Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
SimonRosenqvist Inte uppkopplad
 
SimonRosenqvists avatar
 
Inlägg: 2 081
Reg.datum: Jan 2006
Standard 2010-07-23 Styrelsemöte - 2010-07-23, 19:08

Styrelsemöte för Piratpartiet


(Telefonmöte fredagen den 21 juli, klockan 15:00 - 18:00.)

Närvarande:
Simon Rosenqvist
Christoffer Willenfort (Närvarade inte hela mötet)
Göran Widham
Christian Engström
Rick Falkvinge
Marit Deldén
Anna Troberg
Klara Tovhult
Anna Svensson
Rickard Olsson (Närvarade inte hela mötet)
Leif Ershag (Närvarade inte hela mötet)

Frånvarande:
Anders Nordin
Johanna Julén
Mikael Nilsson
Mårten Fjällström


1. Mötet öppnas
Mötet öppnas av Rick Falkvinge i egenskap av styrelseordförande.


2. Val av mötesfunktionärer:
Ordförande: Rick Falkvinge
Sekrererare: Simon Rosenqvist
Justerare: Klara Tovhult, Göran Widham


3. Sjökorten (enda punkten på dagordningen)
Styrelsen beslutade om ändringar i utkastet, inklusive förändringar, för riksdagsvalet 2010 (även kallade valmanifest 2010). Se bilaga 1 för förändringar och eventuella omröstningar kring dessa, samt bilaga 2 för det överenskomna förslaget till valmanifest.

Mötet hade en diskussion om hur valmanifestet skulle beslutas om och när. Efter en diskussion beslöt sig styrelsen efter votering för följande förslag: (Det bör noteras att beslutet innebär att tidigare beslut om rådgivande omröstning därmed rivs upp.)

Mötet beslutar:
att styrelsen antar valmanifestet 2010.
att ge i uppdrag åt ledningen att lansera det måndag 2010-08-02 och ge lämplig press förhandsinformation etc.

Röstningsprotokoll:
Simon Rosenqvist - NEJ
Göran Widham - NEJ
Christian Engström - JA
Marit Deldén - NEJ
Anna Troberg - JA
Klara Tovhult - NEJ
Anna Svensson - JA
Rick Falkvinge - JA
Styrelsens ordförande avgjorde frågan med sin utslagsröst.


4. Mötet avslutas
Mötet avslutas av mötesordförande.Bilaga 1. Votering om förslag till förändringar i utkast till Sjökort.


-------------------------------------------------------------------------
KUNSKAP
-------------------------------------------------------------------------
s. 2 Kunskap: "De flesta av Sveriges myndigheter använder idag program med stängd källkod, tex
windows och ms-office."
Åtgärd: "Microsoft Windows" och "Microsoft Office" stavas korrekt.
Styrelsen beslutade att genomföra förändringen.

s.3/s.6/s.8 Kunskap: [...] "Handskrift kan man ta upp som en kuriositet någon gång under mellanstadiet."
Åtgärd: Stryks. Äger ej konsensus. Onödigt.
Styrelsen beslutade att genomföra förändringen.

s.8 Kunskap: [...] "med "det går inte" som otillåten slutsats."
Åtgärd: Stryks. Onödigt.
Styrelsen beslutade att genomföra förändringen.


-------------------------------------------------------------------------
INTEGRITET
-------------------------------------------------------------------------

s.2 Integritet: Riksdagsledamöters suveränitet som folkvalda beslutsfattare ska återupprättas.
Åtgärd: Ändra "återupprättas" till "stärkas".
Styrelsen beslutade att genomföra förändringen.

s.3 Integritet: "Särskilt ska även SJ reprimanderas för sitt psykbryt tilltag med att kräva
legitimation för tågresor."
Åtgärd: Ordet "psykbryt" stryks. Onödigt.
Styrelsen beslutade att genomföra förändringen.

s.3 Integritet: Personuppgiftslagen ändras så att identitetskontroll får bara göras av myndigheter. Detta betyder särskilt att sjukhus inte får begära legitimation utan måste lösa sin journalföring på ett sätt som gör att patienter inte kan identifieras för myndigheter (Frankrike är ett bra exempel här). [...]
Åtgärd: Ändras till nedanstående:

Personuppgiftslagen stärks så att identitetskontroll endast får ske för befogade ändamål. Slentrianmässiga identitetskontroller ska förbjudas. SJ:s tilltag att kräva legitimation för tågresor är ett uppenbart exempel. Persontransportbolag som tågföretag, buss- och flygbolag ska inte ha rätt att begära legitimation för inrikes resor. Rätten att röra sig anonymt i landet är grundläggande i en demokrati.
Styrelsen beslutade att genomföra förändringen.

s.4 Integritet: "För utrikes resor ska Sverige agera för att avskaffa oproportinerliga säkerhetskontrollerna [...]"
Åtgärd: "Oproportionerliga säkerhetskontroller".
Styrelsen beslutade att genomföra förändringen.

s.4 Integritet: Namnlagen ändras så att en medborgare får ändra sitt namn när han eller hon vill till vad som helst utan begränsning. Det är en medborgerlig och integritetsmässig rättighet att kunna radera sitt förflutna och börja om. Enda undantaget ska vara att man inte kan byta till adelsnamn.
[...]
Åtgärd: Hela stycket stryks - äger inte konsensus, hittas inte någonstans i tidigare diskussioner om sjökorten på forumet.
Styrelsen beslutade att genomföra förändringen.

s.5 Integritet: "Alla former av tankebrott avskaffas. Detta gäller särskilt (men är inte begränsat till) så kallade terroristbrott och gromninglagen. Det ska utredas om förberedelsebrott ska avskaffas som koncept, eftersom huvudbrottet då faktiskt inte är utfört, och den framtida gärningsmannen ännu inte fattat beslutet att begå ett brott."
Åtgärd: Ändras till "Terrorlagstiftningen ska avskaffas. Riksdagen ska vara vaksam på lagstiftning som kan falla inom ramen för 'tankebrottslighet' ".
Styrelsen beslutade att genomföra förändringen.


s.5 Integritet: Ursprunglig formulering: "Definitionen på barnpornografi förtydligas till att gälla dokumenterade övergrepp på minderåriga människor. Ingen ska någonsin vara rädd för att fällas för det stigmatiserande barnpornografibrottet bara för att ha naken- eller sexbilder, och särskilt inte på sig själv, vilket har blivit fallet idag. Lagen ska ändras och förtydligas för att reflektera detta. All handel med dokumenterade övergrepp på prepubertala människor ska vara fortsatt kriminaliserad. Propositionen om tittförbud rivs upp och dess grundlagsändringar avslås. "

Röstprotokoll:
"Ska vi stryka stycket?" (ovanstående stycke)
Simon Rosenqvist - JA
Christoffer Willenfort - JA
Göran Widham - NEJ
Christian Engström - NEJ
Rick Falkvinge - NEJ
Marit Deldén - JA
Anna Troberg - NEJ
Klara Tovhult - AVSTÅR
Anna Svensson - NEJ
Leif Ershag - NEJ
Rickard Olsson NEJ

Styrelsen valde därmed att gå vidare att ha med en skrivelse. Den valde att förändra stycket enligt nedanstående text:

"Det viktiga arbetet att bekämpa barnpornografin slår ibland över i ett angrepp mot det öppna samhället utan att för den skull vara särskilt effektivt. Detta sker från den felaktiga föreställningen att övergreppshandel sker öppet. Piratpartiet vänder sig mot dem som använder värnlösa barn som slagträn i en debatt som egentligen handlar om något annat. Barn som utsätts för barnporr blir inte hjälpta av nuvarande lagstiftning. Tvärtom. Vi anser därför:

Att definitionen på barnpornografi ska återställas till att gälla dokumenterade övergrepp på barn som inte genomgått puberteten. Ingen ska behöva oroa sig för att bli dömd för det stigmatiserande barnpornografibrottet bara för att den innehaft naken- eller sexbilder, vilket har blivit fallet idag. Lagen ska ändras och förtydligas för att reflektera detta. All handel med dokumenterade övergrepp på prepubertala människor ska vara fortsatt kriminaliserad. Propositionen om tittförbud och de lagändringar som trädde i kraft den 1 juli 2010 ska rivas upp och de föreslagna grundlagsändringarna avslås. "
Styrelsen beslutade att genomföra förändringen.


s.6 Integritet: [...] och riksdagen skäms för att ha tyckt att det var en bra idé."
Åtgärd: Stryk. Onödigt.
Styrelsen beslutade att genomföra förändringen.


s.6 Integritet: [...] och riksdagen skäms för att betrakta Kina som ett rättsstatsföredöme.
Åtgärd: Stryk. Onödigt.
Styrelsen beslutade att genomföra förändringen.


s.8 Integritet: "Många tjänstemän utför sina tjänster med största förtjänstfullhet, men det finns ingen återkoppling alls mot beställarna, dvs lagstiftarna. Detta har varit ett problem sedan tjänstemannaansvaret avskaffades på 70-talet. För att återställa ansvarsutkrävande i extrema fall ska sju riksdagsledamöter i förening kunna avskeda vilken offentliganställd tjänsteman som helst då denne anses sätta tilltron till rättsstaten eller demokratins opartiskhet i fara. För att detta inte ska missbrukas ska sådant agerande redovisas öppet i riksdagens kammare. Två tredjedels majoritet i riksdagen kan vända beslutet. "
Åtgärd: Stryks. Skulle upphäva uppdelningen mellan förvaltningen och lagstiftarna vilket är en mycket stor reform som inte diskuterats inom partiet. Dessutom bör man tänka på att systemet, där den lagstiftande makten inte direkt kan ingripa, är tänkt att vara ett skydd mot korruption och nepotism. Äger inte konsensus och kritiserades här: http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=27080
Styrelsen beslutade att genomföra förändringen.


s.8 Integritet: "Riksdagsledamöter ska för sitt självständiga beslutsunderlag ha obegränsad tillgång till samtliga myndigheter och samtliga myndighetsdokument inom riket. Ingen får hindra sådan tillgång. Samtliga offentligt anställda har rapporteringsplikt mot riksdagsledamot, det vill säga, alla offentliga tjänstemän ska på anmodan från riksdagsledamot förklara verksamheten som pågår vid just det tillfället, så att varje riksdagsledamot har möjlighet att bilda sig ett eget och självständigt beslutsunderlag. Riksdagsledamöter ska för de två ändamålen ovan utrustas med en särskild personlig tjänstesymbol med hög igenkänningsfaktor att kunna visa upp. "
Åtgärd: Stryks. Äger ej konsensus. http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=27080 Såväl oförankrat som ogenomtänkt. Tillgång till dokument har man redan genom tryckfrihetsförordningens offentlighetsprincip, och skulle den bli obegränsad kan riksdagsledamöter sprida sekretesskyddat material. Dessutom ska inte ledamöterna kunna ingripa direkt i förvaltningen (se ovan).
Styrelsen beslutade att genomföra förändringen.


s.9 Integritet: "Ansvariga på FRA bör utredas för brott mot privatlivslagar. "
Åtgärd: Stryks. Det är fel på detta förslag på många sätt. Domstolarna och inte politikerna dömer människor, och hittills har det inte funnits några tecken på att åklagare ser att de anställda gjort något brottsligt. Detta är inget som bör stå i ett politiskt program.
Ja/RO ja/cw
Styrelsen avslog förändringen.


Integritet (slutet): Skriv in följande stycke: "Idag räknas allt mer som licensiering snarare än köp. Detta leder till att företag genom avtalsvillkor och tekniska system inskränker konsumentens rättigheter, vilket i sin tur gör det nödvändigt med ett utökat skydd för konsumenter.

Att sälja saker som "licenser" är ett sätt att kringgå lagen om konsumentskydd som tydligt ska vara otillåten. En försäljning är antingen en vara eller en tjänst. Dessa har olika former av konsumentskydd. Försök att klassa försäljning till slutkonsument som varken vara eller tjänst ska vara förbjudet i lag.

Lagen ska uttryckligen säga att avtal som visas vid mjukvaruinstallation inte äger laga kraft."
Styrelsen beslutade att genomföra förändringen.


-------------------------------------------------------------------------
KULTUR
-------------------------------------------------------------------------

s.2 Kultur: [...] "då kultur en i sig är ett nätverk med inbördes kopplingar. "
Åtgärd: Samskriv "kulturen".
s.2 Kultur: [...] "Dagens medborgare har tillgång till en hel världs mucik, text och bilder."
Åtgärd: "Musik".
s.2 Kultur: "Den allt hårdare tillämpningen av en obsolet upphovsrätt skapar inte bara" [...]
Åtgärd: Omotiverad anglicism. Byt ut "obsolet" mot "föråldrad".
s.4 Kultur: "Detta sker bland annat genom att:
Skrota Ipred-lagen."
Åtgärd: Detta verkar ha varit en början till en punktlista som aldrig blev av. Skriv samman till "Detta sker bland annat genom att skrota IPRED-lagen" och lägg i slutet på föregående stycke.
Styrelsen beslöt genomföra ovanstående redaktionella förändringar.Bilaga 2: Sjökort till riksdagsvalet 2010:


Se bifogade filer.


Bilaga 3: Anteckningar och reservationer:Protokollsanteckning:
Jag vill ha fört till protokollet att jag avstod i röstningen om att stryka punkten om barnpornografi då jag inte visste hur den slutgiltiga versionen av punkten skulle komma att se ut, eftersom vi röstade om den in blanco. Jag röstade sedan nej till den slutgiltiga formuleringen som jag ändå tycker var markant mycket bättre än den första. Det som gjorde att jag röstade nej var att jag anser att pubertet är en alledeles för godtycklig gräns. Jag hade hellre sett gränser för ålder än utseende. Vill också notera att jag vid tillfället för omröstning om förslag till sjökort trodde det skulle gå ut på rådgivande omröstning enligt beslut förra styrelsemötet.
/Klara Tovhult

Protokollsanteckning:
Det här var ett av de mer udda och mer polariserade diskussionerna som varit i styrelsen 2010. Jag vill därför lämna några kommentarer till hur jag röstade.

Efter att ha haft sjökorten öppna för diskussion under två månaders tid, så sammanställdes diskussionerna av ledningen till styrelsen som beställt dem. Styrelsen gjorde sedan några småjusteringar. Det är dels styrelsens ansvar att besluta om sakpolitik, och dels är det styrelsen som beslutar specifikt om sjökorten (så som skedde 2006).

Diskussionerna gled därefter över på hur man ska få medlemmar att rösta ja till sjökorten i vad som bara kan beskrivas som en skenvotering, eftersom det bara finns en uppsättning sjökort (om omröstningen ger nej så blir det inget valmanifest, hypotetiskt sett, så det kan bara bli ett ja). Dessutom skulle styrelsen ändå ta det slutgiltiga beslutet, även om voteringen röstade nej. Det tycker jag dels vore en skymf mot vår intelligenta och hårt arbetande medlemskår att ge den sortens låtsasinflytande, och dels ett sätt att abdikera sitt ansvar som styrelse.

Därför ansåg jag att det rätta var att styrelsen gjorde sitt jobb, det jobb som den blivit vald att utföra: att fatta beslut. Jag röstade därför också åt det hållet.

Det låg också ett förslag om att publicera sjökorten för sistaminutensynpunkter och spika dem lite hårdare vid ett senare tillfälle. Även om det vore en fullt tänkbar väg, så skiljer det inget i sak från att anta dem nu och hålla dem öppna för förändringar längre fram mot valrörelsen. Vi har hela tiden gjort kurskorrigeringar av tidigare beslut om det visat sig vara absolut nödvändigt, och snabba reaktioner är något av vårt varumärke.
/Rick Falkvinge

Reservation:
Jag reserverar mig mot beslutet att riva upp föregående styrelsebeslut. Tre saker är väldigt dåliga med detta beslutet.
1) Beslutet bryter mot verksamhetsplanen för 2009 som är taget av medlemmarna.
2) Beslutet innebär att vi inte får ordentlig medlemsförankring av sjökorten.
3) Beslutet lades väldigt sent under sittande möte då flera av ledamöterna varit tvungna att avvika. Detta känns inte bra rent processmässigt då det öppnar för att dra ut på styrelsemöten för att "vänta ut" medlemmar och sen rösta igenom saker med minsta möjliga marginal.
/Christoffer Willenfort

Reservation:
Trots att jag är medveten om att folk har fått tid att komma med input till sjökorten och att vi har haft väldigt svårt att få folk att aktivt ta del i att bygga dem (däribland har även jag själv failat) anser jag att detta beslut är för olyckligt för att jag ska kunna ställa mig bakom denna upprivning av förra veckans beslut. Vi behöver hitta bättre och tydligare former för medlemsförankring. Detta var inte rätt beslut.
Med det sagt vill jag att vi gör en ordentlig utvärdering av vad som har gått fel, på alla nivåer och sedan utarbetar bättre processer för framtagning av sjökort i framtiden. Jag föreslår att styrelsen tar tag i detta efter valet.
/Klara Tovhult

Reservation:
Jag, Marit Deldén, reserverar mig mot beslutet angående hur styrelsen ska fastställa sjökorten som togs 2010-07-23, därför att jag anser att sjökorten i sin helhet ska förankras och beslutas av medlemmarna. Partiledningen har uttryckt att få medlemmar varit med i processen att ta fram dessa sjökort vilket gör en förankringsprocess än viktigare. De som ska arbeta för sakpolitiken ska få chansen att vara med i hela beslutsprocessen. Att nu anföra tidsbrist som skäl anser jag enbart reflekterar på styrelsens inkompetens med att hantera ärendet i tid.
/Marit Deldén
Bifogade filer
Filtyp: pdf piratpartiet-valmanifest-integritet-2010.pdf (936.4 KB, 164 visningar)
Filtyp: pdf piratpartiet-valmanifest-kultur-2010.pdf (926.0 KB, 165 visningar)
Filtyp: pdf piratpartiet-valmanifest-kunskap-2010.pdf (731.3 KB, 172 visningar)

Senast redigerad av SimonRosenqvist den 2010-08-02 klockan 00:21.
  Skicka ett meddelande via Skype™ till SimonRosenqvist  
Svara med citat
  (#2) Gammal
SimonRosenqvist Inte uppkopplad
 
SimonRosenqvists avatar
 
Inlägg: 2 081
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #218914
Standard Sv: 2010-07-23 Styrelsemöte - 2010-07-23, 19:09

.

Senast redigerad av SimonRosenqvist den 2010-08-02 klockan 00:20.
  Skicka ett meddelande via Skype™ till SimonRosenqvist  
Svara med citat
  (#3) Gammal
J. C. Inte uppkopplad
 
Inlägg: 176
Reg.datum: Oct 2008

Länk: #219076
Standard Sv: 2010-07-23 Styrelsemöte - 2010-07-25, 23:02

Kommer DL, VL, KL osv få möjlighet att sätta sig in i valmanifestet innan det släpps loss? Risken finns annars att media ringer upp lokala företrädare och förväntar sig att dessa ska veta vad det innehåller.
   
Svara med citat
  (#4) Gammal
Göran Widham Inte uppkopplad
 
Göran Widhams avatar
 
Inlägg: 85
Reg.datum: Apr 2009

Länk: #219078
Standard Sv: 2010-07-23 Styrelsemöte - 2010-07-25, 23:12

Protokollet justeras


Styrelseledamot för Piratpartiet 2010 samt 2014-2016
Sammankallande i valberedningen för Piratpartiet 2013
Revisor för Piratpartiet 2011-2013
Bloggar på Sagor från Livbåten
  Skicka ett meddelande via Skype™ till Göran Widham  
Svara med citat
  (#5) Gammal
Peter Johansson Inte uppkopplad
 
Inlägg: 765
Reg.datum: Aug 2009

Länk: #219158
Standard Sv: 2010-07-23 Styrelsemöte - 2010-07-26, 16:00

Citat:
Ursprungligen postat av Jimmy Callin Visa inlägg
Kommer DL, VL, KL osv få möjlighet att sätta sig in i valmanifestet innan det släpps loss? Risken finns annars att media ringer upp lokala företrädare och förväntar sig att dessa ska veta vad det innehåller.
Sjökorten och valmanifestet är riksdagsvalfrågor om du är DL,VL eller KL och INTE riksdagskandidat bara säg följande till en journalist " Jag lämnar dig tele eller lämnar ditt tele till vår högst rankade lokala riksdagskandidat så får denne svara frågorna det är det bästa PR mässigt.

Är du själv riksdags kandidat well..... sätt dig ner och memorera valfrågor
Är du riksdagskandidat men långt bak och INTE vill promota din personvalskampanj koppla vidare till högst lokalt rankade kandidaten.

Bör tilläggas att detta med sjökorten är i senaste laget borde varit gjort sen länge. Är där ens tid till att trycka upp valmaterial med dessa frågor?


Peter Johansson
http://Pejj31.blogspot.com
   
Svara med citat
  (#6) Gammal
Macco Inte uppkopplad
 
Maccos avatar
 
Inlägg: 1 124
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #219192
Standard Sv: 2010-07-23 Styrelsemöte - 2010-07-26, 19:08

det vore ju bra om styrelsen/partiledningen lyssnade på vad medlemmarna skre voh sade i diskussionerna också...

Just nu ser sjökorten ut som något som är uppbyggt av helt oerfarna personer.


Fd. PiratPartist
Avgång: Jag kan inte stödja ett parti som inte är för skyddad integritet genom sekretess. Stöder man inte grova brottslingar som sprider sekretessmaterial så skall man inte rösta på dem.
"Life is eternal for you, When you pass the gate of Hel, come to the end of the row, The Beast and the God conjoined"
   
Svara med citat
  (#7) Gammal
Björn Odlund Inte uppkopplad
 
Björn Odlunds avatar
 
Inlägg: 1 072
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #219222
Standard Sv: 2010-07-23 Styrelsemöte - 2010-07-26, 19:53

Bra!

Visserligen kan man tycka att formerna för det här beslutet/besluten inte är de bästa, men faktum är att jag tror att allt tror att det vore en reell risk att det blev pannkaka av alltihop om inte den här åtgärden togs sett hur situationen var.

Att se till att det inte blir pannkaka är en av styrelsens viktigaste uppgifter, även om det innebär att man ibland får ta obekväma beslut. Kudos till styrelsen från mig alltså (och då hela styrelsen som kollektiv, oavsett hur man röstade)!

Ps. Sen håller jag även med om påståendet att det är högst tveksamt att bara en omröstning med ja eller nej, vilket nog får sägas vara vad vi maximalt skulle klara av/ha tid med, rent omröstningsdemokratiskt i det här läget, skulle ge någon vidare legitimitet, hur många medlemmar skulle på allvar rösta för "nej vi ska inte ha något valmanifest", vilket ett nedröstat förslag i praktiken blir). Ds.


Björn Odlund, Borås
   
Svara med citat
  (#8) Gammal
samface Inte uppkopplad
 
samfaces avatar
 
Inlägg: 612
Reg.datum: Jan 2008

Länk: #219304
Standard Sv: 2010-07-23 Styrelsemöte - 2010-07-27, 03:06

@Falkvinge

Även ett beslut om att låta medlemmarna avgöra är ett beslut. Det är t.o.m. ett mycket lämpligt beslut att ta när det handlar om sådant som många berörs av och som främjas av en god förankring hos medlemmarna. Det är ju inte styrelsen allena som ska driva politiken som styrelsen nu beslutat om, vilket medför en förankringsprocess efter taget beslut istället för som en del av beslutsprocessen.

Vad man eventuellt tjänat in på att effektivisera beslutsprocessen har man alltså förlorat i förankringsprocessen och därigenom gjort ett onödigt uttag från medlemmarnas förtroendekonto. Vad jag menar med förtroendekonto är det förtroende som styrelsen fått av medlemmarna att förvalta. Varje gång ett beslut fattas utan att engagera medlemmarna gör man uttag från förtroendekontot, dvs det går bra så länge det finns förtroende kvar att ta av, men gör man det för mycket utan att medlemmarna ges en chans att förnya förtroendet så kommer man få problem.


--
Sammy Nordström
Avgående ledamot i Piratpartiets styrelse

Blogg: Bloggsam.se
   
Svara med citat
  (#9) Gammal
IsakGerson Inte uppkopplad
 
IsakGersons avatar
 
Inlägg: 833
Reg.datum: Apr 2009

Länk: #219416
Standard Sv: 2010-07-23 Styrelsemöte - 2010-07-28, 09:05

Det blir mer och mer tydligt varför Piratpartiet behöver en kongress innan val där ett större tiotal eller kanske ett hundratal kan sätta sig ner en helg eller vecka, bygga politik tillsammans och sedan rösta igenom den. Först då kan vi få en bra satsning inför valet, sund förankring och legitimitet och därmed sluta bråka.

Men visst, fortsätt ni som ni gör tills ni inser vad ni gör. Jag bygger lokalpolitik sålänge. Här kan vi iallafall arbeta tillsammans.


---

Scienta donum scienta est, unde vendi non potest
   
Svara med citat
  (#10) Gammal
farmorgun Inte uppkopplad
 
Inlägg: 97
Reg.datum: Nov 2009

Länk: #219424
Standard Sv: 2010-07-23 Styrelsemöte - 2010-07-28, 10:09

Citat:
Ursprungligen postat av IsakGerson Visa inlägg
- - - Men visst, fortsätt ni som ni gör tills ni inser vad ni gör. Jag bygger lokalpolitik sålänge. Här kan vi iallafall arbeta tillsammans.
Vägen till framgång är konsten att hantera motstridiga viljor. Utan att känna till varför tidigare beslut inte kunde genomföras (tidsbrist?) kan jag läsa ut att en del kan förklaras med att arbetet med sjökorten, som fördelats på olika händer (?) har försenats. Det signalerar viss panik där en del tycker sig har mera tid än andra att göra något åt den saken. Rätta mig gärna om jag har fel.

Jag är inte ute efter att hänga någon, mera att mana till att vi bör arbeta mera metodiskt även när det gäller att hantera våra upprörda känslor. Jag utgår från att det kommer en utvärdering efter valet och till dess vore det väl bra om vi var och en kunde skriva ner våra reaktioner i en egen loggbok och i görligaste mån undvika att lufta våra frustrationer på stört. Vi är varandras arbetsmiljö. Jag är själv en känslomänniska, som tvingats lära mig metoder för att kunna "reva seglen och hålla stadigt i rodret" när känslostormarna i mitt inre rasat som värst. Känslor är kanonbra eftersom de ger vind i seglen, men utan förnuft d v s ett fungerande roder, riskerar vi att kapsejsa. Det gäller också att kunna reva seglen tills stormen lagt sig.


farmorgun
   
Svara med citat
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com