Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Mikael Nilsson Inte uppkopplad
 
Mikael Nilssons avatar
 
Inlägg: 897
Reg.datum: Jun 2006
Standard 2010-03-14: Extrainkallat styrelsemöte - 2010-03-16, 15:52

Extrainkallat Telefonmöte 2010-03-14, kl 19.00

Närvarande


Rickard Olsson
Rick Falkvinge
Christian Engström
Anna Svensson (t.o.m. punkt 5)
Anna Troberg
Klara Tovhult
Björn Odlund
Mikael Nilsson

Frånvarande


Mårten Fjällström
Sofia Dahlgren
Stefan Flod

Mötesfunktionärer


Mötesordf: Rickard Olsson
Mötessekr: Mikael Nilsson
Justerare: Rick Falkvinge, Björn Odlund


1. Lån till partiet


Christian Engström har inkommit med en skrivelse till styrelsen (se bilaga), där han drar tillbaks erbjudandet om personligt lån till partiet.

Styrelsen behöver därför återigen revidera budgeten för 2010. Styrelsen reviderade senast budgeten på F2F-mötet i Uppsala 2010-02-06: http://forum.piratpartiet.se/Topic195705-517-1.aspx

Styrelsen fastställde en ny budget för 2010 enligt bilaga, och beslutade även att lägga fram denna budget för årsmötet.

2. Beslut om slutgodkännande av Kalmars, Ljungbys och Åstorps valplattformar.


Kalmar, Ljungby och Åstorp fick sina valplattformar underkända vid styrelsemötet den 6-7 februari. Alla tre har nu inkommit med uppdaterade plattformar, varför styrelsen gör en ny prövning.

Kalmar: http://forum.piratpartiet.se/Topic198226-604-1.aspx

Röster:
5 - 1 = 4 JA (Ogiltiga: en icke medlem)
0 NEJ
0 AVSTÅR

Beslut: JA, med följande ändringar:
Stryk tre stycken från: "Detta tänkte vi göra i Kalmar genom att tillämpa en kommunal direktdemokrati." till och med "Därför är alla åtgärder som stärker den enskildes integritet och rättigheter en god piratpolitik."
Motivering: Direktdemokrati är inte förenligt med vågmästarstrategin. Lean Production saknar förankring i principprogrammet.

Ljungby: http://forum.piratpartiet.se/Topic198002-623-1.aspx

Röster:
3 JA
0 NEJ
0 AVSTÅR

Beslut: JA

Åstorp: http://forum.piratpartiet.se/Topic196804-6;06-1.aspx

Röster:
4 - 1 = 3 JA (Ogiltiga: en icke medlem)
0 NEJ
0 AVSTÅR

Beslut: JA

3. Beslut om vilka som har nog med kandidater.


Mårten har sammanställt antalet kandidater till de olika lokala listorna

http://forum.piratpartiet.se/Topic198942-594-1.aspx

och styrelsen behöver nu fatta beslut om vilka kommuner och landsting som uppfyller samtliga styrelsens krav på lokala val och därmed kan gå vidare till slutgiltigt fastställande av valsedlar.

Följande kommuner och landsting anses inte ha tillräckligt med kandidater, och kan därför inte ställa upp i lokalval:

Kommuner: Boxholm, Kinda, Mjölby, Vadstena, Valdemarsvik, Ydre, Åtvidaberg, Ödeshög, Motala, Finspång, Ljungby

Landsting: Stockholms läns landsting,

Övriga kommuner och landsting vars lokala plattformar är godkända kommer att ställa upp i lokala val.

Notering: Det gäller alltså även Norrköping, som med 10 kandidater av krävda 11 hamnade under styrelsens 12%-krav, men ändå tillåts ställa upp.

4. Riksdagsgruppens arbetsordning.


Detta gäller punkten 9a i denna remiss: http://forum.piratpartiet.se/Topic195750-587-1.aspx .

Styrelsen ser ett behov av att tydliggöra ägandeskapet över de intäkter som uppstår vid ett riksdagsinträde. En del av pengarna går direkt till partiet, medan en annan del går till den grupp av ledamöter som tar plats i riksdagen.

Riksdagsförvaltningen har klargjort att det är partigruppen som beslutar om stödet till partigruppen, vilket gör förändringen i arbetsordningen nödvändig om vi vill att pengarna ska styras av partiet.

Styrelsen gör bedömningen att det mest solidariska och skaleffektiva användandet av resurser möjliggörs genom en gemensam organisation, styrd av Piratpartiets medlemmar genom årsmötet och styrelsen, där tjänstemän tillsätts till ett gemensamt partikansli baserat på gemensamma behov, med ett omfattande överlapp med partiledningen.

I syfte att minska risken för konflikter och dubbla mandat i tjänstemannaorganisationen anser därför styrelsen att hela det ekonomiska stöd som ges till partiet och riksdagsgruppen läggs under styrelsens beslutsmandat.

Styrelsen beslutar därför

ATT ändra riksdagsgruppens arbetsordning (http://www.piratpartiet.se/arbetsord..._riksdagsgrupp) genom att ersätta punkten 8 med punkterna 8 och 9 enligt nedan:

* 8. i den mån riksdagsgruppen tillförs medel i form av kanslistöd eller annat offentligt ekonomiskt stöd som är direkt riktat till riksdagsgruppen, så tillfaller dessa medel partiets centrala budget under kontroll av styrelsen.
* 9. För att ändra denna arbetsordnings punkter 1-7 krävs beslut av gruppen med stöd av 2/3 av riksdagsgruppens ledamöter. Punkterna 8 och 9 kan bara ändras av partistyrelsen. Om inga ledamöter för piratpartiet finns i riksdagen kan denna arbetsordning ändras genom beslut av partistyrelsen.

5. Beslut om att anta Code of Conduct och påbörja insamlandet av underskrifter.


Sekretariatet har lagt ut en remiss om en Code of Conduct för kandidater till riksdag och lokala val: http://forum.piratpartiet.se/Topic199925-587-1.aspx

Styrelsen beslutade efter diskussion att fastställa följande kandidatförklaring för riksdagskandidater:

Citat:
Som kandidat för piratpartiet kommer jag att granskas av media. Jag intygar att jag inte har något dolt i min bakgrund som allvarligt kommer skada partiet om och när det kommer fram.

Som kandidat för piratpartiet kommer mina åsikter behandlas som partiets åsikter. Under valkampanjen kommer jag därför avstå från att göra mediala utspel i egenskap av piratpartist, i frågor som inte täcks av partiets principprogram och politiska sakprogram.

Som vald representant för piratpartiet kommer jag ofta bli tvungen att rösta i strid med mina egna åsikter för att få genomslag för de frågor partiet driver. Jag är införstådd med att partiets principprogram, politiska sakprogram, vågmästarstrategi och arbetsordningen för riksdagsgruppen styr mitt agerande i riksdagen.

Som vald riksdagsledamot kommer jag att ägna lägga den tid som uppdraget kräver åt partiets sakfrågor, antingen i riksdagsarbete eller opinionsbildande verksamhet. Jag inser att det kommer finnas många behjärtansvärda frågor som jag inte kommer kunna ägna mig åt, då det inte är för dessa frågor jag är vald.

Styrelsen beslutade efter diskussion att fastställa följande kandidatförklaring för kandidater till kommuner och landsting:

Citat:
Som kandidat för piratpartiet kommer jag att granskas av media. Jag intygar att jag inte har något dolt i min bakgrund som allvarligt kommer skada partiet om och när det kommer fram.

Som kandidat för piratpartiet kommer mina åsikter behandlas som partiets åsikter. Under valkampanjen kommer jag därför avstå från att göra mediala utspel i egenskap av piratpartist, i frågor som inte täcks av partiets principprogram och politiska sakprogram.

Som vald representant för piratpartiet kommer jag ofta bli tvungen att rösta i strid med mina egna åsikter för att få genomslag för de frågor partiet driver. Jag är införstådd med att partiets principprogram, politiska sakprogram och lokal fullmäktigestrategi styr mitt agerande i fullmäktige. Jag är även införstådd med att det partistöd som kan komma att betalas ut kommer att förvaltas i Piratpartiets lokala budget.

Som vald fullmäktigeledamot kommer jag att lägga den tid som uppdraget kräver på partiets sakfrågor, i fullmäktigearbete och opinionsbildande verksamhet.

Som fullmäktigeledamot kan jag också komma att få olika former av förtroendeuppdrag. I huvudsak gäller här samma som ovan står rörande fullmäktige. När nämnden eller motsvarande behandlar ärenden som rör enskilda ska jag låta mig vägledas av de riktlinjer partistyrelsen utarbetat för sådant arbete.

5b. Insamling av kandidatdeklarationer


Styrelsen beslutade

att uppdra åt ledningen att omedelbart börja samla in kandidatdeklarationer enligt Valmyndighetens direktiv och punkterna 4 och 5.

Enligt tidigare beslut har ledningen självständigt mandat att självständigt plocka bort kandidater från valsedlarna som inte har skickat in dessa handlingar i tid.

5c. Beställning av valsedlar


Styrelsen beslutade att ge

Rick Falkvinge
Personnummer: 720121-4819
Mail: rick@piratpartiet.se
Tel: 0708-303 600

Anna Troberg
Personnummer 740409-3929
Mail: anna.troberg@piratpartiet.se
Tel: 070-467 62 73

och Mårten Fjällström
Personnummer: 770929-8934
Mail: marten.fjallstrom@piratpartiet.se
Tel: 073-369 0 369

rätt att var för sig beställa valsedlar i både riksdagsval, landstingsval och kommunval till valet 2010.

(Efter punkten 5c lämnade Anna Svensson mötet.)

6. Beslut om vi ska anmäla kandidater i kommuner och landsting där vi inte ställer upp med en komplett lista eller inte?


Mikael har pratat med Carl-Otto Björkling på valmyndigheten om valsedlar. Beskedet är:

* Vi kan anmäla listor med kandidater till kommuner, utan att beställa valsedlar, och alltså utan kostnad annat än i arbetstid (det måste då meddelas den länsstyrelse man beställer av).

* Men, hans informella bedömning är att sannolikheten är mycket låg att vi kommer in någonstans ofrivilligt när det inte finns partivalsedlar utlagda. 2014 är läget såklart annorlunda.


Styrelsen beslutade efter diskussion

att INTE anmäla kandidater i kommuner och landsting där vi inte ställer upp enligt punkt 3.

7. Beslut om att tillåta Västerbotten att ställa upp i landstingsvalet.


Västerbotten har inkommit med en skrivelse till styrelsen där de begär att få ställa upp i landstingsvalet.

De har tio kandidater (och klarar därmed gränsen på 12%) och en framjobbad valplattform. Styrelsen har att bedöma om plattformen uppfyller våra krav och att fatta beslut om de får ställa upp, vilket går emot ett tidigare beslut om att inte acceptera fler ansökningar.

Västerbotten beskriver sin lokala medlemsförankring såhär

Citat:
Vi har diskuterat landstingspolitiken ett flertal gånger vid våra möten ända sen i höstas och oftare efter årsskiftet. Vi har även haft uppe en post på forumet med en länk till piratepad.
Det slutgiltiga programmet tog vi beslut om på sista veckomötet.
Det har funnits gott om tillfällen att diskutera och komma med åsikter under vintern.
Styrelsen beslutar

att eftersom Västerbotten inkommit med en fullvärdig kandidatlista samt ett rimligt lokalpolitiskt program, finns det en rimlig chans att fullfölja Västerbottens kandidatur, men med en något modifierad tidsplan.

att omröstning om Västerbottens program ska hållas 15 mars - 19 mars.

att anmälan av kandidater för Västerbotten ska anordnas under perioden 15 mars - 19 mars.

att utfrågning av kandidater i Västerbotten ska ske med avslut 25 mars.

att omröstning om lokala valsedeln i Västerbotten under perioden 25 mars - 31 mars.

att kandidatdeklarationer för kandidater i Västerbotten ska vara ledningen tillhanda senast 3 april.

8. Lokala lån till valsedlar


Beslut om att lokala organisationsdelar kan ta villkorade lån (lån som inte betalas tillbaka om vi inte når 1%) för att finansiera valsedlar. Se förslag till avtal på http://piratepad.net/valsedelsfinansiering

Styrelsen beslutar att bordlägga frågan till nästa styrelsemöte 20 mars.

9. Yttrande om fristående lokala föreningar


Det vore positivt om styrelsen kunde uttala något om att fristående föreningar är ok, men att de i så fall har separat ekonomi, medlemsregister, etc.

Förslag till yttrande:

Styrelsen ställer sig öppen till fristående lokala föreningar som syftar till att stödja partiets lokala verksamhet, för de lokala aktivister önskar driva sådana och anser att de har den extra kapacitet som krävs utöver partiengagemanget.

Styrelsen ställer sig även öppen till att funktionärer inom partiet använder sig av partiets kommunikationskanaler för att informera om olika fristående föreningars verksamhet i syfte att gynna partiets intressen.

Styrelsen ser dock inte möjligheten till den här typen av fristående föreningar som en ersättning för arbetet med att hitta bra interna lösningar för medlemsstyrning av den lokala partiverksamheten.

Vidare anser styrelsen att det ligger i allas intresse med tydlighet kring faktumet att det rör sig om en fristående förening med avseende på medlemskap, ekonomi och ansvarsutkrävande.

Styrelsen beslutar att bordlägga frågan till nästa styrelsemöte 20 mars.

10. Uppsalas lokalprogram


Uppsala vill upphäva strykningarna från lokalprogrammet och har inkommit med en skrivelse om det som bifogas.

Styrelsen beslutar att bordlägga frågan till nästa styrelsemöte 20 mars.
Bifogade filer
Filtyp: pdf Brev från Christian.pdf (28.7 KB, 1086 visningar)
Filtyp: pdf Yrkande om kommunpolitiskt program i Uppsala.pdf (111.1 KB, 510 visningar)
Filtyp: pdf budget2010_mar14.pdf (221.4 KB, 1262 visningar)
   
Svara med citat
  (#2) Gammal
Dexe Inte uppkopplad
 
Dexes avatar
 
Inlägg: 211
Reg.datum: Dec 2008

Länk: #198708
Standard RE: 2010-03-14: Extrainkallat styrelsemöte - 2010-03-16, 16:32

Dokusåpan fortsätter.... Det är beklagligt att CE tolkade valberedningens förslag såhär. Jag förstår dock att han har gjort det, oavsett hur tråkigt det är.

Men till en helt annan fråga.
Har tjänstebeskrivningarna för tjänstemännen till riksdagen fastställts? För jag har inte sett något konkret besked på mitt ändringsförslag (som ingen har opponerat sig mot. Här:http://<a href="http://forum.piratpa...97719.aspx</a>


----------------------------------------------------------------
Riksdagskandidat för Piratpartiet 2010
Kandidat till kommunfullmäktige i Lund
Vice Mediaansvarig för Piratpartiet
Ordförande för Piratstudenterna i Lund

http://jacobdexe.wordpress.com - Ur ett piratideologiskt Perspektiv
  Skicka ett meddelande via MSN till Dexe  
Svara med citat
  (#3) Gammal
Mikael Nilsson Inte uppkopplad
 
Mikael Nilssons avatar
 
Inlägg: 897
Reg.datum: Jun 2006

Länk: #198711
Standard RE: 2010-03-14: Extrainkallat styrelsemöte - 2010-03-16, 16:35

Citat:
Dexe (2010-Mar-16)Har tjänstebeskrivningarna för tjänstemännen till riksdagen fastställts? För jag har inte sett något konkret besked på mitt ändringsförslag (som ingen har opponerat sig mot. Här:http://<a href="http://forum.piratpa...97719.aspx</a>
Nej, bara punkten 9a har behandlats, resten tas på helgens möte om allt går som det ska.
   
Svara med citat
  (#4) Gammal
Björn Odlund Inte uppkopplad
 
Björn Odlunds avatar
 
Inlägg: 1 072
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #198713
Standard RE: 2010-03-14: Extrainkallat styrelsemöte - 2010-03-16, 16:37

Justeras.


Björn Odlund, Borås
   
Svara med citat
  (#5) Gammal
Marcus Borg Inte uppkopplad
 
Marcus Borgs avatar
 
Inlägg: 568
Reg.datum: Oct 2009

Länk: #198715
Standard RE: 2010-03-14: Extrainkallat styrelsemöte - 2010-03-16, 16:39

Kanske inte så konstigt att dra tillbaka erbjudande om lån efter att ha mött på stark kritik.
   
Svara med citat
  (#6) Gammal
deerf Inte uppkopplad
 
deerfs avatar
 
Inlägg: 182
Reg.datum: Jun 2006

Länk: #198727
Standard RE: 2010-03-14: Extrainkallat styrelsemöte - 2010-03-16, 17:12

Citat:
Dexe (2010-Mar-16)Dokusåpan fortsätter.... Det är beklagligt att CE tolkade valberedningens förslag såhär. Jag förstår dock att han har gjort det, oavsett hur tråkigt det är.
Ja, det är beklagligt.

Vidare tänker jag inte kommentera detta vidare av rädsla för eventuell uppvigling, men jag har helt klart åsikter om hur detta kan tolkas av folk.


Jonas Sandberg

Ordförande Ung Pirat Piteå
Kommunledare Piratpartiet Älvsbyn
Valkretsledare Norrbotten
   
Svara med citat
  (#7) Gammal
Mab Inte uppkopplad
 
Mabs avatar
 
Inlägg: 2 811
Reg.datum: Apr 2006

Länk: #198729
Standard RE: 2010-03-14: Extrainkallat styrelsemöte - 2010-03-16, 17:36

Citat:
Marcus Borg (2010-Mar-16)Kanske inte så konstigt att dra tillbaka erbjudande om lån efter att ha mött på stark kritik.
Jag har sett en enda person, som dessutom inte sitter i valberedningen, kritisera Christian Engström sedan valberedningen släppte sitt förslag. Var hittar du den starka kritiken?


______________________________
Mattias Bjärnemalm
Piratpartist, EU-byråkrat, spelnörd, narcissist, statsvetare och i total avsaknad av självdistans.

www.mab.nu
  Skicka ett meddelande via ICQ till Mab Skicka ett meddelande via MSN till Mab  
Svara med citat
  (#8) Gammal
duke_h3 Inte uppkopplad
 
Inlägg: 329
Reg.datum: Jan 2009

Länk: #198744
Standard RE: 2010-03-14: Extrainkallat styrelsemöte - 2010-03-16, 18:18

Det kan komma som en helt dum fråga, men vad är Kick Off valrörelse ?
   
Svara med citat
  (#9) Gammal
Mab Inte uppkopplad
 
Mabs avatar
 
Inlägg: 2 811
Reg.datum: Apr 2006

Länk: #198748
Standard RE: 2010-03-14: Extrainkallat styrelsemöte - 2010-03-16, 19:06

Citat:
duke_h3 (2010-Mar-16)Det kan komma som en helt dum fråga, men vad är Kick Off valrörelse ?
Riksdagsgruppen ska träffas 10-11 april för att bonda i Norrtälje. Otto Rehbinder ansvarar för eventet, och informationen till deltagarna upplevs hittills som bristfällig


______________________________
Mattias Bjärnemalm
Piratpartist, EU-byråkrat, spelnörd, narcissist, statsvetare och i total avsaknad av självdistans.

www.mab.nu
  Skicka ett meddelande via ICQ till Mab Skicka ett meddelande via MSN till Mab  
Svara med citat
  (#10) Gammal
Marcus Borg Inte uppkopplad
 
Marcus Borgs avatar
 
Inlägg: 568
Reg.datum: Oct 2009

Länk: #198749
Standard RE: 2010-03-14: Extrainkallat styrelsemöte - 2010-03-16, 19:12

Citat:
Mab (2010-Mar-16)
Citat:
Marcus Borg (2010-Mar-16)Kanske inte så konstigt att dra tillbaka erbjudande om lån efter att ha mött på stark kritik.
Jag har sett en enda person, som dessutom inte sitter i valberedningen, kritisera Christian Engström sedan valberedningen släppte sitt förslag. Var hittar du den starka kritiken?
Att kritiken kan anses vara stark är väl just därför att det är valberedningen som kommer med den. En grupp medlemmar som har mycket stort inflytande på vem som får sitta i PPs styrelse.
   
Svara med citat
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av


Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Styrelsemöte 7/3-2010 Andreas Käiväräinen Ung Pirat-avdelningen Piratnätet 1 2010-03-11 14:17
2010-02-10 Extrainkallat styrelsemöte Mikael Nilsson Styrelsens protokoll 327 2010-02-24 17:41
2010-02-15: Extrainkallat styrelsemöte Mikael Nilsson Styrelsens protokoll 38 2010-02-17 23:44
2010-01-21 Extrainkallat styrelsemöte Rick Falkvinge Styrelsens protokoll 71 2010-01-28 08:22
2010-01-17 Extrainkallat styrelsemöte Mikael Nilsson Styrelsens protokoll 13 2010-01-18 02:29Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com