Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Vidde Inte uppkopplad
 
Viddes avatar
 
Inlägg: 155
Reg.datum: Jun 2006
Standard 2011-01-29 – 2011-01-30: Styrelsemöte i Stockholm - 2011-02-01, 22:27

Möte UP-Stockholms kansli på Styrbjörnsvägen 3, Aspudden
Om inget annat anges är beslut tagna med acklamation.

1. Mötet öppnas
2. Närvarande
Anna Troberg
Christian Engström
Christoffer Willenfort (suppleant)
Johanna Julén
Göran Widham (suppleant)
Marit Deldén
Rick Falkvinge
Rickard Olsson
Leif Ershag Från punkt 4.2

Samtliga närvarande har rösträtt.

2.1 Adjungerade
Rene Malmgren (Revisor)

3. Val av mötesfunktionärer
3.1 Val av mötesordförande
Mötet väljer Anna Troberg som mötesordförande
3.2 Val av mötessekreterare
Mötet väljer Johanna Julén som mötessekreterare
3.3 Val av justerare
Mötet väljer Marit Deldén och Christoffer Willenfort till justerare

4. Information och rapporter
4.1 Christian informerar: Från den 1 februari har jag följande assistenter:
- Henrik Alexandersson, i Bryssel, heltid, lön ca 35.000 (betalas i euro)
- Amelia Andersdotter, i Bryssel, heltid, lön ca 35.000 (betalas i euro)
- Rick Falkvinge, lokalassistent, heltid, lön 45.000
- Anna Troberg, lokalassistent, heltid, lön 45.000
Tillsammans med sociala avgifter och kostnader för betalningsombudet fyller det upp det tillgängliga lönekuvertet helt.

-- Här anlände Leif --

4.2 Valutvärderingsgruppens rapport
Styrelsen har fått en preliminär rapport. Gruppen arbetar med två huvudspår, dels ett som syftar till att inhämta information och synpunkter från externa källor som journalister och statsvetare, det andra i form av en enkät bland interna källor som funktionärer och partimedlemmar.

4.3 Redogörelse för ekonomiska rutiner, beslutsfattande/mandat samt uppföljning
Ledningen meddelar att man arbetar med att dokumentera de ekonomiska rutinerna, beslutsfattande/mandat och kommer att återkomma till styrelsen i samband med nästa ordinarie styrelsemöte.

4.4 Förbättra informationsflödet mellan Piratpartiet och Ung Pirat

UP har beslutat att adjungera en medlem ur Piratpartiets styrelse på sina förbundsstyrelsemöten och kommer att adjungera sin förbundssekreterare på våra möten om vi bestämmer något liknande.

4.5 Information om arbetet inför Rick Falkvinges avgång
Rick Falkvinge informerade om att arbetet med hans avgång i stort sett började med att Anna Troberg utsågs till vice partiledare för 18 månader sedan. Eftersom det är otänkbart att byta partiledare ett år före ett val, så var det nödvändigt att vänta till efter riksdagsvalet. Därefter accelererade arbetet fort. Intervjuer skedde för att Anna skulle kunna välja sin partiledning, och då de nya stadgarna antagits med effektdatum 1 januari sattes Ricks avgångsdatum till detta datum. (Först med de nya stadgarna skulle det finnas en successionsordning.)

Samtidigt har arbetet präglats av sekretess på grund av nyhetsvärdet och den interna och externa skada som skulle uppstå i händelse planerna skulle läcka i förväg.

4.6 Uppföljning styrdokument
Beslut:
Eftersom Mårten inte längre har den tid som krävs överlåter styrelsen åt Marit Deldén att överta arbetet. Återraportering ska ske till nästa ordinarie styrelsemöte

5. Beslutspunkt som uppkom under informationspunkt 4
5.1 Kommunikation med Ung Pirat
Beslut:
Styrelsen beslutar att adjungera representanten från Ung pirat vid de tillfällen som ärenden kräver. Samt att till nästa ordinarie styrelsemöte diskutera om det skall utses en representant till UP's styrelse.

5.2 Firmatecknare
Beslut: Firmateckningen uppdateras så att partiledaren Anna Troberg och partisekreteraren Jan Lindgren tecknar partiets firma var för sig, och tre styrelseledamöter tecknar partiets firma i förening.
Anna Troberg Utför beslutet så snabbt som möjligt.

6. Genomgång av gamla beslut (från surdegen)
Notering: Tidigare beslut har fått ID enligt följande.
Beslut tagna på medlemsmöte har ID som börjar med M.
Styrelsebeslut har ID som börjar med S.
Leningsbeslut har ID som börjar med L.
Därefter följer ett datum när beslutet är taget. Sist finns ett löpnummer i den händelse flera beslut är tagna samma dag.

6.1 ID: M2009-10-25:1 - att skapa rutiner för att undvika liknande situationer gällande ansvarsfriheten.
Under medlemsmötet hösten 2009 valde medlemmarna att bordlägga frågan om styrelsens ansvarsfrihet och tilläggsyrkandet att styrelsen fick i uppdrag att skapa rutiner för att undvika liknande situationer gällande ansvarsfriheten lades och gick igenom.

Beslut:
Styrelsen ger Christoffer Willenfort i uppdrag att ta fram ett styrdokument gälllande detta.

6.2 ID: S2010-02-06:1 - ledningsuppdrag angående de lokalpolitiska plattformarna
Styrelsen beslutar:
Att: Styrelsen uppdrar åt ledningen att bistå de lokala organisationerna att ta fram en grund till enhetligt formaterade och korrlästa lokalpolitiska program till allmänna val.
Att: Styrelsen skickar representanter till LOKU i Uppsala nästa vecka.

6.3 ID: S2010-01-17:1 - ledningsuppdrag angående valgranskare av primärvalet

Styrelsen beslutar:
Att: uppdra åt Leif Ershag att till nästa ordinarie styrelsemöte ta fram riktlinjer för en valgranskningsgrupp som skall utreda primärvalet och lägga grund för förbättringar till framtiden.
Att: uppdra åt Leif Ershag att hitta lämpliga personer för detta arbete.

6.4 ID: S2009-11-02:1 - lösningar för digital signering av styrelseprotokoll
Styrelsen beslutar:
Att: det räcker med att man justerar protokollet i forumet.
Att: Ledningen uppdras att skapa system för digitala signaturer om detta behövs i framtiden.

6.5 ID: S2009-11-02:2 - ta fram möjliga lösningar för att hålla medlemsmöten

Detta täcks av punkt 8. Denna anses därmed stängd.

6.6 ID: S2009-08-10:1 - ledningsuppdrag angående informationsvägar och informationsspridning

Styrelsen noterar att en kommunikationsgrupp är tillsatt av partiledaren.
Styrelsen beslutar:
Att: Be kommunikationsgruppen återkomma med en rapport till nästa ordinarie styrelsemöte.

6.7 ID: S2009-03-09:1 - arbetsgrupp för att hjälpa partiledningen
Styrelsen noterar att denna punkt blivit inaktuell.
Styrelsen beslutar:
Att: Lämna frågan utan vidare beakning och därmed anses frågan stängd.

6.8 ID: S2010-10-03:1 - konsekvensbeskrivning av att hosta TPB och wikileaks.
Styrelsen beslutar:
Att: Uppdra åt ledningen att till den 15/3 finna en lämplig jurist eller juriststuderande som tar fram en längre konsekvensbeskrivning angående partiets hostning av The Pirate Bay och Wikileaks.

6.9 Vidare arbete med surdegen
Styrelsen beslutar:
Att: Uppdra åt Marit Deldén och Christoffer Willenfort att gå igenom surdegen och identifiera överspelade punkter som styrelsen senare kan avfärda i klump.

7. Val av styrelsens sammankallande samt styrelsens sekreterare
Styrelsen beslutar
Att: välja Marit Deldén till partistyrelsens sammankallande fram till vårmötet är avslutat.
Att: välja Leif Ershag till partistyrelsens sekreterare fram till vårmötet är avslutat.

Notering: Marit och Leif röstade inte i detta beslut.

-- paus för lunch 12:00 - 13:00 --

Klockan 13:12 ringdes Kent Holmblad från valberedningen upp för mottaganden av synpunkter gällande medlemsmötet. Detta enligt önskemål från valberedningen.

8. Förberedelser inför vårmötet
Styrelsen noterar att vi har fått in ett mail ifrån fyra medlemmar om förberedelser inför vårmötet.

8.1 Val av temporärt mötespresidium
Styrelsen beslutar:
Att: utse Andreas Bjärnemalm till mötesordförande samt Nils Agnesson, Jonatan "Gonte" Kindh och Jörgen Lindell som vice mötesordförande i den rangordningen.
Att: de tre vakanta platserna tillsätts i samråd med mötespresidiet med ambitionen att få en så bred gruppsammansättning som möjligt.

Denna punkt bordläggs till först på dagordningen under morgondagen för bearbetning under kvällen.

9. Budget för 2011
Styrelsen beslutar:
Att: revidera budgeten efter bifogat förslag. (Bilaga 1)
Att: återkomma till budgeten efter vårmötet för att stämma av budgeten med verksamhetsplanen.

-- 17:00 2011-01-29 Mötet ajournerar sig --

-- 09:58 2011-01-30 Mötet återupptas --

8. Förberedelser inför vårmötet (återupptas från igår)
8.2 Teknisk lösning för vårmötet
Styrelsen beslutar:
Att: anta förslag enligt bilagt röstningsprotokoll. (Bilaga 2) Marit Deldén reserverar sig mot detta.
Att: En redaktionsgrupp bestående av Leif Ershag, Anna Troberg, och Göran Widham skriver en redogörelse av det fattade beslutet och en förklarande text med beslutsbakgrund etc att användas i remissrundan.

8.3 verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
Styrelsen beslutar:
Att: utse en redaktionsgrupp bestående av Leif Ershag, Anna Troberg, och Göran Widham att författa verksamhetsberättelse.
Att: utse Rick Falkvinge att författa ekonomisk berättelse.
Att: deadline för dessa berättelser är 14 Februari.

8.4 förslag till verksamhetsplan för 2011
Styrelsen beslutar:
Att: utse en redaktionsgrupp bestående av Anna Troberg, Marit Deldén och Christoffer Willenfort att författa verksamhetsplan för 2011.
Att: deadline för denna är 14 Februari.

8.5 Avstämning med valberedningen
Styrelsen noterar att vi pratade med valberedningen under mötet.

Styrelsen beslutar:
Att: Uppdra åt Marit Deldén att meddela valberedningen om styrelsens arbete och rekommendera dem att fortlöpande informera partiet om sitt arbete.

8.6 Avstämning med revisorerna
Styrelsen noterar att mail inkommit från Rene Malmgren om när revisorerna vill ha information och vad som önskas:
Senast den 21 februari vill de ha 1 st verksamhetsberättelse. Denna kan vara kort. Det behövs inget literärt mästeverk. 1 st resultatrapport 1 st balansrapport och bokföringen, dvs huvudbok + verifikationslista.

8.7 Tid för genomgång av eventuella motioner
Styrelsen beslutar:
Att: uppdra åt styrelsens sammankallande att planera styrelsens handhavande av motioner mm.
Att: be mötespresidiet att löpande delge styrelsen de motioner som inkommer.

8.8 Förbereda kallelse till vårmötet
Styrelsen beslutar:
Att: Delegera kallelsen till mötespresidiet i samarbete med styrelsens sammankallande.

8.9 Datum för vårmötets öppnande
Styrelsen beslutar:
Att: Tolka stadgans "Första veckan i april" till att mötet börjar måndagen den 4 April.

10. Samarbete om grupptalan mot Microsoft
Styrelsen beslutar:
Att: Uppdra åt Christoffer Willenfort att ta fram ett beslutsunderlag till styrelsen och föra ett samtal med berörda parter.

11. Sakpolitiskt dokument
Styrelsen tackar för utfört arbete.

Styrelsen beslutar:
Att: Bordlägga frågan till nästa ordinarie styrelsemöte.

12. Dokumentstruktur beslutande dokument
Styrelsen beslutar:
Att: Uppdra åt Marit Deldén att inhämta förslaget hos Mårten Fjällström.

13. Principprogram 4.0
Styrelsen beslutar:
Att: Uppdra åt Leif Ershag och Anna Troberg att ta fram en besluts- och remissordning för framtagande av principprogram och återkomma till styrelsen under första halvåret 2011.

14. Frågan om lokal organisering
Styrelsen noterar att frågan är ute på remiss.
Styrelsen beslutar:
Att: Uppdra åt Marit Deldén att ta fram ett diskussionsunderlag.

14. Tankesmedja
Styrelsen noterar att det inte finns resurser för tillfället och beslutar:
Att: lämna frågan utan åtgärd.

15. Uppföljning av alla årsmötesbeslut
Styrelsen beslutar
Att: Uppdra åt Marit Deldén och Leif Ershag att förbereda beslutsunderlag för samtliga nedanstående frågor till nästa ordinarie styrelsemöte.

15.1 Transparens i valberedningens arbete
15.2 Arbetsgrupp om grundlagen
15.3 Text bifogas till sjökort
15.4 Sjökort om konsumenträtt
15.5 Migrering av Piratpartiets infrastruktur
(C03-001) IT1 rapporterar att partiet gått från totalt tre fysiska maskiner med Windows till en virtuell maskin med Windows. Arbete pågår att migrera även denna.
15.6 Dokument om forumregler
15.7 Uppdatera information om vågmästarrollen
15.8 Piratpartiets hemsidas tillgänglighet
15.9 Personuppgiftsombud

16. Ledningens 4-årsplan
Styrelsen noterar att den mottagit planen.

Styrelsen beslutar:
Att: styrelsens sekreterare får i uppdrag att ha fortlöpande kontakt med ledningen om de styrelsebeslut som blir aktuella allt eftersom arbetet fortskrider.
Att: Det är styrelsens intention att ta ställning i de nödvändiga beslut som behövs för att ledningen ska kunna arbeta vidare enligt planen med tydliga riktlinjer från styrelsen.

17. Strategiska samarbetspartners
Styrelsen beslutar:
Att: Uppdra åt ledningen att inleda kontakter med lämpliga organisationer.
Att: Fortsätta diskussionen med medlemmarna om lämpliga samarbeten.

18. Rotation på styrelsens F2F-möten
Styrelsen beslutar:
Att: Stänga frågan utan åtgärd.

19. Övriga frågor
19.1. Deltagande på styrelsemöten
Styrelsen noterar att Rene Malmgren i sin roll av revisor oroar sig över den dåliga närvaron hos vissa styrelseledamöter.

Detta har diskuterats tidigare inom styrelsen.

Styrelsen beslutar
Att: Uppmana styrelseledamöter att meddela sammankallande inför styrelsemöten om de kan närvara eller ej.
Att: uppdra åt sammankallande att kontakta styrelsemedlemmar med låg närvaro.

20. Nästa möte
Noterar att beslut redan tagits att nästa ordinarie styrelsemöte är den 7:e mars per telefon.

21. Mötet avslutas
Mötet avslutades 13:56

Reservation angående beslut om teknisk lösning för vårmötet från Marit Deldén:
Färdiga voteringslistor, oavsett hur dessa ser ut och vem som kommer med dem, ser jag som ett demokratiskt underskott då ingen propaganda borde få tillgänglighet i omröstningssystemet. De som vill skapa voteringslistor kan givetvis göra detta utan att det finns färdiga listor i sagda system.
Jag anser även att styrelsen aktivt försvårar valberedningens arbete genom att i detta sena skede besluta om individbaserade personval.
Förslaget borde dessutom ha lagts fram som remiss till medlemmarna. Att först ta beslut och sedan be om åsikter skickar fel signaler till organisationen. Styrelsen borde istället uppmuntra medlemmar att komma med åsikter innan beslut fattas. Det är även ett så pass avgörande beslut kring formerna för föreningsdemokrati inför vårmötet att jag anser att alla medlemmar ska få chans att påverka innan beslutet fattas.

Protokollsanteckning angående beslut om teknisk lösning för vårmötet från Christoffer Willenfort:
Eftersom styrelsebeslutet om förberedelser är principiellt viktigt så vill jag skriva in en förklaring till hur jag har tänkt och funderat i mitt agerande.

Vårmötet vi planerar för just nu är det första mötet som hålls under de nya stadgarna vilket gör att vi behöver se över hur vi håller mötet. Dessutom har vi ett problem med låg närvaro på våra medlemsmöten vilket inte är optimalt för den demokratiska förankringen. Normalt sett så skulle det av mötet valda mötespresidiet titta på dessa problem och hantera dem. Men då detta är första gången så väljes mötespresidiet under mötet och tills dess har vi ett temporärt presidie som väljes av styrelsen.

Därför ansåg jag att det var bättre att styrelsen som är direkt vald av medlemmarna fattade dessa besluten än ett mötespresidie som endast indirekt har förankring bland medlemmarna. Enligt nya stadgarna bestämmer styrelsen över "tekniska lösningar för mötet och skall "Vid val av tekniska lösningar ska särskild hänsyn tas till att möjliggöra för samtliga medlemmar att delta." vilket ger oss ett ansvar att se till att allting fungerar.

Dock skall sägas att jag anser att de beslut som har tagits här går relativt långt över "tekniska lösningar" och att medlemsmötet eller ett valt mötespresidium har rätten att ändra dessa om de så önskar.

Nu till sakfrågorna. Det jag har försökt åstadkomma är en balans mellan att göra det enklare att göra sin röst hörd och sätta in sig i sakfrågan och att skapa ett system där folk röstar utan att veta vad de röstar på (Ja man får lov att rösta av vilken anledning som helst men jag har ingen moralisk skyldighet att underlätta det.) Därför så röstade jag nej till att systemet skall kunna förinställa röstknapparna efter olika personers förslag.

Jag är rädd att vi kommer få ett stort antal "zombie" röstare som kommer direkt in från bloggar och andra externa media och röstar som någon de gillar utan att sätta sig in i frågorna.

Den andra saken jag röstade mot var att vi skulle rösta individuellt på styrelsemedlemmar. Detta för att jag anser att en styrelse är så mycket mer än bara en samling av personer.

En styrelse skall kunna samarbeta tillsammans, den skall ha så bred kompetens som möjligt, och det är svårt att åstadkomma med individuella val av styrelsemedlemmarna.

Den sista saken som jag vill kommentera är det faktum att vi valde att ta dessa regler innan vi skickade ut dem på remiss. Anledningen är pragmatisk, vi har inom styrelsen i år haft problem med att bli beslutsmässiga, därför ville jag ha ett beslut liggande som det tillförordnade presidiet kan agera på, utan att vi behöver riskera att styrelsen inte är beslutsmässigt på mötet då vi skall ta upp synpunkterna från remissen.
Bifogade filer
Filtyp: odt Bilaga 1 - budget.odt (20.1 KB, 160 visningar)
Filtyp: pdf Bilaga 1 - budget.pdf (64.6 KB, 304 visningar)
Filtyp: odt Bilaga 2 - mötesteknik.odt (18.5 KB, 194 visningar)
Filtyp: pdf Bilaga 2 - mötesteknik.pdf (66.8 KB, 364 visningar)

Senast redigerad av Vidde den 2011-02-01 klockan 23:05.
   
Svara med citat
  (#2) Gammal
Henry Rouhivuori Inte uppkopplad
 
Henry Rouhivuoris avatar
 
Inlägg: 5 452
Reg.datum: Feb 2006

Länk: #255900
Standard Sv: 2011-01-29 – 2011-01-30: Styrelsemöte i Stockholm - 2011-02-01, 22:46

Då är inte långt borta att använda Schulze i personvalen till bland annat styrelsen.

En sak till:

Förslag västlista styrelse av HR är möjligt och den syns när man gör voteringen och det räcker att klicka på knappen rösta under den för att rösta på den.


Ekonomiansvarig

ingsoc.eu

Senast redigerad av Henry Rouhivuori den 2011-02-01 klockan 23:39.
   
Svara med citat
  (#3) Gammal
JorgenL Inte uppkopplad
 
JorgenLs avatar
 
Inlägg: 1 342
Reg.datum: Aug 2006

Länk: #255910
Standard Sv: 2011-01-29 – 2011-01-30: Styrelsemöte i Stockholm - 2011-02-02, 00:49

Instämmer med Willenforts reservation vad gäller färdiga röstlistor.

Visst det är ett problem att det är för få deltagarare på medlemsmötet. Men jag tycker beslutet om röstningslistor bygger på en dålig analys av varför det är dåligt med få deltagare på mötet.

Som jag ser det så är det allra viktigaste problemet att besluten genom det låga mötesdeltagandet får låg legitimitet.

Det blir lätt för den som inte håller med om vad beslutet säger att avfärda det som ett beslut som är framdiskuterat av ett litet gäng självutsedda mötesdeltagare som inte är representativa för medlemmarna och att dessa antagligen inte begriper vad de pratar om. Ungefär på samma sätt som folk ibland avfärdar andra politiska beslut med att de är påfund av folk utan verklighetsförankring.

Den föreslagna lösningen med röstningsrekommendationer löser inte detta grundläggande problem. Det kan sannolikt ge ett antal flera röstande, men det ger näpperligen fler deltagare i diskussionerna på och inför mötet, och knappast heller inte fler röstande som verkligen läst igenom diskussionen och tagit ett informerat beslut.

Detta ökar inte beslutens legitimitet i nån nämnvärd grad, tvärtom riskerar den att minska om det är tydligt att det bland de diskuterande på mötet finns en tydlig vikt åt någotdera hållet, och röstsiffrorna sedan får motsatt utfall beroende på att någon flaggat för en viss linje i "externa" kanaler.

Ett sådant beslut skulle ha extremt låg legitimitet bland aktivisterna (som vanligen också är de som är de mest aktiva på mötena), och riskera att så split, splittring och missnöje i aktivistleden.

En grundläggande sanning som jag antar att de flesta borde kunna ställa sig bakom är väl att beslut blir bättre om man sätter sig in i frågorna innan man röstar?

Dem demokratiska processen tillåter naturligtvis inte att ställa några "förkunskapskrav" för att delta i beslut, och det vore så klart absurt ifall den gjorde det, man får ha vilka skäl man vill att rösta på det sätt man gör.

Men det finns inte hellre någon anledning att underlätta för folk att ta oinformerade beslut, vilket jag tycker det är att konstruera röstlistor som innebär att man riskerar att en massa folk "röstar som en kändis" utan att egentligen veta vad det är man röstar om.

Målet måste väl vara att öka kvaliteten på besluten genom att flera människor följer och deltar i diskussionen och tar sig tid att läsa igenom argumentationen? Det är på det sättet beslut blir mera respekterade. Och om man lyckas med det, vad tillför i så fall röstningsrekommendationerna? För den som satt sig in i en fråga så är väl själva röstningsoperationen en marginell ansträngning?

Senast redigerad av JorgenL den 2011-02-02 klockan 01:17.
  Skicka ett meddelande via Skype™ till JorgenL  
Svara med citat
  (#4) Gammal
of_darkness Inte uppkopplad
 
Inlägg: 1 120
Reg.datum: Jun 2006

Länk: #255914
Standard Sv: 2011-01-29 – 2011-01-30: Styrelsemöte i Stockholm - 2011-02-02, 00:53

Citat:
Beslut: Förifyllda voteringslistor plus rekommendation bredvid (A)
Det ser jag som att göra det för enkelt, och då ser jag hellre lågt röstantal men där man måste göra aktiva val än högt deltagande utan insikt.

Avser antagligen be medlemsmötet ta ställning till detta genom ordningsfråga så får vi ser vad organisationen säger om detta.


Kontakt (e-post föredras):robert.nyberg@piratpartiet.se
Tel och sms:0763082850

______________________________________________
-Svart Och Vita Tillsammans Mot dom rika-
   
Svara med citat
  (#5) Gammal
Vidde Inte uppkopplad
 
Viddes avatar
 
Inlägg: 155
Reg.datum: Jun 2006

Länk: #255922
Standard Sv: 2011-01-29 – 2011-01-30: Styrelsemöte i Stockholm - 2011-02-02, 06:52

Citat:
Ursprungligen postat av of_darkness Visa inlägg
Det ser jag som att göra det för enkelt, och då ser jag hellre lågt röstantal men där man måste göra aktiva val än högt deltagande utan insikt.

Avser antagligen be medlemsmötet ta ställning till detta genom ordningsfråga så får vi ser vad organisationen säger om detta.
Eftersom det står såhär i beslutet:
Citat:
vi tar beslutet idag och samtidigt skickar ut det på remiss i syfte att eventuellt uppdatera det
tagna beslutet med synpunkter på nästa möte.
...så är jag ytterst tacksam för all input som kan komma angående detta innan nästa styrelsemöte.

Ser att det står lite fel, och att det egentligen borde stå "nästa ordinarie styrelsemöte". Ska försöka ordna det så snart som möjligt.
   
Svara med citat
  (#6) Gammal
Leffelini Inte uppkopplad
 
Leffelinis avatar
 
Inlägg: 511
Reg.datum: Jun 2009

Länk: #255924
Standard Sv: 2011-01-29 – 2011-01-30: Styrelsemöte i Stockholm - 2011-02-02, 07:35

Citat:
Ursprungligen postat av JorgenL Visa inlägg
Instämmer med Willenforts reservation vad gäller färdiga röstlistor.
Vill bara snabbt påpeka att Willenfort röstade för hela förslaget men valde att lägga till en mötesanteckning. Han reserverade sig alltså inte. Bara så alla termer blir korrekta redan från början


Marit Deldén - Vice Partiledare

Blogg: http://www.maritdelden.com/
  Skicka ett meddelande via Skype™ till Leffelini  
Svara med citat
  (#7) Gammal
agnesson Inte uppkopplad
Ansvarig forumgruppen
 
agnessons avatar
 
Inlägg: 2 856
Reg.datum: Apr 2006

Länk: #255938
Standard Sv: 2011-01-29 – 2011-01-30: Styrelsemöte i Stockholm - 2011-02-02, 12:08

Som anvarig för forumet vill jag uppmana styrelsen att skapa remisstrådar i https://forum.piratpartiet.se/forumdisplay.php?f=430 I denna tråd diskuterar vi protokollet och inte några remisser.


Sitter i partiledningen med ansvar för lokala föreningar

Arbetar som lokal assistent åt Amelia Andersdotter i Sverige
   
Svara med citat
  (#8) Gammal
Anna Troberg Inte uppkopplad
 
Anna Trobergs avatar
 
Inlägg: 616
Reg.datum: Apr 2008

Länk: #255940
Standard Sv: 2011-01-29 – 2011-01-30: Styrelsemöte i Stockholm - 2011-02-02, 12:15

Citat:
Ursprungligen postat av agnesson Visa inlägg
Som anvarig för forumet vill jag uppmana styrelsen att skapa remisstrådar i https://forum.piratpartiet.se/forumdisplay.php?f=430 I denna tråd diskuterar vi protokollet och inte några remisser.
Helt sant. Vi kommer att lägga upp en remisstråd inom kort och stoppa in en länk till den här. :-)


Partiledare
Blogg: http:www.annatroberg.se
Mejl: anna.troberg@piratpartiet.se
Facebook: http://www.facebook.com/annatroberg1
Skype: anna_troberg
Mobil: 0704-676 273
   
Svara med citat
  (#9) Gammal
samface Inte uppkopplad
 
samfaces avatar
 
Inlägg: 612
Reg.datum: Jan 2008

Länk: #256028
Standard Sv: 2011-01-29 – 2011-01-30: Styrelsemöte i Stockholm - 2011-02-02, 21:46

Ja, då var det kritiker hatten på igen då. Till att börja med vill jag säga att man inom styrelsen blivit bättre på det här med mötesprotokoll och jag upplever en genuin vilja att komma ifatt det styrelsearbete som under en tid kommit på efterkälken. Nu visar man tydligt att man kommit ur eftervalsdvalan! Det uppskjutna styrelsearbetet är dock inte utan vissa komplikationer...

Citat:
6.1 ID: M2009-10-25:1 - att skapa rutiner för att undvika liknande situationer gällande ansvarsfriheten.
Under medlemsmötet hösten 2009 valde medlemmarna att bordlägga frågan om styrelsens ansvarsfrihet och tilläggsyrkandet att styrelsen fick i uppdrag att skapa rutiner för att undvika liknande situationer gällande ansvarsfriheten lades och gick igenom.

Beslut:
Styrelsen ger Christoffer Willenfort i uppdrag att ta fram ett styrdokument gälllande detta.
Varför vänta så pass länge som nästan ett helt år innan man ens utser en ansvarig för uppdraget? Det handlar om medlemmarnas uppsatta villkor för att bevilja styrelsen ansvarsfrihet, det torde ligga i styrelsens egna intresse att ha detta utrett och bakom sig så snart som möjligt. Att bordlägga en fråga av denna dignitet i nära ett år ter sig som oansvarigt och framförallt onödigt risktagande med medlemmarnas förtroende.

Citat:
6.2 ID: S2010-02-06:1 - ledningsuppdrag angående de lokalpolitiska plattformarna
Styrelsen beslutar:
Att: Styrelsen uppdrar åt ledningen att bistå de lokala organisationerna att ta fram en grund till enhetligt formaterade och korrlästa lokalpolitiska program till allmänna val.
Att: Styrelsen skickar representanter till LOKU i Uppsala nästa vecka.
Politiska program och dess innehåll är inte något som hör operativ verksamhet till, det är klart strategiska beslut som behöver föregås av en demokratisk process för bästa möjliga medlemsförankring. Någon form av granskningsprocess centralt för att förhindra direkta motsättningar till det rikspolitiska programmet och övergripande principer bör naturligtvis finnas, men en lokalpolitisk plattform utformad efter de lokalt engagerade och deras förutsättningar måste ändå komma från dem själva. Jag ser dock inte det som genomförbart under ledningens regi utan vissa stadgebefästa demokratiska underskott. Således bör istället de lokalt engagerade delges tydligt definierade mandat direkt från styrelsen att upprätta egna lokala demokratiska organ, fristående och oberoende av ledningens operativa verksamhet, där den demokratiska processen för framtagandet av de lokalpolitiska programmen kan äga rum.

Citat:
6.3 ID: S2010-01-17:1 - ledningsuppdrag angående valgranskare av primärvalet
Styrelsen beslutar:
Att: uppdra åt Leif Ershag att till nästa ordinarie styrelsemöte ta fram riktlinjer för en valgranskningsgrupp som skall utreda primärvalet och lägga grund för förbättringar till framtiden.
Att: uppdra åt Leif Ershag att hitta lämpliga personer för detta arbete.
Återigen en fråga som känns onödigt utdragen i tid. Det är en fråga om ansvarsutkrävande att ha detta klart innan årsmötet, vilket känns svårt att hinna nu. En lösning på denna typ av demokratiska underskott vore att upprätta en medlemsvald granskningsgrupp som jobbar obereonde av styrelsen med uppdraget att kritiskt granska styrelsen och övriga förtroendevaldas arbete samt sammanställa detta i en rapport i god tid innan varje årsmöte.

Citat:
6.7 ID: S2009-03-09:1 - arbetsgrupp för att hjälpa partiledningen
Styrelsen noterar att denna punkt blivit inaktuell.
Styrelsen beslutar:
Att: Lämna frågan utan vidare beakning och därmed anses frågan stängd.
Detta är ett direkt underkännande av styrelsens arbete från styrelsen själv, utan vare sig förklaring eller uppvisat intresse av att förhindra sådant från att ske igen. Styrelsen borde därför lyfta frågan igen för att analysera just varför detta inte behandlades i tid och ta fram förslag till arbetssätt som ska förhindra att det sker igen.

Citat:
6.8 ID: S2010-10-03:1 - konsekvensbeskrivning av att hosta TPB och wikileaks.
Styrelsen beslutar:
Att: Uppdra åt ledningen att till den 15/3 finna en lämplig jurist eller juriststuderande som tar fram en längre konsekvensbeskrivning angående partiets hostning av The Pirate Bay och Wikileaks.
Detta beslut skulle behöva kompletteras med ett uppdrag för att ta fram arbetssätt och rutiner som förebygger ledningsbeslut av denna juridiska dignitet och bristande konsekvensanalys. Styrelsen är de som är juridiskt ansvariga för partiets verksamhet och bör således inte överlåta ett handlingsutrymme till ledningen som överskrider vad styrelsen har möjlighet att utkräva ansvar av ledningen för.

Citat:
6.9 Vidare arbete med surdegen
Styrelsen beslutar:
Att: Uppdra åt Marit Deldén och Christoffer Willenfort att gå igenom surdegen och identifiera överspelade punkter som styrelsen senare kan avfärda i klump.
För denna punkt reagerar jag på språkbruket och syftet. Vad är en surdeg? Varför har man som sitt syfte att avfärda punkter i klump istället för att identifiera vad man faktiskt kan agera på? För det som benämns som överspelat, varför inte analysera orsakerna till att dessa punkter inte behandlats och arbeta för att undvika fler överspelade punkter i framtiden?

Citat:
8. Förberedelser inför vårmötet (återupptas från igår)
8.2 Teknisk lösning för vårmötet

Styrelsen beslutar:
Att: anta förslag enligt bilagt röstningsprotokoll. (Bilaga 2) Marit Deldén reserverar sig mot detta.
Att: En redaktionsgrupp bestående av Leif Ershag, Anna Troberg, och Göran Widham skriver en redogörelse av det fattade beslutet och en förklarande text med beslutsbakgrund etc att användas i remissrundan.
Här reagerar jag väldigt starkt och stämmer in i Marit Deldéns reservation, Jörgen Lindell beskriver också problematiken på ett mycket bra sätt. Förifyllda röstningslistor ger positiv särbehandling för den som väljer att lita på styrelsens eller annans rekommendation istället för att själv göra ett informerat beslut. Detta kommer med största säkerhet skada beslutens upplevda legitimitet och knappast tillföra något vad gäller beslutens förankring. Att förankra och legitimisera beslut är demokratins viktigaste funktion, inte att få så många som möjligt att klicka på en knapp. Effekten är att man mer eller mindre avskaffar årsmötets direktdemokrati med en mer representativ demokrati, vilket för mig sträcker sig milsvitt längre än att bara handla om en teknisk lösning.

Sådana grova reformer av beslutsformerna under årsmötet bör verkligen inte skyndas igenom, särskilt inte så kort innan ett innestående årsmöte. Att lägga ut saken på remiss innan man fattat ett sådant beslut hade antagligen varit bra, att lägga ut på remiss EFTER taget beslut ter sig däremot minst sagt märkligt. Att kritisera beslut i efterhand är en möjlighet som medlemmarna ges genom tillgängliggörandet av mötesprotokoll som detta, poängen med en remiss är att få medlemmarnas synpunkter innan man går till beslut. Av detta kan jag inte dra annan slutsats än att man antingen inte förstår grundläggande föreningsformalia eller att man med avsikt missbrukar termerna för att ge skenet av att engagera medlemmarna i beslutsprocessen.

I min mening har vi ett större behov av att förenkla för den som själv vill sätta sig in i frågorna och ta informerade beslut, utan att behöva lita på styrelsen eller andras omdömme, än att förenkla för den som är beredd att överlåta besluten till de internt engagerade och inte själv vill behöva sätta sig in i frågorna. En funktion för att inte behöva ta egna beslut och istället låta de som engagerar sig bestämma finns redan, röstdeltagandet är frivilligt. Kanske styrelsen skulle lägga mer tid och resurser på den verkligen orsaken till att så få röstar, dvs att så få engagerar sig internpolitiskt, och titta på hur vi ska uppmuntra och underlätta för den som vill hjälpa och förbättra i det organisatoriska arbetet?


--
Sammy Nordström
Avgående ledamot i Piratpartiets styrelse

Blogg: Bloggsam.se
   
Svara med citat
  (#10) Gammal
samface Inte uppkopplad
 
samfaces avatar
 
Inlägg: 612
Reg.datum: Jan 2008

Länk: #256030
Standard Sv: 2011-01-29 – 2011-01-30: Styrelsemöte i Stockholm - 2011-02-02, 21:53

Citat:
Ursprungligen postat av agnesson Visa inlägg
Som anvarig för forumet vill jag uppmana styrelsen att skapa remisstrådar i https://forum.piratpartiet.se/forumdisplay.php?f=430 I denna tråd diskuterar vi protokollet och inte några remisser.
Jag vill iofs påstå att en sådan diskussion inte hör hemma bland remisser heller eftersom det hör till begreppet remiss att man tar in synpunkter om saker som ännu inte beslutats om.


--
Sammy Nordström
Avgående ledamot i Piratpartiets styrelse

Blogg: Bloggsam.se
   
Svara med citat
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com