Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Henrik Brändén Inte uppkopplad
 
Henrik Brändéns avatar
 
Inlägg: 1 722
Reg.datum: Oct 2010
Standard 2012-01-21/22 Styrelsemöte januari 2012 AFK i Uppsala - 2012-01-25, 08:12

Protokoll fört vid styrelsemöte för Piratpartiet 21-22 januari 2011
(Styrelsens beslut är, om annat inte anges, tagna med acklamation.)


§ 1. Mötets öppnande
Marit Deldén öppnade mötet.


§ 2. Närvande ledamöter voro:
Marit Deldén, Emil Isberg, Sammy Nordström, Torbjörn Wester, Mattias Bjärnemalm (t o m punkt 15 och fr o m punkt 18) , Henrik Brändén, JP Anderson, Fredrik Strandin.

Närvarande adjungerade:

Anna Troberg och Isak Gersson (t o m diskussion punkt 13 och fr o m punkt 15).

Frånvarande ledamöter:
Rick Falkvinge, Johanna Julén, Fredrik Holmbom, Andreas Larsson


§ 3. Val av mötesfunktionärer
Till mötesordförande valdes Marit Deldén.
Till mötessekreterare valdes Henrik Brändén.
Till justerare valdes Emil Isberg och Sammy Nordström.


§ 4. Adjungeringar
Noterades att ständigt adjungerade partiledare Anna Troberg och revisorssuppleant Isak Gersson var närvarande.


§ 5. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag (möteshandlingarnas dagordning).


§ 6. Partiledarrapport
Styrelsen diskuterade partiledarens rapport (möteshandlingarnas bilaga 1) om ledningens verksamhet och utvecklingen i partiet sedan styrelsemötet i november 2011.


§ 7. Ung Pirats politiska konferens
Marit Deldén och Henrik Brändén, som representerade styrelsen på Ung Pirats politiska konferens rapporterade från denna.


§ 8. Avtal med Piratshoppen
Enligt beslut på tidigare styrelsemöte skulle partiledningen återkomma till detta möte med förslag till avtal. Av partiledarrapporten framgår att processen pågår men inte är avslutad. Styrelsen beslöt
att bordlägga frågan till nästa möte.


§ 9. Sökbar logg över alla sakpolitiska beslut tagna av medlemsmötena

Enligt beslut av höstmötet ska styrelsen åstadkomma en sökbar logg över sakpolitiska beslut från medlemsmöten. Förra styrelsemötet uppdrog åt partiledningen att komma med ett förslag. Av partiledarrapporten framgår att processen pågår men inte är avslutad. Styrelsen beslöt
att styrelsen förklarar sig nöjd med hur ledningen arbetar med frågan och avför den från dagordningen.


§ 10. Styrelsens arbetssätt
2011-06-12 beslutade styrelsen att anta ett styrdokument för sina arbetsformer (möteshandlingarnas bilaga 2). Av detta framgår att dokumentet ska ses över regelbundet. Styrelsen beslöt
att i punkt 1.3 lägga till "Återkallande av firmateckningsrätt" och "Delegering av firmateckningsrätt"
att i 2.2 första meningen byta "bör" mot "ska", i första meningen i tredje stycket byta "bör" mot "ska", att sista meningen i tredje stycket bryts ut till ett nytt stycke samt att i denna mening ordet "tid" bytes mot "tider".
att i punkt 2.2, andra meningen byta första ordet "Dagordningen" till "Utkast till dagordning" och i slutet av meningen byta "dagordningen" mot "utkastet".
att ur punkt 2.3 ta bort ordet "ordinarie" och bisatsen "även styrelsens suppleanter"
att under punkt 2.3 lägga till "Samtliga partimedlemmar har rätt att närvara som åhörare vid styrelsens fysiska möten. Om ett känsligt ärende ska behandlas och minst en ledamot kräver det, ska frågan behandlas bakom stängda dörrar."
att till punkt 3, stycke 2, lägga till "styrelsens internforum".
att ur punkt 4 , tredje stycket, ta bort ordet "ordinarie" där detta förekommer, och ersätter det med "ledamot" där så är lämpligt.
att punkt 5 byter namn till "Medlemmars rätt att skicka frågor till styrelsen" samt att i första meningen i den punkten stryka "Genom trepiratsinitiativ till styrelsen är det" och ersätta med "Det är"
Dokumentet fick därmed den form som återfinns i protokollsbilaga 1, Styrdokument kring formerna för styrelsens arbetsuppgifter.


§ 11. Förberedelser inför vårmötet 2012


11.1 Kallelse
Styrelsen beslöt
att tillfråga presidiet om de är beredda att ansvara för kallelse till vårmötet, och i så fall delegera uppgiften till dem.

11.2 Ekonomisk berättelse/Bokslut
Styrelsen beslöt
att uppdra åt ledningen att skapa ekonomisk berättelse/bokslut, och överlämna detta till revisorerna, vilket ska ske allra senast 19 februari.

11.3 Verksamhetsberättelse
Styrelsen beslöt
att uppdra åt ledningen att ta fram ett utkast till den del av verksamhetsberättelsen som berör den operativa ledningen, åt styrelsens sammankallande ta fram ett utkast till den del av verksamhetsberättelsen som berör det styrelseinterna arbetet samt tillfråga mötespresidiet om de vill ta fram en ett utkast till den del av verksamhetsberättelsen som berör medlemsmötena.
att uppdra åt ledningen att tillsammans med sammankallande sammanställa dessa utkast till ett sammanhängande underlag till verksamhetsberättelse

11.4 Propositioner
Diskuterades vilka propositioner som kan vara aktuella till vårmötet.


§ 12. Principprogram 4.0
Synpunkter som kommit in på det utkast som legat ute har sammanställts i dokument som skickats till styrelsen tillsammans med några frågor synpunkterna rest, där redaktionsgruppen önskat styrelsens åsikter inför det fortsatta arbetet med beslutsunderlag inför styrelsemötet i mars. (Handlingen finns här.) Styrelsen diskuterade frågorna.


§ 13. Arbetsgång för sakpolitiska program

Partistyrelsen beslutade i september 2011 att bordlägga frågan om tidsplan för sakpolitiska program i avvaktan på medlemsmötets behandling av proposition om politiska program. Propositionen blev antagen på höstmötet 2011 (möteshandlingarnas bilaga 3). Ett förslag till tidsplan har tagits fram av Henrik Brändén och Anna Troberg (möteshandlingarnas bilaga 4). På styrelsemöte i november 2011 beslöts bordlägga frågan till dess styrelsen för 2012 tillträtt. Styrelsen beslöt
att styrelsen tar kontakt med Amelia Andersdotter och Christian Engström för att få deras hjälp att arbeta fram förslag till ställningstaganden inför vårmötet, som kan ligga till grund för ett sakpolitiskt dokument om EU-frågor.
att anta förslaget till tidsplan för styrelsens arbete med sakpolitiska ställningstaganden och program.
Den antagna tidsplanen återfinns i protokollsbilaga 2, Styrelsens tidsplan för sakpolitiskt arbete.


§ 14. Lokala budgetar
Styrelsen beslöt
att uppdra åt Mattias Bjärnemalm att till nästa styrelsemöte utarbeta ett förslag till proposition till vårmötet om hantering av lokala budgetar.


§ 15. Utskott för politiska områden
Ett diskussionsunderlag har inkommit från Marit Deldén och Henrik Brändén (möteshandlingarnas bilaga 5). Styrelsen diskuterade frågan, och beslöt
att ta upp frågan på nästa möte för att utse några att skriva beslutsunderlag i frågan, såvida ingen styrelseledamot redan skapat ett sådant.


§ 16. Reglering av Riksdagsgrupp
På förra mötet (November 2011) beslutade styrelsen att ta upp frågan om stadgereglering och arbetsordning för riksdagsgrupp på detta styrelsemöte, med den tidigare arbetsordningen (möteshandlingarnas bilaga 6) som underlag. Styrelsen diskuterade frågan och beslöt
att utse Emil Isberg, Fredrik Strandin och JP Anderson att undersöka hur andra partier reglerat riksdagsgruppens ställning och arbete i stadgar och annat regelverk samt hur de hanterar frågan om kandidatförsäkringar mm, och ställa samman ett diskussionsunderlag och eventuellt ett förslag till styrelsemöte i juni, som eventuellt skulle kunna leda till en proposition i frågan till höstmötet 2012.


§ 17. Miljöpolicy
I anslutning till att ett gammalt beslut om miljöpolicy revs upp beslöt styrelsemötet i november 2011 att ta upp frågan om en ny miljöpolicy på detta styrelsemöte, med den tidigare miljöpolicyn (möteshandlingarnas bilaga 7) som underlag.
Styrelsen beslöt:
att uppdra åt ledningen att ta hänsyn även till miljöaspekter i de dokument som ledningen arbetar på.
att styrelsen väljer att för närvarande inte besluta om något specifikt miljödokument, utan låter miljötänket genomsyra vårt arbete även utan en formell policy för hela partiet.
Protokollsanteckning anmäld från Emil Isberg (se slutet av protokollet).


§ 18. Informationsfrihetens gränser
Ett diskussionsunderlag har inkommit från Torbjörn Wester (möteshandlingarnas bilaga 8). Styrelsen diskuterade frågan.


§ 19. Massmedial strategi kring rättsliga fildelningsfall
Ett diskussionsunderlag har inkommit från Torbjörn Wester (möteshandlingartnas bilaga 9). Styrelsen diskuterade frågan.


§ 20. Förberedelser inför EU-valet 2014 samt PPs roll i PPI
Frågor diskuterades om vad styrelsen och partiet bör göra inför EU-valet och det fortsatta politiska arbetet på EU-nivå. Styrelsen beslöt
att uppdra åt partiledningen att i samråd med MEPs och deras tjänstemän till mötet i mars lämna förslag om hur PP lämpligen kan samverka med piratpartier i andra länder kring EU-politik.


§ 21. Övriga frågor

a) EU-möte i juni eller juli?
Mötesplaneringen för året diskuterades.


§ 22. Nästa möte
Nästa möte är planerat till den 3-4 mars 2011.


§ 23. Mötet avslutas
Marit Deldén avslutade mötet.


Protokollsanteckning

Av Emil Isberg ang punkt 17, Miljöpolicy
Miljödokument är viktigt för partiet, och principen bör vara att styrdokument som gäller hela partiet ska framförallt förankras bland medlemmarna samt också beslutas om på medlemsmöte. Min övertygelse är att om partiet ska anta ett styrdokument/miljöpolicy bör det göras på ett medlemsmöte.


Henrik Brändén, Uppsala
Bloggar på Henrik B och Henrik Brändén, Molekylärbiolog

Senast redigerad av Henrik Brändén den 2012-01-27 klockan 14:47. Anledning: Egendomlig formsattering av å, ä och ö mm , som gjorde texten märklig i vissa kombinationer av OP och webbläsare.
   
Svara med citat
  (#2) Gammal
Emil Isberg Inte uppkopplad
 
Emil Isbergs avatar
 
Inlägg: 574
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #271459
Standard Sv: 2012-01-21/22 Styrelsemöte januari 2012 AFK i Uppsala - 2012-01-25, 23:30

Knasiga tecken. Av typen massor. Men innehållet torde vara rätt.
  Skicka ett meddelande via ICQ till Emil Isberg Skicka ett meddelande via Skype™ till Emil Isberg  
Svara med citat
Gammal 2012-01-27, 14:51
Henrik Brändén
Detta meddelande har raderats av Henrik Brändén.
  (#3) Gammal
Emil Isberg Inte uppkopplad
 
Emil Isbergs avatar
 
Inlägg: 574
Reg.datum: Jan 2006
Standard Sv: 2012-01-21/22 Styrelsemöte januari 2012 AFK i Uppsala - 2012-01-27, 17:13

Justerat.
  Skicka ett meddelande via ICQ till Emil Isberg Skicka ett meddelande via Skype™ till Emil Isberg  
Svara med citat
  (#4) Gammal
samface Inte uppkopplad
 
samfaces avatar
 
Inlägg: 612
Reg.datum: Jan 2008

Länk: #271524
Standard Sv: 2012-01-21/22 Styrelsemöte januari 2012 AFK i Uppsala - 2012-01-31, 01:34

Justerat.


--
Sammy Nordström
Avgående ledamot i Piratpartiets styrelse

Blogg: Bloggsam.se
   
Svara med citat
  (#5) Gammal
Tommten Inte uppkopplad
 
Inlägg: 3 883
Reg.datum: Nov 2008

Länk: #271526
Standard Sv: 2012-01-21/22 Styrelsemöte januari 2012 AFK i Uppsala - 2012-01-31, 04:29

Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
§ 18. Informationsfrihetens gränser
Ett diskussionsunderlag har inkommit från Torbjörn Wester (möteshandlingarnas bilaga 8). Styrelsen diskuterade frågan.


§ 19. Massmedial strategi kring rättsliga fildelningsfall
Ett diskussionsunderlag har inkommit från Torbjörn Wester (möteshandlingartnas bilaga 9). Styrelsen diskuterade frågan.
Tunga men intressanta diskussionsämnen. Hur gick diskussionerna i detta? Hade ni ungefär samma synsätt?
   
Svara med citat
  (#6) Gammal
Henrik Brändén Inte uppkopplad
 
Henrik Brändéns avatar
 
Inlägg: 1 722
Reg.datum: Oct 2010

Länk: #271533
Standard Sv: 2012-01-21/22 Styrelsemöte januari 2012 AFK i Uppsala - 2012-01-31, 23:13

Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Tunga men intressanta diskussionsämnen. Hur gick diskussionerna i detta? Hade ni ungefär samma synsätt?
Vi för bara beslutsprotokoll, inte diskussionsprotokoll.

När jag nu försöker svara på din fråga är det alltså inte någon auktoriserad sekreterarversion av vad som hände på mötet utan mina egna subjektiva minnesbilder av diskussionerna.

Om informationsfrihetens gränser konstaterades vad som varit och är partiets linje. Jag uppfattade ett konsensus kring att frågan är av så stor principiell betydelse att det inte bör vara styrelse utan medlemsmöte som slår fast och ändrar partiets ståndpunkt. Själv menade jag att om de aktiva upplever ett stort behov av att få detta ytterligare förtydligat så kommer det säkert motioner om detta till vår- eller höstmötet, i anslutning till att vi ska mejsla ut sakpolitiska ställningstaganden i olika områden.

Om massmedial strategi kring fildelningsfall handlade diskussionen fr a om i vilken utsträckning vi ska gå in i uppseendeväckande samarbeten med andra aktörer för att sätta fokus på våra frågor. Jag uppfattade ett konsensus kring att sådana frågor måste avgöras från fall till fall, och att styrelsen har stort förtroende för partiledarens omdöme i sådana avvägningar.


Henrik Brändén, Uppsala
Bloggar på Henrik B och Henrik Brändén, Molekylärbiolog
   
Svara med citat
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com