Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Mikael Nilsson Inte uppkopplad
 
Mikael Nilssons avatar
 
Inlägg: 897
Reg.datum: Jun 2006
Standard 2010-05-03: Konstituerande styrelsemöte 2010 - 2010-05-03, 22:23

Konstituerande styrelsemöte för Piratpartiets styrelse 2010

Datum: måndagen den 3 maj klockan 20.00

Närvarande:

 1. Rick Falkvinge (kallande / ordförande)
 2. Leif Ershag
 3. Christoffer Willenfort
 4. Anna Troberg
 5. Mikael Nilsson
 6. Anna Svensson
 7. Göran Widham
 8. Simon Rosenqvist
 9. Marit Deldén
 10. Klara Tovhult
 11. Mårten Fjällström
 12. Christian Engström
 13. Johanna Julén
 14. Rickard Olsson
 15. Anders Nordin
Samtliga ledamöter och suppleanter är närvarande.

Mötesfunktionärer:

Ordförande: Rick Falkvinge
Sekrererare: Mikael Nilsson
Justerare: Simon Rosenqvist & Göran Widham

Dagordning:

1. Partiledare

Styrelsen utser, med acklamation, Rick Falkvinge till partiledare och delegerar till honom de befogenheter och ansvar som krävs för att leda det operativa arbetet.

2. Styrelsens arbetsformer

Styrelsen beslutar, enhälligt utan avstående, ATT införa följande formulering i arbetsordningen:

Citat:
Inom styrelsen respekterar vi varandra genom att utgå från att det som sägs i styrelsens arbetsrum sägs i förtrolighet. Målsättningen är att vi ska kunna känna oss trygga med att diskutera förtroligt inom styrelsen. Det betyder bl.a. att vi inte sprider information om andras åsikter eller känsliga ärenden utanför styrelsen.


3. Konstituering


Styrelsen beslutar, med acklamation, ATT:

Två nya poster tillsätts, styrelsens sammankallande och styrelsens sekreterare.

Styrelsens sekreterare ökar separationen mellan ledning och styrelse genom att tydligt skilja sekreterarrollen för styrelseuppdrag från partisekreteraren administrativa arbete för ledningen.

Genom att tillsätta en sammankallande som inte samtidigt sitter i partiledningen ökar separationen mellan styrelsens och ledningens arbete.

Ordföranden delegerar härmed sina styrelsearbetsuppgifter till styrelsens sammankallande.

Styrelsen utser Rickard Olsson som styrelsens sammankallande, och Mikael Nilsson som styrelsens sekreterare.

Styrelsen user två vice ordförande som ersätter ordförande när varken sammankallande eller ordförande är närvarande:

Förste vice ordförande: Anna Troberg
Andre vice ordförande: Christian Engström

4. Arbetsgrupp

Styrelsen beslutar, med acklamation, ATT följande beskrivning av arbetsgruppen, enligt styrelsebeslut 2009-10-03, läggs till i arbetsordningen:

Citat:
 • Partiledningens arbetsgrupp skall bestå av upp till två vice partiledare (PL2), partisekreterare (PS1) och ekonomiansvarige (EK1). Arbetsgruppen skall ingå i Partiledningen (PL).
 • Partiledaren skall föreslå till styrelsen vilka personer som skall inneha dessa operativa poster, och styrelsen har att godkänna dem innan posterna besätts.
 • Styrelsen ger ledamöter i arbetsgruppen befogenhet att på egen hand fatta beslut om budgetavvikande utgifter upp till en summa av tjugotusen kronor, partiledaren att fatta beslut om budgetavvikande utgifter upp till en summa av fyrtiotusen kronor, och arbetsgruppen gemensamt (vid enighet) att fatta beslut om budgetavvikande utgifter upp till en summa av tvåhundratusen kronor. Dessa utgiftstak gäller fram tills de återrapporterats till styrelsemöte.
 • Alla sådana utgiftsbeslut förutsätter att partiet har likvida medel att täcka utgiften och att de inte på annat sätt riskerar att sätta partiet på obestånd.
 • Utgiftsbeslut skall snarast meddelas ekonomiansvarige och protokollföras.
Arbetsgruppen består, enligt tidigare styrelsebeslut, av partisekreterare Mårten Fjällström, och Anna Troberg, samt ekonomiansvarig Anna Svensson.

Christian Engström lämnar mötet. 21.34 Göran Widham ges rösträtt.

5. Arbetsordning, fortsättning:

Styrelsen beslutar, med acklamation, ATT göra följande tillägg till arbetsordning, i enlighet med årsmötesbeslut: http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=24248

Tillägg till §1.5:
Citat:
I protokollet skall, enligt årsmötesbeslut 2010, röstresultat i styrelsens voteringar bifogas styrelseprotokollen. Detta dokumenteras genom att i protokollet ange antingen "enhälligt utan avstående", "enhälligt", "med acklamation", eller vid votering antalet ja/nej/avstående-röster.
6. Nästa möte

Styrelsen beslutar, med acklamation, ATT

Nästa möte hålls per telefon 10 maj klockan 20-22

Därefter är preliminärt nästa möte, F2F, 29-30 maj


Styrelsen beslutar, med acklamation, att bordlägga frågorna 7-9.

7. Fortsättning av arbetsformer [BORDLAGD].* Beskrivning av arbetsuppgifter för styrelsens sammankallande och sekreterare.
* Förslag (mini), tillägg till arbetsformerna, ny punkt 1. "Roller"
* "Sammankallande"
* "Styrelsens sammankallande har det övergripande ansvaret för styrelsens arbete. Partistyrelsens sammankallande är en strikt intern roll och representerar inte partiet, varken utåt eller gentemot medlemmarna. Sammankallande ansvarar för att
* kalla till partistyrelsens möten
* säkerställa att styrelseärenden bereds
* följa upp beslut mellan partistyrelsens möten,
* hålla kontakten med ledamöterna och vara ett stöd i deras arbete
* bevaka att styrelsens uppdrag från årsmötet fullföljs,
* "Sekreterare"
* "Styrelsens sekreterare har det övergripande ansvaret för styrelsens dokumentation och kommunikation med organisationen. Sekreteraren ansvarar för att
* förbereda ärendelistor och dagordning inför möten
* sammanställa beslutsunderlag inför möten
* sköta dokumentation av pågående ärenden mellan möten
* hantera styrelsens protokoll
* hantera inkomna mail och frågor till styrelsen.
* Precisering av kommunikationsformer.
* Förslag (mini). Ny punkt "1.2 Styrelsens kommunikationsformer"
* "Officiella kommunikationskanaler för styrelsen mellan möten är dels maillistan styrelsen@piratpartiet.se (för beredning, meddelanden från medlemmarna och kallelser), styrelsens forum (för frågor till styrelsen, remisser och protokoll) samt SMS (för kallelser och Per Capsulam-beslut).
* "Styrelsens chatt är, mellan styrelsemötena, en informell mötespunkt för styrelsen. Mycket av sammankallandens och sekreterarens förberedande arbete, samt löpande kontakt med partiledningen sker där."


8. Uppdateringar av principprogrammet [BORDLAGD]

Tillsättande av ansvarig för att uppdatera principprogrammet, och sammanställande av uppdrag vad gäller sjökort, så att den processen kan ta slutgiltig form.

9. Uppdrag från årsmötet till styrelsen [BORDLAGD]

(dessa innefattar inte några motioner som rör "partiet ska" - vi avvakter årsmötesprotokollet för dessa).

Valberedningen: http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=25422

(A01-009) att årsmötet uppdrar åt styrelsen för 2010 att undersöka former för att skapa en struktur som säkerställer transparans och insynen i partiets valberednings arbete, och att detta görs i dialog med sittande och tidigare valberedningar.
(A01-012) att årsmötet uppdrar åt valberedning för 2010 att, tillsammans med organisationsgruppen, öka mängden transparans i valberedningens arbete, exempelvis genom att kontinuerligt och under hela verksamhetsåret beskriva deras arbete så att alla medlemmar och utomstående kan ta del av arbetet samt beslutsgrunder, samt att dessa rutiner skrivs in i valberedningens uppdrag på lämpligt sätt.

Nya stadgan: http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=25826

(A16-015) att årsmötet uppdrar åt styrelsen att kalla till medlemsmöte som ska hållas senast 2010-11-01 för en andra läsning av stadgeförslaget, samt att, om förslaget bifalles i en andra läsning, de val som annars skulle hållts på ordinare höstmöte ska genomföras då.


Stärka grundlagen: http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=25782

(B05-005) att årsmötet uttalar som Piratpartiets politiska ställningstagande att den svenska grundlagens ställning måste stärkas. Detta skulle till exempel kunna ske genom att ge rättsprövande instanser rätt att ogiltigförklara lagar de anser strida mot grundlagen, utöka lagrådets möjligheter att förkasta lagförslag, eller genom att införa en svensk konstitutionsdomstol. Samtidigt ska styrelsen tillsätta en arbetsgrupp med målsättning att senast nästa årsmöte lägga fram ett förslag på hur grundlagen bör stärkas samt lämna in ett förslag på hur detta ska återspeglas i principprogrammet.

Principprogram 4.0: http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=25886

(B29-001) att: mötet beslutar att partiet ska påbörja arbetet med att ta fram ett Principprogram 4.0 med målsättning att kunna anta ett sådant under 2011
(B29-002) att: mötet beslutar att styrelsen får i uppdrag att tillse att partiets medlemmar ges goda möjligheter att delta i arbetet med att ta fram Principprogram 4.0.Lokala partimedel: http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=25824

(C01-012) att partistyrelsen på den lokala organisationens begäran beviljar minst en person i den lokala organisationen rätten att för partiets räkning ingå avtal inom ramarna för den lokala verksamheten och den lokala organisationens ekonomiska likviditet.
(C01-014) att partistyrelsen skall se till att partiet har den infrastruktur som behövs för att se till att det är möjligt för den lokala organisationen att förvalta de lokala resurserna och tillhandahålla det utan kostnad för den lokala organisationen.
(C01-017) att styrelsen ges i uppdrag att utforma ett ramverk för att ge de lokala medlemmarna demokratiskt inflytande över de lokala partimedlen, och att implementera detta i tid till att eventuellt lokalt partistöd delas ut.


Fri mjukvara: http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=25838

(C03-001) att styrelsen ska tillsätta en arbetsgrupp som under år 2010 ska se över infrastrukturen för att under 2011 migrera all infrastruktur till en fri plattform.
(C03-003) att styrelsen i sin digitala kommuniktion så långt som möjligt skall använda öppna standarder och gärna fri programvara.


Organisationsgruppen: http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=25856

(C21-002) att Uppdra åt styrelsen, eller andra organ i partiet att lämna alla förslag till beslut som rör organisationen på remiss till denna grupp.


Vågmästarstrategin: http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=25878

(C17-002) att: Partistyrelsen ges i uppdrag att uppdatera informationen om vågmästarstrategin.


PuL: http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=25896

(C22-004) att styrelsen får i uppdrag att utse ett personuppgiftsombud, med ansvar för att överblicka de personuppgiftsregister som förekommer inom partiets verksamhet, undersöka och påpeka huruvida vi följer lagens krav samt föreslå ytterligare förbättringar där det är möjligt.
(C22-002) att styrelsen uppmuntras att välja en person som har inblick i den centrala verksamheten men själv inte ingår i styrelsen eller partiledningen.
(C22-005) att styrelsen i samarbete med personuppgiftsombudet ska verka för en allmän kännedom bland partiets funktionärer om hur personuppgifter får hanteras.

Senast redigerad av Mikael Nilsson den 2010-05-03 klockan 22:54.
   
Svara med citat
  (#2) Gammal
Göran Widham Inte uppkopplad
 
Göran Widhams avatar
 
Inlägg: 85
Reg.datum: Apr 2009

Länk: #211036
Standard Sv: 2010-05-03: Konstituerande styrelsemöte 2010 - 2010-05-03, 22:25

Justeras


Styrelseledamot för Piratpartiet 2010 samt 2014-2016
Sammankallande i valberedningen för Piratpartiet 2013
Revisor för Piratpartiet 2011-2013
Bloggar på Sagor från Livbåten
  Skicka ett meddelande via Skype™ till Göran Widham  
Svara med citat
  (#3) Gammal
SimonRosenqvist Inte uppkopplad
 
SimonRosenqvists avatar
 
Inlägg: 2 081
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #211040
Standard Sv: 2010-05-03: Konstituerande styrelsemöte 2010 - 2010-05-03, 23:29

Justeras
  Skicka ett meddelande via Skype™ till SimonRosenqvist  
Svara med citat
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com