Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Vidde Inte uppkopplad
 
Viddes avatar
 
Inlägg: 155
Reg.datum: Jun 2006
Standard 2011-04-04 Styrelsemöte - 2011-04-13, 21:03

Datum: 2011-04-04
Tid: 19.00-21.00
Plats: På Skype via voice-chatt

Dagordning:
1. Mötet öppnas

2. Närvaro
Johanna Julén
Anna Svensson
Rick Falkvinge
Rickard Olsson
Anna Troberg
Marit Deldén
Christoffer Willenfort anslöt först vid punkt 6 pga tekniska problem.
Christian Engström anslöt först vid punkt 6 pga tekniska problem.

3. Val av mötesfunktionärer
3.1 Val av mötesordförande
Marit Deldén
3.2 Val av mötessekreterare
Johanna Julén
3.3 Val av justerare
Anna Troberg och Rickard Olsson

4. Fastställande av dagordning

5. Rapportpunkter
5.1 Partiledarrapport angående serverflytt
Partiledaren Anna Troberg har delgivit styrelsen information om händelseförloppet som ledde fram till serverflytten, själva serverflytten och hanteringen av den.

Piratpartiets servrar huserar numera hos Portlane, som tog emot oss med öppna armar och med kort varsel. PL passar på att tacka Piratpartiets tekniker som slitit som djur för att snarast möjligt få igång våra system igen.

Christoffer Willenfort ansluter till samtalet
Christian Engström ansluter till samtalet

6. Kandidatlistor Västra Götaland

Beslutsunderlag författat av Marit Deldén:
Primärvalet inför omvalet i Västra Götaland är färdigt och det finns en kandidatlista. En kandidat har inkommit med önskan att bli nerflyttad på listan. Styrelsen ska ta ställning till listan, flytta ner de som vill detta, stryka de som vill detta och välja att anta eller inte anta kandidatlistan. Det är denna lista som senast den 7/4 måste beställas. Samma datum ska även valsedlarna betalas. Detta har styrelsen sedan innan beslutat ska göras med lokala resurser. Vidare bör ledningen vara de som sköter kommunikationen kring detta, inte styrelsen.

Styrelsen beslutar
ATT: Fastställa Västra Götalands kandidatlista såsom den anges nedan.

Hallén Jacob 580719-5515 52 Företagare Göteborg
Gröhn Jenny 801108-5902 30 Lärare Trollhättan
Takeo Ver 871019-0318 23 Automationsingenjör Göteborg
Andersson Anders 790718-5933 31 Studerande Göteborg
Fredriksen Erik 860325-5574 25 IT-företagare Trollhättan
Zöger Nicole 750713-8548 35 Testare Göteborg
Lundberg Johan 730801-1696 38 Informatör Lidköping
Rouhivuori Henry 670217-5651 44 IT-utvecklare Borås
Holmberg Martin 810324-5976 29 Studerande Tidaholm
Megitt Daniel 710423-9434 40 Psykolog Göteborg
Isaksson Peter 771018-2911 33 Livsmedelsarbetare Källby
Wahlander Rickard 930109-2152 18 Studerande Skövde
Dahlman Marcus 651109-1438 45 Säkerhetskonsult Lindome
Persson Mikael 880312-4612 23 Ungdomspedagog Göteborg
Liljedahl Moa 890720-6265 21 Studerande Trollhättan

7. Redogörelse för ekonomiska rutiner, beslutsfattande/mandat samt uppföljning

Beslutsunderlag författat av Marit Deldén:
Denna punkt har tidigare varit en rapporteringspunkt men den har bordlagts flera gånger på grund av att det har varit en otydlig punkt och för att ledningen inte har haft tid att förbereda den. Antagligen kommer den att fortsätta bordläggas då den inte blir tydligare med tiden. Därför är det på tiden att styrelsen ser över punkten och gör den tydligare eller helt enkelt beslutar att inte ta upp den några fler gånger.

Då det ändå är en viktig punkt för styrelsen att veta hur ledningen sköter det operativa arbetet vore det bästa, enligt mig, att göra punkten tydligare. Det innebär att styrelsen ger ledningen tydligare instruktioner om vad som ska levereras till styrelsen och med en angiven tidsplan. Mitt förslag är därför att ge ledningen i uppdrag att skriva en rapport om detta med ambitionen att man sedan kan posta den öppet för alla medlemmar att ta del av.

Styrelsen beslutar
ATT: Ge ledningen i uppdrag att ta fram en rapport för hur de ekonomiska rutinerna fungerar i den operativa ledningen och vilka beslutfattande mandat som finna angående ekonomin.
ATT: Ge ledningen i uppdrag att till den 13 maj leverera denna rapport till styrelsen.

8. Principprogram 4.0
Beslutsunderlag författat av Marit Deldén:
Leif Ershag och Anna Troberg har tidigare fått i uppdrag från styrelsen att ta fram en besluts- och remissordning för framtagande av principprogram och återkomma till styrelsen under första halvåret 2011. Då Leif Ershag har valt att lämna styrelsen och därtill alla sina uppdrag han tagit på sig från styrelsen måste styrelsen välja en annan person att göra detta arbete.

Styrelsen beslutar:
ATT: Uppdra åt Anna Svensson att tillsammans med Anna Troberg ta fram en besluts- och remissordning för framtagande av principprogram och återkomma till styrelsen under första halvåret 2011.

9. Konsekvensbeskrivning av att hosta TPB och Wikileaks

Beslutsunderlag författat av Marit Deldén:
Ledningen fick i uppdrag att till den 15/3 finna en lämplig jurist eller juriststuderande som tar fram en längre konsekvensbeskrivning angående partiets hostning av The Pirate Bay och Wikileaks.

Ledningen har inte hittat en sådan person. Det är deras intention att utföra arbetet därför föreslås att ge ledningen ytterligare tid att leta efter en bra lösning på detta.

Styrelsen beslutar
ATT: Ge ledningen ytterligare tid fram till 13/5-2011 att finna en lämplig jurist eller juriststuderande, som tar fram en längre konsekvensbeskrivning angående partiets hostning av The Pirate Bay och Wikileaks.

10. Uppföljning av Valgranskare

Beslutsunderlag författat av Marit Deldén:
Styrelsen har beslutat att ge i uppdrag till Leif Ershag att ta fram riktlinjer för en valgranskningsgrupp som ska utreda primärvalet och lägga grund för förbättringar till framtiden. Leif Ershag har även i uppdrag att hitta lämpliga personer för detta arbete.

Leif Ershag har avgått från sin styrelsepost och även genom det avsagt sig ansvaret för detta arbete. Därför föreslås att lämna uppdraget till en annan person inom styrelsen samtidigt som tidsramen vidgas.

Styrelsen beslutar
ATT: Uppdra åt Johanna Julén och Marit Deldén att ta över arbetet med att ta fram riktlinjer för en valgranskningsgrupp och hitta lämpliga personer för detta arbete.
ATT: Dessa ska inkomma till styrelsen med riktlinjer och lämpliga personer senast 22/7-2011.

11. Sakpolitiskt dokument

Beslutsunderlag författat av Marit Deldén:
Styrelsen har tidigare fått ett sakpolitiskt dokument tillhanda och tagit upp punkten på tidigare möten då punkten har bordlagts båda gångerna i brist på tid.

Punkten handlar om att anta de tidigare ställningstagandena som Piratpartiet har sett som sina och sedan använda dokumentet som ett levande dokument. Det är ett gediget arbete som har lagts ner på dokumentet som presenteras på ett enkelt sätt.

Det är bara ca en halv månad till Piratpartiets vårmöte startar där ändringar i vår politik kan dyka upp på agendan. Därför vore det bättre att vänta till efter vårmötet att anta ett sakpolitiskt dokument för att ge styrelsen tid att arbeta genom dokumentet och för att kunna föra in eventuella vårmötesbeslut i dokumentet då.

Tidigare årsmöte har beslutat att vi ska bifoga följande text till ett passande sjökort: "Tillgången till Internetanslutning av rimlig hastighet på åtminstone 1 Mb/s ner och 0,5 Mb/s upp måste anses vara en medborgerlig rättighet idag. Alltmer av det demokratiska samtalet, inhämtandet av information och nyheter tillika kontakter med myndigheter och beslutsfattare sker via internet. Därför bör Piratpartiet driva en linje där man, i syfte att säkerställa att så många medborgare som möjligt har tillgång till Internet, lagstiftningsvägen vill upphöja internetåtkomst till någon form av medborgerlige rättighet så långt som det praktiskt geografiskt är möjligt. Finland har nyligen upphöjt internetåtkomst på minst 1Mbit/s till en basservice motsvarande posten. I Sverige kan man jämföra med Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, där det regleras kommunernas skyldighet att tillhandahålla vatten och avlopp."

Tidigare årsmöte har även beslutat att styrelsen ska lägga till ett sjökort om konsumenträtt som bland annat tar upp frågan om en konsumentskyddslag.

Båda dessa intentioner ska följas upp av styrelsen. Därför bör dessa texter läggas in i ett sådant sakpolitiskt dokument. Förslaget är att bifoga dessa texter till det sakpolitiska dokumentet. I det fall att styrelsen väljer att inte anta något sakpolitiskt dokument alls så ska texterna ändå bifogas till ett passande dokument och då är det upp till styrelsen att hitta sådana passande dokument.

Styrelsen beslutar
ATT: Bordlägga frågan om Sakpolitiskt dokument till första styrelsemötet efter Piratpartiets vårmöte.
ATT: Lägga till text om internet som medborgerlig rättighet och konsumenträtt till det sakpolitiska dokumentet om det antas alternativt hitta andra dokument där texterna passar och lägga till dem där.

12. Valutvärderingsgruppens rapport

Beslutsunderlag författat av Marit Deldén:
I höstas tog styrelsen beslutet att utse en valutvärderingsgrupp som skulle ha hand om att utvärdera Piratpartiet i valet 2010. Gruppen fick respit på att lämna in valutvärderingen till den 1/3-2011. Styrelsen har fortfarande inte fått in en rapport från gruppen och måste därtill tackla detta problem på något sätt.

Jag har personligen varit i kontakt med Ung Pirats kunskapskommission som är utsedd att utvärdera valet. De har lagt mycket av sitt fokus på Piratpartiet i den utvärderingen och är positiva till att låta Piratpartiet använda deras rapport som utvärderingsunderlag då Piratpartiet i nuläget inte har en rapport alls. Jag personligen kommer därför att föreslå att vi antar deras utvärdering som Piratpartiets. Den utvärderingen är dessutom nästan helt sammanställd och färdig.

Eftersom det inte har diskuterats i styrelsen vad vi ska göra om vi inte får in någon rapport finns det inget beslutsförslag utan styrelsen kommer föra en diskussion under mötet och se vad vi kan göra för att lösa situationen.

Styrelsen beslutar
ATT: Invänta valutvärderingsgruppens rapport som förväntas komma inom kort.

Röstprotokoll begärdes då Marit Deldén valde att avstå.
För: Johanna Julén, Anna Svensson, Rick Falkvinge, Rickard Olsson, Anna Troberg, Christoffer Willenfort och Christian Engström
Avstår: Marit Deldén

13. Uppföljning årsmötesbeslut

Leif Ershag och Marit Deldén fick i uppdrag att bereda punkterna om uppföljning av årsmötesbeslut. Leif och Marit har gått igenom punkterna och vad de föreslår finns angett under varje punkt.

13.1 Arbetsgrupp om grundlagen

Beslutsunderlag författat av Marit Deldén:

Årsmötet beslutade följande:
(B05-005) att årsmötet uttalar som Piratpartiets politiska ställningstagande att den svenska grundlagens ställning måste stärkas. Detta skulle till exempel kunna ske genom att ge rättsprövande instanser rätt att ogiltigförklara lagar de anser strida mot grundlagen, utöka lagrådets möjligheter att förkasta lagförslag, eller genom att införa en svensk konstitutionsdomstol.
Samtidigt ska styrelsen tillsätta en arbetsgrupp med målsättning att senast nästa årsmöte lägga fram ett förslag på hur grundlagen bör stärkas samt lämna in ett förslag på hur detta ska återspeglas i principprogrammet.

Då den som lagt motionen borde vara insatt och engagerad i ämnet föreslås att den som lagt motionen kontaktas och får tillsammans med en styrelsemedlem leda arbetet med detta.

Styrelsen beslutar
ATT: Tillsätta ledningen som denna arbetsgrupp, som får i uppdrag att leda arbetet och ta fram ett förslag på text.
ATT: Ta hänsyn till detta i arbetet med det sakpolitiska programmet då det tas fram.

13.2 Migrering av Piratpartiets infrastruktur

Beslutsunderlag författat av Marit Deldén:
Årmötet har beslutat följande:
(C03-001)att styrelsen ska tillsätta en arbetsgrupp som under år 2010 ska se över infrastrukturen för att under 2011 migrera all infrastruktur till en fri plattform.
(C03-002)att partiet frångår sin användning av .NET på sina webbplatser i samband med migrering till en fri plattform.
(C03-003)att styrelsen i sin digitala kommuniktion så långt som möjligt skall använda öppna standarder och gärna fri programvara.
(C03-004)att partiet ska föregå med gott exempel för andra organisationer genom att använda sig av öppna format i samtliga dokument som publiceras officiellt i partiets namn såtillvida det inte finns särskild anledning att inte använda sig av det (såsom att en ordbehandlare om godtar öppna format inte finns tillgänglig och det är bråttom att publicera dokumentet); om särskild anledning finnes, måste partiet i efterhand se till att dokumentet finns i öppet format.
(C03-007)att partiet, när det är praktiskt rimligt och inte äventyrar arbetets effektivitet på något avgörande sätt, genomgående strävar efter att använda icke-proprietär och öppen källkod, och öppna standarder.

Då Rickard Olsson både sitter som IT-ledare och styrelseledamot torde han vara bäst på att avgöra om detta är görbart eller inte. Det är viktigt att se efter de resurser som Piratpartiet har när det gäller arbetstimmar och pengar, därför är det också viktigt att se till så att migrering sker med hänsyn till alla parametrar som finns. Ett alternativ är att uppdra det till ledningen som sedan uppdrar det till IT.

Styrelsen beslutar
ATT: Uppdra åt Rickard Olsson att ta fram en rapport om detta är möjligt, alternativt en beskrivning om det anses inte vara det efter de riktlinjer som motionen ställer upp.
ATT: Denna rapport ska vara styrelsen tillhanda senast 13/5-2011.

13.3 Dokument om forumregler

Beslutsunderlag författat av Marit Deldén:

Årsmötet beslutade följande:
(C06-011)att det införs ett officiellt styrdokument där partiledningen bestämmer vilka forumregler som ska gälla.

Detta är något som ledningen ska besluta om enligt årsmötesbeslutet. Därför föreslås att vi noterar att de ska utföra beslutet och uppmanar dem att göra detta snarast.

Styrelsen beslutar
ATT: Lägga till protokollet att Styrelsen noterar att partiledningen skall genomföra detta och uppmanar dem att skyndsamt åtfölja medlemsmötets beslut.

13.4 Uppdatera information om vågmästarrollen

Beslutsunderlag författat av Marit Deldén:
Årsmötet har beslutat följande:
(C17-002) att: Partistyrelsen ges i uppdrag att uppdatera informationen om vågmästarstrategin.

En text om hur vi ska agera i ett fall med vågmästarstrategin behöver vara enkel, lättförståelig och bra skriven. Därför föreslås att uppdra åt Emma Marie Andersson, Piratpartiets Kommunikationsledare, om hon kan ta på sig det arbetet. Det handlar alltså inte om att skriva om strategin utan att göra den tydligare och mer lättförstådd.

Styrelsen beslutar
ATT: Uppdra åt Emma Marie Andersson att skriva en ny informationstext om vågmästarstrategin i syfte att förtydliga och göra den befintliga strategin lättförstådd av alla medlemmar.

Styrelsen noterar även att det nya parlamentariska läget kan kräva att vi uppdaterar strategin.

Christian Engström lämnade här mötet på grund av sjukdom

13.5 Piratpartiets hemsidas tillgänglighet

Beslutsunderlag författat av Marit Deldén:
Årsmötet har beslutat följande:
(C18-001) att arbetet med Partiets hemsida fortsättningsvis sker i enlighet med numer nedlagda VERVA:s Riktlinjer för en tillgänglig webb, "Vägledningen 24-timmarswebben".
(C18-002) att tillse att Partiets hemsida validerar, enligt w3c:s standard, för att underlätta användandet av olika hjälpmedel för funktionsnedsatta.

Ledningen jobbar med vår hemsida. Därför föreslås att helt enkelt ge i uppdrag att vidare arbete ska följa de riktlinjer som motionen sätter upp.

En åsikt på detta har inkommit från Johan ”mlg” Karlsson där det bland annat framgår att VERVA:s riktlinjer visserligen har ett gott syfte, men att de inte följt med i teknikutvecklingen. Att följa dessa riktlinjer blint kan därför bli förödande för användarvänlighet samt uppdateringsmöjligheter av hemsidan.

Styrelsen beslutar
ATT: Då större uppdateringar av hemsidan sker så ska de ske i enlighet med intentionerna i VERVA:s riktlinjer. Så långt som möjligt och så länge det inte drastiskt försämrar användarupplevelsen och användbarheten ska all kod som skrivs för hemsidan följa lämplig standard.

Christoffer Willenfort lämnade här mötet

13.6 Personuppgiftsombud

Beslutsunderlag författat av Marit Deldén:
Årsmötet har beslutat följande:
(C22-005) att styrelsen i samarbete med personuppgiftsombudet ska verka för en allmän kännedom bland partiets funktionärer om hur personuppgifter får hanteras.

Ett förslag till detta är exempelvis att man användes dubbelsidigt godkännande av tillgång till medlemsregistret i Pirateweb. Detta innebär att när man som funktionär ska tillsätta en annan funktionär får man upp en ruta med "Är denna funktionär införstådd med de regler som finns kring personuppgifter?" och när en funktionär har blivit tillsatt får den upp en ruta (vid första inloggningen) med "Är du införstådd med de regler som finns kring personuppgifter?". På det sättet påminner man funktionärer som tillsätter att informera om det, och även de som blir funktionärer påminns om att det finns regler. Trycker man på "Nej" på de frågorna borde man då komma till en sida där reglerna finns uppskrivna eller hur man ska göra när man ska informera en funktionär om dessa regler.

Därför föreslås att en person i styrelsen får i uppdrag att tillsammans med personuppgiftsombudet verka för att funktionärerna får denna information. Antingen enligt förslaget ovan eller på något annat sätt.

Styrelsen beslutar
ATT: Uppdra åt personuppgiftsombudet att verka för att samtliga partiets funktionärer vet hur personuppgifter ska hanteras.

14. Mötestider

Beslutsunderlag författat av Marit Deldén:
Styrelsen har beslutat ett par mötet till fram till sommaren, men dessa behöver ändras och samtidigt behöver vi (enligt stadga) fastställa mötestider för alla möten under året för den nya styrelsen. Därför har ett förslag på mötestider lagts fram.

Styrelsemöte AFK 21/5-22/5 -2011
Styrelsemöte via telefon/skype 13/6 -2011
Styrelsemöte via telefon/skype 11/7 -2011
Styrelsemöte via telefon/skype 8/8 -2011
Styrelsemöte AFK 3/9-4/9 -2011
Styrelsemöte via telefon/skype 10/10 -2011
Styrelsemöte via telefon/skype 7/11 -2011
Styrelsemöte AFK 3/12-4/12 -2011

Värt att notera är att det kommer behöva läggas in ytterligare ett under vårmötet. Tid för detta kommer senare. Detta är alltså de ordniarie styrelsemötena.

Hänsyn har tagits till att inte lägga styrelsemöten under röda dagar eller större helger. Styrelsen kommer i framtiden även att använda sig av Skype eller liknande teknik för sina telefonmöten för att minska på kostnaderna. Telefon/skype ska därför tolkas som den teknik som passar bäst för de möten som vi ska ha.

En förklaring till val av datum för de tre AFK-mötena är att det första läggs direkt efter vårmötet för att ge chans till den nya styrelsen att träffas på sitt första möte. Detta är viktigt då det är många nya i styrelsen och det krävs att gruppen fungerar tillsammans för att vi ska kunna göra ett bra jobb. Det andra AFK-mötet är lagt i september eftersom det är i god tid innan höstmötet som börjar första veckan i oktober för att styrelsen ska kunna göra de förberedelser som vi behöver inför mötet. Det sista AFK-mötet är för att ge styrelsen en chans att samla upp större punkter som behöver behandlas innan årskiftet och som har en tendens att inte hinnas med på ett telefonmöte. Det sista AFK-mötet är även sista mötet för styrelsen 2011.

Styrelsen beslutar
ATT: Anta följande mötestider
Styrelsemöte AFK 21/5-22/5 -2011
Styrelsemöte via telefon/skype 13/6 -2011
Styrelsemöte via telefon/skype 11/7 -2011
Styrelsemöte via telefon/skype 8/8 -2011
Styrelsemöte AFK 3/9-4/9 -2011
Styrelsemöte via telefon/skype 10/10 -2011
Styrelsemöte via telefon/skype 7/11 -2011
Styrelsemöte AFK 3/12-4/12 -2011

15. Övriga frågor

16. Mötet avslutas
   
Svara med citat
  (#2) Gammal
Richie Inte uppkopplad
 
Richies avatar
 
Inlägg: 2 520
Reg.datum: Dec 2005

Länk: #263011
Standard Sv: Styrelsemöte 4 april 2011 - 2011-04-14, 00:17

Justeras.


-- Old pirates never die, they just row faster
  Skicka ett meddelande via Skype™ till Richie  
Svara med citat
  (#3) Gammal
Tommten Inte uppkopplad
 
Inlägg: 3 883
Reg.datum: Nov 2008

Länk: #264371
Standard Sv: 2011-04-04 Styrelsemöte - 2011-04-29, 20:07

Citat:
Styrelsen beslutar:
ATT: Uppdra åt Anna Svensson att tillsammans med Anna Troberg ta fram en besluts- och remissordning för framtagande av principprogram och återkomma till styrelsen under första halvåret 2011.
Hur funderade ni här? Varför var Anna Svensson den lämpligaste personen? Kommer Anna Troberg vara med i detta även fast hon inte längre kommer sitta i styrelsen?
   
Svara med citat
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com