Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Rick Falkvinge Inte uppkopplad
 
Rick Falkvinges avatar
 
Inlägg: 4 227
Reg.datum: Dec 2005
Standard 35. Diskussion om ordningsfråga 08 - 2009-03-07, 17:17

Motion 08 har dragits tillbaka men i stället blivit en ordningsfråga, som behandlas parallellt med motionerna.

Bakgrund:Motion 08, lagt till partiets årsmöte 2009, innehåller formuleringen "atomär" som av motionären ges innebörden att den bara kan antas eller avslås i sin helhet. Den här ordningsfrågan vill diskutera problematiken som uppstår i och med denna formulering, och föreslå en lösning samt en framtida praxis. Det finns främst tre problem förknippade med begreppet "atomär motion".För det första har användningen ingen koppling till föreningspraxis eller svensk föreningsdemokrati. En sökning på Google ger två träffar på "atomär motion", båda relaterade till den motion 08 som återfinns på forumet. Att arbeta fram nya arbetstermer är självklart fullt möjligt, och ibland även rekommenderat, men i så fall bör dess giltighet ha fastslagits på ett föregående årsmöte. Som det ser ut idag visste ingen motionär om att det gick att ställa upp atomära motioner, varför den enda som haft möjlighet att göra det var motionären själv. Detta är ett argument för att möjligheten tidigast bör finnas efter årsmötet 2009 - och att den i så fall bör beslutas om på detta möte som en ordningsfråga.För det andra är det problematiskt att medlemmar kan hitta på nya mötestermer hur som helst. Risken är att partiet så småningom har en helt egen uppsättning regler åtskilda från övriga föreningssverige. Detta skapar dels trösklar för andra politiskt aktiva att komma in i vår organisation, dels merarbete då det måste skapas FAQs och dokument som beskriver vårt arbete för de oinvigda, dels öppnar det för konflikter mellan aktiva som inte trivs med att en lång föreningstradition förändras på mötena. Det är här tveksamt om de positiva konsekvenserna av atomära motioner uppväger nackdelarna.För det tredje finns det slutligen stora demokratiska problem med att inte låta årsmötet fritt ändra i förslag. Årsmötet är partiets högsta beslutande organ och bör ha tillåtelse och möjlighet att föreslå vilka ändringar och tillägg som det anser nödvändigt. Detta är den allvarligaste kritiken och det som enligt mig talar emot användandet av atomära motioner.

Jag yrkar därför:att årsmötet inte godkänner att formuleringar i motioner inskränker medlemsmötes eller årsmötes möjligheter att förändra eller göra tillägg till motionens innehåll,att betydelsen atomär, så som beskrivits i motion 08, inte ska anses tillhöra partiets mötespraxis.Tråden stänger för votering söndag 1100.


   
Svara med citat
  (#2) Gammal
Ahruman Inte uppkopplad
 
Ahrumans avatar
 
Inlägg: 742
Reg.datum: Jun 2006

Länk: #131726
Standard RE: 35. Diskussion om ordningsfråga 08 - 2009-03-07, 17:19

(fel)


Jens Ayton

This moment, right now, 2009, this is as hard as copying will be for the rest of recorded history. Next year, copying will be easier. And the year after that. And the year after that. — Cory Doctorow
  Skicka ett meddelande via AIM till Ahruman  
Svara med citat
  (#3) Gammal
SM5POR Inte uppkopplad
 
SM5PORs avatar
 
Inlägg: 2 983
Reg.datum: Feb 2006

Länk: #131782
Standard RE: 35. Diskussion om ordningsfråga 08 - 2009-03-07, 18:02

Jag ställde en fråga till Rick i den förra diskussionen, men för enkelhets skull upprepar jag den här, i förhoppningen att Ricks svar eventuellt kan lösa den knut som tycks ha uppstått ("motionen" nedan syftar alltså på den nu tillbakadragna motion 08, men som Simon påpekar är frågan av allmänt intresse):Oavsett den faktiska formuleringen, så uppfattar jag motionen som ett förslag om en atomär stadgeändring, snarare än ett atomärt förslag om en stadgeändring. Jag finner det självklart att man på ett årsmöte kan föreslå mindre ändringar av lagda förslag innan man går till beslut; givetvis under förutsättning att det därmed inte i sak blir fråga om ett helt nytt förslag som ingen haft en tanke på före mötet.Däremot finns det en poäng med att ett visst förslag, efter diskussion och eventuella ändringar, antingen antas eller förkastas i sin helhet med ett enda beslut. Om man delar upp förslaget i flera delbeslut bara för att det är långt och komplicerat, så finns det nämligen risk att bara delar av förslaget antas medan andra förkastas, och då står man kanske där med inbördes motstridiga stadgeparagrafer (eller någon annan oönskad konsekvens).Det står motionären fritt att utöver själva motionsinnehållet föreslå en viss beslutsordning, och gärna att då även motivera denna ordning. Rick, fattar jag dig rätt att det är vad du avsåg att göra?


Anders Andersson
   
Svara med citat
  (#4) Gammal
Rick Falkvinge Inte uppkopplad
 
Rick Falkvinges avatar
 
Inlägg: 4 227
Reg.datum: Dec 2005

Länk: #131785
Standard RE: 35. Diskussion om ordningsfråga 08 - 2009-03-07, 18:05

Citat:
SM5POR (2009-Mar-07)Det står motionären fritt att utöver själva motionsinnehållet föreslå en viss beslutsordning, och gärna att då även motivera denna ordning. Rick, fattar jag dig rätt att det är vad du avsåg att göra?


Bra distinktion. Jag avsåg faktiskt bådadera, eftersom jag ansåg att helheten var nödvändig för att nå det resultat jag önskade.Och - om jag ska bidra till diskussionen - så ser jag inte problemet med att motionärer kan begränsa hur en motion kan förändras. Särskilt inte som det bara hade varit att lägga en ny motion med en annorlunda lydelse.


   
Svara med citat
  (#5) Gammal
SimonRosenqvist Inte uppkopplad
 
SimonRosenqvists avatar
 
Inlägg: 2 081
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #131798
Standard RE: 35. Diskussion om ordningsfråga 08 - 2009-03-07, 18:21

Självklart måste man kunna föreslå att en motion ska beslutas om i sin helhet på ett möte. Det står mötet fritt att bifalla ett sådant förslag, eller att avslå det. Den här motionen, med betydelsen "atomär" som inte tillhör svensk föreningspraxis, gav dock intrycket av att mötet var tvingat till att besluta om motionen i sin helhet - att det inte fanns någon möjlighet till att lägga ändringsyrkanden eller endast besluta om delar av motionen.Detta vore att inskränka årsmötets beslutanderätt, vilket är fel. Den här ordningsfrågan syftar till att skapa en tydlig praxis inför framtida årsmöten. De som vill att mötet ska kunna besluta att bifalla/avslå förslag i sin helhet även i framtiden kan därför lugnt rösta för ordningsfrågan.
  Skicka ett meddelande via Skype™ till SimonRosenqvist  
Svara med citat
  (#6) Gammal
SM5POR Inte uppkopplad
 
SM5PORs avatar
 
Inlägg: 2 983
Reg.datum: Feb 2006

Länk: #131830
Standard RE: 35. Diskussion om ordningsfråga 08 - 2009-03-07, 19:05

Citat:
Rick Falkvinge (2009-Mar-07)Bra distinktion. Jag avsåg faktiskt bådadera, eftersom jag ansåg att helheten var nödvändig för att nå det resultat jag önskade.
Det kan säkert stämma att helheten är nödvändig för att nå önskat resultat, men då bör man motivera den i motionen föreslagna texten med att den är nödvändig, i stället för att formellt förbjuda årsmötet att lägga motionen till grund för ett delvis annorlunda beslut.Citat:
Och - om jag ska bidra till diskussionen - så ser jag inte problemet med att motionärer kan begränsa hur en motion kan förändras. Särskilt inte som det bara hade varit att lägga en ny motion med en annorlunda lydelse.
Jag ser inte hur denna formalitet bidrar till en effektivare behandling av frågan på årsmötet. Dels tvingar man då medlemmarna att lägga till stora delar likartade motioner i samma fråga (mer arbete för motionärerna), dels riskerar man att behöva jämka samman flera inbördes motstridiga motioner (mer arbete för årsmötet). Om din första motion är "ändringsskyddad", men nästa motion inte är det, så har man i praktiken bara delat upp samma fråga i två diskussionstrådar - mer administration, mindre hockey.Vidare anser jag i likhet med Simon att motionären formellt inte kan ställa några krav på hur motionen skall behandlas som inte har stöd i stadgarna. Motionären kan idag lägga en motion samt jämka sig eller dra tillbaka motionen, men det är allt. I övrigt kan såväl styrelsen som övriga årsmötesdeltagare bidra till diskussionen med olika förslag och yrkanden. Som motionär kan du möjligen tillkännage din avsikt att dra tillbaka motionen så fort någon lägger ett ändringsyrkande du inte gillar och hoppas att du därigenom avstyr alla dylika yrkanden genom att behandlingen riskerar att dra ut på tiden, men det skulle jag betrakta som en form av mötesobstruktion som vi inte skall ägna oss åt.Simons ordningsfråga lider dock av det formella problemet att den inte längre har någon liggande motion att knytas till, och eftersom beslutet i en ordningsfråga på ett årsmöte aldrig kan få räckvidd utanför det aktuella årsmötet, så begränsas den nu till att förebygga användningen av ordet "atomärt" i eventuella tilläggsyrkanden som tillkommer under detta årsmöte. Nästa års- eller medlemsmöte kommer inte att vara bundet av vad vi beslutar nu, så det känns som mycket väsen för lite ull.Det hade däremot underlättat om vi kunnat avskriva formuleringen i motion 08 som ett missförstånd, för då hade Simons ordningsfråga kunnat avslutas med konstaterandet att vi egentligen är överens i sak, och att något beslut rörande motionärens ensamrätt att ändra i sin motion inte behövs.Nu kommer jag ändå, trots att jag håller med honom i sak, att yrka avslag på Simons yrkande i ordningsfrågan, och det endast på grund av den synnerligen begränsade betydelsen av ett sådant beslut. Vi saknar tydligen en hel del gemensamma referensramar vad gäller etablerad förenings- och mötespraxis, och det är ett problem som man inte löser med några punktvisa ordningsfrågor i efterskott.


Anders Andersson
   
Svara med citat
  (#7) Gammal
Rick Falkvinge Inte uppkopplad
 
Rick Falkvinges avatar
 
Inlägg: 4 227
Reg.datum: Dec 2005

Länk: #131837
Standard RE: 35. Diskussion om ordningsfråga 08 - 2009-03-07, 19:19

Citat:
SM5POR (2009-Mar-07)Vi saknar tydligen en hel del gemensamma referensramar vad gäller etablerad förenings- och mötespraxis, och det är ett problem som man inte löser med några punktvisa ordningsfrågor i efterskott.


Jag delar, med stormstyrka, denna uppfattning. Jag har sett många hänvisningar till "god praxis" och "så här måste det självklart gå till", i frågor där jag helt enkelt inte delar uppfattningen.Det, tillsammans med att vi plöjer ny mark, talar för att vi måste vara uttryckliga med alla regler som gäller. Inget kan vara underförstått.


   
Svara med citat
  (#8) Gammal
SimonRosenqvist Inte uppkopplad
 
SimonRosenqvists avatar
 
Inlägg: 2 081
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #131846
Standard RE: 35. Diskussion om ordningsfråga 08 - 2009-03-07, 19:46

Citat:
Simons ordningsfråga lider dock av det formella problemet att den inte längre har någon liggande motion att knytas till, och eftersom beslutet i en ordningsfråga på ett årsmöte aldrig kan få räckvidd utanför det aktuella årsmötet, så begränsas den nu till att förebygga användningen av ordet "atomärt" i eventuella tilläggsyrkanden som tillkommer under detta årsmöte. Nästa års- eller medlemsmöte kommer inte att vara bundet av vad vi beslutar nu, så det känns som mycket väsen för lite ull.


Faktum är att den gör en viktig sak, nämligen att förhindra att det nästa år kan läggas "atomära" motioner eller motioner som försöker förbjuda ändringsyrkanden. Därmed skapar man en god och tydlig praxis inför framtiden. Om någon sedan vill ändra detta kan det enkelt beslutas i en ordningsfråga på nästa årsmöte. Oavsett om det blir aktuellt så vet vi åtminstone vad som gäller i nuläget.
  Skicka ett meddelande via Skype™ till SimonRosenqvist  
Svara med citat
  (#9) Gammal
Jon Severinsson Inte uppkopplad
 
Jon Severinssons avatar
 
Inlägg: 355
Reg.datum: Apr 2006

Länk: #131853
Standard RE: 35. Diskussion om ordningsfråga 08 - 2009-03-07, 19:58

En ordningsfråga påverkar egentligen bara detta möte, men det kan etablera praxis. Praxis förhindrar egentligen ingenting, men det avgör vad som gäller på nästa årsmöte, såvida det årsmötet inte väcker en ny ordningsfråga som ändrar på praxis igen...Praxis-beslut är alltså den svagaste sortens beslut vi kan ta på ett årsmöte. Det är bara vi som säger hur vi tycker nästa årsmöte borde agera, vilket nästa årsmöte kan välja att skita i.Vill vi göra det svårt för nästa årsmöte att göra något "dumt" så måste det in i stadgarna, och där anser jag inte detta har något att göra...


Gestapo ansåg inte att Anne Frank hade rent mjöl i påsen
— "Tomten", insändare till SvD

Kopiering är lika mycket stöld som fotografering är kidnappning.
— Fritt tolkat av lholmq42
  Skicka ett meddelande via ICQ till Jon Severinsson Skicka ett meddelande via AIM till Jon Severinsson Skicka ett meddelande via MSN till Jon Severinsson Skicka ett meddelande via Yahoo till Jon Severinsson  
Svara med citat
  (#10) Gammal
JorgenL Inte uppkopplad
 
JorgenLs avatar
 
Inlägg: 1 342
Reg.datum: Aug 2006

Länk: #131858
Standard RE: 35. Diskussion om ordningsfråga 08 - 2009-03-07, 20:15

Jag håller med Anders här.Årsmötet är i princip alltid i sin fulla rätt att göra vad sjutton det vill så länge det inte bryter mot stadgarna eller lagen.Odelbarheten är alltså inget motionären kan kräva, han kan bara yrka på det, men mötet är inte på något sätt bundet av ett sådant yrkande.När listan över inkomna motioner väl är publicerad, kan i princip motionären inte ens dra tillbaka motionen, bara själv yrka avslag på den om han så önskar. (Anledningen till detta är ju att någon annan kan ha haft för avsikt att lämna in samma motion, men avstått för att det redan finns en, och därmed skulle denna blivit "lurad" att avstå att motionera, om den motion han ansåg täckte frågan försvinner.)Jag avstår att yrka något, då jag i likhet med Anders inte ser att den här ordningsfrågan inte formellt sett kan besluta något utöver detta möte.Däremot ser jag att det finns behov för styrdokument som beskriver årsmötets mötesformer. Kanske något för organisationsgruppen?
  Skicka ett meddelande via Skype™ till JorgenL  
Svara med citat
Svara

Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av


Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
50. Delvotering 2 om ordningsfråga 08 Rick Falkvinge Årsmöte 7-8 mars 2009 5 2009-03-08 13:09
33. Ordningsfråga om ordningsfrågor Rick Falkvinge Årsmöte 7-8 mars 2009 7 2009-03-07 17:22
22. Ordningsfråga om ordningsfrågor Rick Falkvinge Årsmöte 7-8 mars 2009 14 2009-03-07 16:08
18. Ordningsfråga om voteringsordning Rick Falkvinge Årsmöte 7-8 mars 2009 4 2009-03-07 15:22
Ordningsfråga: var är motion 11? Rick Falkvinge Motioner 14 2009-03-07 06:43Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com