om grova brott.

(3.3.2) Människor lever sina liv i olika miljöer, men alla har samma rätt att slippa övervakning oavsett om man skickar ett brev via posten eller som ett mejl, om man skvallrar över ett cafébord eller på en chattsajt, om man talar i fast telefon eller i mobiltelefon. Ingen åtskillnad ska därför göras mellan övervakning av elektronisk och annan kommunikation.

(3.3.3) Den personliga integriteten och privatlivet måste värnas genom livets alla skeenden, från barndomsårens dagis och skola över vuxenliv med arbete och kärlek, till seniortillvarons ökade behov av vård och omsorg.


3.4 Kunskap tillhör oss alla

(3.4.1) Den kunskap vi har idag har uppkommit genom en lång rad insikter, erfarenheter, upptäckter och experiment, gjorda under hela mänsklighetens historia av ett oräkneligt antal människor. Kunskap är därför inget som kan ägas av en person eller en grupp. Kunskap är mänsklighetens gemensamma källa, och borde därför vara fri och tillgänglig för alla att att ösa ur.

(3.4.2) Immaterialrätt strider mot principen om informationens och kunskapens frihet, och kan bara accepteras i de enskilda fall där den har väldokumenterade positiva effekter. Stater och offentliga organ måste se till att den kunskap de besitter och utvecklar görs så tillgänglig som möjligt, exempelvis genom att museers, arkivs och biblioteks samlingar digitaliseras och öppnas, och insamlad statistik enkelt kan laddas ner och bearbetas vidare. Resultatet från från forskning som helt eller delvis finansierats av allmänna medel ska vara fritt tillgänglig för alla intresserade via internet.

(3.4.3) Fri och tillgänglig kunskap öppnar nya möjligheter för skola och utbildning. Piratpartiet anser att all utbildning måste förbereda barn, ungdomar och vuxna för att möta och utnyttja den informationsväv som idag genomsyrar samhället även utanför skolan. Undervisningen måste präglas av mångfald och upptäckarlust. En människa som lär sig att söka och tycka om kunskap kommer alltid att fortsätta att leta kunskap och på så sätt göra sitt eget och andras liv rikare.


3.5 Kulturen berikar våra liv och ska vara så tillgänglig som möjligt.

(3.5.1) Kulturen berikar våra liv och är en viktig del av ett samhälle som är sunt och roligt att leva i. Piratpartiet anser därför att det är viktigt att så många människor som möjligt får tillgång till ett rikt och varierat kulturutbud, och att vi ska bejaka och stödja de tekniska verktyg som kan göra detta möjligt.

(3.5.2) Människor har alltid skapat och delat kultur mellan sig. Genom den nya teknikens fantastiska möjligheter kan vi i dag kopiera och dela mer kultur med varandra än någonsin tidigare. Samhället tjänar på att inte låta ungdomar gå ut i vuxenlivet med stora skulder. Piratpartiet anser att all kulturdelning för privat bruk och i ickekommersiellt syfte alltid ska vara laglig.

(3.5.3) Kulturdelning stimulerar både produktion och försäljning av kultur. Därför finns ingen anledning att genom lag eller tekniska medel begränsa människors möjlighet att dela kultur mellan sig. Piratpartiet vill reformera upphovsrätten så att den bättre tjänar både kulturskapare och kulturkonsumenter i den nya tidens kulturlandskap.

(3.5.4) Piratpartiet tror att ett samhälle där kultur fritt får delas mellan människor i ickekommersiellt syfte gynnar hela samhället. Vi anser att det är bättre att uppmuntra kulturskapare att använda sig av de nya möjligheterna, än att gå upphovsrättsindustrin till mötes och tvinga kvar dem i ett föråldrat system. Det skulle inte bara gynna kulturskaparna, utan även kulturkonsumenterna som skulle få tillgång till ett betydligt bredare kulturellt utbud.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Partistyrelsen

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Av: Partistyrelsen Yrkande P01-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 16 personer gillar    0 personer ogillar

att anta vidstående Principprogram för Piratpartiet.
Av: Henrik Brändén Yrkande P01-Y05 (Tilläggsyrkande på motionen) 8 personer gillar    0 personer ogillar

att ändra stycke (1.1.4) från

"Piratpartiet anser att den fria kommunikationen ska fredas, att meddelarskyddet ska stärkas och gälla alla medier och att möjligheten att vara anonym i det offentliga samtalet ska bevaras. Detta är viktigt eftersom samhällsdebatten måste vara inkluderande om demokratin ska vara på riktigt."

till

"Piratpartiet anser att den fria kommunikationen ska fredas och att meddelarskyddet ska stärkas, gälla alla medier och gälla oavsett arbetsgivare. Möjligheten att vara anonym i det offentliga samtalet ska bevaras. Detta är viktigt eftersom samhällsdebatten måste vara inkluderande om demokratin ska vara på riktigt."
Av: AndersLindbäck Yrkande P01-Y06 (Tilläggsyrkande på motionen) 5 personer gillar    1 personer ogillar

att i förslaget till principprogram 4.0 i stycke (3.4.2) byta ut sista meningen från:

"Resultatet från från forskning som helt eller delvis finansierats av allmänna medel ska vara fritt tillgänglig för alla intresserade via internet."

till

"Resultat från forskning och verk som helt eller delvis finansierats av allmänna medel ska vara fritt tillgängliga via nätet och andra tillämpliga forum."
Av: Henrik Brändén Yrkande P01-Y10 (Tilläggsyrkande på motionen) 3 personer gillar    0 personer ogillar

att styrelsen ges mandat att rätta eventuella återstående språkfel i stil med dubbelt inskrivna ord, fel böjning av adjektiv etc, så länge det är uppenbart att detta inte ändrar textens innehåll eller ton.
Av: Tommten Yrkande P01-Y12 (Tilläggsyrkande på motionen) 4 personer gillar    0 personer ogillar

att ändra sista meningen i (intro 3) från
"Delad kultur är inte ett brott, det är bland det finaste man kan ge både kulturen och sina medmänniskor."
till
"Delad kultur ska inte vara ett brott, det är bland det finaste man kan ge både kulturen och sina medmänniskor."


Yrkanden

Av: Partistyrelsen Yrkande P01-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 16 personer gillar    0 personer ogillar

att anta vidstående Principprogram för Piratpartiet.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeTilläggsyrkanden

Tillbakadraget yrkande P01-Y02 (Bortröstad)
Av: IsakGerson


Tillbakadraget yrkande P01-Y09 (Bortröstad)
Av: Henrik Brändén


Av: Henrik Brändén Yrkande P01-Y05 (Tilläggsyrkande på motionen) 8 personer gillar    0 personer ogillar

att ändra stycke (1.1.4) från

"Piratpartiet anser att den fria kommunikationen ska fredas, att meddelarskyddet ska stärkas och gälla alla medier och att möjligheten att vara anonym i det offentliga samtalet ska bevaras. Detta är viktigt eftersom samhällsdebatten måste vara inkluderande om demokratin ska vara på riktigt."

till

"Piratpartiet anser att den fria kommunikationen ska fredas och att meddelarskyddet ska stärkas, gälla alla medier och gälla oavsett arbetsgivare. Möjligheten att vara anonym i det offentliga samtalet ska bevaras. Detta är viktigt eftersom samhällsdebatten måste vara inkluderande om demokratin ska vara på riktigt."

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarTillbakadraget yrkande P01-Y03 (Tillbakadraget)
Av: xpndr


Tillbakadraget yrkande P01-Y04 (Tillbakadraget)
Av: xpndr


Av: AndersLindbäck Yrkande P01-Y06 (Tilläggsyrkande på motionen) 5 personer gillar    1 personer ogillar

att i förslaget till principprogram 4.0 i stycke (3.4.2) byta ut sista meningen från:

"Resultatet från från forskning som helt eller delvis finansierats av allmänna medel ska vara fritt tillgänglig för alla intresserade via internet."

till

"Resultat från forskning och verk som helt eller delvis finansierats av allmänna medel ska vara fritt tillgängliga via nätet och andra tillämpliga forum."

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarTillbakadraget yrkande P01-Y07 (Bortröstad)
Av: redhog


Tillbakadraget yrkande P01-Y08 (Bortröstad)
Av: Andreas Bjärnemalm


Av: Henrik Brändén Yrkande P01-Y10 (Tilläggsyrkande på motionen) 3 personer gillar    0 personer ogillar

att styrelsen ges mandat att rätta eventuella återstående språkfel i stil med dubbelt inskrivna ord, fel böjning av adjektiv etc, så länge det är uppenbart att detta inte ändrar textens innehåll eller ton.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarTillbakadraget yrkande P01-Y11 (Bortröstad)
Av: Tommten


Av: Tommten Yrkande P01-Y12 (Tilläggsyrkande på motionen) 4 personer gillar    0 personer ogillar

att ändra sista meningen i (intro 3) från
"Delad kultur är inte ett brott, det är bland det finaste man kan ge både kulturen och sina medmänniskor."
till
"Delad kultur ska inte vara ett brott, det är bland det finaste man kan ge både kulturen och sina medmänniskor."

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarMötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


IsakGersons avatar
2012-04-03, 08:09 #2
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att att i dokumentet efter paragraf (3.2.4) lägga till följande paragraf:

(3.2.5) Vi ser även att Sverige har ett stort ansvar i för att demokratiska värden och rättigheter uppråtthålls internationellt. Vi vill att Sverige på sikt helt upphör med sin vapenproduktion och vapenexport för att försäkra att de vapen som används i krig, mot oliktänkande eller för att kränka personers rätt till liv och frihet från förföljelse inte har tillverkats av svenska företag. Målet bör bli och förbli att inte ett enda svenskt vapen ska sluta i händerna på en person eller en regim som kränker demokratiska värden eller mänskliga rättigheter. Det enda sättet att se till det är att upphöra med vapenproduktionen och vapenexporten.
Piratpartiet är ett parti som kämpar för att människans rättigheter mot staten ska respekteras. Ändå kränks mänskliga rättigheter världen om varje dag av totalitära regimer, krigförande grupper och länder, militärjuntor och organiserade brottsliga nätverk. Vi måste komma ihåg att dessa krafter aldrig är självförsörjande på vapen. Sverige är det sjunde landet i världen vad gäller mängden exporterade vapen. Vi har en stor del av skulden till dessa brott som oftast inte kunnat begås utan de vapen som säljs till krafterna. Kränkningar av mänskliga rättigheter börjar här, och vi kan göra någonting åt det.

Bearbetning av det här motionsförslaget https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=32996


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
sintrenton
IsakGersons avatar
2012-04-03, 08:13 #3
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 01: Principprogram 4.0 -
Jag och förbundsordförande Gustav Nipe skrev om vapenpolitik ganska nyligen http://www.fria.nu/artikel/92397
Anna Trobergs avatar
2012-04-03, 09:02 #4
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 01: Principprogram 4.0 -
Jag är helt enig med dig i sakfrågan, Isak. Däremot tycker jag att det är en sakfråga som jag inte tycker ska in i principprogrammet. Det finns redan formuleringar där som man kan vila en sådan här sakpolitisk ståndpunkt mot.

Så, jag yrkar avslag vad det gäller att föra in den i principprogrammet, men jag kommer att arbeta för att vi ska få en sakpolitisk punkt om detta i ett av våra kommande sakpolitiska program. Det anser jag vara oerhört viktigt.

Vi pirater befinner ju oss i en spännande limbo där vi är mot export av övervakningsutrustning, men ännu inte har en ståndpunkt kring hur vapenexporten ska bedrivas. Det måste vi ta tag i, men platsen för det är i sakpolitiken.

Jag bloggade lite om vapenexport förra sommaren. Läs gärna det om ni är intresserade: http://annatroberg.com/2011/07/05/ov...s-lemlastning/
IsakGersons avatar
2012-04-03, 09:31 #5
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 01: Principprogram 4.0 -
Citat:
Ursprungligen postat av Anna Troberg Visa inlägg
Jag är helt enig med dig i sakfrågan, Isak. Däremot tycker jag att det är en sakfråga som jag inte tycker ska in i principprogrammet. Det finns redan formuleringar där som man kan vila en sådan här sakpolitisk ståndpunkt mot.
Från början var det tänkt som en sakpolitisk motion, men efter att ha diskuterat det med flera kunniga om partiets organisation blev det ett yrkande till principprogrammet istället. Det här är ju en principsak. Sakpolitiken är väl snarare hur vi arbetar för att komma till? Exempelvis skulle sakpolitiken kunna vara hur man ska nedrusta vapenfabrikerna, eller hur man tills vapenexporten är nedlagt arbetar för att upprätthålla reglerna om att inte sälja till krigförande länder (som ständigt bryts).
Henrik Brändéns avatar
2012-04-03, 10:49 #6
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 01: Principprogram 4.0 -
Isak. Jag håller med Anna. Vapenproduktion och vapenexport är en typisk sådan sakfråga, där man väger olika viktiga principer (det är fel att döda - det är trevligft om Sverige är självständigt) mot varandra och mot praktiska omständigheter (Saudierna kanske använder de vapen man säljer åt dem. Det är dyrt att betala hela utvecklingskostnaderna själva).Frågan är därför i mina ögon sakpolitik, inte något för principprogrammet.

Men även om man ser det på ditt sätt, fundera över längden på formuleringen: I detta kapitel summeras grundläggande principer oerhört kortfattat. Hela uppräkningen av grundläggande demokratiska fri och rättigheter tar mindre plats än du i den föreslagna skrivningen ägnar vapenexporten. Lek sedan med tanken om vad som händer om varje ytterligare princip någon vill tillföra ska få ett långt, utförligt stycke: Programmet blir fullständigt söndertrasat dispositionsmässigt. Så jag vädjar till dig att om du inte vill dra tillbaka yrkandet och lägga det som en sakpolitisk proposition till höstmötet, korta i alla fall ner den text du vill få in till en eller två meningar. Kanske genom att behålla första halvan av det du skrivit, och ta bort den andra (som vad jag kan se bara upprepar och retoriskt förstärker).
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-03, 13:37 #7
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 01: Principprogram 4.0 -
Jag håller med Anna och Henrik. Det är en viktig fråga vi måste ta upp framöver, men det hör inte hemma i principprogrammet.
Gammal cjt
2012-04-03, 13:38 #8
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande P01-Y02:
att att i dokumentet efter paragraf (3.2.4) lägga till följande paragraf:

(3.2.5) Vi ser även att Sverige har ett stort ansvar i för att demokratiska värden och rättigheter uppråtthålls internationellt. Vi vill att Sverige på sikt helt upphör med sin vapenproduktion och vapenexport för att försäkra att de vapen som används i krig, mot oliktänkande eller för att kränka personers rätt till liv och frihet från förföljelse inte har tillverkats av svenska företag. Målet bör bli och förbli att inte ett enda svenskt vapen ska sluta i händerna på en person eller en regim som kränker demokratiska värden eller mänskliga rättigheter. Det enda sättet att se till det är att upphöra med vapenproduktionen och vapenexporten.
Det är principiellt fel att politiskt styra produktionen av varor och tjänster. Produktionen av varor och tjänster skall styras av efterfrågan, dvs konsumenterna. Härav följer att problemet med vapenproduktion är att det finns en efterfrågan på sådana produkter. Piratpartiet bör verka för att denna efterfrågan minskar genom att stötta en demokratisk utveckling i stater som efterfrågar vapen. Det är vidare så att så länge det finns en efterfrågan på vapen, är det bättre att denna tillgodoses på ett transparant och högkvalitativt sätt. Så länge det finns en efterfrågan, kommer det nämligen alltid finnas aktörer som är villiga att tillgodose denna.
IsakGersons avatar
2012-04-03, 13:50 #9
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 01: Principprogram 4.0 -
Citat:
Ursprungligen postat av cjt Visa inlägg
Det är principiellt fel att politiskt styra produktionen av varor och tjänster. Produktionen av varor och tjänster skall styras av efterfrågan, dvs konsumenterna. Härav följer att problemet med vapenproduktion är att det finns en efterfrågan på sådana produkter. Piratpartiet bör verka för att denna efterfrågan minskar genom att stötta en demokratisk utveckling i stater som efterfrågar vapen. Det är vidare så att så länge det finns en efterfrågan på vapen, är det bättre att denna tillgodoses på ett transparant och högkvalitativt sätt. Så länge det finns en efterfrågan, kommer det nämligen alltid finnas aktörer som är villiga att tillgodose denna.
Inte för att döda festen här, men att sälja vapen samtidigt som man försöker stärka en demokratisk utveckling är som att ge rakblad till självmordsbenägna när man försöker jobba med deras självmordsbenägenhet.
2012-04-03, 17:19 #10
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 01: Principprogram 4.0 -
Är inte heller säker om den passar i principprogrammen, men kommer att rösta för i syfte att öka stödet för en sådan motion. Till höstmötet får man då lägga det fram som sakpolitiskt förslag, ifall det inte går igenom nu.

Att tillgodose ett behov av vapen bara för att det finns en efterfrågan och andra som kan förse behovet om inte man gör det, är emot vårt principprogram. Verka för demokratisering av icke demokratiska länder som efterfrågar vapen är däremot något som Piratpartiet kan arbeta med.
Men att förse dem med vapen och sedan lägga sig i en demokratiseringsprocess fungerar inte heller. Dina egna vapen kan smälla mot dina egna...

Fick en artikel om vapen publicerad idag, förresten:

http://www.newsmill.se/node/44164
Mabs avatar
Gammal Mab
2012-04-03, 17:33 #11
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 01: Principprogram 4.0 -
Citat:
Ursprungligen postat av cjt Visa inlägg
Det är principiellt fel att politiskt styra produktionen av varor och tjänster.
Trams!

Det finns inga principer som piratpartiet någonsin ställt sig bakom, vare nu eller förr, som på något sätt skulle implicera att det var fel att styra produktionen av varor och tjänster.

Sveriges välstånd är uppbyggt på klassisk västerländsk blandekonomi där statliga incitament i produktionsledet är ett fundament. Att hävda att att det är principiellt fel är att förkasta hela den västeländska välfärdsmodellen.

Det kan man givetvis göra. Men det är inte något piratpartiet bör göra.
Mabs avatar
Gammal Mab
2012-04-03, 17:42 #12
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 01: Principprogram 4.0 -
Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
blah blah blah
Just det, jag missade ju helt i att säga att jag instämmer i de som menar att Isaks tilläggsyrkande är för mycket sakpolitik för att platsa i principprogrammet. Ska man lägga in något bör det vara kortare och placeras efter 3.1.2
Henrik Brändéns avatar
2012-04-03, 21:05 #13
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 01: Principprogram 4.0 -
Några saker att ha i tankarna innan man föreslår eller bestämmer sig för att rösta för skrivningar i principprogrammet, som det råder delade meningar om i partiet:

1) För att anta och ändra ett principprogram som redan antagits krävs 75% av rösterna. Därför är det lämpligt att lämna saker utanför principprogrammet, som det inte råder bred enighet i partiet om.

2) Men när vi vaskar fram det förslag som i en sista omröstning behöver 75% för att antas räcker det med 50,001% för att en skrivning ska komma med i slutförslaget.

3) Ett fullt tänkbart scenario är därför att 51% av medlemmarna som tycker en sak väldigt mycket röstar för en skrivning om detta i en första omröstning, varpå de resterande 49% fäller hela programmet i den slutliga omröstningen. Så att vi står där med det gamla principprogrammet.

4) Frågor där det inte råder någorlunda enighet är det därför bättre att hantera när vi diskuterar sakpolitik. Därför lämnade t ex styrelsen frågan om patentens vara eller icke vara utanför förslaget till principprogram, och valde att föreslå en skrivning i PP som beskriver den kritik de flesta av oss är ense om, men lämnar till den sakpolitiska hanteringen att precisera exakt vad vi tycker.

Därför vädjar jag till oss alla att hantera denna diskussion ansvarsfullt: Tänk på att vi behöver ett principprogram de allra flesta i partiet känner att de kan ställa upp på. Använd inte omröstningar om principprogram för att sända signaler kring vad ni tycker i helt andra frågor än just den omröstningen gäller: Vad som ska stå i det principprogram, som de allra flesta partimedlemmar ska kunna känna att de står bakom!
xpndrs avatar
2012-04-04, 00:11 #14
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att i slutet av paragraf (3.2.2) lägga till följande text
Piratpartiet anser att privatanställda skall omfattas av samma grundlags- och meddelarskydd som offentligtanställda, detta för att ytterligare stärka skyddet för så kallade whistleblowers. Ingen privat chef, oavsett chefsnivå, skall ha rätt att efterforska identititen hos en anställd som pratat med media.
xpndrs avatar
2012-04-04, 00:25 #15
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 01: Principprogram 4.0 -
Jag yrkar följande:

Yrkande P01-Y04

att i slutet av stycke (3.2.2) lägga till följande text

"Piratpartiet anser att privatanställda skall omfattas av samma grundlags- och meddelarskydd som offentligtanställda, detta för att ytterligare stärka skyddet för så kallade whistleblowers. Ingen privat chef, oavsett chefsnivå, skall ha rätt att efterforska identititen hos en anställd som pratat med media."


Motivation
På senaste tid har många oegentligenhet inom näringslivet uppdagats. De anställda är ofta rädda för att gå till pressen med tanke på följderna det kan bära med sig i form av mobbig på arbetsplatsen, uppsägning osv.

Vi anser att tiden är inne för att ge privatanställda samma rättsliga skydd som offentliganställda. Visst är det en kontroverisell fråga med tanke på att ett sådant förslag innebär inskräkningar i det privata företagets rätt och i förlängningen över texten i anställningsavtal. Att vara "lojal mot företaget" har en gräns, och när en anställd avslöjar oegentligenheter skall denne ha rätten att inte utsättas för represalier.

Diskussion och tankar
Jag är öppen för både diskussion och motyrkanden, som gärna får vara bättre formulerade än mitt eget.
Mabs avatar
Gammal Mab
2012-04-04, 01:03 #16
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 01: Principprogram 4.0 -
Citat:
Ursprungligen postat av xpndr Visa inlägg
Jag är öppen för både diskussion och motyrkanden, som gärna får vara bättre formulerade än mitt eget.
Jag gillar syftet, men tror att det här är något som bör läggas som sakpolitik och inte in i principprogrammet. Det känns som ett för snävt och detaljerat ställningtagande för principprogrammet
infinite_emmas avatar
2012-04-04, 07:57 #17
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande P01-Y02:
att att i dokumentet efter paragraf (3.2.4) lägga till följande paragraf:

(3.2.5) Vi ser även att Sverige har ett stort ansvar i för att demokratiska värden och rättigheter uppråtthålls internationellt. Vi vill att Sverige på sikt helt upphör med sin vapenproduktion och vapenexport för att försäkra att de vapen som används i krig, mot oliktänkande eller för att kränka personers rätt till liv och frihet från förföljelse inte har tillverkats av svenska företag. Målet bör bli och förbli att inte ett enda svenskt vapen ska sluta i händerna på en person eller en regim som kränker demokratiska värden eller mänskliga rättigheter. Det enda sättet att se till det är att upphöra med vapenproduktionen och vapenexporten.
Principprogrammet behövs som en bred matta för att bygga just såna här sakpolitiska förslag. Jag yrkar därför avslag då denna specifika sakfråga inte ska riskera de grundläggande principerna, som sedemera kan fungera som stöd för att ta fram såna här sakpolitiska förslag.
infinite_emmas avatar
2012-04-04, 08:02 #18
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande P01-Y04:
att i slutet av stycke (3.2.2) lägga till följande text

"Piratpartiet anser att privatanställda skall omfattas av samma grundlags- och meddelarskydd som offentligtanställda, detta för att ytterligare stärka skyddet för så kallade whistleblowers. Ingen privat chef, oavsett chefsnivå, skall ha rätt att efterforska identititen hos en anställd som pratat med media."
Jag upplever att detta tacklas i 3.2.4 i principiella termer. Principprogrammet behövs som en bred matta för att bygga just såna här sakpolitiska förslag. Jag yrkar därför avslag då denna specifika sakfråga inte ska riskera de grundläggande principerna, som sedemera kan fungera som stöd för att ta fram såna här sakpolitiska förslag.
Henrik Brändéns avatar
2012-04-04, 09:49 #19
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 01: Principprogram 4.0 -
Alla som tycker det är bra om Principprogrammet inte blir alltför långt: Fundera när ni vill föra in ytterligare saker om ert önskemål kan lösas genom att tillföra eller ändra ett ord istället för att tillföra ett helt stycke.

Till exempel föresvävar det mig att Andreas önskemål ovan skulle kunna lösas genom att foga in två nya ord i stycke 1.1.4 och göra lite kosmetiska förändringar däromkring, så att stycket skulle lyda:

Citat:
(1.1.4) Piratpartiet anser att den fria kommunikationen ska fredas och att meddelarskyddet ska stärkas, gälla alla medier och oavsett arbetsgivare. Möjligheten att vara anonym i det offentliga samtalet ska bevaras. Detta är viktigt eftersom samhällsdebatten måste vara inkluderande om demokratin ska vara på riktigt.
När det väl är sagt är jag tveksam till att på detta sätt plocka in mer sakpolitik i principprogrammet. Men ska vi göra det bör vi göra det så kortfattat som möjligt!
Pluxs avatar
2012-04-04, 16:06 #20
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande P01-Y02:
att att i dokumentet efter paragraf (3.2.4) lägga till följande paragraf:

(3.2.5) Vi ser även att Sverige har ett stort ansvar i för att demokratiska värden och rättigheter uppråtthålls internationellt. Vi vill att Sverige på sikt helt upphör med sin vapenproduktion och vapenexport för att försäkra att de vapen som används i krig, mot oliktänkande eller för att kränka personers rätt till liv och frihet från förföljelse inte har tillverkats av svenska företag. Målet bör bli och förbli att inte ett enda svenskt vapen ska sluta i händerna på en person eller en regim som kränker demokratiska värden eller mänskliga rättigheter. Det enda sättet att se till det är att upphöra med vapenproduktionen och vapenexporten.
Jag anser inte att det här hör hemma i principprogrammet eftersom det ska fungera som en bred plattform att utforma sakpolitiska frågor ifrån. Medans jag håller med dig i sak Isak så anser jag att det här är en sakfråga, snarare än en punkt i principprogrammet.
xpndrs avatar
2012-04-04, 18:24 #21
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 01: Principprogram 4.0 -
Jag anser med att frågan i sig är väldigt viktig men den bör istället läggas som en sakpolitisk motion. Sen tror jag det är bra om PP måste ta ställning i fler utrikes- och säkerhetspolitiska frågor innan vi går ut med ett motstånd mot vapenexport
2012-04-04, 19:55 #22
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 01: Principprogram 4.0 -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Alla som tycker det är bra om Principprogrammet inte blir alltför långt: Fundera när ni vill föra in ytterligare saker om ert önskemål kan lösas genom att tillföra eller ändra ett ord istället för att tillföra ett helt stycke.

Till exempel föresvävar det mig att Andreas önskemål ovan skulle kunna lösas genom att foga in två nya ord i stycke 1.1.4 och göra lite kosmetiska förändringar däromkring, så att stycket skulle lyda:

Citat:
(1.1.4) Piratpartiet anser att den fria kommunikationen ska fredas och att meddelarskyddet ska stärkas, gälla alla medier och oavsett arbetsgivare. Möjligheten att vara anonym i det offentliga samtalet ska bevaras. Detta är viktigt eftersom samhällsdebatten måste vara inkluderande om demokratin ska vara på riktigt.

När det väl är sagt är jag tveksam till att på detta sätt plocka in mer sakpolitik i principprogrammet. Men ska vi göra det bör vi göra det så kortfattat som möjligt!
Det är en bättre lösning. Håller på att lösa "Offentlig förvaltning" som del moment på A- kursen i Statsvetenskap och just det problemet har tagits upp på föreläsningen igår.

Enda kruxet är de fall där man misstänker det kan handla om spioneri. Men samtidigt kan mycket tolkas som det, just för att spioneri är ett brett begrepp. Att avslöja en affär som Saudiaffären skall INTE beaktas som spioneri. Med ett stärkt meddelarskydd, skulle inte en åklagare blandats in och i första hand utreda frågan om tystnadsplikts brott, för att sedan kanske komma att försöka få det till det grövre nämnda brottet.
Så kan en utveckling också bli....
xpndrs avatar
2012-04-04, 20:16 #23
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 01: Principprogram 4.0 -
En anledning till att jag från början la yrkandet var att jag vill ha in en specifik skrivning om att privata arbetsgivare inte skall ha rätt att efterforska en källa
infallsvinkels avatar
2012-04-04, 20:20 #24
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande P01-Y02:
att att i dokumentet efter paragraf (3.2.4) lägga till följande paragraf:

(3.2.5) Vi ser även att Sverige har ett stort ansvar i för att demokratiska värden och rättigheter uppråtthålls internationellt. Vi vill att Sverige på sikt helt upphör med sin vapenproduktion och vapenexport för att försäkra att de vapen som används i krig, mot oliktänkande eller för att kränka personers rätt till liv och frihet från förföljelse inte har tillverkats av svenska företag. Målet bör bli och förbli att inte ett enda svenskt vapen ska sluta i händerna på en person eller en regim som kränker demokratiska värden eller mänskliga rättigheter. Det enda sättet att se till det är att upphöra med vapenproduktionen och vapenexporten.
Principprogrammet är fel plats för sakpolitik, därför yrkar jag avslag.

Jag hoppas att frågan återkommer till höstmötet som en fristående motion.
infallsvinkels avatar
2012-04-04, 20:20 #25
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande P01-Y04:
att i slutet av stycke (3.2.2) lägga till följande text

"Piratpartiet anser att privatanställda skall omfattas av samma grundlags- och meddelarskydd som offentligtanställda, detta för att ytterligare stärka skyddet för så kallade whistleblowers. Ingen privat chef, oavsett chefsnivå, skall ha rätt att efterforska identititen hos en anställd som pratat med media."
Principprogrammet är fel ställe för sakpolitik, därför yrkar jag avslag.

Jag hoppas att frågan kommer tillbaka till höstmötet som en fristående motion.
2012-04-04, 20:47 #26
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande P01-Y02:
att att i dokumentet efter paragraf (3.2.4) lägga till följande paragraf:

(3.2.5) Vi ser även att Sverige har ett stort ansvar i för att demokratiska värden och rättigheter uppråtthålls internationellt. Vi vill att Sverige på sikt helt upphör med sin vapenproduktion och vapenexport för att försäkra att de vapen som används i krig, mot oliktänkande eller för att kränka personers rätt till liv och frihet från förföljelse inte har tillverkats av svenska företag. Målet bör bli och förbli att inte ett enda svenskt vapen ska sluta i händerna på en person eller en regim som kränker demokratiska värden eller mänskliga rättigheter. Det enda sättet att se till det är att upphöra med vapenproduktionen och vapenexporten.
Sveriges vapenexport är väl lönsam ur en ekonomisk synvinkel att jag tycker den kan avfärdas så här lättvindigt
xpndrs avatar
2012-04-04, 23:11 #27
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 01: Principprogram 4.0 -
Citat:
Ursprungligen postat av infallsvinkel Visa inlägg
Jag har kommenterat på yrkande P01-Y02:
att att i dokumentet efter paragraf (3.2.4) lägga till följande paragraf:

(3.2.5) Vi ser även att Sverige har ett stort ansvar i för att demokratiska värden och rättigheter uppråtthålls internationellt. Vi vill att Sverige på sikt helt upphör med sin vapenproduktion och vapenexport för att försäkra att de vapen som används i krig, mot oliktänkande eller för att kränka personers rätt till liv och frihet från förföljelse inte har tillverkats av svenska företag. Målet bör bli och förbli att inte ett enda svenskt vapen ska sluta i händerna på en person eller en regim som kränker demokratiska värden eller mänskliga rättigheter. Det enda sättet att se till det är att upphöra med vapenproduktionen och vapenexporten.
Principprogrammet är fel plats för sakpolitik, därför yrkar jag avslag.

Jag hoppas att frågan återkommer till höstmötet som en fristående motion.
Citat:
Ursprungligen postat av infallsvinkel Visa inlägg
Jag har kommenterat på yrkande P01-Y04:
att i slutet av stycke (3.2.2) lägga till följande text

"Piratpartiet anser att privatanställda skall omfattas av samma grundlags- och meddelarskydd som offentligtanställda, detta för att ytterligare stärka skyddet för så kallade whistleblowers. Ingen privat chef, oavsett chefsnivå, skall ha rätt att efterforska identititen hos en anställd som pratat med media."
Principprogrammet är fel ställe för sakpolitik, därför yrkar jag avslag.

Jag hoppas att frågan kommer tillbaka till höstmötet som en fristående motion.
Skrivs det om och kanske förs in i ett annat stycke så tycker jag verkligen det är en princip att chefter i den privata sektorn inte skall få efterforska en källa
2012-04-04, 23:40 #28
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 01: Principprogram 4.0 -
Citat:
Ursprungligen postat av xpndr Visa inlägg
Skrivs det om och kanske förs in i ett annat stycke så tycker jag verkligen det är en princip att chefter i den privata sektorn inte skall få efterforska en källa
Men det är väl redan så det är i dagsläget?
Henrik Brändéns avatar
2012-04-05, 12:09 #29
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att stycke (1.1.4) justeras till att lyda: Piratpartiet anser att den fria kommunikationen ska fredas och att meddelarskyddet ska stärkas, gälla alla medier och gälla oavsett arbetsgivare. Möjligheten att vara anonym i det offentliga samtalet ska bevaras. Detta är viktigt eftersom samhällsdebatten måste vara inkluderande om demokratin ska vara på riktigt.
Gränsen mellan sakfrågor och principer är naturligtvis flytande. För alla partier finns somliga sakfrågor som står som så viktiga symboler för de principer partiet bygger på att de är naturliga att ha med i ett principprogram: Generell välfärd för socialdemokrater, sänkta skatter för moderater, rätt att kopiera för eget bruk för oss. Att meddelarskyddet ska gälla oavsett medium och oavsett arbetsgivare balanserar enligt min mening precis på gränsen mellan vad som platsar och inte platsar i vårt principprogram. Men eftersom styrelsen redan föreslagit en skrivning i principprogrammet att den ska gälla oavsett medium vore det konstigt att inte också skriva in oavsett arbetsgivare. (I synnerhet då detta går att åstadkomma genom att bara öka textmassan med tre ord - i annat fall hade jag nog föreslagit att man tar bort bådadera ...) Vill man sedan göra ytterligare preciseringar av detta tycker jag det definitivt hör hemma i sakpolitiken.
AndersLindbäcks avatar
2012-04-08, 14:29 #30
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att Att i förslaget till principprogram 4.0 byta ut

"Resultatet från från forskning som helt eller delvis finansierats av allmänna medel ska vara fritt tillgänglig för alla intresserade via internet."

till

"Resultat från forskning och verk som helt eller delvis finansierats av allmänna medel ska vara fritt tillgängliga via nätet och andra tillämpliga forum."
Rättade skrivfel.

Samt utvidgade det till att vara generellt så alla verk som skapas på detta sätt (inte bara forskning utan även tex lagförslag och dokument myndigheter skriver) skall vara tillgängliga på nätet - men kanske även på andra sätt om det är möjligt. T.ex. så skulle myndigheterna kunna ha en tankstation där man kan sätta in en usb-minne och ladda ner elektroniska versioner.
AndersLindbäcks avatar
2012-04-08, 14:30 #31
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 01: Principprogram 4.0 -
Ovamstående ändringsförslag gäller 3.4.2
redhogs avatar
2012-04-09, 14:47
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 01: Principprogram 4.0 -
Raderat inlägg (dolt)
redhogs avatar
2012-04-09, 14:51
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 01: Principprogram 4.0 -
Raderat inlägg (dolt)
redhogs avatar
2012-04-09, 15:02 #32
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att (intro 1) ändras till att lyda

Individuell frihet och medinflytande i det gemensamma är mänskliga rättigheter och grunden till en fungerande demokrati.

Piratpartiet tror att människor som har tillgång till fri kommunikation, kultur och kunskap är friare och mer delaktiga. Det skapar ett roligare och mänskligare samhälle för alla att leva i.

Vi ser att den moderna informationstekniken öppnar nya möjligheter för människor att själva ta makten över sina liv och vara med och påverka samhällsutvecklingen.

Vi ser hur ett friare informationsflöde gör att både tankar, kulturellt skapande och ekonomin kan växa. För att dessa möjligheter ska infrias, och vi ska slippa snärjas in i alltmer kontroll och övervakning, krävs dock två grundläggande attitydförändringar från de makthavandes sida:
Det är viktigt att inte vara "för mesig" i introduktione, utan motivera varför allt som kommer sedan är så viktigt som det är.
xpndrs avatar
2012-04-09, 15:37 #33
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande P01-Y05:
att stycke (1.1.4) justeras till att lyda: Piratpartiet anser att den fria kommunikationen ska fredas och att meddelarskyddet ska stärkas, gälla alla medier och gälla oavsett arbetsgivare. Möjligheten att vara anonym i det offentliga samtalet ska bevaras. Detta är viktigt eftersom samhällsdebatten måste vara inkluderande om demokratin ska vara på riktigt.
Bra yrkande ty det inkluderar även privatanställda och implicit står där oxå att privata arbetsgivare inte får efterforska en källa.
2012-04-10, 01:16 #34
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 01: Principprogram 4.0 -
Finns det någon speciell tanke med att helt låta bli att nämna mänskliga rättigheter som grund för piratpartiets värderingar, som ju varit med i tidigare principprogram. Det finns ändå en hel del som ingår i dem som inte står med nu.
IsakGersons avatar
2012-04-10, 01:18 #35
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 01: Principprogram 4.0 -
Citat:
Ursprungligen postat av Apis Visa inlägg
Finns det någon speciell tanke med att helt låta bli att nämna mänskliga rättigheter som grund för piratpartiets värderingar, som ju varit med i tidigare principprogram. Det finns ändå en hel del som ingår i dem som inte står med nu.
Ett problem är att begreppet "mänskliga rättigheter" är så kapat av lobbyister. Kollar med på standarddokumentet för mänskliga rättigheter, Universal Declaration of Human Rights, så är till exempel immaterialrätt definierat som en mänsklig rättighet. Då är termer som "demokratiska rättigheter" bättre.
AndersLindbäcks avatar
2012-04-11, 13:11 #36
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 01: Principprogram 4.0 -
Citat:
Ursprungligen postat av IsakGerson Visa inlägg
Ett problem är att begreppet "mänskliga rättigheter" är så kapat av lobbyister. Kollar med på standarddokumentet för mänskliga rättigheter, Universal Declaration of Human Rights, så är till exempel immaterialrätt definierat som en mänsklig rättighet. Då är termer som "demokratiska rättigheter" bättre.
I Sverige använder vi europeiska konventiontioen om mänskliga rättigheter och där är immaterialrätt inte med.

När det gällers FNs deklaration om mänskliga rättigheter så är immaterialrätten så löst definierad att Piratpartiets politik uppfyller den.


Så detta med immaterialrätten är inget problem.
IsakGersons avatar
2012-04-11, 14:08 #37
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 01: Principprogram 4.0 -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
I Sverige använder vi europeiska konventiontioen om mänskliga rättigheter och där är immaterialrätt inte med.

När det gällers FNs deklaration om mänskliga rättigheter så är immaterialrätten så löst definierad att Piratpartiets politik uppfyller den.


Så detta med immaterialrätten är inget problem.
Problemet är ju också att båda dokumenten är otroligt tandlösa. Till exempel är i princip alla inskränkningar i privatlivet berättigade. Man får göra vad som helst sålänge som det är "in accordance with the law and is necessary in a democratic society in the interests of national security, public safety or the economic well-being of the country, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others." (artikel 8)

Artikel 12 reglerar rätten att gifta sig (men bara mellan män och kvinnor). Som motståndare till äktenskapsbalken i sin helhet tycker jag inte att det är en självklart rättighet. Enligt artikel 15 får man bryta mot det mesta i kristider. Bra dokument där. Parisprotokollets andra artikel reglerar rätten till religiösa skolor. Det är kanske lite tveksamt?

Men allt detta är bara exempel på det systematiska problemet. Att hänvisa till mänskliga rättigheter är oftast att hänvisa till dokument, och det riskerar att sätta en i en Tea Party-position (vi försvarar detta för att det är skrivet i detta dokumentet). Det är vettigare att ta ett mer teoretiskt och akademiskt dokument som är en idétradition som går att diskutera, förändra och anpassa.
JPAndersons avatar
2012-04-11, 15:01 #38
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 01: Principprogram 4.0 -
Citat:
Ursprungligen postat av IsakGerson Visa inlägg
Det är vettigare att ta ett mer teoretiskt och akademiskt dokument som är en idétradition som går att diskutera, förändra och anpassa.
+1
JorgenLs avatar
2012-04-11, 18:50 #39
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande P01-Y07:
att (intro 1) ändras till att lyda

Individuell frihet och medinflytande i det gemensamma är mänskliga rättigheter och grunden till en fungerande demokrati.

Piratpartiet tror att människor som har tillgång till fri kommunikation, kultur och kunskap är friare och mer delaktiga. Det skapar ett roligare och mänskligare samhälle för alla att leva i.

Vi ser att den moderna informationstekniken öppnar nya möjligheter för människor att själva ta makten över sina liv och vara med och påverka samhällsutvecklingen.

Vi ser hur ett friare informationsflöde gör att både tankar, kulturellt skapande och ekonomin kan växa. För att dessa möjligheter ska infrias, och vi ska slippa snärjas in i alltmer kontroll och övervakning, krävs dock två grundläggande attitydförändringar från de makthavandes sida:
Det här är skillnaden mot ursprungsformuleringen:

Citat:
(intro 1) Individuell frihet och medinflytande i det gemensamma är mänskliga rättigheter och grunden till en fungerande demokrati. Piratpartiet tror att människor som har tillgång till fri kommunikation, kultur och kunskap växer,är friare och mer delaktiga. mår bättre och tillsammans Det skapar ett roligare och mänskligare samhälle för alla att leva i. Vi ser att den moderna informationstekniken öppnar nya möjligheter för människor att själva ta makten över sina liv och vara med och påverka samhällsutvecklingen. Vi ser hur ett friare informationsflöde gör att både tankar, kulturellt skapande och ekonomin kan växa. För att dessa möjligheter ska infrias, och vi ska slippa snärjas in i alltmer kontroll och övervakning, krävs dock två grundläggande attitydförändringar från de makthavandes sida:
Jag tycker förändringen säger rätt saker och ligger i linje med det övriga innehållet.
Henrik Brändéns avatar
2012-04-11, 20:59 #40
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 01: Principprogram 4.0 -
Citat:
Ursprungligen postat av redhog Visa inlägg
Jag har lagt det här yrkandet:
att (intro 1) ändras till att lyda

Individuell frihet och medinflytande i det gemensamma är mänskliga rättigheter och grunden till en fungerande demokrati.

Piratpartiet tror att människor som har tillgång till fri kommunikation, kultur och kunskap är friare och mer delaktiga. Det skapar ett roligare och mänskligare samhälle för alla att leva i.

Vi ser att den moderna informationstekniken öppnar nya möjligheter för människor att själva ta makten över sina liv och vara med och påverka samhällsutvecklingen.

Vi ser hur ett friare informationsflöde gör att både tankar, kulturellt skapande och ekonomin kan växa. För att dessa möjligheter ska infrias, och vi ska slippa snärjas in i alltmer kontroll och övervakning, krävs dock två grundläggande attitydförändringar från de makthavandes sida:
Det är viktigt att inte vara "för mesig" i introduktione, utan motivera varför allt som kommer sedan är så viktigt som det är.
Problemet är att förslaget inte bara tar bort mesighet, utan ändrar tonfallet på ett sätt som jag tycker är olyckligt. Vi ville med vårt sätt att skriva visa att alla de principer vi sedan utvecklar sida upp och sida ner faktiskt är viktiga inte för principernas egen skull, utan för de människors skull, som principerna ger ett bättre liv!
  • I styrelsen förslag möter vi redan från början en människa. I ändringsförslaget möter läsaren tre abstrakta principer innan de kommer till en konkret människa.
  • I styrelsens förslag tror vi att de människor som får tillgång till dessa principer "växer och mår bättre". (Aktiv form. Konkreta saker som det är lätt att se framför sig). I ändringsförslaget är de "friare och mer delaktiga". (Passiv form, och abstraktare saker). (Dessutom blir formuleringen i ändringsförslaget en tautologi: Det är väl rätt självklart att människor som får frihet blir friare!)
  • I styrelsens förslag är det människorna som tillsammans skapar ett mänskligare och roligare samhälle. I ändringförslaget är det ett opersonligt "det" som åstadkommer det hela.
Visst är dessa skillnader tagna var för sig till synes små. Men sammantaget gör det en enorm skillnad i vilket intryck texten ger när den hamnar i händerna på en ny människa, som inte redan är övertygad om alla de viktiga principer vi vill kämpa för, och som vi genom denna öppning i programmet vill få att förstå att de principer vi kämpar för inte är viktiga för deras egen skull, utan för hennes, och vår!


PS
Så här lyder styrelsens förslag:
Citat:
Piratpartiet tror att människor som har tillgång till fri kommunikation, kultur och kunskap växer, mår bättre och tillsammans skapar ett roligare och mänskligare samhälle för alla att leva i. Vi ser att den moderna informationstekniken öppnar nya möjligheter för människor att själva ta makten över sina liv och vara med och påverka samhällsutvecklingen. Vi ser hur ett friare informationsflöde gör att både tankar, kulturellt skapande och ekonomin kan växa. För att dessa möjligheter ska infrias, och vi ska slippa snärjas in i alltmer kontroll och övervakning, krävs dock två grundläggande attitydförändringar från de makthavandes sida:


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JorgenL, Nicholas Miles
Henrik Brändéns avatar
2012-04-11, 21:05 #41
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande P01-Y07:
att (intro 1) ändras till att lyda

Individuell frihet och medinflytande i det gemensamma är mänskliga rättigheter och grunden till en fungerande demokrati.

Piratpartiet tror att människor som har tillgång till fri kommunikation, kultur och kunskap är friare och mer delaktiga. Det skapar ett roligare och mänskligare samhälle för alla att leva i.

Vi ser att den moderna informationstekniken öppnar nya möjligheter för människor att själva ta makten över sina liv och vara med och påverka samhällsutvecklingen.

Vi ser hur ett friare informationsflöde gör att både tankar, kulturellt skapande och ekonomin kan växa. För att dessa möjligheter ska infrias, och vi ska slippa snärjas in i alltmer kontroll och övervakning, krävs dock två grundläggande attitydförändringar från de makthavandes sida:
Vi måste sätta människor, inte principer i centrum för programmet! Visa att vi kämpar för principerna för människornas skull, inte för deras egen skull. I styrelsens förslag möter man först en människa. Här kommer först tre abstrakta principer, först därefter tillåts en människa komma in. Konkreta ord byts mot abstrakta, aktiva former mot passiva. Det här kommer locka mycket färre att läsa vidare!
Göran Widhams avatar
2012-04-11, 23:17 #42
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande P01-Y07:
att (intro 1) ändras till att lyda

Individuell frihet och medinflytande i det gemensamma är mänskliga rättigheter och grunden till en fungerande demokrati.

Piratpartiet tror att människor som har tillgång till fri kommunikation, kultur och kunskap är friare och mer delaktiga. Det skapar ett roligare och mänskligare samhälle för alla att leva i.

Vi ser att den moderna informationstekniken öppnar nya möjligheter för människor att själva ta makten över sina liv och vara med och påverka samhällsutvecklingen.

Vi ser hur ett friare informationsflöde gör att både tankar, kulturellt skapande och ekonomin kan växa. För att dessa möjligheter ska infrias, och vi ska slippa snärjas in i alltmer kontroll och övervakning, krävs dock två grundläggande attitydförändringar från de makthavandes sida:
Det första stycket i principprogrammet är en ingress vars främsta syfte är att locka folk att läsa mer.

Det betyder att det inte är en plats för hårda tydliga ställningstaganden eller stora abstraktioner som kräver att man redan vet vad vi talar om.

Inledningen behöver slå an en ton som gör att vem som helst som läser kan känna att detta håller jag ju med om, detta känner jag igen mig i.

Därför tycker jag att formuleringen i styrelsens proposition är mycket bättre än motyrkandet.
Anna Trobergs avatar
2012-04-12, 08:21 #43
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande P01-Y07:
att (intro 1) ändras till att lyda

Individuell frihet och medinflytande i det gemensamma är mänskliga rättigheter och grunden till en fungerande demokrati.

Piratpartiet tror att människor som har tillgång till fri kommunikation, kultur och kunskap är friare och mer delaktiga. Det skapar ett roligare och mänskligare samhälle för alla att leva i.

Vi ser att den moderna informationstekniken öppnar nya möjligheter för människor att själva ta makten över sina liv och vara med och påverka samhällsutvecklingen.

Vi ser hur ett friare informationsflöde gör att både tankar, kulturellt skapande och ekonomin kan växa. För att dessa möjligheter ska infrias, och vi ska slippa snärjas in i alltmer kontroll och övervakning, krävs dock två grundläggande attitydförändringar från de makthavandes sida:
Jag är helt enig med Henrik Brändén och Göran Widham. Det vore mycket olyckligt att plocka bort den aktiva mänskliga aspeten i inledningen. Det skulle gå stick i stäv med vår övergripande intention att tala med människor istället för över huvudet på dem. Våra principer är viktiga för att de förbättrar människors liv. Om vi failar med att förmedla det redan i inledningen, så kommer vi att nå betydligt färre människor. Passiv abstraktion i textform lockar inte till vidare läsning och detta är en text som vi vill att alla ska läsa.
infinite_emmas avatar
2012-04-12, 08:53 #44
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande P01-Y07:
att (intro 1) ändras till att lyda

Individuell frihet och medinflytande i det gemensamma är mänskliga rättigheter och grunden till en fungerande demokrati.

Piratpartiet tror att människor som har tillgång till fri kommunikation, kultur och kunskap är friare och mer delaktiga. Det skapar ett roligare och mänskligare samhälle för alla att leva i.

Vi ser att den moderna informationstekniken öppnar nya möjligheter för människor att själva ta makten över sina liv och vara med och påverka samhällsutvecklingen.

Vi ser hur ett friare informationsflöde gör att både tankar, kulturellt skapande och ekonomin kan växa. För att dessa möjligheter ska infrias, och vi ska slippa snärjas in i alltmer kontroll och övervakning, krävs dock två grundläggande attitydförändringar från de makthavandes sida:
Jag upplever förslaget på ny inledning till (intro1) vara en dragen slutsats av underförstådda principer, inte en etablering av våra underliggande principer som jag upplever att programmet som helhet har för avsikt att uppnå. Själva principen blir språkligt underförstådd för insatta, istället för tydliggjord för oinsatta. Därför yrkar jag avslag på det här ändringsförslaget.
JorgenLs avatar
2012-04-13, 00:35 #45
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande P01-Y07:
att (intro 1) ändras till att lyda

Individuell frihet och medinflytande i det gemensamma är mänskliga rättigheter och grunden till en fungerande demokrati.

Piratpartiet tror att människor som har tillgång till fri kommunikation, kultur och kunskap är friare och mer delaktiga. Det skapar ett roligare och mänskligare samhälle för alla att leva i.

Vi ser att den moderna informationstekniken öppnar nya möjligheter för människor att själva ta makten över sina liv och vara med och påverka samhällsutvecklingen.

Vi ser hur ett friare informationsflöde gör att både tankar, kulturellt skapande och ekonomin kan växa. För att dessa möjligheter ska infrias, och vi ska slippa snärjas in i alltmer kontroll och övervakning, krävs dock två grundläggande attitydförändringar från de makthavandes sida:
Jag tyckte först detta var ett bra yrkande, men Henriks inlägg på https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?p=274853 övertygade mig om att den ursprungliga formuleringen har värden som tappas bort här.
Andreas Bjärnemalms avatar
2012-04-13, 21:02 #46
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att i förslaget till principprogram 4.0 i stycke (3.4.2) i sista meningen:

"Resultatet från från forskning som helt eller delvis finansierats av allmänna medel ska vara fritt tillgänglig för alla intresserade via internet."

stryka ett av de två "från" som står bredvid varandra.
Detta är en ren rättelse, då jag utgår från att det är ett misstag från styrelsens sida att ordet 'från' upprepas på det sättet i meningen.
Emil Isbergs avatar
2012-04-14, 01:40 #47
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 01: Principprogram 4.0 -
Citat:
Ursprungligen postat av Andreas Bjärnemalm Visa inlägg
stryka ett av de två "från" som står bredvid varandra.
Detta är en ren rättelse, då jag utgår från att det är ett misstag från styrelsens sida att ordet 'från' upprepas på det sättet i meningen.
Ja, det är ett misstag.
Henrik Brändéns avatar
2012-04-14, 09:03 #48
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande P01-Y08:
att i förslaget till principprogram 4.0 i stycke (3.4.2) i sista meningen:

"Resultatet från från forskning som helt eller delvis finansierats av allmänna medel ska vara fritt tillgänglig för alla intresserade via internet."

stryka ett av de två "från" som står bredvid varandra.
Ante borde få ett nytt nick: "Falköga"!
Henrik Brändéns avatar
2012-04-14, 09:15 #49
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att i stycke 2.1.3 ändras det avslutande ordet "heligt" till helig.
Information är inte neutrum utan reale!
Henrik Brändéns avatar
2012-04-14, 09:20 #50
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att styrelsen ges mandat att rätta eventuella återstående språkfel i stil med dubbelt inskrivna ord, fel böjning av adjektiv etc, så länge det är uppenbart att detta inte ändrar textens innehåll eller ton.
För den händelse något sådant trots allt undgått Falkögas blick ...
infinite_emmas avatar
2012-04-14, 22:25 #51
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 01: Principprogram 4.0 -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Jag har lagt det här yrkandet:
att styrelsen ges mandat att rätta eventuella återstående språkfel i stil med dubbelt inskrivna ord, fel böjning av adjektiv etc, så länge det är uppenbart att detta inte ändrar textens innehåll eller ton.
För den händelse något sådant trots allt undgått Falkögas blick ...
Jag köper behovet av att korrigera felstavningar, men behövs det verkligen ett yrkande för det? Känns extremt byråkratiskt, för att remixa ett citat från dig, blir det inte byråkrati för byråkratins skull, med såna här skrivningar?
infinite_emmas avatar
2012-04-14, 23:08 #52
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 01: Principprogram 4.0 -
Har lagt upp en ordningsfråga om inte mötespresidiet kan åtgärda stavfel, istället.
AndersLindbäcks avatar
2012-04-15, 10:10 #53
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 01: Principprogram 4.0 -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Jag har kommenterat på yrkande P01-Y08:
att i förslaget till principprogram 4.0 i stycke (3.4.2) i sista meningen:

"Resultatet från från forskning som helt eller delvis finansierats av allmänna medel ska vara fritt tillgänglig för alla intresserade via internet."

stryka ett av de två "från" som står bredvid varandra.
Ante borde få ett nytt nick: "Falköga"!


Jag fixade det problemet i yrkandet P01-Y06.
JorgenLs avatar
2012-04-15, 13:32 #54
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande P01-Y10:
att styrelsen ges mandat att rätta eventuella återstående språkfel i stil med dubbelt inskrivna ord, fel böjning av adjektiv etc, så länge det är uppenbart att detta inte ändrar textens innehåll eller ton.
Detta är en utmärkt lösning som gör att vi slipper vara låsta vid att ha språkfel i principprogrammet och kan få bort dem utan att ha dubbla mötesbeslut för att rätta uppenbara fel.
2012-04-15, 14:19 #55
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att Intro 2 ändras till nedanstående (Jag för tydlighetens skull markerat förändringarna i fet stil. Jag yrkar inte på att orden ska stå i fet stil)

(Intro 2)
Staten måste börja lita på sina medborgare, visa dem större respekt och ge dem mer frihet.
Människor som möts med misstanke kommer ofta att svara med misstanke.
Människor som möts med förtroende svarar oftast med förtroende.
Människor som möts med hårdhet svarar ofta med hårdhet.
Människor som möts med medmänsklighet svarar oftast med medmänsklighet.
Människor som behandlas som potentiella brottslingar riskerar att bli det.
Människor som ges frihet och ansvar tar oftast ansvar för sin frihet.
Jag gillar inte den felaktiga absolutism som nuvarande skrift i Intro 2 presenterar i sina lydelser. Mitt yrkande gör att texten stämmer bättre överens med verkligheten, vilket jag anser vara positivt.
2012-04-15, 14:33 #56
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att Sista meningen i Intro 3 ändras till:
Delad kultur ska inte vara ett brott, det är bland det finaste man kan ge både kulturen och sina medmänniskor.
Det är det ju ett brott idag i vissa fall, men det ska inte vara det anser vi i PP. En petitess kanske, men jag störde mig på den.
Christoffer Eldengrips avatar
2012-04-15, 21:54 #57
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande P01-Y02:
att att i dokumentet efter paragraf (3.2.4) lägga till följande paragraf:

(3.2.5) Vi ser även att Sverige har ett stort ansvar i för att demokratiska värden och rättigheter uppråtthålls internationellt. Vi vill att Sverige på sikt helt upphör med sin vapenproduktion och vapenexport för att försäkra att de vapen som används i krig, mot oliktänkande eller för att kränka personers rätt till liv och frihet från förföljelse inte har tillverkats av svenska företag. Målet bör bli och förbli att inte ett enda svenskt vapen ska sluta i händerna på en person eller en regim som kränker demokratiska värden eller mänskliga rättigheter. Det enda sättet att se till det är att upphöra med vapenproduktionen och vapenexporten.
För att kunna upprätthålla våran neutralitet så är en inhemsk försvarsindustri högst önskvärd. Den skänker även en massa jobb och teknisk utveckling som även den civila industrin har nytta av.
Henrik Brändéns avatar
2012-04-17, 17:59 #58
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande P01-Y11:
att Intro 2 ändras till nedanstående (Jag för tydlighetens skull markerat förändringarna i fet stil. Jag yrkar inte på att orden ska stå i fet stil)

(Intro 2)
Staten måste börja lita på sina medborgare, visa dem större respekt och ge dem mer frihet.
Människor som möts med misstanke kommer ofta att svara med misstanke.
Människor som möts med förtroende svarar oftast med förtroende.
Människor som möts med hårdhet svarar ofta med hårdhet.
Människor som möts med medmänsklighet svarar oftast med medmänsklighet.
Människor som behandlas som potentiella brottslingar riskerar att bli det.
Människor som ges frihet och ansvar tar oftast ansvar för sin frihet.
Jag förstår vad det är du vill åstadkomma för nyansförändring, men denna förändring förtar mycket av den rytm och retoriska schvung det fanns i de ursprungliga formuleringarna, och gör därmed introduktionen till programmet mycket lamare. (Med upprepningen av människor i början av varje rad blir det rytm. Lägger man till upprepning av "oftast" i nästan varje rad blir det hela till en massa störande upprepningar.
Qers avatar
Gammal Qer
2012-04-17, 18:49 #59
Inte uppkopplad
Re: Proposition 01: Principprogram 4.0 -
Citat:
Ursprungligen postat av Christoffer Eldengrip Visa inlägg
För att kunna upprätthålla våran neutralitet så är en inhemsk försvarsindustri högst önskvärd.
Vår neutralitet har inte existerat på väldigt många år, förmodligen har den bara varit en fin liten lögn under hela efterkrigstiden och vi har i princip alltid sen WWII varit väldigt bundis med USA och NATO, men sett till att hålla den lilla "affären" snygg och prydlig på ytan.

Citat:
Ursprungligen postat av Christoffer Eldengrip Visa inlägg
Den skänker även en massa jobb och teknisk utveckling som även den civila industrin har nytta av.
Det är på något sätt passande att jag sitter och tittar på en dokumentär om andra världskriget som just nu handlar om J. A. Topf und Söhne...
2012-04-18, 22:30 #60
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande P01-Y11:
att Intro 2 ändras till nedanstående (Jag för tydlighetens skull markerat förändringarna i fet stil. Jag yrkar inte på att orden ska stå i fet stil)

(Intro 2)
Staten måste börja lita på sina medborgare, visa dem större respekt och ge dem mer frihet.
Människor som möts med misstanke kommer ofta att svara med misstanke.
Människor som möts med förtroende svarar oftast med förtroende.
Människor som möts med hårdhet svarar ofta med hårdhet.
Människor som möts med medmänsklighet svarar oftast med medmänsklighet.
Människor som behandlas som potentiella brottslingar riskerar att bli det.
Människor som ges frihet och ansvar tar oftast ansvar för sin frihet.
Fast nu är ju detta ett principprogram. Det är retorik. Det gör inget att ta för sig lite. Även om meningarna rent språkligt är absolutismer är det underförstått att vi menar det som "generalismer". Jag tycker tilläggandet av en massa "ofta" är onödigt försiktigt. Ärligt, läs meningen

"Människor som ges frihet och ansvar tar oftast ansvar för sin frihet."

igen och säg att den inte låter rätt mesig.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur, Emil Isberg, Göran Widham
henrik_sundstroms avatar
2012-05-05, 23:27 #61
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande P01-Y09:
att i stycke 2.1.3 ändras det avslutande ordet "heligt" till helig.
Jag ogillar att ordet "helig" över huvud taget förekommer i principprogrammet, oavsett vilken form, så av princip ogillar jag detta rykande.
henrik_sundstroms avatar
2012-05-05, 23:29 #62
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande P01-Y09:
att i stycke 2.1.3 ändras det avslutande ordet "heligt" till helig.
Jag ogillar att ordet "helig" över huvud taget förekommer i principprogrammet, oavsett i vilken form, så även om yrkandet helt korrekt vill rätta till en språklig fadäs, så ogillar jag av princip detta rykande.
MMN-os avatar
2012-05-15, 08:43 #63
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 01: Principprogram 4.0 -
Jag måste ha missat totalt att vi numera saknar något stycke om att stödja öppen och fri mjukvara/kultur/standarder.

Kan någon verifiera detta antagande utan att jag behöver gråta mig till sömns varje kväll framöver eftersom Piratpartiet annars för all framtid kommer att fortsätta bryta mot sitt påstådda leverne?

Eller är det just för att Piratpartiet aldrig någonsin kunnat leva upp till principprogrammet på den punkten som detta är borttaget?
Henrik Brändéns avatar
2012-05-15, 13:20 #64
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 01: Principprogram 4.0 -
Citat:
Ursprungligen postat av MMN-o Visa inlägg
Jag måste ha missat totalt att vi numera saknar något stycke om att stödja öppen och fri mjukvara/kultur/standarder.
Att vi stödjer fri mjukvara och fria standards följer som en fullständig självklarhet från de principer om informationsfrihet och kritik mot immaterialrätt, som tydligt slås fast i programmet. Sedan tycks just denna konkreta konsekvens av de principerna (liksom många andra konkreta konsekvenser) inte blivit uttryckligen omnämnd.

En av konsekvenserna av att separera principprogram och sakpolitik, och ta principprogrammet nu och sakpolitiken lite senare, är ju att vi kommer att ha ett halvårs fönster när ett antal åsikter vi vet att vi har inte finns nedskrivan någon stans. det här verkar vara ett exempel på detta.

Jag kan lugna dig med att i det arbete som jag och Anna nu gör med att gå genom tidigare program och debatt i partiet för att identifiera tänkbara sakpolitiska ställningstaganden som höstmötet skulle kunna ta, har vi hittat flera tänkbara krav i detta område. Det skulle förvåna mig mycket ifall inte något eller några sådana förslag kommer att ligga på höstmötets bord.

Sedan kan man naturligtvis tycka att detta inte bara är ett sakpolitiskt tyckande bland många utan en så viktig principeill fråga, att den skulle vara värld en egen mening även i principprogrammet. Så jättebra att du pekar på saken åt oss!
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com