Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
SimonRosenqvist Inte uppkopplad
 
SimonRosenqvists avatar
 
Inlägg: 2 081
Reg.datum: Jan 2006
Standard 2010-10-02: Styrelsemöte - 2010-10-02, 16:38

Piratpartiets styrelsemöte, 2-3 oktober 2010
--------------------------------
F2F-möte den 2-3 oktober
Plats: Espresso House, Vasagatan 15, Stockholm.


1. Mötet öppnas
Sammankallande Rickard Olsson förklarar mötet öppnat.


2. Närvaro
Anna Troberg
Christian Engström
Marit Delden
Rick Falkvinge
Rickard Olsson
Simon Rosenqvist
Klara Tovhult (per telefon)

Revisor Rene Malmgren adjungeras med närvaro- och yttranderätt.


3. Val av mötesfunktionärer
Mötet beslutar:
att välja Rickard Olsson till mötesordförande.
att välja Simon Rosenqvist till mötessekreterare.
att välja Rick Falkvinge och Anna Troberg till justerare.


4. Information och rapporter
4 a. Information från Christian Engström om EU-assistenter

Mårten Fjällström och Rickard Olsson (som bägge var lokala assistenter på halvtid) slutar den 31 dec.

Det gör att Anna Troberg kan gå upp på heltid, och att Amelia Andersdotter kan få anställning som assistent i Bryssel från den 1 november.

Efter årsskiftet blir det alltså Henrik Alexandersson och Amelia Andersdotter som är ackrediterade assistenter i Bryssel, och Rick Falkvinge och Anna Troberg som lokalanställda EU-assistenter i Sverige.

Det här fyller upp det tillgängliga lönekuvertet helt.


4 b. Fånga nya aktivister efter valet.

Mikael Nilsson driver ett pilotprojekt med annonser och aktivt deltagande på Facebook, både med Piratpartiets egna sida och LIVE-sidan.

PL har anslagit en minimal budget för annonser på piloten.


4 c. Budgetjustering

Partiledaren rapporterar om budgetläget. De avvikelser som finns från budget är inte av arten att det inte motiverar en budgetjustering i oktober, utan ligger inom en budgets normala avvikelsegrad.

Kassaflödet är under kontroll -- kontoställningen pendlar mellan 200k och 250k -- och vi kommer att kunna betala väntade fakturor.

Den stora avvikelsen mot budget för året är att partiet kommer att gå 250k till 300k back på kostnadskontot "valsedlar". Orsaken är att vi inte nådde ett valresultat som ger oss pengarna tillbaka för tryckkostnaden. En budgetjustering bör dock ha ett bättre underlag och behovsmotivering än att en specifik post går med ett väl förklarat underskott; detta motiverar inte mer än en fotnot i årsredovisningen.

Ledningen informerar om att det dessutom finns 200k i förfallna fakturor som partiet väntar in inom kort.

Styrelsen beslutar att lämna punkten "budgetjustering" utan åtgärd.


5. Medlemsmöte

Styrelsen beslutar:
att kalla till medlemsmöte helgen den 30-31 oktober 2010;
att följande punkter ska behandlas på mötet:
- andraläsning av den stadgerevidering som beslutades på årsmötet;
- beslut av övergångsregler mellan gamla och nya stadgar;
- genomförande av val enligt årsmötesbeslut;
att uppdra åt partiledningen att ta fram förslag på övergångsregler för stadgerevideringen, att presentera som beslutsunderlag till medlemsmötet senast 16 oktober.

Kommentar: Då valberedningen skriftligen meddelat att det inte är realistiskt att på medlemsmötet hålla val enligt föregående årsmötesbeslut, så föreslår styrelsen att bordlägga dessa val till ett gemensamt årsmöte (enligt gamla stadgar) och vårmöte (enligt nya stadgar) under våren 2011. Övergångsreglerna till nya stadgarna behöver då ange att de nya stadgarna tar effekt i samband med detta möte.

Brevet från valberedningen ska bifogas som motivering till styrelsens förslag att bordlägga personval.


6. Remiss till organisationen inför lokal organisering

Styrelsen beslutar:
att eftersträva en utbyggnad av partiets organisation på lokal nivå,
att undersöka möjligheten till "lokala råd" enligt Mikael Nilssons förslag,
att skicka detta förslag på remiss till organisationsgruppen enligt tidigare årsmötesbeslut;
att skicka detta förslag på remiss till hela partiet enligt standardiserat remissförfarande;
att uttala som avsikt att besluta i frågan om lokal organisering före utgången av 2010.

Kommentar: Styrelsen avser att förstärka partiets möjlighet till lokal organisering, då framför allt med avseende på lokal beslutsrätt och införande av lokalt valda grupper med gemensam beslutskraft (naturligtvis inom stadgar och övrig organisationsform). Detta kan ske på många sätt. I dagsläget anser styrelsen att Mikael Nilssons förslag är det mest genomarbetade och att det därför bör stå som huvudförslag. Det finns många sätt att göra saker annorlunda och det är därför styrelsen skickar förslaget på remiss.

Länk till förslaget om "lokala råd":
http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=23641


7. Personuppgiftsombud

Styrelsen beslutar:
att utse Jonatan Kindh till personuppgiftsombud för Piratpartiet enligt personuppgiftslagen (PuL).
att personuppgiftsombudet får ansvar att överblicka de personuppgiftsregister som förekommer inom partiets verksamhet, undersöka och påpeka huruvida vi följer lagens krav samt föreslå ytterligare förbättringar där det är möjligt.
att instruera ledningen att återkomma med rapport innan medlemsregistret har automatiserat anonymiseringen av utgången medlemsdata enligt tidigare styrelsebeslut.

Kommentar: Ambitionen när det gäller personuppgifter ska vara att inte bara följa lagens minimikrav, utan också att föregå med gott exempel därutöver i linje med vår politik, i syfte att skydda både medlemmars och före detta medlemmars integritet.


8. Valutvärdering

Styrelsen beslutar:
att uppdra åt ledningen att föreslå en arbetsgrupp med syfte att gemensamt utvärdera valkampanjen och valupptakten 2010,
att gruppen inte ska bestå av personer som sitter i styrelse eller ledning,
att styrelsen ska godkänna gruppen och formellt ge utvärderingsuppdraget på ett kommande möte, senast den 16 oktober.
att ge följande exempel på vad granskningen kan omfatta:
- medieströmningar och uppfattningen av Piratpartiets varumärke, både vad avser relevans och värde,
- intern organisation,
- korrelation mellan tillgänglig statistik (t.ex. medlemsstatistik, valresultat) - relativt kända händelser,
- kampanjmaterial,
- kampanjmetodik,
- eventuella geografiska och demografiska skillnader i resultat och metodik,
- styrelsens arbete,
- ledningens arbete,
- samarbetet mellan Piratpartiet och Ung Pirat,
- övrig intern metodik, statistik och skeenden.
att gruppens arbete ska vara avslutat före den 1 februari 2011.

Kommentar: Styrelsen kommer att ha fortlöpande kontakt med utvärderingsgruppen och vill att utvärderingsarbetet ska präglas av en pågående öppenhet.


9. Stöd till The Pirate Bay och Wikileaks

Styrelsen beslutar:
att fortsatt stödja The Pirate Bay och Wikileaks med drift och övriga tjänster upp till en kostnad som ryms inom nuvarande IT-budget.

Kommentar: Det finns två konsekvenser för partiet. Dels möjliga juridiska komplikationer, som idag får anses vara små till obefintliga, och dels direkta driftkostnader för partiet, vilka får anses vara försumbara. Styrelsen uppmanar dock ledningen att göra en längre konsekvensbeskrivning och återkomma.


10. Schema för styrelsemöten

Styrelsen beslutar:
att nästa möte ska hållas per telefon kl. 19:00 torsdagen den 14/10,
att uppdra till sammankallande att inom två veckors tid posta samtliga datum för resterande styrelsemöten.


11. Mötet avslutas
Mötesordförande Rickard Olsson avslutar mötet.
  Skicka ett meddelande via Skype™ till SimonRosenqvist  
Svara med citat
  (#2) Gammal
Anna Troberg Inte uppkopplad
 
Anna Trobergs avatar
 
Inlägg: 616
Reg.datum: Apr 2008

Länk: #238798
Standard Sv: 2010-10-02: Styrelsemöte - 2010-10-02, 16:43

Justeras.


Partiledare
Blogg: http:www.annatroberg.se
Mejl: anna.troberg@piratpartiet.se
Facebook: http://www.facebook.com/annatroberg1
Skype: anna_troberg
Mobil: 0704-676 273
   
Svara med citat
  (#3) Gammal
Rick Falkvinge Inte uppkopplad
 
Rick Falkvinges avatar
 
Inlägg: 4 227
Reg.datum: Dec 2005

Länk: #238800
Standard Sv: 2010-10-02: Styrelsemöte - 2010-10-02, 16:43

Justeras.
   
Svara med citat
  (#4) Gammal
Stefan Flod Inte uppkopplad
Förbundsordförande UP
 
Stefan Flods avatar
 
Inlägg: 2 340
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #238848
Standard Sv: 2010-10-02: Styrelsemöte - 2010-10-02, 19:23

Så jag skulle behöva lite klargöranden här ang punkt 4.


Partisekreteraren Mårten blev uppsagd utav den operativa ledningen aka "partiledningen", nä den operativa ledningen/partiledningen tar inte kollektiva beslut utan den tar beslut som enskilda individer. Så det var Rick Falkvinge som partiledare som beslutade och sa upp Mårten Fjällström som partisekreterare och hans anställning går då ut den 31 december fick vi nu veta.

Rickard Olssons halvtidsanställning ifrån Christian Engström går då ut den 31 december också. Samtidigt som Anna Troberg kan gå upp på heltidsanställd utav christian Engström, och att Amelia Andersdotter kan få anställning som assistent i Bryssel utav christian Engström från den 1 november.

Det betyder att det verkar som om Christian Engström åter igen frångår Piratpartiets styrelses rekommendationer av anställningar?

Så för att summera. Christian Engström (CE) ger lön och anställer Rick och Anna som privatperson, alla våra Partiledare i Piratpartiet är anställda utav en person som verkar leva sitt eget liv borta i Bryssel och struntar glatt i styrelsens rekommendationer. Det är inte första gången CE struntar i styrelsens rekommendationer och kör sitt eget race, exempelvis valde han att inte anställa Amelia Andersdotter 2009. Att sen CE väljer att inte anställa Partisekreteraren längre (eller har beslutat att inge ge partisekreteraren fortsatt lön efter 31 dec?) längre trots styrelsens rekommendationer, hur resonerar han där?

Och har verkligen styrelsen något som helst att säga till om vilka som uppebär lön och får privilegiet att jobba med piratfrågor på heltid?

För att läsa den prioriteringsordning till CE av anställda som styrelsen antagit och som CE måste följa så kika in protokollet från 2009-07-01:Styrelsemöte

I beslutet på rekommendationer av anställda till CE tog man även följande beslut: "Styrelsen beslutar att ge ett lönetillägg till Rick Falkvinge så att han får en bruttolön på SEK 45.000"

Det betyder väll rimligtvis att även Anna Troberg som även hon är partiledare nu går upp på samma lönenivå, 45 000 kr brutto per månad?


________________________

tel:0760-18 89 18
http://stefanflod.com/
  Skicka ett meddelande via Skype™ till Stefan Flod  
Svara med citat
  (#5) Gammal
Rick Falkvinge Inte uppkopplad
 
Rick Falkvinges avatar
 
Inlägg: 4 227
Reg.datum: Dec 2005

Länk: #238854
Standard Sv: 2010-10-02: Styrelsemöte - 2010-10-02, 19:50

Citat:
Ursprungligen postat av Stefan Flod Visa inlägg
Partisekreteraren Mårten blev uppsagd utav den operativa ledningen aka "partiledningen", nä den operativa ledningen/partiledningen tar inte kollektiva beslut utan den tar beslut som enskilda individer. Så det var Rick Falkvinge som partiledare som beslutade och sa upp Mårten Fjällström som partisekreterare och hans anställning går då ut den 31 december fick vi nu veta.
Situationen är något mer komplicerad. Normalt ska man inte kommentera personalfrågor offentligt, men det kan finnas anledning att undvika ryktesspridning här.

Fjällström hade en halvtid från partiet och en halvtid från Engström. Båda sades upp på grund av arbetsbrist när partiet går in i mellanvalsperioden. Det var mitt beslut att säga upp halvtiden från partiet, och styrelsen var informerad så långt det gick hela vägen. Jag har absolut inget att klaga på vad gäller Fjällströms arbetsinsats; det handlar bara om att jag inte kan motivera utgiften inför styrelsen och slutligen årsmötet när vi går in i mellanvalsperioden och dess medförande reduktion i administrativa behov.

Detta påverkar inte det ideella uppdraget som partisekreterare, bara anställningen.

Rickard Olsson sade upp sig själv på grund av samma skäl.


Citat:
För att läsa den prioriteringsordning till CE av anställda som styrelsen antagit och som CE måste följa
Detta är inte korrekt i sak. Styrelsen kan lämna rekommendationer, men har ingen formell beslutanderätt över parlamentarikers medel.

Med det sagt: Den här frågan diskuterades under viss tid på mötet och styrelsen fattade inget beslut, möjligtvis i avsaknad av upplevt behov av ny rekommendation. Hur som helst var prioriteringarna att satsa på leveranskapacitet i Bryssel tydliga, och med tanke på tidpunkten efter de svenska valen och att partiets framtida trovärdighet nu hänger på att vi kan leverera där vi är invalda, så verkade de närvarande på styrelsemötet instämma i att prioriteteringen är riktig (utifrån vad jag kunde bedöma -- brasklapp här). I det ljuset blir det också rimligt att förstärka genom att anställa Andersdotter, och att använda våra operativa resurser i högre utsträckning till att föreläsa internationellt i anslutning till EU-arrangemang.

Men som sagt, partiet har ingen beslutanderätt över parlamentarikers medel, bara över vilka vi anställer själva.
   
Svara med citat
  (#6) Gammal
Henry Rouhivuori Inte uppkopplad
 
Henry Rouhivuoris avatar
 
Inlägg: 5 452
Reg.datum: Feb 2006

Länk: #238852
Standard Sv: 2010-10-02: Styrelsemöte - 2010-10-02, 19:50

Om lönekuvertet är 17500 € per månad så räcker det med dagens valutakurs precis till 4 heltidstjänster om två finns i Sverige där det finns något som heter arbetsgivaravgift och två i Bryssel om alla har 35000 kronor i månadslön.


Ekonomiansvarig

ingsoc.eu
   
Svara med citat
  (#7) Gammal
Victoria Inte uppkopplad
 
Victorias avatar
 
Inlägg: 131
Reg.datum: Mar 2009

Länk: #238858
Standard Sv: 2010-10-02: Styrelsemöte - 2010-10-02, 19:53

Jag har en fråga angående 4b.

Kommer Mikael Nilsson jobba gratis med det här?

Och vore det inte bättre om vi kunde sänka de övrigas löner (jag tänker särskilt på partiledarna) och ge Mikael en anställning?

Om jag minns rätt så var ett av de största skälen till att Rick skulle ha en så (enligt mig) oproportionerlig lön att han var tvungen att resa runt och äta dyrare middagar med journalister och andra av intresse. Om jag inte är helt ute och cyklar så har även dessa omständigheter ändrats, och därför ser jag det som naturligt att ändra lönenivåerna. Det spelar ingen roll vad man tycker att Rick är värd, vi måste anpassa oss till det ekonomiska läget. Vi behöver prioritera aktivism och organisation.

Jag skulle vilja ha en förklaring från styrelsen om hur man har tänkt angående anställningar och löner =)
   
Svara med citat
  (#8) Gammal
Mikael Nilsson Inte uppkopplad
 
Mikael Nilssons avatar
 
Inlägg: 897
Reg.datum: Jun 2006

Länk: #238874
Standard Sv: 2010-10-02: Styrelsemöte - 2010-10-02, 20:48

Citat:
Ursprungligen postat av Victoria Visa inlägg
Kommer Mikael Nilsson jobba gratis med det här?
Med annonsering på facebook? Ja, absolut, det är en relativt liten arbetsinsats.
   
Svara med citat
  (#9) Gammal
klara Inte uppkopplad
 
klaras avatar
 
Inlägg: 514
Reg.datum: Jun 2008

Länk: #238898
Standard Sv: 2010-10-02: Styrelsemöte - 2010-10-03, 01:26

Rick: Den som tiger samtycker inte alltid.

Vic: Jag tycker vi behöver en diskussion om lönesättning. Den skulle behöva vara förutsättningsslös. Det vore bra om vi i partiet kunde lära oss att vi kommer från olika bakgrunder, har olika referensramar och lära oss att mötas någonstans på mitten. 45k må vara på mitten för den som kommer uppifrån. Men är det inte det för oss andra så hjälper det inte så mycket.

Frågan är var kompromissen mellan att människor med hus och lån ska kunna leva drägligt och att organisationen ska få mesta möjliga ut av en pengapott ligger. Att åsikterna går isär vet jag. Som jag ser det handlar det om att visa god vilja från båda sidorna.
   
Svara med citat
  (#10) Gammal
Mikael Nilsson Inte uppkopplad
 
Mikael Nilssons avatar
 
Inlägg: 897
Reg.datum: Jun 2006

Länk: #238902
Standard Sv: 2010-10-02: Styrelsemöte - 2010-10-03, 01:56

Citat:
Ursprungligen postat av klara Visa inlägg
Vic: Jag tycker vi behöver en diskussion om lönesättning. Den skulle behöva vara förutsättningsslös. Det vore bra om vi i partiet kunde lära oss att vi kommer från olika bakgrunder, har olika referensramar och lära oss att mötas någonstans på mitten. 45k må vara på mitten för den som kommer uppifrån. Men är det inte det för oss andra så hjälper det inte så mycket.

Frågan är var kompromissen mellan att människor med hus och lån ska kunna leva drägligt och att organisationen ska få mesta möjliga ut av en pengapott ligger. Att åsikterna går isär vet jag. Som jag ser det handlar det om att visa god vilja från båda sidorna.
Som jag ser det är en avgörande fråga VAD vi ska avlöna. I korthet behöver vi avlöna:

1. Saker som kräver professionella insatser, och som är svåra att uppnå idéellt. Det kan handla om partiledaruppdraget, som om det blir tillräckligt intensivt inte går att sköta idéellt, men även andra roller.
2. Saker som är svårt att locka folk till på idéell basis. Det kan tex handla om omfattande administrativt arbete.

Punkt 2 har ledningen antagligen mycket god koll på. Punkt 1 är mer strategiskt. Vi har höga krav på oss att vi som parti agera mer professionellt. Då behöver de pengar vi kan avvara för professionella insatser användas med stor omsorg. Även där är det bra om vi kan diskutera öppet nu i mellanvalstider.
   
Svara med citat
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com